Геология
Даша Оля
Две девочки - 40000 рефератов
Ваш регион: Москва
 
Геология>>

Геология Геология

        Геохімічна характеристика, розподіл елементів
          групи Fe та Cu (Sc,Ti,V,Cr,Co,Ni,Cu).

 Sc,Ti,V,Cr,Co,Ni,Cu  являються,  як  зазначили  В.М. Голдшмідт  та
А.Е. Фереман характерними елементами ультраосновних та основних пород.
  Поводження елементів цієї групи в останній час приділяється особлива
увага при рішенні питань нетрології формаційного  аналіза,  вияснення
рудоносності ультрабазит-базитових комплексів.
 Так, для  найбільш  ранній  диференціотів  перидотитових  розплавів
характерний підвищений вміст [pic] та [pic].
 В таблиці наведені середій вміст перерахованих елементів, обчислення по
результатам кількістного  спектрального  аналіза  [pic]  та  наближено
кількістного спектрального аналіза [pic] проб керна скважин.
 Чітко відсліжується спеціалізованність досліджуємих масивів на [pic],
середні концентрації яких перевищують відповідні кларкові значення для
ультраосновних і основних пород (по О.П. Виноградову) в 1.5-3 рази, а також
не рідкісний елемент [pic] (1.5-2 і більше разів).Концентрації [pic]
спостерігаються біля кларка, а [pic]- декілька нижче кларка.
 [pic] відноситься до ведучих елементів гіпербазитів та його розподіл
являється одним  з  показників  глибинності  їх  формування.  Середня
концентрація  його  в  дунітах  і  перидотитах  Капітанівського,
Липовеньковського та Пушковського масивів складає 0.6-0.7%, більш низькі
концентрації характерні для Деринюхінського та Кумарівського масивів (0.21-
0.36%). В пироксенітах всіх масивів його менше і найбільш низькі значення
характерні для амфіболітизованних перидотитів і пироксенітів і габро (0.06-
0.07%). [pic] в цих породах розповсюджений в увигляді акцесорних та
рудоутворюючих хромпінелідів [pic] та ізоморфно входить в кристалічні
решітки породоутворюючих піроксенів.
 І.І. Едельштейн та ін. відмічали відсутність виноса [pic] в процесі
серпентинізації дунітів і перидотитів. Це ж випливає і із таблиці. Розподіл
[pic] закономірно залежить від магнезійності ультраосновних та основних
пород.
 Цікава зміна відношення [pic], яке (по А.Б. Фоніну)  характеризує
глибинність процесів становлення гіпербазитів. В цілому для дунітів та
перидотитів розглядаємих масивів воно коливається від 1.64 до  0.70.
Підвищені його значення характерні для дунітів Липовеньковського (1.64),
Деренюхінського та Пушковського (0.85-0.82) масивів, дуніти Кумарівського
масиву найбільш близькі до Капітанівських (0.69-0.70-0.73).
 [pic] як і [pic], являється ведучим елементом гіпербазитів. В процесі
магнетичної диференціації він накоплюється в магензіальних розплавах та
виділяється в силікатних формах на початкових стадіях кристалізації. Усі
породи розглянутих масивів характеризуються підвищеним  вмістом  [pic]
(табл.). Причому розподіл його в однотипових породах масивів достатньо
однорідний: дуніти в середньому вміщують 2390 [pic], перидотити - 1850
[pic], пироксеніти - 660 [pic], амфиболітизованні різниці мають більш
низький вміст цього елемента у порівнянні з незмінними.
 Процеси серпентинізації  дунітів  і  перидотитів  також  видно  не
супроводжувались виносом [pic]. В вивчених породах [pic] присутній в
силікатній (в олівінах), нікелевій та сульфідній ( у вигляді власних
мінералів сульфідів [pic] та в ізоморфних домішках в сульфідах [pic] та
ін.) формах.
 [pic] характеризується розподілом сходним як з [pic], так і [pic],
відрізняючись від останнього більш витривалим вмістом і меншою залежністю
від  особливостей  мінерального  складу.  Породи  вивчаємих  масивів
характеризуються невисокими околокларіовим та достатньо рівномірним вмістом
[pic].  [pic]  концентрація  в  дунітах  не  перевищує  0.025%.  В
амфіболітизованих різницях вміст [pic] зменшується (табл.). Мінералами-
носіями цього цього елемента являються темнокольорові (олівін, серпентин,
пироксени, амфіболіт), в значних кількостях він відмічається в магетитах,
хром............ [pic] відношення в дунітах і перидотитах коливається в
достатньо вузьких межах 0.05-0.07 та помітно зрозстає в пироксенітах (0.13-
0.17) і особливо в амфіболітизованних породах (0.20-0.23), відповідно
зменшенню магензійності та зростанню залізності.
 [pic] в породах досліджуємих масивів характеризується невисокими, часто
нижче кларковими, що, взагалі, типово  для  хромоносних  гіпербазитів
(Канівський, 1973; Фонін, 1979). Декілька підвищені концентрації цього
елемента  відмічаються  в  амфіболітизованних  породах  Кумаровського,
Пушковського, Капітанівського масивів (до 0.71%).
 Мінерали-носії [pic] являються [pic]. Концентратором [pic] в пироксенітах
та габроїдах являється ільменит.
 Процес серпентинізації не супроводжується привносом-виносом [pic], але
амфіболітизація перидотитів супроводжується мабуть, деяким привносом цього
елемента, про свідчать вищеописані підвищення вмісту.
 В магматичному процесі [pic] зв’заний з [pic]. Тому відношення [pic]
зокономірно зростає в генетично зв’язаних різновидах пород усіх 5-ти розгл.
масивів (табл.): в гіпербазитах це відношення більш низьке (0.20-0.39), а в
габроїдах досягає 6.11-6.7
 [pic] геохімічно тісно пов’язаний з [pic] та [pic]. В нижче  та
............. кількостях він присутній в дунітах та перидотитах 30-40,
інколи 60-80 [pic] (Кумаровський, Пушковський масиви), в пироксенітах і
особливо габро його вміст підвищується. Весь [pic] розсіюється у вигляді
ізоморфних домішок в темнокольорових та рудинних м-лах, носіями його
являються пироксени та амфіболи.
 [pic] відноситься до типових халькофінів та досить широко розповсюджена в
гіпербазитах та габроїдах. В дунітах і перидодитах розглянених масивів
середні  концентрації  відповідають  або  слабко  перевищують  клорк
(Липовеньковський масив). Найбільш  високий  вміст  спостерігається  в
пироксенітах та габроїдах (130-140 [pic] ), а на окремих ділянках з
сульфідною  мінералізацією  до  0.1-0.2%.  Носіями  [pic]  являються
породоутворюючі [pic] та  рудні  м-ли  (хром.........,  магнетит),  а
концентратором - халькоперит [pic]. Серпентинізованні та незмінені дуніти
та  перидотити  характеризуються  однаковим  вмістом  [pic].  Процеси
амфіболітизації призводять до накопичення [pic] (табл.)
 [pic] являється типовим розсіяним елементом, який в  земній  корі
концентрується в ультраосновних і основних породах. Розподіл вмісту [pic] в
дунітах та анодунітових серпентинітах усіх 5-ти розглядаємих  масивів
достатньо однорідний та близький до клерну (5-6 [pic]) (табл.). Але з
зростаннім залізнистості,  в  пироксеннітах,  габро-коритах  і  габро-
амфіболітах концентрації помітно збільшуються (до 38-43 [pic]), перивищуючи
кларкові рівні.
 Декілька підвищені його  концентрації  відмічаються  в  перидотитах
Деринюхінського, Кумарівського, Пушковського масивів (11-14 [pic]),  в
пироксенітах Капітанівського масиву (32 [pic]). Концентрація [pic]  в
породах залежить від їх мінерального складу і вмісту його в м-лах. М-лами-
носіями цього елемента являються [pic] та [pic].

12345678910111213

Для добавления страницы "Геология" в избранное нажмине Ctrl+D
 
 
2005 © Copyright, 2devochki.ru
E-mail:
Реклама на сайте
  


Посетите наши другие проекты:
Электронные книги
Электронные словари
Коды к играм и прохождение игр