‘разеологические синонимы-антонимы со значением "внешность человека"
ƒаша ќл€
ƒве девочки - 40000 рефератов
Ваш регион: Москва
 
языковедение>>

‘разеологические синонимы-антонимы со значением "внешность человека" ‘разеологические синонимы-антонимы со значением


              ?iauli? Universitetas

             Humanitarinis fakultetas
               Rus? kalbos katedra                             Kristina Norkuvien?               Bakalauro darbas                                Darbo vadovas

                             doc. S. Karavajeva                ?iauliai, 2001                  REZIUME


    Frazeologiniai sinonimai Ц antonimai, susij? su ?mogaus i?ore.


   Darbo  tikslas,  i?analizuoti  frazeologinius  sinonimus-antonimus,
susijusius su ?mogaus i?ore. I?k?l?me sau tokius u?davinius:

   1. I?rinkti ir sugrupuoti frazeologinius sinonimus ir antonimus, kurie
    susij? su ?mogaus i?ore.
   2. I?analizuoti frazeologizmus:
        a) paradigm? lygmenyje;
        b) stili?;
        c) emocin? pus?;
        d) kilm?.
   3. I?analizuoti leksikos strukt?r?.
   4. Nustatyti atskir? frazeologini? sinonim? Ц antonim? grupi? da?num?.
   M?s? surinkt? med?iag? sudaro 121 kalbos vienetas, kuriuos i?rinkome i?
УFrazeologizm? ?odynoФ, i?leisto 1967 m., redaguoto A.  Molotovo  ir
УSinonim? ?odynoФ Ц redaktorius L. A. ?e?ko, i?leisto 1986 m.
   Analizuojant frazeologizmus panaudoti ?ie metodai: sinonim? Ц antonim?
atranka i? eil?s, komponentin? analiz?, stilistin? ir distribucin? analiz?,
morfologin? analiz?.
   Darb? sudaro: 1. ?vadas;
           2. pagrindin? dalis suskirstyta ? paragrafus;
           3. i?vados;
           4. bibliografija ir priedas.
   Per?i?r?jus darb?, galima daryti sekan?ias i?vadas:
 1. Frazeologizmai, lyginant  su  paprastais  ?od?iais,  yra  ?ymiai
   i?rai?kingesniai.
 2. I?analizuoti frazeologiniai i?sirei?kimai sugrupuoti ? 8 paradigmines
   eiles, su organizuotais semantiniais po?ymiais: i?or?, ?gis, k?no
   sud?jimas, plaukai, r?bai, veidas, am?ius, oda.
 3. Kiekvienoje paradigmin?je eil?je aptinkami kaip giperoЦgiponiminiai
   taip ir sinonimo Ц antoniminiai santykiai.
 4. I?analizavus frazeologizm? stili? paai?k?jo, kad did?iausi? dal? sudaro
   ?nekamosios  kalbos  frazeologizmai.  ?ymiai  ma?iau  nustatyta
   literat?rini? frazeologizm?.
 5. Frazeologizmai paprastai b?na emocionalesni, t.y. duoda teigiam? arba
   da?niausiai neigiam? ?vertinim?. Mes i?tyr?me frazeologizmus ir su
   neutrali? ?vertinimu.
 6. Nusta?ius kilm? paai?k?ja, kad did?i?j? dal? sudaro grynai rusi?ki
   kalbos vienetai. Senosios kalbos ir kit? kalb? randame tik 3 kalbos
   vienetus.
 7. Did?i?j? frazeologizm? dal? sudaro lygiaver?iai ?od?i? junginiai,
   ma?iau aptinkami frazeologiniai i?sirei?kimai Ц sakiniai.
   Darbe pridedamos lentel?s, iliustruojan?ios frazeologizm?, susijusi? su
?mogaus i?ore, da?num?.
12
ƒл€ добавлени€ страницы "‘разеологические синонимы-антонимы со значением "внешность человека"" в избранное нажмине Ctrl+D
 
  2005 © Copyright, 2devochki.ru
E-mail:
–еклама на сайте
  


ѕосетите наши другие проекты:
Ёлектронные книги
Ёлектронные словари
 оды к играм и прохождение игр