Методичні вказівки
Даша Оля
Две девочки - 40000 рефератов
Ваш регион: Москва
 
Транспорт>>

Методичні вказівки Методичні вказівки

           Міністерство освіти и науки України
          Національний транспортний університет               Методичні вказівки
            До виконання курсової роботи
    З дисципліни “Економічне обґрунтування господарських рішень”
        Для студентів денного відділення факультету”...
              Із спеціальності:...                Київ НТУ 2003           Міністерство освіти и науки України
          Національний транспортний університет               Методичні вказівки
            До виконання курсової роботи
    З дисципліни “Економічне обґрунтування господарських рішень”
        Для студентів денного відділення факультету”...
              Із спеціальності:...                                 Затверджено
                                на засіданні
                        методичної ради університету
                           протокол №_____від_____                Київ НТУ 2003Методичні вказівки до виконання курсовоі роботи з дисципліни “Економічне
обгрунтування господарських рішень” для студентів спеціальності:/ укл. Н.М. Левчук –К.: НТУ, 2003, -.... с /Укладач Н.М. Левчук, канд. екон. наук.               Загальні положення

   Дані методичні вказівки являють собою методичну розробку присвячену
визначенню експлуатаційних витрат та собівартості перевезень на
залізничному транспорті. Оскільки ці питання на автомобільному транспорті
вивчалися в дисципліні “Економіка підприємства”.
   Курсова робота студентів є однією із форм навчально – виховного
процесу, яка охоплює позааудиторну їх роботу. Правильна організація її
проведення сприяє активізації мислення, розвитку ініціативи, виробленню
навичок самостійної творчої діяльності.
   Методичні вказівки містять перелік основних питань для поглибленого
вивчення студентами тематики курсу, індивідуальні завдання, а також список
рекомендованої літератури.
   Дані методичні вказівки допоможуть у роботі над навчальним матеріалом
з проблеми економічної і соціальної ефективності виробництва. Під час
виконання курсової роботи слід дотримуватися послідовності питань,
зазначених у методичних вказівках. Після перевірки курсової роботи викладач
повертає його студенту для захисту.
   Вирішення задач даної курсової роботи потребує розуміння теоретичного
курсу та творчого підходу. Курсовій роботі студентів передують лекції, на
яких розглядаються базові та проблемні положення курсу.
   Приступаючи до вирішення індивідуальних завдань, необхідно вивчити
теорію, прослухавши лекції та опрацювавши відповідний матеріал за
підручниками, нормативною та додатковою літературою, науковими розробками
та новими матеріалами періодичних видань.
   Курсова робота вважається виконаною, якщо студент правильно зробив
розрахунки, визначив актуальність проблеми, її практичну значимість, методи
розробки, проведено співбесіду з викладачем, яку оцінено останнім
позитивно.
   Якщо студент під час виконання курсової роботи не зміг виконати
завдання або у нього виникли додаткові питання і труднощі, він повинен
звернутися до викладача за консультацією у день передбачений графіком
консультацій.
   Студенти, які не виконали контрольну роботу згідно з навчальним
планом, до іспиту не допускаються.


           Загальна структура та зміст роботи


    У вступі розкривається:
  1. Актуальність проблеми, визначається важливість і необхідність
   розробки.
  2. Визначається мета дослідження.
  3. Предмет дослідження – це питання, у межах яких вирішується задача.
  4. Об’єкт дослідження – АТП, станції, ділянки мережі для яких вирішується
   дана задача.
  5. Задачі дослідження. Визначаються задачі, які необхідно розробити для
   досягнення даної мети. Ключовими словам є:
     . проаналізувати...
     . визначити...
     . розрахувати...
     . розробити...
     . співставити...
     . дати оцінку...
  6. Наукова новизна роботи - пишеться у разі, якщо розроблені нові
   підходи чи удосконалюються методи до визначення проблеми.
  7. Методи дослідження – аналітичний, нормативний, економіко –
   математичний, статистичне моделювання та інші, що застосовуються у
   розрахунках.
  8. Межа дослідження – визначається у межах досліджуємих питань.
  9. Наукова гіпотеза – це наукове передбачення висновків, що отримаємо у
   роботі.
 10. Практична значимість роботи – тут визначається використання зроблених
   висновків роботи на практиці: саме ким і де (на якому рівні).
 11. Апробація роботи. Цей пункт пишеться у тому випадку, якщо основні
   положення роботи доповідались і отримали схвалення на конференціях.
   Тоді пишеться назва конференції, рік і місто, де вона проводилась, а
   також назва доповіді.
 12. Публікації. Як і п.11, пишеться у тому випадку, якщо за результатами
   виконаних досліджень були опубліковані статті. Пишеться назва статті,
   та її загальний обсяг (за кількістю друкованих листів).
 13. Структура і обсяг роботи. Робота складається із вступу, ....розділів,
   висновків, списку використаної літератури і додатків. Текстова частина
   (без бібліографії і додатків) викладена на .... сторінках друкованого
   тексту і складає .... рисунків, .... таблиць, .... графіків, ....
   діаграм. У додатку розміщені результати експериментальних розрахунків.
   Список використаної літератури включає .... найменувань.  У першому розділі курсової роботи студент повинен визначити теоретичні
і методичні основи праць вчених з питань економічної і соціальної
ефективності транспорту. Розкрити методи і методики визначення
експлуатаційних витрат та собівартості перевезень, що існують у прикладній
науці у розглядаємому виді транспорту.

    Другий розділ присвячений розрахунку пропускної спроможності та
виробничої потужності заданої пропускної спроможності та присвячений
розрахунку виробничої заданої ділянки мережі залізниць України за визначені
роки.

    У третьому розділі за “Методикою визначення експлуатаційних витрат
та собівартості перевезень” (що надається у додатку) розраховуються витрати
по пересуванню поїздів та собівартість перевезень.

    Висновки повинні даватися чітко з обґрунтуванням причинно –
наслідкових зв’язків отриманих результатів.

    Список використаної літератури повинен бути написаний у
відповідальності із вимогами Держстандартів.           Список рекомендованої літератури
  1. З-н України “Про підприємства” // Галицькі контракти. № 42 – 1996.
  2. З-н України “Про оподаткування прибутку підприємств” // Урядовий
   кур’єр – 1997. 6 червня.
  3. Бойчик І.М. та ін. Економіка підприємства.- Львів, 1998.
  4. Горфенкиль Экономика предприятия., М. Финансы. 1998
  5. Зайцев Н. Экономика промышленного предприятия.- М.: Инфра, 1998,-
   336с.
  6. Экономика предприятия // Под ред. О.Волкова. М.: Инфра, 1997,- 416с.
  7. Економіка підприємств: Підр. У 2-х т. // За ред. С.Р.Покропивного –
   К.: Хвиля-Прес, 1995.- т1 – 400с.; т2 – 280с.
  8. Макконелл Р. Брю Л. Экономика. Принципы, проблемы, политика.- М.:
   Республика, 1993,- т1,2.                                 Додаток 1.
           Міністерство освіти в науки України

          Національний транспортний університет                КУРСОВА РОБОТА


                  на тему:

         “Визначення виробничої потужності та витрат
         по переміщенню вантажних поїздів двопутної
       дільниці із електровозною тягою К.-Д. Куйбишевської
              залізниці за 1986р.”        Виконав: ст.гр.


               Перевірив викладач:

                     Левчук Н.М.                Київ НТУ 2003                                  Додаток 2

                 Методика визначення експлуатаційних витрат
                                     та


                           собівартості перевезень Зп.п. = nS+nH+МS+МH+Мh+Rс+Gдв.п. (Едв.п.)+РІ  (тис. грн.)

 1.Вагоно-км:

   nS = nnср.р. * mв * Lділ.  * 365 ,  (тис. вагон * км * рік);

де  nnср.р. - середньорічна кількість поїздів;
  mв   - середній склад поїзда, вагонів;
    Lділ.  - довжина дільниці, км;
  365  - кількість днів у році.

2. Локомотиво - км:

      МS = ПКМ * Кз,      ( тис. лок. - км/рік);

де ПКМ - поїздо-км, тис.
  Кз - коефіцієнт, який враховує додатковий пробіг поїздних електровозів і
      тепловозів у вантажному русі (підштовхування, маневри і інші
      пробіги). Подвійну тягу і одиночне слідування цей коефіцієнт не
      відображає. Коефіцієнт Кз може бути прийнятий однаковим по видах
      тяги і рівним 1,04.

З. Вагоно-години:

     nН = ( nS / Vділ.) * К1 * К2 ,    (тис. ваг. * год.);

де Vділ. - дільнична швидкість, км/год;
 К1   - коефіцієнт, який враховує час простою вагону на дільничних
    станціях по обробці транзитних поїздів додатково до часу пробігу
    поїзда (вагона) по дільниці, приймається К1 = 1,2 ;
 К2   - коефіцієнт використовується для перерахунку робочого парку
    вагонів в інвентарний. У середньому, за даними ДІПРОТРАНС
    ТЕІ К2=1.15.
4. Докомотиво-години:

       МН = ( МS / Vділ.) * К4 * К5,  (тис. лок. *год.);

де К4 - коефіцієнт використовується для переведення парку локомотивів, що
    експлуатуються, в інвентарний. У середньому за даними ДІПРОТРАНС
    ТЕІ для тепловозів К4= 1,20, для електровозів К4 = 1,10;
   К5 - коефіцієнт, який необхідний для обліку часу пробігу локомотиву по
         дільниці, часу простою його під різними технічними
    операціями, які виконуються на станціях основного депо, станціях
    обороту локомотиву і зміни локомотивних бригад. Сюди входить час
    простою під технічним і профілактичним доглядом, який приходиться на
    один оборот локомотиву, а також в очікуванні поїзда tст.
    Приймається К5 = 1,4.

5. Бригадо - години локомотивних бригад:

       Мh=(МS/Vділ..)*К6,     (тис. бриг. * год.);

де К6 - коефіцієнт, який враховує час роботи локомотивних бригад по прийому
    і здачі локомотива tбр. на станціях основного депо,    станціях
    обороту локомотивів і зміни бригад. Це час поза роботи поїздів
    ураховується додатково до часу знаходження бригади із поїздом на
    дільниці. Приймається К6 = 1,2.

    Для розрахунку енергетичних вимірників умовно можна  прийняти
середню важкість траси (керівний підйом 7%). При цьому механічна робота
локомотива дорівнює механічній роботі сил опору, тобто Rл=Rс, оскільки при
визначенні суми витрат у обох напрямках можна не враховувати різницю
відміток поздовжнього профілю ділянок (Н1 і  Н2) , що розглядаються  у
даному напрямку.

6. Механічна робота сил опору руху:

                Rс=Rсв + Rcл

де Rсв - механічна робота.сил опору вагонів;

  Rcв- механічна робота сил опору локомотивів. 7.  Механічна робота сил
 опору вагонів:

     Rcв=ТКМбр. * ( Wо” + iекв. + (Wост. * Кпкм.ост. * 103)(
                       (тис. ткм. мех. роб./рік);

де Wо”   - основний питомий опір руху вантажних вагонів, кгс /т;
  ТКМбр. - вантажообіг, млн. тоно-км брутто;
  Іекв.    - еквівалентний схил, прийнятий 0,7%о ;
   Wост.  - механічна робота по оновленню витрат кінетичної енергії,
яка
      приходиться на одну зупинку однієї тони вантажопотоку
      брутто, ткм.

8. Основний питомий опір чотирьохосних вагонів на роликових підшипниках і
вагонів рефрижераторних поїздів (g0 > 6т) :

  а) на ланковому шляху:

   Wо” = 0,7 + (3 + 0,09 * Vт + 0,002 * Vn2) / gо ,    ( кгс / т);

  b) на безстиковому гиляху:

   Wо” = 0,7 + (3 + 0,09 * Vт + 0,002 * V,.2) / go,   (кгс / т);

де Vт. - технічна швидкість, км/год. Приймається за графіком руху поїздів,
    км/год.;
  go - маса, що приходиться на ось колісної пари, т:

               go = Рв/4,    (т);

  Рв - вага вагона, т:

              Рв =Qбр./ mв ,    (т);

  4   - кількість осей у вагоні;
  Qбр. - середня вага вантажного поїзда брутто, яка визначається за
    даними звітності ЦО-4 по формулі:

       Qбр. = (ТКМбр.* 106) / (ПКМ * 103),   (т/поїзд);

  mв - середня кількість вагонів у составі.

9.  Величина додаткової роботи на оновлення втрат кінетичної енергії, яка
викликається однією зупинкою у розрахунку на 1 т маси вагонопотоку , та
визначається за формулою:

  Wост. = 4,0 * Vторм.2 * 106 = 4,0 * 2500 * 10-6 = 0,01 ткм.
  Приймаємо Vторм. = 50 км / год.

10. Кількість зупинок на одношляхових дільницях:

         Кпкмост. = (1 / Vділ. – 1 / Vт) / tст. ;

де Vділ , Vт .- відповідно дільнична і технічна швидкості;
  tст.     - середній час стоянки поїзда на проміжному пункті при
      схрещеннях і обгонах, год., які визначаються:

  а) для одношляхових дільниць з АБ при непакетному графіку руху, а також
   для одношляхових дільниць з ПАБ або електрожезловою системою:

   tст. = tx (0,10 + 0,25 v) + (нп. + (ск. + (р.з.,   (хвилин );

  b) для одношляхових дільниць із ДЦ стрілок або АБ при частково
  пакетному графіку руху:

  tст. = tx (0,10 + 0,3(п) + 1,5(п * І + (нп. + (ск. + (р.з.,    (
                 хвилин);

 де tx - середній час ходу пари вантажних поїздів по обмежуючому перегону (
         у парному і непарному напрямках), хвилин;
  v - коефіцієнт заповнення пропускної спроможності дільниці:

     v = ( Nг + Епс* Nпс. + Епр.* Nпр.+ Есб* Nсб. ) / nmax ;

де nmах    - максимальна пропускна спроможність дільниці;
   (нп. , (ск. - станційні інтервали неодноразового прибуття і схрещення
       поїздів, дорівнює 3 і 2 хвилини відповідно ;
  (р.з.    - час на розгін і уповільнення при зупинці, дорівнює 3
  хвилини;
   (п    - коефіцієнт пакетності вантажного руху, прийнятий 0,7;
    І     - міжпоїздний інтервал на дільниці руху поїздів пакетами.
У
           розрахунках при тепловозній тязі прийнятий 10 хвилин,
а при
           електротязі - 8 хвилин;

  с) для двошляхових дільниць кількість зупинок на проміжних пунктах у
  розрахунку на один поіздо - км визначається:

             Кпкмост. = Кдв. / Lділ. ;

де Кдв. - загальна кількість зупинок на дільниці, які приходяться на один
    вантажний поїзд;
 Lділ. - довжина дільниці, км.

    Кількість зупинок на ділянці Кдв. визначається по відомій із
звітності ЦО-4 величині коефіцієнту дільничної швидкості руху вантажних
поїздів по формулі:

          1440 - Nnс. (1 - (м.и.’) * tоб.

    (дв. = _______________________________________  ;

              1440 - ?Nnс. (1 - (м.и.’) * tоб.


       Тх * Nnc. ( 1 - ??дв. ) ( 1 – ?м.и.’)

Кдв. = ________________________________________________  ;

         1440 – tоб. * Nnc ( 1 -??дв. ) ( 1 – ?м.и.’)де ?м.и.’ - частка малих інтервалів між пасажирськими поїздами, у які по
     перегону не може бути пропущений вантажний поїзд (пасажирські
     поїзди пропускаються пакетами або пачками ) .

     ?м.и.’ = 0,00045 [ tгр ( 1 - ? ) + Іпр. + Iот.] * Nnc ;

де tгр - середній час ходу вантажного поїзда по перегону на дільниці,
хв.;
              tгр. = Тх / nпер.  ;
   Тх  - вантажного поїзда по дільниці;

   nпер.- кількість перегонів на дільниці;
   Iпр. , Iот. - інтервали попутнього прибуття пасажирського поїзда за
       вантажним при обгоні і попутнього відправлення вантажного
       поїзда за пасажирським; Іпр. == Іот, = 10 хв. - при тепловозній
       тязі і 8 хв. - при електротязі;
     ? - відношення ходової  швидкості  вантажного  до  швидкості
    пасажирського поїзда;
    tоб -  середній простій вантажного поїзда під обгоном (  з
    урахуванням втрат часу на розгін і уповільнення ), хв.;


         ?м.и.’ * Incм.и.

 tоб. = Iпр. + Iот. + [ 0,5 * tгр. ( 1 – ? ) + _________________ ] * vг *
                 (р.з.  ;


 1 - ?м.и.’

    vг - заповнення пропускної спроможності дільниці для вантажного
руху:
                   Nг
                 vг = ———————————;
              Nmax - Епс * Nnc - Еоб. * Nоб..

Іпсм.и. - середній інтервал між пасажирськими поїздами, які слідують у
    пакетах і пачках:

      Іnсм.и. = 0,6 [tгр. ( 1 - ? ) + Іпр. + Іот ] ? Іnсmin

Іnсmin- мінімальний інтервал між пасажирськими поїздами у пакеті або пачці,

 хв.

 11. Механічна робота сил опору локомотивів визначається за формулою:

 Rcл = n,б.н.ср.г. * Р * 365 * Lділ. * [Wо’ + iекв. + (Wост. * Кпкмост. *
                103)] * 10-6;

n,б.н.ср.г - середньорічна кількість поїздів у напрямку із більшими
     розмірами руху, приймається по формі звітності ЦО - 4;
Р     - вага локомотива;
Wo’ - основний питомий опір руху локомотивів для електровозів і тепловозів
    на ланковому або безстиковому шляху:

  а) на ланковому шляху:

          Wo’ = 1,9 + 0,01 * Vт + 0,0003 * Vт2 ;

в) на безстиковому шляху:

         Wo’ = 1,9 + 0,008 * Vт + 0,00025 * V т2 ;

Vт - технічна швидкість, км / год., прийнята по ЦО - 4.

 12.Витрати палива (електроенергії) на дільниці визначаються окремо на тягу
 поїздів і на власні потреби локомотивів:

    Витрати на тягу визначаються по формулах:

            Gт=Rc * К9 * 10-3 ,  тис.т.

            Ет = Rc * К9 , тис. кВт. год.

Gт , Ет - відповідно витрати палива, електроенергії;
Rc - механічна робота сил опору руху, тис. ткм / год.;
К9 - питомі витрати дизельного палива ( електроенергії ) на один ткм
   механічної роботи сили тяги локомотиву.

   Витрати дизельного палива на особисті потреби тепловозів Gс.н. і
              електровозів Ес.н. :

                 n,б.н.ср.г

     Gс.н. = (————— * Lділ. * К * Зб5 * gx * 60 ) * 10-6  ;
           Vділ.                 n,б.н.ср.г

     Eс.н. = (————— * Lділ. * К * Зб5 * gx * 60 ) * 10-3  ;
           Vділ.

 n,б.н.ср.г - середньорічна кількість поїздів у напрямку із більшими
    розмірами руху;
К     - коефіцієнт, який враховує час знаходження локомотиву у пунктах
  обороту, К= 1,2;
gx        - витрати палива тяговими силовими установками тепловоза
    на
  холостому ходу, кг / хв.

 Загальні витрати палива (електроенергії) на рух поїздів і особисті потреби
                 локомотива:

 Gдв.п. ( Едв.п. ) = Gт ( Ет ) + ( Ес.н. ) ;     (тис. КВт / год.
                   )

    Тонно - км брутто пробігу вагонів і локомотивів для дільниці
             визначаються по формулі:

  Рl = ткмбр. + ( n,б.н.ср.г * Р * 365 * Lділ.) * 10-6 ,  млн. ткм„

ткмбр.  - вантажообіг дільниці, млн. ткм брутто;
n,б.н.ср.г - середньорічна кількість поїздів у більшому напрямку;
Р     - вага локомотива, т.

    Витрати по утриманню постійних пристроїв визначались по ставках
витрат на утримання і амортизацію  постійних  пристроїв.  Особливість
укрупнених норм витрат на утримання постійних пристроїв, розроблених на
основі одиничних норм експлуатаційних витрат, полягають у встановленні їх
зв'язку лише з одним вимірником. Так, витрати на утримання постійних
пристроїв поставлені в залежність  від  одного  вимірника  -  1  км
експлуатаційної довжини мережі. Ставки витрат по утриманню і амортизації
постійних пристроїв на 1 км експлуатаційної довжини  встановленні  в
залежності від таких технічних характеристик залізничної лінії - кількості
головних колій, типу локомотива і засобів СЦБ на дільницях мережі.

    Розрахунок капітальних вкладень і приведених витрат в локомотивний і
вагонний парки виконується по загальновідомих формулах:

              Зпр. =К * 1,14 * Ен ,

Зпр. - приведені витрати в локомотивний (вагонний) парк;
К- капітальні вкладення в локомотивний (вагонний) парк;
Ен  - нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень, Ен = 0,12
    ;
1,14 - коефіцієнт, який враховує витрати на деповське господарство.

      Капітальні вкладення у локомотивний (вагонний) парк:

               К = nл(в) * Цл(в) ;

nл(в) - кількість локомотивів (вагонів) на дільниці;
Цл(в) - ціна одного локомотива (вагона ).

а) Кількість локомотивів визначено по формулі:

                 лок. * год.
               nл = ———————  ;
                  8760

лок. * год. - локомотиве - години знаходження на дільниці локомотива,
      визначається діленням звітної (по ЦО - 4) кількості поїздо -км
      на дільничну швидкість, яка береться із нормативного графіка
      руху поїздів;
8760 - кількість годин у році.

  b) Кількість вагонів визначається по формулі:

                             ваг. * год.
            Nв = ———————  ;
                  8760

ваг.* год. - вагоно - години, тис.

    Витрати по пересуванню вантажних поїздів (експлуатаційні витрати)
включають головним чином витрати по операції пересування, тобто витрати по
пробігу, зупинці і простою на вантажних і порожніх поїздів. У
формалізованому вигляді:     Зп.п. = nS+nH+МS+МH+Мh+Rс+Gдв.п. (Едв.п.)+РІ  (тис. грн.)

    Витрати на перевезення вантажів є сумою витрат по пересуванню
вантажних поїздів, на утримання постійних пристроїв, на рухомий склад
(локомотивний і вагонний парки):

        Зп.г. == Зп.п. + Зп.у. + Зл.п. + Зв.п., ( тис. грн. )

    Витрати по пересуванню пасажирських поїздів на дільниці, а також на
пасажирський рухомий склад визначаються  аналогічно  прийнятої  схеми
розрахунків по вантажних перевезеннях.
    Для визначення механічної роботи сил опору вагонів -
цільнометалевих на роликових підшипниках ( у складі поїзда ) для швидкостей
руху до 160 км / год. визначались згідно Правил тягових розрахунків для
поїзної роботи по формулах:

     а) на ланковому шляху :

              8+0,18* Vт + 0,003 * V2

          Wo” = 0,7 + —————————— ,  кгс/т. ;
                   go

     b) на безстиковому шляху :

             8 + 0,16 * Vт + 0,0023 * V2

           Wo” =0,7+————————————,  кгс/т.
                   go


    Для визначення капітальних вкладень в пасажирський рухомий склад
вартість локомотивів і вагонів приймаються по даним ДІПРОТРАНС ТЕІ.

    Витрати на перевезення вантажів і пасажирів на дільниці або напрямку
є сумою витрат по пересуванню вантажних і пасажирських поїздів ( Зп.п. ,
Зп.с. ) , на утримання постійних пристроїв ( Зп.у. ), приведених витрат у
рухомий склад - локомотивний ( Зд.п. , Зд.п.с. ) ї вагонний і пасажирський
парки( Зв.п., Зв.п.с. ) ;

     Зділ. = Зп.п. + Зп.с. + Зп.у. + Зл.п. + Зл.п.с. + Зв.п. + Зв.п.с. ,
                                  тис.грн.

    Питомі приведені витрати по дільницях встановлені із співвідношення
сумарних витрат на перевезення вантажів і пасажирів (Зділ.) до приведеного
вантажообігу ( PG ) :

      Зділ.        Зділ.
     С == —————————————— , грн. / тис. прив. ткм нетто / рік.;

      ткмн.гр. + Роб.     PG

ткмн.гр. - вантажообіг нетто, на дільниці;
Роб. - пасажирообіг дільниці, який визначається за формулою:

        Роб. == пкмп.с * Nср.,  млн.. пас. км / рік;

пкмп.с - поїздо - км у пасажирському русі, тис.км;
Nср. - середня населеність одного поїзда, яка визначається:

            N ср. == Nas * NW ,  чоловік.

Nas - середня населеність одного пасажирського вагону, приймається по
   даних статистичної звітності по залізницях;
NW - середній склад поїзда, вагонів (береться із статистичної звітності по
   залізницях ).

   Поїздо – км у пасажирському русі:

                    ткмBRP
          пкмпс. = ————————— , тис. пкм

                    Qбр.пс.

Qбр.пс. - середня маса брутто одного пасажирського вагона може бути
     прийнята по середньомережевих значеннях і дорівнювати 60 т.;
ткмBRP  -  пасажирообіг , млн.. ткм брутто  пасажирського  руху.
     Приймається по формі статистичної звітності залізниць ЦО - 4. У
     випадку, коли у цій статистичній звітності не має  значення
     ткмбр.п., то розрахунок виконується по графітових  даних  за
     формулою:

          ткмBRP = ткмBRG * Кф , млн. ткм брутто.

ткмBRG  -  ткм брутто пасажирського руху  (  пасажирообіг  ),  який
     визначається по графітових даних, млн.. Розраховується по формулі:

     ткмBRG = Qбр.п. * SRPр * Lділ. * 365 , млн.. ткм брутто.

Qбр.п. - середня вага пасажирського поїзда брутто. Розраховується для
   кожної залізниці по даних статистичної звітності:

                    ткмBRP

            Qбр.п. = ———————— , тис. т.
                      пкмп.

пкмп. - поїздо - км пасажирського рух, тис.

SRPр - графікові розміри руху пас - км поїздів ;

Lділ. - довжина дільниці, км;
365 - кількість днів у році;
Кф - коефіцієнт фактичного використання ткм брутто пасажирського руху (
   пасажирообігу), який розраховується по формулі:

                  ткмBRФ
                Кф = —————— ;
                  ткмBRG

ткмBRФ - фактичний пасажирообіг, прийнятий по даних звітності ЦО - 4, у
    випадку відсутності цих даних у звітності, визначається по формулі:

              ткмBRФ = ткмBRG * Кф.

               Умовні позначення:

ggг - динамічне навантаження на вагон, т;
gP - населеність пасажирського вагона, чол..;
?g’ - коефіцієнт порожнього пробігу вагонів до вантажного, в долях од.;
S?g , S?P - середньодобовий пробіг відповідно вантажного і пасажирського
  вагону, км;
?(Р1)в - тонно - км брутто вагонів;
gt - маса ( вага ) тари на вагон, т.;
gB - маса (вага) вагону брутто, вт.;
QB - маса (вага) поїзда брутто, т.;
K1 - коефіцієнт, який враховує додатковий час роботи локомотивних
  бригад;
P0 - маса (вага) вантажної відправки, т.;
Уd , Уe - норма витрати палива або енергії на 100 000 ткм брутто, кг, або
  кВт * годин;
VM - маршрутна швидкість руху , км / год.;
?m - норма витрат маневрових локомотиве - годин на 1000 вагонно - км,
   або на 1000 поїздо - км;

lg - середня дальність перевезень вантажів, км;
np - склад пасажирського поїзда у вагонах;
Рp - кількість відправлених пасажирів;

lp - середня дальність поїзди пасажира, км;
К2 - коефіцієнт, який враховує додатковий час роботи локомотивних
  бригад;
vu. - дільнична швидкість руху поїзда, км / год.;
vu.lok. - дільнична швидкість руху локомотива, км / год.;
? lok. - відношення допоміжного пробігу локомотивів до пробігу їх у голові
  поїздів;
К3 - коефіцієнт, який враховує частку поїздів, які обслуговуються
  поїздними бригадами;

? lok.- відношення додаткового лінійного пробігу до пробігу у голові
  поїздів;
Plok. - маса (вага) локомотива, т.                                  Додаток 3
   I. Зразок розрахунку
Завдання:

   Визначити виробничу потужність та витрати по пересуванню вантажних
поїздів однопутної дільниці К - Д за 1995 рік.

 1. Розрахунок виробничої потужності дільниць

               746,8

 T км.б.m/звор = ____________, млн.т.брутто

               491,6

 1 ваг = 14
 Lуч=22км
 2. Розрахунки витрат по пересуванню поїздів.

   •nl ваг.поїзда=52,5/55,7; n ср.год.поїзд=11,9/10,8

   • Vуч = 19,5 км/год;
   • kl=1,2; k2=1,15
   • nkm=109,1; k3=1,04
   • k4=1,1(ВЛ10У); k5=1,4
   • k6=1,2
   • Rl=Rс
   • іекв=7%;
                3+0,1Vm+0.0025Vm2

   а) W’’0=0,7+_________________________________
                     q0
    Vm = 40,1км/год
    Wост = 0,01 т км мех. роботи на одну зупинку однієї тони
    вантажообігу брутто.

             1/VУЧ – 1/VТЕХ

    Костпкм = ____________________
                  tст
    tст = tx(0,10 + 0,3(П) + 1,5(П І + FНП + FСК + FРЗ

     tx = 20хв; (П =0,7хв; І = 8хв; FНП = 3хв; FСК = 2хв; FРЗ = 3хв.

    б) W’’0= 1,9 + 0,01 VT +0,0003 VT2;

    VT = 40,1 км/год; nпок = 11,9; Р(ВЛІОУ) = 200 т

   Витрати електроенергії

Е = Rс + Кg
• Kd=3,4
• K-1,2
• Vуч = 19,5 км/год (графікова);
• Kср(ВП10У)=2,08 кВтгод/хв;
• Nб.н.ср.сут = max {16,2;15,1}=16,2; Р=200г.

Витрати у гривнях:

Emn* 11.0 = Emn
Eck* 11.0 = Eck
Eрух.n* 11.0 = Eрух.n
EnS* 3.47 = EnS
ENM* 11.5 = ENM
EMS = MS*69.5
EMH = MH*0.44
EMh = Mh*3.81
ER0 = R0*32.52
EPl = Pl*169
                  ЗМІСТ


  Вступ…………………………………………………………….5
1.  Розрахунок виробничої потужності
    дільниці…………………………………………………………..9
 2. Витрати по пересуванню поїздів і їх розрахунки……………..11
    Висновки…………………………………………………………19
    Список використаної літератури…………………………….....21
І. Розрахунок виробничої потужності дільниці із електричною тягою


    1. Середня вага вантажного потяга брутто

          Т км.бр.         млн.т.км.бр.

    Qбр = ___________ * ____________________________; де
       П км    тис.потягокілометри


    Т км. бр. - вантажооборот, млн. тонно-км брутто;
    П км   - потяго-км, тис.
             746,8
     Qбр.туди = _________ =3501.2т/потяг;
             213,3

             491,6
     Qбр.назад = _________ =2536.6 т/потяг;
             193,8

2. Середня вага вантажного потяга, нетто:

             Ткм.нет       млн.т.нетто
      Qнне = ——— * ———————
          Пкм     тис.потяго.км

             517,7
     Qбр.туди = _________ = 2427,1 т/потяг;
             213,3

             271,1
     Qбр.назад = _________ = 1398,9 т/потяг;
             193,8

3. Провізна спроможність дільниці:

    N = n *Qнет. * 365(млн.т.)

    n - пропускна спроможність дільниці, пар поїздів;
    365 -кількість днів у році;

   Qтуди = 47.53 * 2471.1 * 365 = 42.11 млн.т.

   Nзвор. = 47.53 * 1389.9 * 365 = 24,27 млн.т.

    Nm + N3 = 42,11 + 24,27 = 66.38 млн.т.

4. Середня довжина вантажного потяга.

   Середній склад потяга, ваг (ЦО-4, n-10)*lваг(14м)

   lваг - довжина вагона;
   lср.гр..n.туди = 52.5 * 14 = 735 м.

          lср.гр..n.звор = 55.7 * 14 = 779.8 м.


        5. Виробнича потужність

        Qнет.к.пр.сп. * lуч * 365
   М = _____________________________;
               Kнер

             max. мас.потяг.
   Kнер = ________________________________;
         середньор.кільк.потяг

   Kнер – коєфіціент нерівномірності перевезень.
             16,2
   Kпер.туди = _________ = 1,368
             11,9

             15,1
   Kпер.звор = _________ = 1,4
             10,8

   lуч – довжина дільниці, км.

          2427,1*47,53*22*365
   Мтуди = _____________________________ = 0,681 млрд.т.км.нетто/р
                 1,361

          1398,9*47,53*22*365
   Мзвор = _____________________________ = 0,381 млрд.т.км.нетто/р
                 1,4

   Муч = Мm + Мзвор.

   Муч = 0.681 + 0.381 = 1.062 млрд.т.км.нетто/рік II. Розрахунок витрат по пересуванню поїздів

Ці витрати розраховуються за наступною формулою:
Зпер=nS + nH + мН + мh + Rc + Gдв.п (Едв.п) + Рl, де:
  1. Величина вимірювача "вагоно-км" визначається на основі даних
    звітностей ЦО-4 за формулою:

nS = nn.ср.р * mв * Lділ. * 365,  де

nn.ср.р - середньорічна кількість поїздів;
mв - середній склад поїзда, вагонів;
Lділ - довжина дільниці, км;
365 - кількість днів у році
nS = 52.5 * 22 * 11.9 * 365 = 5016742,5 ваг.км = 4830.53 тис.ваг.км.рік;

2. Вагоно-години визначаються за наступного співвідношення:
     nS
nH = — * К1 * К2  (тис.ваг.год.),  де
    Vділ
 Vділ - дільнича швидкість, км/год;
К1 - коефіцієнт, який враховує час простою вагону на дільничних станціях по
обробці транзитних поїздів додатково до часу пробігу поїзда (вагона) по
дільниці, приймається
K1 = 1.2;
К2 - коефіцієнт використовується для перерахунку робочого парку вагонів в
інвентарний.
У середньому. За даними ДІПРОТРАНС ТЕІ К2 = 1.15 (для вагонів).
Vділ =19.5 км/год.
        5016.74 * 1.2 * 1.15
nНтуди = __________________ = 355.03 тис.ваг.год./рік
            19.5
         4830.53 * 1.2 * 1.15
nHзвор = ___________________ = 341.85 тис.ваг.год./рік
             19.53. Локомотиво-кілометри визначаються за формулою:

МS = Пкм * К3 (тис.лок.км/рік), де
 Пкм - поїздо-км, тис. = {109.1 ; 99.2} = 109.1
 Кз  - коефіцієнт, який враховує додатковий пробіг поїздних електровозів і
тепловозів у вантажному русі (підштовхування, маневри і інші пробіги),
подвійну тягу і одиночне слідування цей  коефіцієнт  не  відображує.
Коефіцієнт Кз може бути прийнятий однаковим по видам тяги і рівним 1,04.

MSm.обр. = 109,1 * 1,04 = 113,46 тис.лок.км/рік


4. Локомотиво-години.

   Величина вимірника «локомотиво-години»  знаходження  на  дільниці
локомотива визначається діленням звітного (по ЦО-4) кількості поїздо-км на
участкову швидкість, взяту по даним нормативного графіка руху поїздів
      MS
МN = _____ * К3 * К4 * K5 , (тис.лок.год), де
     Lділ

К4 - коефіцієнт використовується для переведення парку локомотивів, що
експлуатуються, в інвентарний. У середньому за даними ДШПРОТРАНС ТЕІ для
тепловозів

К4 = 1,10;

К5 - коефіцієнт, який необхідний для обліку часу пробігу локомотиву по
дільниці, часу простою його під різними технічними  операціями,  які
виконуються на станціях основного депо, станціях обороту локомотивів і
заміни локомотивних бригад. Сюди входить час простою під технічним і
профілактичним доглядом, який приходиться на 1 оборот локомотиву, а також в
очікуванні поїзда tст. Приймається К5 = 1,4.

     MS
Мh = —— * К3 * К6 (тис.бриг.год), де
     Vділ

К6 - коефіцієнт, який враховує час роботи локомотивних бригад по прийому і
здачі локомотива tбр. на станціях основного депо,  станціях  обороту
локомотивів і зміни бригад.Це час поза роботи  поїздів  ураховується
додатково до часу знаходження бригади із поїздом на дільниці. Приймається
K6 = 1,2.

        113,46
  Mh = ______ * 1,04 * 1,1 * 1,4 = 9,319 тис.бриг.год.
         19,5


   Умовно приймаємо, що механічна робота локомотива дорівнює механічній
роботі сили опору, тобто Кл=Кс, оскільки при визначенні суми витрат у обох
напрямках можна не враховувати різницю віміток повздовжнього  профілю
ділянок {Ні і Я^), що розгються у деному напрямку.5.Механічна робота сили опору руху
  визначається сумою механічної роботи сили опору вагонів і локомотивів:

    Rc = Rс.в. + Rс.л.


Rс.в - механічна робота сил опору вагонів;
Rс.л - механічна робота сил опору локомотиву

Rс.в = Ткм.бр. * (Wо” + iекв. + (Wост * Кпкм.ост * 103)),  (тис. т км
мех.роб/рік) , де

Wо“ - основний питомий опір руху вантажних вагонів, кгс/т;

іекв   - еквівалентний схил, прийнятий 0,7%.
Wост - механічна робота по оновленню витрат кінестатичної енергії, яка
приходиться на 1 зупинку 1 тони вантажотонажу бруто, т.км.
   а) основний питомий опір чотирьохосних вагонів на рамкових
підшипниках і вагонів рефрижираторних поїздів (?о?6т) на ланковому шляху за
формулою:
         0,7 + ( 3 + 0,09 * Vт + 0,002 * Vт 2
  Wо” = _______________________________ ,  де
                     ?о

Vт - технічна швидкість, км/год, графікове Ут=40,1 км/год;

?о - маса, що приходиться на ось колісної пари, т.:
       Pb
  ?о = _______ (т),  де
        4

4 - кількість осей у вагоні;

Qбр - середня вага вантажного поїзда брутто, яка визначається за даними
звітності ЦО-4 по формулі:

        3501,2        т
  Pв.м. =__________ = 66,69 ___
         52,5        ваг

        2536,6        т
  Pв.м. = _________ = 45,54 ___
         55,7        ваг
         66,69       т
  ?о.туди = ________= 16,67 ___
          4         вісь

        45,54   т
  ?о.звор = _______ = ___
          4   вісь


                3 + 0,1 * 40,1  +  0,0025  *  1608,01
кг*с
  Wо “ туди = 0,7 + ___________________________________________ = 1,362
_____
                                    16,67
           т

                3 + 0,1 * 40,1 +  0,0025  *  1608,01
   кг*с
  Wо “ звор. =0,7 + ______________________________________________ = 1,668
______
                                    11,39
            т


 Величина додаткової роботи на оновлення витрат кінетичної енергії, яка
викликається однією зупинкою, визначимо за формулою:

Wост = 4,0 * Vторм.2 * 10-6 = 0,01 т. Км
                     км
  Приймаємо Vторм. = 50 ____
                     год

 Звичайно, кількість зупинок поїздів визначається в залежності від розмірів
руху та ходової швидкості. У нашому випадку відома дільнична швидкість
поїздів, що дозволяє більш надійно визначити  кількість  зупинок  на
однопутних дільницях за формулою:

         1/Vділ. – 1/Vm
  Kпкм = ____________________ ,   де
            tст

Vділ, Vт - відповідно дільнична і технічна швидкості;
tст     - середній шлях стоянки поїзда на проміжному пункті при
схрещеннях і обгонах, год.
 Для одношляхових дільниць з диспетчерською централізацією стріли або
автоматичні блокіровки при частково - пакетному графіку руху:

tст = tx ( 0,10 + 0,3 hn ) + 1,5 hn * I + ?нп + ?ск + ?р.з.,(хв)

tx - середній час ходу пари вантажних поїздів по обмежуючому перегону (у
парному та непарному напрямках), хв.;
tст - час однієї зупинки поїзда, при
tст = 20 * ( 0,10 + 0,З * 0,7 ) + 1,5 * 0,7 * 8 + 3 + 2 + 3 = 22,6 хв.
tст ~ 0,377 год.


        1/19,5. – 1/40,1       ост
  Kпкм = ____________________ = 0,07 ______
            0,377          n * км
  Rвс.туди = 382,1 * ( 1,362 + 0,7 + 0,01 * 0,07 * 103 ) = 1055,36
тис.т.км;
  Rвс.звор = 251,5 * ( 1,668 + 0,7 + 0,01 * 0,07 * 103 ) = 771,6 тис.т.км;

б) основний питомий опір руху локомотивів для електровозів і тепловозів на
ланковому шляху:

         0,7 + ( 3 + 0,09 * Vm + 0,002 * Vm 2)
  Wo” =________________________________________________________ , (кгс/т)
                        ?о
Wo” = 1,9 + 0,01Vm + 0.0003 * Vm 2
Wo” = 1,9 + 0,01 * 40,1 + 0,0003 * 1608,1 = 278З кгс/т

6. Механічна робота сили опору локомотивів (поїздів):

 Roлок = nлок * Р * 365 * lділ * ( Wo’ + Iекв. + Wост. * КПКМост * 103 ) *
10-6 ;

nлок - середньорічна кількість локомотивів (поїздів) у направленні з
більшими розмірами руху прийнято з форми звітності ЦО-4.
Р- вага локомотива (ВЛ10У)=200 т nлок = mах{ 11,9 ; 108} = 11,9

Roлокm.звор = 11,9 * 200 * 365 * 22 ( 2,783 + 0,7 + 0,01 * 0,07 * 103) * 10-
                    6 = 79,94        тис.т.км.рік

Rc = Rcв + Rcл

R’c.m = 1055,36 + 79,94 тис.т.км.рік

R’c.звор. = 771,6 + 79,94 = 851,54 тис.т.км.рік

7. Витрати електроенергії:

а) витрати електроенергії на тягу поїздів:
Еm=Rc * Кд , тис.кВт.год., де

Rc- механічна робота сил опору руху, тис. км/год.;

Кд - питомі втрати електроенергії на один км. механічної роботи сили тяги
локомотива;
Еm.m = 1135,3 * 3,4 = 3860,02 тис.кВт.год
Еm.звор = 851,54 * 3,4 = 2895,24 тис кВт.год

б) витрати електроенергії на власні потреби електропоїздів Евл визначається
за формулою:

        nд.п. ср.ч
  Eвл =( ____________   * Lділ * К * 365 * Кср * 60 ) * 10-3 , де
         Vділ.

nд.п. ср.ч - середньорічна кількість поїздів у напрямку з більшим розміром
руху;

К- коефіцієнт, враховуючий час знаходження локомотива у обороті, К==1,2;

Кср  - середнє значення електроенергії і електроструму, які потрібні
допоміжним машинам електровозів; (ВЛ10У)=2,08 кВТ*год/хв. Ця  величина
визначена по середньому значенню сили електроструму;

          11,9
Eсп.туди =_______ * 22 * 1,2 * 365 * 2,08 * 60 = 733877,7 кВтгод
          19,5
        10,8
Eсп.звор =______ * 22 * 1,2 * 365 * 2,08 * 60 = 666,04 тис.кВтгод;
        19,5

в) витрати електроенергії на рух поїздів:
Едв.п. = Еmn + Есn
Едв.п.туди = 3860,02 + 733,88 = 4593,9тис.кВтгод
Едв.п.звор = 2895,24 + 600,04 = 3561,28 тискВтгод;

  Вимірник "тонно-км брутто пробігу вагонів і локомотивів"  звичайно
визначається виходячи із заданого грузообігу нетто і середньомережевих
значень співвідношення
 Між грузообігом брутто і нетто, а також долі ваги локомотивів в загальній
масі поїзда.
 Однак, в умовах даної задачі, немає необхідності звертатись до обліку
середньомережевих співвідношень і коефіцієнтів, так як у використаній нами
звітності форми ЦО-4 приведені фактично для кожної ділянки об'єми тонно-км
брутто пробіга всіх вагонів (завантажених та порожніх разом), а також
розміри пробігів локомотивів. Це при заданій для даної ділянки серії, а
відповідно і вазі одного локомотива, дозволяє прямо визначити тонно-км
брутто пробігу локомотивів.
   Значення вимірника "тонно-км брутто пробігу вагонів і локомотивів" для
ділянки визначається за формулою:

Рl = ТКМ бр ( Nср.рб.н. * Р * 365 * Lділ ) * 10-6 (млн.т.км), де
mкм.бр - грузообіг ділянки, млн.т.км брутто;
Nср.рб.н - середньорічна кількість поїздів в більшому напрямку;
Р    - вага локомотиву;
Рlm = 382,1 + ( 16,2 * 200 * 365 * 22 ) * 10-6 = 408,12 млн.т.км
Рlзвор= 251,5 + ( 16,2 * 200 * 365 * 22 ) * 10-6 = 277,52 млн.т.км

               Витрати (в гривнях)

 Витрати на утримання постійних пристроїв визначаються по витратним ставкам
на утримання та амортизацію постійних пристроїв. Особливість укрупнених
норм витрат на утримання постійних пристроїв, розроблених на  основі
одиничних норм експлуатаційних витрат заключається у встановленні  їх
зв'язку лише з одним вимірником. Так, витрати по утриманню постійних
пристроїв поставлені в залежності  від  одного  вимірника  -  1  км
експлуатаційної довжини мережі. Витратні ставки по утриманню і амортизації
постійних пристроїв на 1 км експлуатаційної  довжини  встановлені  в
залежності від слідуючи технічних характеристик залізничних  ліній  -
кількості головних путей, типа локомотива і засобів СЦБ на ділянках мережі.


  Витрати на тягу поїздів.

Розрахункова ціна на електроенергію дорівнює 11.0 коп/10 кВт.год.

Em.nm =Em.nm * 11.0
Em.nm = 3860.02 * 11.0 = 42460.22 грн.= 42.46 тис.грн. Em.nm звор. =
2895.24 * 11.0 = 31.85 тис.грн.

 Витрати на власні потреби.

Ев.n = Ерух.n * 11.0
Ев.n.m =733.88 * 11.0 = 8.07 тис.грн.
Ев.n.звор. = 666.04 * 11.0 = 7.33 тис.грн.

 Витрати на рух поїздів.
Eрух.n = Eрух.n * 11.0
Eрух.n.m = 4593.4 * 11.0 = 50.53 тис.грн..
Eрух.n.звор = 3561.28 * 11.0 = 39.17 тис.грн.

 Витрати на вагоно-км.

EnS =nS * 3.47
EnSm =5016.74 * 3.47=17.41 тис.грн.
EnSзm =4830.53 * 3.47=16.76 тис.грн. Витрати на вагоно-години.

ENH = NH * 11.5
ENHm. = 355.03 * 11.5= 4.08 тис.грн.
ENHзHзв. = 341.85 * 11.5= 3.93 тис.грн.


Витрати на локомотиво-км.

ЕмS =МS * 69.5 (для ВП10У)
ЕмSm = 113.46 * 69.5=7.89 тис.грн.

 Витрати на локомотиво-години.

ЕмH =МH * 0.44 (для ВП10У)
ЕмH =9.139 * 0.44 = 4.1 тис.грн.

 Витрати на бригадо-години.

ЕмH =МН * 3.81
ЕмH =7.201 * 3.81 = 27.66 тис.грн.

 Витрати на механічну роботу сил опіку руху.

ERo = Ro 32.52
ERom =1135.3 * 32.52 = 36.92 тис.грн.
ERозвор = 851.54 * 32.52 = 27.69 тис.грн.

 Витрати на тонно-км брутто.

Ерl = РІ * 169
Ерlm = 408.12 * 169 = 68.97 тис.грн.
Еplзlзв. = 277.52 * 169 = 46.9 тис.грн.

 Витрати на пересування поїздів.

Витрати на пересування поїздів визначається за формулою:
Зn = Едв.n. + ЕмS + ЕмH + Емh + ЕnS + ЕnH + ЕRo + Еpl.
 Як ми бачимо, ця формула визначає головним чином витрати по операціям
пересування, тобто витрати по пробігу, зупинці і простою завантажених і
порожніх вагонів, поїздів.
ЗППm = 50.53 + 17.41 + 4.08 + 7.89 + 4.1 + 27.66 + 36.92 + 68.07 = 217.56
тис.грн.
ЗППзвор. = 39.17 + 16.76 + 3.93 + 7.89 +4.1 + 27.66 + 27.69 + 46.9 = 174.1
тис.грн., де

ЗПП - сумарні витрати на переміщення поїздів;
ЗПП = ЗППm + ЗППзвор.;
Зпп = 217.56 + 174.1 = 391.66 тис.грн.
Ткм.нетто = 264.9 + 138.7 = 403.6 млн.т.км.неттоПитомі приведені витрати встановлені із співвідношення сумарних витрат на
перевезення вантажів до приведеного вантажообігу:

      Зn.n
С= ————— ;
    TKMнетто    391,66
С = ——— = 0,97 грн.тис.ткм / рік
     403,6                                  Додаток 4


              ІІ Зразок розрахунку                 Завдання

  Визначити виробничу потужність та витрати по пересуванню вантажних
    поїздів двопутної дільниці К. – Д. За 1986 рік.

  1. Розрахунок виробничої потужності дільниці.

             ТКМ бр.т/зв = 1731,2/1334,6

   ПКМ т/зв  = 519,1/431,2
   ТКМ нет.т/зв = 1087,3/723,7
   nm/зв = 146,48/153,45 пар
   mв = nср.склад поїзда, ваг. т/зв = 52,5/55,7
   lваг = 14 м
   Lділ = 43 км
   max кіл.поїзд т/зв = 36,3/32,8
   n ср.річн. = 33,1/27,5

  2. Розрахунки витрат по пересуванню поїздів.
   mв = 52,5/55,7
   K1 = 1.2
   K2 = 1.15
   K3 = 1.04
   K4 = 1.1
   K5 = 1.4
   K6 = 1.2
   Vділ. Т/зв = 30/26,7 км/год
   ПКМ = 519,1
   КД = КС
   Іекв = 0,7%
   W’’0 = 0,7 + (3 + 0,1 VT + 0.0025V2) q0
   Vт.т/зв = 33,4/37,2 км/год
   Wост = 0,01 т км роб., на одну зупинку однієї тонни вантажопотоку
   брутто
   Кдв = 0,1761
     ПКМ        Кдв
   К        = __________
     ОСТ         Кділ

   W’0 = 1,9 + 0,01VT + 0,0003VT
   nнет = 33,1
   Р (ВЛІОУ) = 200т


             Витрати електро енергії:
   а) Е = Rc Kд, Kд = 3,4
   б) nПОТ 39 т/зв. = 33,1/27,5, К1 = 1,2
   в) N більш.напр.сер.добова = 36,3
               Витрати в гривнях:
   1)Еmn * 11,0
   2)Еch * 11,0
   3)Едб.n * 11,0
   4)Еns * 3,47
   5)Еnh * 11,5
   6)Еms * 69,5
   7)Еmh * 0,44
   8)ЕmH * 3,81
   9)ЕRc * 32,52
   10)ЕPc * 169


 1. Розрахунок виробничої потужності дільниці
    К.-Д Куйбишевської з/д за 1986р.

1.1. Середня вага вантажного потягу брутто:

       Ткк бр
Qбр = _______________; де
        Пкм

       1731,2
QБР.Т = _________ = 3335 т/поїзд;
        519,1

       1334,6
QБР.ЗВ = _________ = 3095,1 т/поїзд;
        431,6

1.2. Середня вага вантажного поїзда, нетто

       TKM HET
QHET = ______________ ;
         ПКМ

        1087,3
QHET.Т = __________ = 2094,6 т/поїзд;
         519,1         723,7
QHET.Т = __________ = 1678,3 т/поїзд;
         431,2

1.3. Провізна спроможність ділниці:

N = n * Qнет * 365 (млн.т.)
n – пропускна спроможність дільниці, пар поїздів;
365 – кількість днів у році;
NТ = 146,48 * 2094,6 * 365 = 111,99 млн.т
Nзвор = 153,45 * 1678,3 * 365 = 94 млн.т
Nділ = NТ + Nзвор = 111,99 + 94 = 205,99 млн.т

1.4. Середня довжина вантажного поїзда

lcp = ncp.склад поїзда,ваг. * l ваг, м;
lваг – довжина вагона;
lср.туди = 52,5*14 = 735 м.
Lср.звор. = 55,7*14 = 779,8 м.

1.5. Виробнича потужність дільниці:

     Qmax.n.кр.cn * lуч * 365
М = _____________________________;
           Кнер

             max мас.поїзд.
Кнер = _________________________________;
      середньор кільк. поїзд.

       36,3
Кнер.т = ________ = 1,097
       33,1

       32,8
Кнер.т = ________ = 1,193
       27,5


     2094,6 * 146,48 * 43 * 365
Мт = ___________________________________  = 4,39 млрд.т.км.нетто/р
            1,097

      1678 ,3 * 153,45 * 43 * 3б5
Мзв. = _____________________________________ = 3,388 млрд.т.км.нетто/р
             1,193

Мділ = Мт + Мзв
Мділ = 4,39 + 3,388 = 7,778 млрд.т.км.нетто/рік;

2. Розрахунок витрат по переміщенню поїздів.

   Ці витрати розраховуються за наступною формулою:

 Зп.п. = nS+nH+МS+МH+Мh+Rс+Gдв.п. (Едв.п.)+РІ  (тис. грн.)

    2.1. Вагоно-км :

   nS = nnср.р. * mв * Lділ.  * 365 ,   (тис. вагон * км * рік);
   (1)

де  nnср.р. - середньорічна кількість поїздів;
  mв   - середній склад поїзда, вагонів;
    Lділ.  - довжина дільниці, км;
  365  - кількість днів у році.
nSt = 33,1 * 52,5 * 43 * 365 = 27273,986 тнс.ваг.км/рік;
nSзв = 27,5 * 55,7 * 43 * 365 = 24040.816 тнс.ваг.км/рік;
nSділ.= nSt + nSзв = 27273,986 + 24040,816 = 51314,81 тис.ваг.км/рік;

       2.2. Локомотиво-кілометри визначаються за формулою:


      МS = ПКМ * Кз,      ( тис. лок. - км/рік) ,
      (2)

де ПКМ - поїздо-км, тис.
  Кз   - коефіцієнт, який враховує додатковий пробіг поїздних
електровозів і тепловозів у вантажному русі. Коефіцієнт Кз може бути
прийнятий однаковим по видам тяги.
 ПКМ =mах { 519,1 ; 431,2 } = 519,1; Кз = 1,04
МSm.зв = 519,1 * 1,04 = 539,864 тис.лок.км/рік
МSділ. = 2 * 539,864 = 1079,728 тис. лок.км/рік   2.3. Вагоно-години визначаються за наступного співвідношення:

     nН = ( nS / Vділ.) * К1 * К2 ,    (тис. ваг. * год.);
      (3)
де Vділ. - дільнича швидкість, км/год;
К1 - коефіцієнт, який враховує час простою вагону на дільничних станціях по
обробці транзитних поїздів додатково до часу пробігу поїзда (вагона) по
дільниці, приймається К1 = 1.2;
К2 - коефіцієнт використовується для перерахунку робочого парку вагонів в
інвентарний. У середньому, за даними ДЩРОТРАНС ТЕІ К2 = 1,15 (для
вагонів).
      27273 ,986 * 1,2 * 1,15
NНт = ______________________________ = 1254,6 тис.ваг.год.
              30
        24040,816 * 1,2 * 1,15
NНзв. = _____________________________ = 1242,559 тис.ваг.год.
             26,7
NНділ = NНт + NНзв = 1254,6 + 1242,559 = 2497,159 тис.ваг.год

   2.4. Локомотнво-години.

    Величина вимірника «локомотнво-годинн» знаходження на дільниці
локомотива визначається діленням звітного (по ЦО-4) кількості поїздо-км
научасткову швидкість, взяту по даним нормативного графіка руху поїздів

МН = ( МS / Vділ.) * К4 * К5,      (тис. лок. *год.);
   (4)
К4 - коефіцієнт використовується для переведення парку локомотивів, що
експлуатуються, в інвентарний. У середньому заданими ДНШРОТРАНС ТН для
тепловозів
 К4 = 1,2;  для електровозів К4 = 1,1;
К5 - коефіцієнт, який необхідний для обліку часу пробігу локомотиву по
дільниці, часу простою його під різними технічними операціями, які
виконуються на станціях основного депо, станціях обороту локомотивів і
заміни локомотивних бригад. Сюди входить час простою під технічним і
профілактичним доглядом, який прихопиться на 1 оборот локомотиву, а також в
очікуванні поїзда tст . Приймається К5 = 1,4.
МНт = ( 539,864 / 30 ) * 1,1 * 1, 4 = 17,7 тис.лок.год
МНзв = ( 539,864 / 2б,7 ) * 1,1 * 1,4 = 31,14 тис.лок.год
МНділ. = МНт + МНзв = 58,84 тис.лок. год.

   2.5. Бригадо- години локомотивних бригад:

 Мh=(МS/Vділ..)*К6,     (тис. бриг. * год.);
     (5)

К6 - коефіцієнт, який враховує час роботи локомотивних бригад по прийому і
здачі локомотива на станціях основного депо, станціях обороту локомотивів
і зміни бригад. Це час поза роботи поїздів ураховується додатково до часу
знаходження бригади із поїздом на дільниці. Приймається К6 = 1,2.

Мhт = 539,864 / 30 * 1,2 = 21,6 тис. бриг.год

Мhзв = 539,864 / 26,7*1,2 = 24,3 тис. бриг.год

Мhділ = Мhт + Мhзв = 45,9 тис. бриг.год

   Для розрахунку енергетичних вимірників умовно можна прийняти середню
важкість траси (керівний підйом 7%). При цьому механічна робота локомотива
дорівнює механічній роботі ссил опору, тобто Rл=Rс, , оскільки при
визначенні суми витрат у обох напрямках можна не враховувати різницю
відміток повздовжнього профілю ділянок (Н1 і Н2), що розглядаються у даному
напрямку.

   2.6. Механічна робота сил опору руху:

Механічна робота сили опору руху визначається сумою механічної роботи сили
опору вагонів і локомотивів

Rс = Rсв + Rcл
                                  (6)
Rсв - механічна робота сил опору вагонів;
Rcл - механічна робота сил опору локомотиву
Rс.Т = 3393,2 + 343,91 = 3737,83 тнс.ткм/рік
Rс.зв.= 2802,66 + 356,17 = 3158,83 тис.ткм/рік
Rс.діл = Rс.Т + Rс.зв = 6895,94 тнс.ткм/рік
Механічна робота сил опору вагонів:

Rcв=ТКМбр. * ( Wо” + iекв. + (Wост. * Кпкм.ост. * 103)(
      (7)
                       (тис. ткм. мех. роб./рік);
Wо” - основний питомий опір руху вантажних вагонів, кгс/т;
iекв - еквівалентний схил. прийнятий 0,7%.
Wост - механічна робота по оновленню витрат кінестетичної енергії, яка
приходиться на 1
зупинку 1 тонн вантажотонажу бруто, т.км.

Rc.Тв.= 1731,2 (1,22 + 0,7 + (0,01*0,004* 103 )) = 3393,2 тис.ткм
мех.роб./рік

Rc.зв.в = 1334,6 (1,36 + 0,7 + (0,01 *0,004* 103 )) =
2802,б6тис.ткммех.роб./рік

   2.8. Основний питомий опір чотнрьохосних вагонів на рамкових
підшипникахі вагонів рефрижираторннх поїздів(?о?6т) на ланковому шляху за
формулою:

   Wо” = 0,7 + (3 + 0,09 * Vт + 0,002 * Vn2) / ?о ,
       (8)
Vт - технічна швидкість, км/год,   графікове Vт = 40 км/год,

?о - маса, що прнходиться на ось колісної пари, т.:
       Pb
  ?о       =       _______        (т),        де
               (9)
        4
4 - кількість осей у вагоні;
Pb – вага вагона, т ;
Рв =Qбр./ mв ,
                (10)
Qбр - середня вага вантажного поїзда брутто, яка визначається за даними
звітності ЦО-4 по формулі:

Qбр. = (ТКМбр.* 106) / (ПКМ * 103),   (т/поїзд);
     (11)

QбрТ. = 1731,2 * 106 / 519,1 * 103 = 3335 т/поїзд

Qбрзв = 1334,6 *106 / 431,2 * 103 = 3095,1 т/поїзд

        3335        т
  Pв.м. =__________ = 63,5 ___
         52,5        ваг

       3095,1        т
  Pв.м. = _________ = 55,6 ___
        55,7         ваг
         63,5          т
  ?о.туди = ________  = 15,875 ___
          4            вісь
         55,6   т
  ?о.звор = _______ = ___
          4    вісь


                3 + 0,09 * 33,4  +  0,002  *  1115,56
кг*с
  Wо “ туди = 0,7 + ___________________________________________ = 1,22
_____
                                   15,875
         т

                3 + 0,09 * 37,2 +  0,002  *  1383,01
   кг*с
  Wо “ звор. =0,7 + ______________________________________________ = 1,668
______
                                    13,9
              т

    Величина додаткової роботи на оновлення втрат кінестатичної
енергії, яка викликається однією зупинкою у розрахунку на 1т маси
вагонопотоку, визначимо за формулою:

Wост = 4,0 * Vторм.2 * 10-6 = 0,01 т. Км
        (12)
                     км
  Приймаємо Vторм. = 50 ____
                     год

    2.9. Кількість зупинок на одношляхових дільницях:
         1/Vділ. – 1/Vm
  Kпкм = ____________________ ,   де
                                     tст
                 (13)

Vділ, Vт - відповідно дільнична і технічна швидкості;
tст   - середній шлях стоянки поїзда на проміжному пункті при схрещеннях
і обгонах, год.
а) для одношляхових дільниць з АБ при непакетному графіку руху, а також для
одношляхових дільниць з ПАВ або електрожезловою системою:

tст = tx ( 0,10 + 0,25V ) + ?нп + ?ск + ?р.з.,(хв)
         (14)

tx - середній час ходу пари вантажних поїздів по обмежуючому перегону (у
парному та непарному напрямках), хв.;
V - коефіцієнт заповнення пропускної здатності дільниці:

v = ( Nг + Епс* Nпс. + Епр.* Nпр.+ Есб* Nсб. ) / nmax ;
      (15)

де nmах    - максимальна пропускна спроможність дільниці;
   (нп. , (ск. - станційні інтервали неодноразового прибуття і схрещення
       поїздів, дорівнює 3 і 2 хвилини відповідно ;
  (р.з.    - час на розгін і уповільнення при зупинці, дорівнює 3
  хвилини;
   (п    - коефіцієнт пакетності вантажного руху, прийнятий 0,7;
    І     - міжпоїздний інтервал на дільниці руху поїздів пакетами.
У
           розрахунках при тепловозній тязі прийнятий 10 хвилин,
а при
           електротязі - 8 хвилин;
б) для одношляхових дільниць із ДУ стрілок або АБ при частково пакетному
графіку руху:
tст. = tx (0,10 + 0,3(п) + 1,5(п * І + (нп. + (ск. + (р.з.,    (
хвилин);   (16)

с) для двошляхових дільниць кількість зупинок на проміжних пунктах у
розрахунку на один поїздо-км визначається:
  Кпкмост.     =     Кдв.      /      Lділ.      ;
                (17)

де Кдв. - загальна кількість зупинок на дільниці, які приходяться на один
    вантажний поїзд;
 Lділ. - довжина дільниці, км.

    Кількість зупинок на ділянці Кдв. визначається по відомій із
звітності ЦО-4 величині коефіцієнту дільничної швидкості руху вантажних
поїздів по формулі:

          1440 - Nnс. (1 - (м.и.’) * tоб.

    (дв. = _______________________________________  ;
        (18)

              1440 - ?Nnс. (1 - (м.и.’) * tоб.

       Тх * Nnc. ( 1 - ??дв. ) ( 1 – ?м.и.’)

Кдв.   =    ________________________________________________     ;
                   (19)

         1440 – tоб. * Nnc ( 1 -??дв. ) ( 1 – ?м.и.’)де ?м.и.’ - частка малих інтервалів між пасажирськими поїздами, у які по
     перегону не може бути пропущений вантажний поїзд (пасажирські
     поїзди пропускаються пакетами або пачками ) .

        ?м.и.’ = 0,00045 [ tгр ( 1 - ? ) + Іпр. + Iот.] * Nnc ;
         (20)

де tгр = Тх / nпер.  ;
   Тх  - вантажного поїзда по дільниці;
   nпер.- кількість перегонів на дільниці;
   Iпр. , Iот. - інтервали попутнього прибуття пасажирського поїзда за
       вантажним при обгоні і попутнього відправлення вантажного
       поїзда за пасажирським; Іпр. == Іот, = 10 хв. - при тепловозній
       тязі і 8 хв. - при електротязі;
     ? - відношення ходової  швидкості  вантажного  до  швидкості
    пасажирського поїзда;
    tоб -  середній простій вантажного поїзда під обгоном (  з
    урахуванням втрат часу на розгін і уповільнення ), хв.;


          ?м.и.’ * Incм.и.

 tоб. = Iпр. + Iот. + [ 0,5 * tгр. ( 1 – ? ) + _________________ ] * vг *
                (р.з.  ; (21)


 1 - ?м.и.’

    vг - заповнення пропускної спроможності дільниці для вантажного
руху:

                Nг
    vг = ———————————;
       Nmax - Епс * Nnc - Еоб. * Nоб..

Іпсм.и. - середній інтервал між пасажирськими поїздами, які слідують у
    пакетах і пачках:

   Іnсм.и. = 0,6 [tгр. ( 1 - ? ) + Іпр. + Іот ] ? Іnсmin

Іnсmin- мінімальний інтервал між пасажирськими поїздами у пакеті або пачці,

 хв.
Тх = 68 хв.
Nnc -12 пар поїздів;
    VХГР
? = _________  ;
    Vхпас
V = Vтех = 36,5 км/год;
Vхпас = 36,5 / 0,7 = 52,1 км/год;
    36,5
? = _________ = 0,7001   ;
    52,1

tгр= 68014= 17хв.

?м.и = 0,00045 ( 17 ( 1 - 0,7001 ) + 8 + 8 ) *12 = 0,114;
Iпр = Іот. = 8 хв. ( при електровозі) ;
1п.з.= 3 хв.


N = max {33,1;27,5} = 33,1 пар паровозів;
Nоб = 2 пари паровозів;


              33,1               33,1
VT = ____________________________________ = _____________ = 0,253
     153,41 – 1,55 * 12 – 2,0 * 2    130,85


Ім.н nc = 0,6[17(1 – 0,7001) + 8 + 8] = 12,66 хв.                                0,114 *
12,66
tоб = 8 + 8 + (0,5 * 17(1 – 0,7001) + __________________________) * 0,253 *
3 =
                                  1 –
0,114
= 16(2,55 + 1,62) * 0,759 = 19,2 хв.

        1440 – 12(1 – 0,114) * 19,2        1236
(дв = _______________________________________________ = __________ = 0,95
     1440 – 0,7001 * 12(1 – 0,114) * 19,2   1297,1

         68 * 12(1 – 0,7001 * 0,95)(1 – 0,114)
238,58
Кдв = ___________________________________________________________ =
_____________ = 0,1738;
     1440 – 19,2 * 12(1 – 0,7001 * 0,95)(1 – 0,114)    1372,6


          0,1738
КОСТПКМ = ____________ = 0,004 ост/пкм
            43
Vділ = ( * Vх
Vділ = 0,95 * 365 = 34,7 км/год

Vаналіт.діл.86* К поправки * 80р = 34,7 * 1,57 = 54,5 км/год
Vділ = 34,7 * 1,23 = 48,7 км/год

2.10. Механічна робота сил опору локомотивів визначається за формулою:

Rnc = ncp.гб.н * P * 365 * Lділ [W’0 + іехв +(Wост * КОСТПКМ * 103) ] * 10-
6   (24)
де ncp.гб.н – середньорічна кількість поїздів у напрямку із більшими
розмірами руху, приймається по формі звітності УО-4;
Р – вага локомотива;
W’0 – основний питомий опір руху локомотивів для електровозів і тепловозів
на ланковому або безстиковому шляху:
а) на ланковому шляху:
W’0 = 1,9 + 0,01 * VT + 0,003 * V2?;
           (25)

б) на безстиковому шляху:
W’0 = 1,9 + 0,008 * VT + 0,00025 * V2?;
            (26)

VT – технична швидкість, км/год, прийнята по УО-4;
Для нашого випадку основний питомий опір руху локомотивів вираховуємо на
ланковому шляху для електровозів.
Vтех.т/зв = 33,4/37,2 км/год

W’от = 1,9 + 0,01 * 33,4 + 0,0005 * 33,42 = 2569 кпс/m;

W’о.зв = 1,9 + 0,01 * 37,2 + 0,0003 * 37,22 = 2687 кпс/m;

ncp.гб.н = max{33,1;27,5} = 33,1;

Rnc.т = 33,1 * 200 * 365 * 43(2,569 + 0,7 + (0,01 * 0,004 * 103)) * 10-6 =
343,91 тис.mкм/рік.

Rnc.зв. = 33,1 * 200 * 365 * 43(2,687 + 0,7 + (0,01 * 0,004 * 103)) * 10-6
= 356,17 тис.mкм/рік

2.11. Витрати палива (електроенергії) на дільниці визначається окремо на
тягу поїздів:
а) витрати на тягу визначаються по формулах:
Gт = Rc * Kq * 10-3, тис. m;
              (27)
Eт = Rc * Kq , тис. кВт/год;
              (28)
де Gт, Eт – відповідно витрати палива, електроенергії;

Rc – механічна робота сил опору руху, тис.ткм/год;

Kq – питомі витрати дизельного палива (електроенергії) на один ткм
механічної роботи сили тяги локомотиву.
Для нашого випадку взначаємо витрати електроенегрії для електровозів
Kq = 3,4
Eт.т = 3737,11 * 3,4 = 12706,2 тис.кВт.год
Eт.зв. = 3158,83 * 3,4 = 10740,02 тис.кВт.год
б) витрати дизельного палива на особисті потреби тепловозів Gс.н. і
електровозів Е с.н.:

        ncp.гб.н
Gс.н. = (____________ * Lділ * К * 365 * qxa * 60) * 10-6;
          (29)
        Vділ


        ncp.гб.н
Gс.н. = (____________ * Lділ * К * 365 * qxb * 60) * 10-3;
          (30)
        Vділ

де ncp.гб.н – середньорічна кількість поїздів у напрямку із більшими
розмірами руху;

К – коєфіціент, який враховує час знаходження локомотиву у пунктах обороту,
К = 1,2;
qx – витрати палива тяговими силовими установками тепловоза на холостому
ходу, кг/хв.; За формулою (30) видно, що витрати електроенегрії на власні
потреби електровозів визначаємо за аналітичною формулою (29) з заміною qxa
на qxe – середнє значення питомих витрат електроенергії, які
використовуються машинами електровозів. Ця величина визначена по середньому
значенню сили тяги:
К = 1,2
qxe = 2,08
Eс.н.т. = (33,1/30 * 43 * 1,2 * 365 * 2,08 * 60) * 10-3 = 2593,37
тис.кВт.год
Eс.н.зв. = (27,5/26,7 * 43 * 1,2 * 365 * 2,08 * 60) * 10-3 = 2420,91
тис.кВт.год

в) загальні витрати електроенергії на рух поїздів і особисті потреби
локомотива:

Eдв.п. = Eт + Eс.н., тис. кВт/год
              (31)
Eдв.п.т = 12706,2 + 2593,37 = 15299,6 тис.кВт/год
Eдв.п.зв = 10740,02 + 2420,91 = 13160,9 тис.кВт/год
Тонно-км брутто пробігу вагонів і локомотивів визначається по формулі:

Pl = ТКМбр. + (ncp.гб.н * Р * 365 * Lділ.) * 10-6, млн. ткм,
       (32)


де ТКМбр - вантажообіг дільниці, млн.ткм, брутто;

nср.гб.н. - середньорічна кількість поїздів у більшому напрямку;
Р - вага. локомотива.т.
PlТ = 1731,2 + ( 36,3 * 200 * 365 * 43 ) * 10-6 = 1845,15 млн.ткм
 Plзв = 1334,6 + ( 36,3 * 200 * 365 * 43 ) * 10-6 = 1448,55 млн.ткм
РІділ = 1845,15 +1448,55 = 3293,7 млн.ткм

    Отже витрати по пересуванню вантажних поїздів ( експлуатаційні
витрати) включають головним чином витрати по операції пересування, тобто
витрати по пробігу, зупинці і простою вантажних і порожніх поїздів.
Зпп = 51314,81 + 2497,2 + 1079,728 + 58,84 + 45,9 + 6895,94 + 28460,5 + +
   3293,7 = 93646,618 тис.грн.


  З. Розрахунок витрат у гривнях.

    Витрати на утримання постійних пристроїв визначаються по витратним
ставкам на утримання та амортизацію постійних пристроїв. Особливість
укрупнених норм витрат на утримання постійних пристроїв, розроблених на
основі одиничних норм експлуатаційних витрат заключається у встановленні їх
зв'язку лише з одним вимірником. Так, витрати по утриманню постійних
пристроїв поставлені в залежності від одного вимірника-1 км експлуатаційної
довжини мережі. Витратні ставки по утриманню і амортизації постійних
пристроїв на 1 км експлуатаційної довжини встановлені в залежності від
слідуючи технічних характеристик залізничних ліній - кількості головних
путей, типа локомотива і засобів СУБ на ділянках мережі.3.І.Витрати натягу поїздів.

Розрахункова ціна на електроенергію дорівнює 11.0 коп/10кВт.год.

 Ет.т = 12706,2 * 11,0 = 139768,2 грн. = 139.77 тис.грн.

Ет.зв = 10740,02 * 11,0 = 118140,22грн. = 118,14 тис.грн.

   3.2 .Витрати на власні потреби.

Ес.н.т = 2593,37 * 11,0 = 28527,07 грн. = 28,53 тне.грн.

Ес.н.зв = 2420,91 * 11,0 = 26630,01 грн. = 26,63 тис.грн.

   3.3. Витрати на рух поїздів.

Едв.п.т = 15299,6 * 11,0 = 168295.6 грн. = 168,3 тис.грн..

Едв.п.зв = 13160,9 * 11,0 = 144769,9 грн. = 144,8 тис.грн.

   3.4. Витрати навагоно-км. (3,47 коп)

ЕnS.Т = 17273,986 * 3,47 = 94640,75 грн. = 94,64 тис.грн.

ЕnS.зв = 24040,82 * 3,47 = 83421,65 грн. = 83,42 тис.грн.

   3.5. Витрати на вагоно-години. (11,5 коп)

ЕnH.T. = 1254,6 * 11,5 = 14427,9грн. = 14,43 тис.грн.

ЕnH.зв = 1242,56 * 11,5 = 14289,44 грн. = 14,29 тис.грн.


   3.6. Витрати на локомотиво-км. (69,5коп)

ЕmS =МS *69,5 ( для ВП10У)

ЕmS = 539,864 * 69,5 = 37520,55 грн. = 37,52 тис.грн.

   3.7. Витрати на локомотнво-годинн. (0,44 коп)

EmHT = MH * 0,44   (для ВП10У)

EmHT = 27,7 * 0,44 = 12,2 тис.грн.

EmHзв = 31,14 * 0,44 = 13,7 тис.грн.

   3.8.Витрати на бригадо-години. (3,81 коп)

EmhT = МН * 3,81
EmhT = 21,6 * 3,81 = 82,3 тис.грн.
Emhзв = 24,3 * 3,81 = 92,58 тнс.грн.


    3.9. Витрати на механічну роботу сил опору руху.  (32,52 коп)

ЕR.C.T = 3737,11 * 32,52 = 121530,81 грн. = 121,53 тис.грн.

ЕR.C.зв = 3158,83 * 32,52 = 102725,15 грн. = 102,73 тис.грн.

   3.10. Витрати на тонно-км брутто.  (169коп)

ЕplT = 1845,15 * 169 = 311830,25 грн = 311,83 тис.грн.

Еplзв = 1448,55 * 169 = 244804,95 грн. = 244,80 тис.грн.

   3.11. Витрати на пересування поїздів.

Витрати на пересування поїздів визначається за формулою:
ЕЗПП = Едв.n. + Еns + ЕnH + ЕмS + ЕmH + Еmh + ЕRc + ЕPc.

Езппm = 168,3 + 94,64 +14,43 + 37,52 + 12,2 + 82,3 + 121,53 + 311,83 =
=842,75 тис.грн.

Езппзвор. = 144,8 + 83,42 + 14,29 + 37,52 +13,7 + 92,58 + 102,73 + 244,80 =
=733,84 тис.грн.,

Езпп = 842,75 + 733,84= 1576,59 тнс.грн.

Ткм.нетто = 1087,3 + 723,7 = 1811 млн.т.км.нетто        Езпп         1576,59

Сділ. = _________________ = _________________ = 0,8706 грн/ТКМнетто

       ТКМнетто       1811
Для добавления страницы "Методичні вказівки" в избранное нажмине Ctrl+D
 
 
2005 © Copyright, 2devochki.ru
E-mail:
Реклама на сайте
  


Посетите наши другие проекты:
Электронные книги
Электронные словари
Коды к играм и прохождение игр