Свiдок у кримiнальному судочинствi
Даша Оля
Две девочки - 40000 рефератов
Ваш регион: Москва
 
Криминалистика>>

Свiдок у кримiнальному судочинствi Свiдок у кримiнальному судочинствi

          МIНIСТЕРТСВО ВНУТРIШНIХ СПРАВ УКРАЇНИ
            ЗАПОРIЗЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ IСНТИТУТ


кафедра кримiнального процесу

та кримiналисти       КУРСОВА РОБОТА З КРИМIНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА


           СВIДОК У КРИМIНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВI                      Виконав: курсант 302 навчального


                         взводу Мінаєв М.В.


                  Перевірив: старший викладач


                          пiдполковник мiлiцї


                        Яцюк В.I.                Запорiжжя 2000                  П Л А Н

Вступ........................ …………………………………………………3-5
1. Правове положення свідка в кримінальному процесі .. ………..6-12
2. Права та обов'язки свідка ........................ ………………………..13-16
3. Забезпечення безпеки свідка як  учасника  кримінального
   процесу............................................………………………………..17-23
Висновок............................................. ………………………………..24
Список літератури.................................... ……………………………25-26В С Т У П.

 Як об'єктивна істина в цілому, так і окремі факти, обставини справи
 встановлюються слідчими органами, прокурором і судом лише шляхом
 кримінально-процесуального доказування, під час яко-го збираються,
 перевіряються, оцінюються докази і на їх підставі приймаються й
 обґрунтовуються процесуальні рішення. У вирішенні питання : як
 встановлення об'єктивної істини , ми виходимо з то-го, що кожен злочин
 завжди залишає визначену сукупність слідів в навколишньому світі. Їх
 можна поділити на дві групи.


 Перша група слідів - це сліди , які залишені подією злочину

 в пам'яті людей, які торкнулись злочинного діяння чи його
 наслідків.


 Друга група слідів - це зміни матеріальних об'єктів, ма-

 теріального середовища.

 Усі ці сліди складають той фактичний матеріал, за допомогою якого
 слідчий і суд встановлюють об'єктивну істину. Джерелом інформації
 першої групи слідів є , наприклад, показання свідка--очевидця.

 Формування показань свідка пов'язано з різними джерелами от-римання
 інформації про злочин. існує кілька таких джерел. Перше - безпосереднє
 сприйняття злочинних дій. Повнота і точність уяв-лень про обставини
 злочинних дій безпосередньо визначається смис-ловою стороною сприйняття.
 Це залежить від життєвого досвіду і обсягу знань ( загальних чи
 професійних) свідка.

   Другим джерелом одержання свідком відомостей про мотиви ,
   мету своїх дій , а також про інші суб'єктивні елементи злочину в
   момент його вчинення є вислови самого підсудного. Свідок часто
   запам'ятовує не тільки зміст висловлювань , але й окремі « клю-
   чові « слова підсудного : « давай гроші « , « мовчи « та інші
 Третім джерелом одержання свідком відомостей є сприйняття ним
 конфліктних стосунків між потерпілим та підсудним, які пере-дували
 злочинній події.

 Усі ці джерела інформації свідка про злочин приводять до то-го , що
 показання свідка є найбільш поширеним видом джерел до-казів , а свідок
 є найважливішою постаттю в кримінальному судо-чинстві, інформація якого
 допомагає слідчому краще розібратися в справі , а суду - винести вірне
 рішення. Сказане визначає неабия-ку актуальність обраної теми, важливість
 її поглибленого вивчен-ня в курсі « Кримінально-процесуальне право
 України « і визначен-ня місця свідка в кримінальному судочинстві.

 У даній роботі для всебічного розгляду теми використано різноманітну
 літературу і підручники радянських вчених Карева Д.С (1), Коблікова А.С
 (2), і головне, це підручники українських вчених, докторів юридичних наук
 , Михеїнко М.М (3), Тертишник В.М.(4)

 Головним нормативним документом, де вказані права , обов'яз-ки і правовий
 статус свідка, є Кримінально-процесуальний кодекс (КПК ) України від 28
 грудня 1960 року. 1.Советский уголовный процесс : Учебник / Под ред.проф. Д.С. Ко-сарева.
 М.: Высшая школа , 1963. - 552 с.

 2.Советский уголовный процесс : / Под ред. А.С.Кобликова. - М., 1972. -
 534 с.

 3.Михеїнко М.М., Нор В.Г., Шибіко В.П. Кримінальній процес України
 : Підручник. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Либідь , 1999. - 536 с.

   4.Тертишник В.М. Кримінальне-процесуальне право України : Навч.
   Посіб. - К.: Юрінком інтер, 1999. - 576 с.
   Обєктом дослідження в курсовій роботі є відносини, які ви-никають між
   свідком та іншими учасниками під час їх діяльності в кримінальному
   судочинстві.
 Предметом дослідження є свідок як особа, яка бере безпосе-редню участь
 в кримінальному судочинстві.

 Мета курсової роботи полягає в тому , що необхідно визначи-ти місце
 свідка через учасників кримінального судочинства.

 Для досягнення цієї мети необхідно вирішити такі завдання :

  . ознайомитися з учбовою та нормативною літературою, яка аналізує
   правове становище свідка в кримінальному судочинстві;
  . використати цю літературу для розгляду прав і обов'язків
   свідка, як учасника кримінального процесу;
  . визначити норми за допомогою яких проводиться забезпечення без-пеки
   свідка від негативного впливу інших учасників процесу.

  Для більш вдалого написання роботи і вирішення її головних завдань
  були використані такі методи : аналіз, синтез, уза-гальнення,
  дедукція, індукція. Саме індуктивний метод знадо-биться при
  написанні висновків.

  Курсова робота складається з вступу, трьох розділів, виснов-ку та
  переліку використаної літератури.1. ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ СВІДКА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

 З розвитком демократичних традицій, зростанням політичної і громадської
 активності підвищується роль правоохоронних органів. Взаємовідносини
 громадянина і держави все більшою мірою бу-дуються на принципах
 пріоритету і законності. Зміцнення даних прин-кипів наближає нас до країн
 розвинутої демократії, таких, як :

 ФРН, Великобританія, Франція, що дозволить Україні посісти серед них
 належне місце. Але це потребує копіткої праці у законодавчій та
 правозастосовчій практиці, вирішення багатьох правових проб-лем і
 завдань. До однієї з таких відноситься статус свідка у кримінальному
 процесі України.

 Свідком по кримінальній справі може бути будь-яка особа, якій відомі
 будь-які обставини справи, якщо вона при цьому не є заінтересованою в
 кінцевому результаті справи як учасник процесу : потерпілий,
 підозрюваний, обвинувачений чи підсудний. Будь--який громадянин
 України, якщо він став очевидцем розслідуваної події, незалежно від
 його становища ( начальник міліції, мер, суддя, президент та ін. ),
 може бути допитаний в якості свідка. Вік свідка не обмежений. Діти
 також можуть бути допитані як свідки, якщо завдяки свого розвитку
 правильно сприймали обстави-ни, які мають значення до справи.

 При аналізуванні ролі свідка у кримінальному процесі зус-трічаються
 труднощі при визначенні його статусу. Поняття « учас-ник кримінального
 процесу», на нашу думку, можна розглядати у двох розуміннях -
 широкому та вузькому. У вузькому - це обвинува-чений, підозрюваний,
 захисник, а також потерпілий, цивільний по-зивач, цивільний відповідач
 та їхні представники, тобто особи, названі у п.8 ст.32 КПК України.

 У широкому розумінні, загальному для всього кримінального судочинства,
 до названого поняття повинні включатися ті, хто так чи інакше бере
 участь хоча б у одній стадії процесу, хто наділяється у ньому тими
 чи іншими правами й обов'язками. До них можна віднести прокурора,
 громадського обвинувача, громадського захисника, експертів та
 спеціалістів.

 Законодавець називає їх учасниками судового розгляду ( ст. 261 КПК
 України), а експерта і спеціаліста - особами, які беруть участь у справі
 ( ст. 295 КПК України).

 Вказівки про надання будь-якого  статусу  свідку  в
 кримінальнопроцесуальному законі відсутні, і це невипадково. Та-ке
 становище свідка склалось з часу, коли його функції у
 кримінальному процесі зводились до того, щоб поставити підпис під
 показаннями, які викривають « ворога народу «, а наступного дня самому
 бути у такому ж становищі. (1)

 Але , незважаючи на це , свідок є основним джерелом інфор-мації, яку
 можна отримати при його допиті про обставини, що підлягають
 встановленню в даній справі, зокрема про факти, які характеризують
 особу обвинуваченого, підозрюваного і потерпілого, і його взаємовідносин
 з ними ( ч.і і 2 ст.68, ч.і ст. 167 КПК України).

 За чинним КПК України як свідки можуть бути допитані :

 запідозрені і потерпілі - до того , як вони офіційно, в передба-ченому
 законом порядку визнані підозрюваним, обвинуваченим, по-терпілим;
 цивільні позивачі, цивільні відповідачі, законні пред-ставники
 підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого;  особи, офіційно визнані
 обвинуваченими - у цих випадках, коли справа що-до них була закрита,
 виділена в окреме провадження або розгляну-та раніше, ніж щодо інших
 осіб, причетних до вчинення того ж зло-чину. 1 // Право України . - 1998. - № 4. - С.89.

 Свідок дає показання про обставини, які ґрунтуються на без-посередньому
 сприйнятті, так і такі , які сприйняті з інших дже-рел, наприклад, зі
 слів іншої особи чи з будь-якого документа. В останньому випадку свідок
 повинен вказати джерело, з якого йому стали відомі факти, про які він
 розповідає.» Не можуть бути дока-зами дані, повідомлені свідком, джерело
 яких невідоме» ( ч. З ст.68 КПК України).

 Предметом показання свідка також можуть бути факти довідко-вого
 характеру про обставини, які самі по собі не мають доказово-го значення,
 але необхідні для розгляду справи. Свідок є не-замінним. Тому що
 свідок ї незамінним закон забороняї сумісниц-тво обов'язків свідка з
 іншими процесуальними функціями (слідчо-го, прокурора, судді, експерта і
 т.д.).

 Тому, якщо виникає необхідність допросити в якості свідка будь-кого з
 осіб, які ведуть судочинство чи виконують інші функції у процесі,
  то цей суб'єкт підлягає відводу,  він звільняється від інших
 процесуальних обов'язків.

 Участь в справі законних представників підозрюваного і обви-нуваченого не
 виключає можливості їх допиту як свідка. Особа на-буває процесуального
 статусу свідка з моменту його офіційного виклику для допиту в якості
 свідка.

 Показання свідка, як і будь-які докази по справі підлягають перевірці і
 оцінці, оскільки свідок може бути заінтересований в кінцевому
 результаті справи і дає завідома неправдиві показання. Такі показання
 можуть бути викликані і дією свідка з боку обвину-ваченого, потерпілого
 чи близьких їм осіб ( підкуп, шантаж, пог-роза вбивством і т.і.). Закон
 передбачає, що перед початком кож-ного допиту встановити визнаним між
 свідком та підозрюваним чи обвинуваченим, а також потерпілим ( ч.4
 ст.167 КПК України), що має важливе значення для правильної оцінки
 показань свідка. Пока-зання свідка перевіряються шляхом аналізу їх
 змісту, порівняння з іншими доказами, які містяться в справі, під час
 виконання додат-кових та повторних допитів, очних ставок, відтворення
 обстановки та обставин події.

 Умовою добросовісних показань свідка є також психічна пов-ноцінність
 свідка. Особи, які у зв'язку з своїми фізичними або психічними вадами