Украинский язык
Даша Оля
Две девочки - 40000 рефератов
Ваш регион: Москва
 
Иностранные языки>>

Украинский язык Украинский язык

              План контрольноп роботи

Вступ ……………………………………………………………………………………2

  1. Перекладіть текст украпнською мовою і запишіть його …………………….
  2. Складiтъ наказ про прийняття на роботу Сидоренка Iвана Петровича на
посаду економiста планового вiддiлу …………………………………………………
  3. Запишiтъ 15 - 20 слiв термiнів з Вашоп професiйноп галузі ………………….
  4. Перекладітъ наведені прийменникові конструкціп ділового  стилю
украпнською мовою і запишіть пх ………………………………………………………                  Вступ
Особистість є носієм свідомості і системи суспільно-значущих якостей.
Ідеальна особистість — це людина, що поєднує в собі духовне багатство,
високу моральність, фізичну досконалість і виявляє себе як неповторна,
самобутня індивідуальність, що й становить силу її привабливості для інших.

Роль мови у формуванні і самовираженні особистості величезна. Особливе
значення має рідна мова, що стає для кожної людини одним з найцінніших
надбань. Найгостріше це відчувається тоді, коли людина довго знаходиться за
межами батьківщини. Тоді бодай одна вісточка рідною мовою приносить душевну
полегкість, втамовує тугу за рідною стороною.
 Мова - то магічне дзеркало, невичерпний засіб спілкування. У мові
відображено життєвий досвід, сприйнятий людством від давнини до сучасності.
При цьому мова відображає не лише те, що на поверхні, а й невидиме для ока,
внутрішню суть речей не лише світ матеріальний, а й світ ідеальний, який
віддзеркалюється в умопогляді, фольклорі, текстах, ідеях.

Передусім через мову ми пізнаємо рідний народ, його ментальність, культуру,
історичний досвід. Крізь призму слова сприймаємо одну з граней краси, що
представлена в художній літературі. Наші моральні переконання формуються на
основі моральних понять та ідей, що пізнаються завдяки мові. Чим краще ми
опановуємо мову, тим досконалішим стає наше мислення, бо мова і мислення
нероздільні.

Вбираючи в себе знання, відображені в мовленні, людина вибудовує власний
внутрішній світ, або мікрокосм, формує себе як особистість.

Щодня ми реалізуємо себе, виявляючи своє ставлення до навколишнього світу,
і найповніше, найглибше цей процес відбувається у мовленні під  час
повсякденного спілкування. Коли людина добре володіє мовою, вона має
могутній засіб для впливу на інших людей і досягнення поставленої мети. І
тут особливо важливо, щоб цей засіб використовувався для примноження добра,
а не зла, щоб особисті цілі не суперечили суспільним, загальнолюдським. Як
відомо, словом можна і вбити, і повернути до життя. Людину, що вміє гарно
говорити, шанують, захоплюються нею, прагнуть бути в її  товаристві.
Французький письменник Антуан де Сент-Екзюпері писав, що єдина справжня
розкіш - це розкіш людського спілкування.      1. Перекладіть текст украпнською мовою і запишіть його:

"Хороший руководитель широко распахивает перед всеми свои двери, будучи
уверенным, что никто без должных оснований не рискнет переступить порог его
кабинета.

Для подчиненного начальник — не только распорядитель, но и помощник,
опекун. Политика начальника не должна вступать в противоречие с политикой
сверху и инициативой снизу. Нужно уметь требовать без навязывания и
помогать без навязчивости. И горе тому, кто служит лишь выразителем "чужих"
интересов и проводником "чужих" идей.

Социальные психологи точно установили, что на постепенно возрастающее
давление сверху коллектив сначала реагирует тем,  что  снижает  свою
эффективность, а затем повышает ее, но до определенного предела. После
этого эффективность стремительно падает, отражая общую подавленность и
начавшийся процесс деморализации, что может означать приближение моральной
смерти.

Социальные психологи также отметили, что когда две вышестоящие инстанции
придерживаются  одного  стиля  руководства,  допускающего  инициативу
подчиненных, производительность труда и удовлетворенность бывают обычно
самыми высокими.  Когда  обе  они  применяют  автократический  стиль,
производительность хотя и может быть высокой, но удовлетворенность очень
низкая со всеми вытекающими из этого последствиями.


"Хороший керівник широко розкриває перед всіма  свої  двері,  будучи
упевненим, що ніхто без належних підстав не ризикне переступити поріг його
кабінету.

Для підлеглого начальник  не тільки розпорядник, але і помічник, опікун.
Політика начальника не повинна вступати в суперечність з політикою зверху і
ініціативою знизу. Треба уміти вимагати без нав'язування і допомагати без
нав'язливості. Та горе тому, хто служить лише виразником "чужих" інтересів
і провідником "чужих" ідей.

Соціальні психологи точно встановили, що на поступово зростаючий тиск
зверху колектив спочатку реагує тим, що знижує свою ефективність, а потім
підвищує її, але до певної межі. Після цього ефективність стрімко падає,
відображаючи загальну пригніченість і процес деморалізації, що почався,  що
може означати наближення моральної смерті.
Соціальні психологи також зазначили, що коли дві вищестоящі інстанції
дотримуються одного стилю керівництва, що допускає ініціативу підлеглих,
продуктивність праці і задоволення бувають звичайно самими високими. Коли
обидві вони застосовують автократичний стиль, продуктивність хоч і може
бути високою, але задоволення дуже низьке зі всіма витікаючими з цього
наслідками.  2. Складiтъ наказ про прийняття на роботу Сидоренка Iвана Петровича на
          посаду економiста планового вiддiлу.


           МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ

       НАЦIОНАЛЬНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»

              ДАТ «ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ»

                НАКАЗ № 106-к

м.Сімферопiль
21.01.2001

По особовому складу


ПРИЗНАЧИТИ:

 1. Сидоренка Iвана Петровича на посаду економiста планового вiддiлу з 23
сiчня ц.р. з двотижневим випробувальним терміном, з окладом 570 грн. у
місяць.

 Підстава: заява I.П. Сидоренка з візами начальника відділу кадрів і
заступника голови правлiння з економiчних питань.   Голова правлiння                  М.К. Iльницький           МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ

       НАЦIОНАЛЬНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»

              ДАТ «ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ»

                НАКАЗ № 106-к

м.Сімферопiль
21.01.2001

 Про прийняття на роботу за контрактомПРИЗНАЧИТИ:

 1. Сидоренка Iвана Петровича на посаду економiста планового вiддiлу на
умовах укладеного з ним контракту від 19 сiчня 2001р.

 Підстава: контракт від 19 сiчня 2001р.   Голова правлiння                  М.К. Iльницький З наказом ознайомлений 21 сiчня 2001 р.

    Начальник юридичного відділу           Л.Д. Бакланов    3. Запишiтъ 15 - 20 слiв термiнів з Вашоп професiйноп галузі.
1. Нафта
2. Пакер
3. Ротор
4. Самопiдйомна плавуча бурова установка
5. Морська стацiонарна платформа
6. Управлiння видобутку газу
7. Газопровiд
8. Турбобур
9. Штуцер
10. Свердловина
11. Долото
12. Вертлюг
13. Поршень
14. Клапан
15. Крейцкопф
16. Флянець
17. Глинистий розчин
18. Перфоратор
19. Каротаж
20. Насос глибинний
21. Кольматацiя   4. Перекладітъ наведені прийменникові конструкціп ділового стилю
           украпнською мовою і запишіть пх:

по приказу - за наказом
согласно приказу - згідно з наказом
поставить в пример - навести в приклад
ввести в состав - ввести в склад
по указанию - по вказівці
несмотря на - незважаючи на
не глядя на - не дивлячись на
в рассрочку - на виплат
в его пользу - на його користь
в защиту - в захист
на протяжении дня - протягом дня
Для добавления страницы "Украинский язык" в избранное нажмине Ctrl+D
 
 
2005 © Copyright, 2devochki.ru
E-mail:
Реклама на сайте
  


Посетите наши другие проекты:
Электронные книги
Электронные словари
Коды к играм и прохождение игр