Інвестування
Даша Оля
Две девочки - 40000 рефератов
Ваш регион: Москва
 
Инвестиции>>

Інвестування Інвестування


          МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


        ЧЕРКАСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ  ФАХІВЦІВ



           К О Н Т Р О Л Ь Н А   Р О Б О Т А

           по дисципліні  « ІНВЕСТУВАННЯ »



Слухач:                     Сидоркевич  Дмитро
Іванович


Спеціальність, група:         ЗФ – 02 ( фінанси )

Керівник:                    Пасенко Владислав
Михайлович



Результат, дата:

Реєстраційний номер, дата:



                 м. Черкаси
                  2001 р.



                З М І С Т



1.  Задача.  Оцінити  доцільність  вкладення  коштів  у  пропоновані
альтернативні варіанти двох реальних інвестиційних проектів та облігації.

1.1.  Обчислити інвестиційний  ризик, чистий приведений доход, індекс
доходності, період окупності та внутрішню норму доходності двох реальних
інвестиційних проектів.                        - 3



1.2. Визначити поточну ринкову  вартість та очікувану  поточну  норму
дохідності облігації і порівняти отримані показники з ціною  реалізації
облігації та нормою поточної дохідності за облігаціями такого типу  на
 фондовому  ринку. Зробити  висновки щодо  доцільності  використання
облігації в якості фондового  інструмента  портфеля  цінних  паперів.
                              - 6



2. Теоретичні питання

Характеристика інвестиційного ринку та принципи його вивчення. Критерій
«виходу» з інвестиційних  проектів  інвестиційного  портфеля.  Правове
регулювання інвестиційної діяльності.

                   - 7


                                 Література
              - 13



   1.1. Обчислити інвестиційний ризик, чистий приведений доход, індекс
доходності, період окупності та внутрішню норму доходності двох реальних
інвестиційних проектів А і Б наведених в табл. 1. ( Варіант № 23 )

                    Таблиця 1.
|Показники                   |Проект А (3) |Проект Б (2) |
|1. Обсяг необхідних інвестиційних коштів,   |12,5     |60      |
|млн..грн.                   |       |       |
|2. Термін експлуатації проекту, роки.     |5      |5      |
|3. Розрахункові грошові потоки за середньої  |25      |100     |
|кон’юктури ринку, млн.. грн.., всього     |       |       |
|  в т.ч. по рокам :  I           |4      |20      |
|                 II      |5      |20      |
|                 III     |5      |20      |
|                 IV      |6      |20      |
|                  V      |5      |20      |
|4. Розрахункові грошові потоки за низької   |20      |90      |
|кон’юктури інвестиційного ринку, млн. грн.   |       |       |
|5. Розрахункові грошові потоки за високої   |30      |110     |
|кон’юктури інвестиційного ринку, млн. грн.   |       |       |
|6.Ймовірність значення кон’юктури, %      |25      |20      |
|низької                    |       |       |
|                        |50      |60      |
|середньої                   |       |       |
|                        |25      |20      |
|високої                    |       |       |

РІШЕННЯ :
    Приведемо грошові  потоки до  теперішньої вартості  (враховуючі
процентну ставку 21-23% ) методом дисконтування  Кд =[pic]n, где і –
процентна ставка, n – який рік.

   Треба визначити який проект більш ризикований. Для цього розрахуємо
середньоквадратичне відхилення, і коефіцієнт варіації.

|Проект |Можливе |(  |(R  |(1-(R |((1-(R)2  |Pi   |((1-(R)2|(  |
|    |значення |   |   |    |      |    |Pi   |  |
|    |Висока  |25  |25  |0   |0     |0,25  |0    |-  |
|А   |     |   |   |    |      |    |    |  |
|    |Середня |50  |25  |25   |625    |0,5  |312,5  |-  |
|    |Низька  |25  |25  |0   |0     |0,25  |0    |-  |
|    |В цілому |-  |25  |-   |-     |1   |312,5  |17,6|
|    |     |   |   |    |      |    |    |8  |
|    |Висока  |20  |100  |-80  |6400    |0,2  |1280  |-  |
|Б   |     |   |   |    |      |    |    |  |
|    |Середня |60  |100  |-40  |1600    |0.6  |960   |-  |
|    |Низька  |20  |100  |-80  |6400    |0,2  |1280  |-  |
|    |В цілому |-  |100  |-   |-     |1   |3520  |59,3|
|    |     |   |   |    |      |    |    |3  |

(R1 = 20 х 0,25 + 30 х 0,25 + 25 х 0,5 = 5 + 7,5 + 12,5 = 25

(R2 = 90 х 0,2 + 110 х 0,2 + 100 х 0,6 = 18 + 22 + 60 = 100
   Так як (А  0,59). Тому
процентна ставка буде 23% - по проекту А  і 21% - по проекту Б.

КА1=1/(1+0,23)1=0,81; КА2=0,66; КА3=0,537; КА4=0,439; КА5=0,355.
КБ1=1/(1+0,21)1=0,826; КБ2=0,68; КБ3=0,56; КБ4=0,4665; КБ5=0,385.

|Роки  |Проект А            |Проект Б             |
|    |Майбутня  |Коеф. |Теперішня |Майбутня  |Коеф.  |Теперішня |
|    |вартість  |диск. |вартість  |вартість  |диск.  |вартість |
|1   |4     |0,81  |3,24    |20     |0,83   |16,6   |
|2   |5     |0,66  |3,3    |20     |0,68   |13,6   |
|3   |5     |0,54  |2,7    |20     |0,56   |11,2   |
|4   |6     |0,44  |2,64    |20     |0,47   |9,4    |
|5   |5     |0,36  |1,8    |20     |0,39   |7,8    |
|Всього |25     |-   |13,68   |100     |-    |58,6   |

   Розрахуємо чистий приведений дохід для проектів А і Б :
ЧПДА = 13,68 – 12,5 = 1,18 ; ЧПДБ = 58,6 – 60 = -1,4.
   Проект А більш доходний від Б.
   Індекс дохідності IДА = 13,68 / 12,5 = 1,0944; IДБ = 58,6 / 60 =
0,97, тому проект Б відхиляємо, а проект А рентабельний (IДА>1).
   Період окупності проектів А і Б:
ПОА = Обсяг інвестицій /ГПА =12,5 / 2,736 = 4,57 (ГПА = 13,68 / 5 = 2,736
);
ПОБ = 60 / 11,72 = 5,12  (ГПБ = 58,6 / 5 = 11,72).
   Окупність проекту А менше строку реалізації (4,57