Procenti
ƒаша ќл€
ƒве девочки - 40000 рефератов
Ваш регион: Москва
 
ƒеньги и кредит>>

Procenti Procenti             Siguldas Valsts ?imn?zijas             Kred?tu un l?zingu procenti                             Datums 01.12.2002.   Saturs.
 Ievads   3
   1. Kred?ti un to procenti  4

   1. Kred?tu procenti Unibank? 6
     1. Ma?istra kred?tu.
     2. Hipot?ku kred?tu.
     3. B?vniec?bas kred?tu.
   2. L?zingi un to procenti  8
 Nobeigums 9
 Izmantot? literat?ra 10   Ievads.
   Ne visi cilv?ki Latvij? ir tik tur?gi, ka var at?auties ieg?d?ties
preces uzreiz. Cilv?ki kr?j naudu ilg?ku laiku, lai var?tu ieg?d?ties k?du
konkr?tu preci. Ta?u vi?i var ar? to aiz?emties no bank?m vai l?zinga
grup?m. Bet attiec?gi par to vi?iem j?maks? procenti. Katrai kred?tiest?dei
ir savi procenti, ko t? liek atmaks?t atpaka?.
   Arvien vair?k cilv?ki ?em kred?tus, jo tas vi?iem dod iesp?ju
ieg?d?ties preci uzreiz, nekr?jot naudu vair?kus gadus.
   M?sdien?s ekonomika neb?tu iedom?jama bez kred?tattiec?b?m. Tas paver
pla?as iesp?jas mazajiem ra?ot?jiem. Kred?ts dod iesp?ju savlaic?gi un
piln?gi apmierin?t uz??muma vajadz?bas p?c naudas l?dzek?iem, tos izmantot,
lai g?tu liel?ku pe??u un uz??muma izaugsmi. Ta?u kred?ti tiek doti, lai
g?tu pe??u no ?iem dar?jumiem.
   Tas noz?m?, ka abas puses ir ieguv?ji, gan kred?ta ??m?ji, gan dev?ji.   Kred?ti un to procenti.

   Kred?ts Ц (no lat??u Ц creditum,  Фcredere Сticзt - uztic?tiesД)
Naudas l?dzek?u vai materi?lo v?rt?bu nodo?ana fiziskai vai juridiskai
personai uz noteiktu termi?u un par zin?mu atl?dz?bu (parasti  pret
attiec?gu nodro?in?jumu).
   Kred?ta b?t?bu, formas, funkcijas un  lomu  nosaka  sabiedriski
ekonomisk?s iek?rtas. Kred?ta attiec?b?s parasti ir divas puses: kred?ta
aizdev?js (kreditors) un aiz??m?js (debitors).
   Pirms kapit?lisma form?cijas galven? kred?ta forma bija aug?ot?ju
kred?ts. T? aizdev?ji bija tirgo?i, nodok?u atpirc?ji, bazn?cas, klosteri,
bet aiz??m?ji Ц s?kra?ot?ji, vergturi, feod??i, kas aizdevumu izmantoja
tikai par maks??anas l?dzekli.
   Kred?ts pa?trina uz??m?ju ra?o?anas un apgroz?juma fondu apriti, sekm?
apgroz?bas izmaksu samazin??anos, rentabilit?tes paaugstin??anos. Kred?tam
ir  svar?ga  noz?me  kapit?lieguld?jumu  efektivit?tes  paaugstin??an?.
Ilgtermi?a kredit??anas noteikumos paredz?ta atbild?ba par kred?tl?dzek?u
m?r?tiec?gu un efekt?vu izmanto?anu kapit?lieguld?jumos.
   Kred?tiem ir liela noz?me zin?tnes un tehnikas sasniegumu ievie?an?,
to izstr?des pa?trin??an?.
   M?sdien?s ir vair?ki veidi, k? var ieg?t kred?tus. Tos var ieg?t
bank?s vai l?zinga komp?nij?s. Katra banka pied?v? savas procentu likmes,
t?p?c jums ir iesp?ja izv?l?tie, kur? bank? vai l?zinga grup? j?s v?laties
to ?emt.
   Kred?tu avoti ir uz laiku br?vie naudas l?dzek?i, kas nav iesaist?ti
ne ra?o?an?, ne pre?u apgroz?b?. Tie var koncentr?ties bank?s. K? jau es
min?ju, par kred?tu j?maks? procenti. Iz??ir vienk?r?os procentus un
saliktos procentus.
   ?Vienk?r?ie procenti:
      piem?ram: firma bank? aiz?emas 1000 Ls uz 12 m?ne?iem ar
      procentu likmi 2%. Katru m?nesi no aiz?emt?s summas j?maks? 2%,
      t.i., 20 Ls. Par se?iem m?ne?iem j?maks? 240 Ls. Kop? b?s
      j?atdod 1240 Ls.
   ?Saliktie procenti:
      piem?ram: firma bank? aiz?emas 1000 Ls uz 6 m?ne?iem ar procentu
      likmi 2%.
      1. m?nes? 1000+20 = 1020 Ls (otraj? m?nes? procentus apr??in?s
       no 1020 Ls, un tas ir 20.04 Ls), t?p?c
      2. m?nes? 1020+20.4 = 1040.4 Ls
      3. m?nes? 1040.4+20.8 = 1061.2 Ls (2% no 1040.4 = 20.8) u.t.t
   Kred?ti var b?t:
   1. ?stermi?a kred?ti. (l?dz vienam gadam) Tie parasti ir neizdev?gi,
    bet ir situ?cijas, kad tie ir nepiecie?ami.
   2. Ilgtermi?a kred?ti. (Ilg?k par 1 gadu) Tiem savuk?rt procentu
    likmes ir zem?kas, ta?u tiek pras?tas ?oti sp?c?gas garantijas
    (parasti nekustamais ?pa?ums).
   Kred?ta formas:
      1. Komerci?lais kred?ts:
       To pie??ir uz??mumi cits citam pre?u  kapit?la  form?s.
       Komerci?l? kred?ta l?dzeklis ir vekselis Ц ?pa?a par?dz?me ar
       noteiktu maks??anas termi?u. Vien? virzien? parasti kurs?
       prece, bet otr? p?c k?da laika Ц nauda.
      2. Ba??ieru kred?ts:
       To izsniedz bankas un citas kred?tiest?des juridisk?m un
       fizisk?m person?m naudas aizdevuma form?.
      3. Pat?ri?a kred?ts:
       Tas tiek pie??irts iedz?vot?jiem, p?rdodot person?g? pat?ri?a
       preces uz nomaksu. Par pat?ri?a kred?tu tiek iekas?ts aizdevu
       procents.
      4. Valsts aiz??mums:
       Valsts izlai? aiz??mumu oblig?cijas. T?s br?vi p?rk un p?rdod
       bankas un no t?m iedz?vot?ji. T?dej?di valsts ir debitors.
      5. Hipotek?rais kred?ts:
       Tas ir ilgtermi?a aizdevums pret ??lu. Bank? var ie??l?t
       nekustamo ?pa?umu, kas atrodas Latvijas teritorij?,  bet
       aizdevumi nedr?kst p?rsniegt 60% no ??las summas.
       To izsniedz ??diem m?r?iem:
         a) nekustam? ?pa?uma manto?anas un pirk?anas k?rto?anai.
         b) Zemes augl?bas uzlabo?anai.
         c) ?ku b?v??anai, moderniz?cijai, zemes melior?cijai un
          cit?m vajadz?b?m.
      6. Finansi?lais l?zings:
       Bankas vai l?zinga komp?nijas ieg?d?jas darba  l?dzek?us
       (iek?rtas, darbagaldus, ma??nas u.c.) un tos iznom?, nosakot
       noteiktu procentu likmi.
      7. Studentu kred?ts:
       ?o kred?ti var sa?emt stud?jo?ie studenti, kas apg?st
       akredit?tas studiju programmas. Kred?ta apjoms maksim?li ir 35
       Ls m?nes?.
  Overdrafts (bankas kred?ta p?rsniegumi):
  Overdrafts ir summa, kuras robe??s banka kredit? teko?? konta ?pa?nieku
virs kont? eso?? l?dzek?u atlikuma. Overdrafts faktiski ir ?stermi?a
kred?ts, kuru parasti izsniedz bez nodro?in?juma uz termi?u, kas nav ilg?ks
par 12 m?ne?iem. ?o kredit??anas veidu izmanto gan fiziska personas , gan
juridiskas personas (visbie??k to izmanto fiziskas personas).
  Kred?ti tiek grup?ti ar? p?c to izlietojuma:
  1. Invest?ciju kred?ts, ko izsniedz  pamatl?dzek?u  atjauno?anai,
    palielin??anai.
  2. Uz??muma l?dzek?u kred?ts, ko izmanto, lai palielin?tu apgroz?mo
    l?dzek?u daudzumu.
  3. Sezonas kred?ts Ц l?dzek?u p?rvar??ana pirms sezonas vai sezonas
    laik?.
  4. Pat?ri?a  kred?ts  tiek  pie??irts  iedz?vot?jiem  pirktsp?jas
    pastiprin??anai.   Kred?tu procenti Unibank?.
   K? jau jebkur? uz??mums ar? banka grib nopeln?t. Bet lai nopeln?tu ir
j?piesaista klienti. T?p?c bankas veido da??d?k?s kampa?as, atlaides un
daudzus citus pas?kumus, kas var?tu veicin?t bankas izaugsmi.
   Unibanka pied?v?:
     1. Ma?istra kred?tu.
     2. Hipot?ku kred?tu.
     3. B?vniec?bas kred?tu.
      u.c.

1. Ma?istra kred?ts.
Ma?istra kred?ts paredz?ts studiju maksas seg?anai str?d?jo?iem, kas stud?
ma?istrant?r?, augst?k? l?me?a profesion?laj?  studiju  programm?  vai
doktorant?r?, kuru regul?rie ikm?ne?a ien?kumi vismaz tr?s m?ne?us tiek
p?rskait?ti uz kontu Unibank?.
Aizdevuma apjoms
Minim?l? aizdevuma summa ir atbilsto?a maksai par vienu studiju semestri,
maksim?l? Ц par vienu studiju gadu.
Procentu likmes:
Ja J?s esat Studenta Bankas lietot?js, tad procentu likme ir tikai 0.9%
m?nes? jeb 11% gad?.
Ja J?s Studenta banku v?l neizmantojat, procentu likme ir 1% m?nes? jeb 12%
gad?.
T? k? izmanto?anas laiks ir neilgs (6 m?ne?i) un summas nelielas, tad
kred?ta sad?rdzin?jums ir niec?gs. Piem?ram, par kred?tu vienam semestrim:
Summa LVL 260, termi?? 6 m?ne?i - aizdevuma procenti sast?da aptuveni 9
latus.

Summa LVL 500, termi?? 6 m?ne?i - aizdevuma procenti sast?da aptuveni 18
latus.
Komisijas maksa:
Vien?g? komisijas maksa ir par Ma?istra kred?ta piepras?juma izskat??anu:
Studenta Bankas lietot?jiem - LVL 2.

P?r?jiem Ц LVL 3.
2. Hipot?ku kred?ts:
Hipot?ku kred?ts piem?rots, lai J?s var?tu:
   1. ieg?d?tiesvai remont?t nekustamo ?pa?umu;
   2. sa?emt naudu citiem m?r?iem.
Aizdevumu J?s varat sa?emt latos, ASV dol?ros un eiro.
Minim?l? aizdevuma summa Ls 3000 vai t?s ekvivalents cit? val?t?.

Aizdevuma summa var sasniegt 85% no nekustam? ?pa?uma tirgus v?rt?bas.
Aizdevuma summa ir atkar?ga no termi?a.
Aizdevuma termi?? var b?t no 2 l?dz 40 gadiem.
Aizdevuma procentu likmes Hipot?ku kred?tam var b?t div?j?das p?c J?su
izv?les:
   1. fiks?ta likme (tiek noteikta 2 gadu periodam),
   2. main?ga likme (tiek noteikta reizi 3 m?ne?os).
3. B?vniec?bas kred?ts:
Aizdevuma val?ta:
Aizdevumu J?s varat sa?emt latos, ASV dol?ros vai Eiro.
Minim?l? aizdevuma summa:
LVL 3000 vai t?s ekvivalents cit? val?t?.
Aizdevuma apjoms:
Izsniedzam? B?vniec?bas kred?ta summa - l?dz pat 75 % no b?vobjekta
n?kotnes v?rt?bas.
Aizdevuma termi??
Maksim?lais B?vniec?bas kred?ta termi?? ir 1 gads. P?c objekta nodo?anas
ekspluat?cij? B?vniec?bas kred?ta tiek p?rform?ts par Hipot?ku kred?tu ar
atmaksas termi?u l?dz pat 40 gadiem.
Procentu likmes
Procentu likmes ir div?j?das p?c Klienta izv?les:
1. main?ga - ar iesp?ju main?ties kred?ta l?gum? atrun?tos laika periodos
saska?? ar 3 m?ne?u UNIBOR, LIBOR likmes sv?rst?b?m

2. fiks?ta Ц nemain?ga l?dz B?vniec?bas kred?ta p?rform??anai par Hipot?ku
kred?tu vai darb?bas izbeig?an?s dienai (maksim?li 1 gads)
Klients maks? procentus no faktiski izmantot?s B?vniec?bas kred?ta summas.   L?zings un to procenti.
   Izcelsme Ц no ang?u valodas УleasingФ 


ƒл€ добавлени€ страницы "Procenti" в избранное нажмине Ctrl+D
 
 
2005 © Copyright, 2devochki.ru
E-mail:
–еклама на сайте
  


ѕосетите наши другие проекты:
Ёлектронные книги
Ёлектронные словари
 оды к играм и прохождение игр