Kredts
 - 40000
??? ??????: ??????
>>

Kredts Kredts

              Latvijas Universit?te
            Ekonomikas un vad?bas fakult?te                 refer?ts


                  KRED?TI                 R?ga 2002                  SATURS

                                    lpp.
Ievads________________________________________________________________3
1.Kred?ta b?t?ba________________________________________________________4
   1.1.Kred?ta nepiecie?am?ba_________________________________________4
   1.2.Kred?ta funkcijas______________________________________________5
   1.3.Kredit??anas pamatprincipi______________________________________5
2.Kred?tu iedal?jums un
klasifik?cija________________________________________5
   2.1.Kred?tu iedal?jums_____________________________________________5
   2.2.Kred?tu veidi_________________________________________________6
   2.3.Kred?tu
klasifik?cija___________________________________________11
   2.4.Aizdevumi juridisk?m un fizisk?m person?m
_______________________12
Secin?jumi un priek?likumi______________________________________________14
Izmantot? literat?ra ____________________________________________________15   Banku sist?mas monet?rie r?d?t?ji ir tautsaimniec?bas noz?m?gs
indikators. Latvijas banku sektoram 2001.gads ir bijis veiksm?gs, jo ir
augu?i banku akt?vi, izsniegto aizdevumu apjoms, k? ar? bankas guvu?as
liel?ko pe??u kop? valsts neatkar?bas atjauno?anas.
   2001.gad? banku akt?vi, sal?dzinot ar 2000.gadu, ir palielin?ju?ies,
k? ar? ?pa?i strauji ir palielin?jies aizdevumu apjoms.
   Liel?kais izsniegto aizdevumu, k? ar? piesaist?to noguld?jumu apjoms
2001.gad? ir bijis priv?tuz??m?jiem un priv?taj?m finansu instit?cij?m.
2001.gad? visvair?k kredit?t? nozare bija tirdzniec?ba, k? ar? apstr?d?jo??
r?pniec?ba un finansu  starpniec?ba,  t.i.,  l?zinga,  apdro?in??anas
komp?nijas, brokeru sabiedr?bas u.c.
   Darba galvenais m?r?is ir raksturot Latvijas komercbanku pied?v?to
kred?tu veidus un re?lo situ?ciju par katru no tiem.               1. Kred?ta b?t?ba
             1. Kred?ta nepiecie?am?ba
    Kred?ts ir naudas vai citu aizvietojamu lietu aizdevums,  ko
fiziskaj?m vai juridiskaj?m person?m sniedz kred?tiest?de un kas dod
ties?bas ??m person?m r?koties ar naudu vai cit?m aizvietojam?m liet?m, un
uzliek saist?bas atdod naudu vai citas aizvietojamas lietas ar vai bez
procentiem.
  V?rds kred?ts c?lies no lat??u valodas credare  kas noz?m?, tic?t,
uztic?ties. Kred?ta dev?js kred?ta ??m?jam atv?l lieto?anas ties?bas uz
noteiktu naudas summu, bet kred?ta ??m?js uz?emas saist?bas ?o naudas summu
p?c noteikta laika atmaks?t. K? kompens?cija par lieto?anas ties?bu
atdo?anu parasti tiek noteikti procenti.
  Ir vair?ki kred?tu nepiecie?am?bas varianti:
 . invest?cijas. Investors uz??m?js pak?peniski kr?j procentus no kapit?la
  un pe??u no komercsp?j?m. Var paiet ilgs laiks, lai sav?ktu nepiecie?amo
  summu, bet laiks negaida un konkurenti var aizsteigties priek??. T? var
  ar? bankrot?t. T?p?c vien?g? izeja ir kred?ts. Pat veidojot akciju
  sabiedr?bu vai SIA, centraliz?jot investoru l?dzek?us liel?kam objektam,
  bez kred?ta reti kad var iztikt. T? kred?ts darbojas k? ekonomikas
  att?st?bas svira. Invest?cijas un kred?ts ir cie?i sa??d?ti. Pietiekami
  bie?i kred?ts ir invest?ciju ?steno?anas finansi?lais priek?nosac?jums.
  Bankas ne??lo naudu speci?listiem, kas r?p?gi izv?rt? invest?ciju gaid?mo
  rezult?tu gaid?mo efektivit?ti, riska pak?pi. Dro?a invest?cija  dro?a
  kred?ta atmaksa ar procentiem. T?d? k?rt? kred?ts,  pirmk?rt,  ir
  invest?ciju finansi?lais avots; otrk?rt, izv?r? uz??m?jdarb?bu; tre?k?rt,
  pateicoties kapit?la t?ram ra??gumam, sekm? procentu  no  kapit?la
  veido?anas; ceturtk?rt, apmaks?jot uz??m?jsp?jas, pal?dz rad?t pe??u;
 . apgroz?mo l?dzek?u papildin??ana. Apgroz?mo l?dzek?u daudzums ne tikai
  atsevi??? uz??mum?, bet vis? tautsaimniec?b? regul?  ra?o?anas  un
  pakalpojumu apjomu. Kred?ts kalpo apgroz?m? kapit?la un apgroz?bas
  kapit?la palielin??anai. Kred?ts apgroz?mo l?dzek?u papildin??anai ir
  sevi??i sv?t?gs, ja gad?s l?dzek?u pagaidu iesald??ana, nepiecie?am?ba
  strauji main?t sortimentu, partnera ierosme papla?in?t l?gumu;
 . bud?eta defic?ts. Vald?ba pl?noto bud?eta defic?tu sedz ar kred?tu,
  aiz?emoties no centr?l?s bankas, galvenok?rt lai?ot apgroz?b? iek??j?
  aiz??muma oblig?cijas. Nevienm?r?ga valsts ie??mumu iepl??ana var rosin?t
  Finansu ministriju banku sist?m? l?gt ?slaic?gu kred?tu;
 . par?di par?du seg?anai. Kred?ts vienai no kred?tiest?d?m var kalpot
  iepriek??jo par?du dz??anai;
 . kred?ts d?rgu pre?u ieg?dei. Da?a relat?vi d?rgu pre?u paliktu bez
  piepras?juma, ja nepal?dz?tu ilgtermi?a kred?ts. Tam par piem?ru var?tu
  b?t dz?vojamo m?ju vai dz?vok?u ieg?de;
 . sezonas sv?rst?bu p?rvar??ana. Ja ?s? period? j?ieg?d?jas izejvielas,
  materi?li, kurin?mais visam gadam, bez kred?ta nevar iztikt. Nozare, kam
  pla?i  nepiecie?ami  kred?ti  sezonas  sv?rst?bu  p?rvar??anai,  ir
  lauksaimniec?ba;
 . ?rt?ba, pakalpojums. Kred?ts, ko sa?em ar kred?tkartes starpniec?bu, galu
  gal? nepapla?ina naudas pied?v?jumu, bet konkr?t? br?d? sniedz visai ?rtu
  pakalpojumu (?auj zin?m?s robe??s pirkt v?lamo bez naudas).
  Uzskaitot kred?ta nepiecie?am?bas variantus, nedr?kst aizmirst,  ka
debitors non?k kreditora atkar?b? un otr?di. Bankrot?t var firma, fiziska
persona, ja t? nesp?j kred?tu l?dz ar procentiem atdot. Bankrot?t var ar?
banka, ja t?s debitori laikus kred?tus neatdod un nemaks? procentus.

              2. Kred?ta funkcijas
  Kred?ta funkcijas ir ??das:
1) p?rdales funkcijas;
2) apgroz?bas izmaksu ekonomijas funkcija;
3) valsts ekonomikas zin?ma regul??ana.
  Svar?g?k? ir p?rdales funkcija, t? ar kred?ta pal?dz?bu nodro?ina
kapit?la p?rdali tautsaimniec?b?, to novirz??ana no vienas nozares uz citu,
no vieniem ?pa?niekiem pie citiem. T?dej?di k??st iesp?jama ra?o?anas
papla?in??ana ?rpus kapit?la ietvariem, ekonomisk? att?st?ba un l?dzek?u
koncentr?cija izdev?g?kos un perspekt?v?kos virzienos.
  Kred?ts regul? ar? kop?jo naudas apriti tautsaimniec?b? un ekonomiskajos
procesos. Ar bankas regul??anas meh?nisma pal?dz?bu tiek ieguld?ti kred?tu
resursi, sa?aurin?ta vai papla?in?ta naudas aprite. Savuk?rt tas papla?ina
vai samazina maks?tsp?j?go piepras?jumu. Kred?ta regul?jo?? funkcija ir
cie?i saist?ta ar citu ekonomisko instrumentu finansu un cenu meh?nismu 
darb?bu.

            3. Kredit??anas pamatprincipi
   Lai banka klientam izsniegtu kred?tu tad tai ir j?iev?ro da?i
pamatprincipi.
   Pirmk?rt, k?ds ir kred?ta m?r?is? Neatkar?gi no t? vai persona ir
fiziska vai juridiska, bankai ir svar?gi zin?t k?dam m?r?im ir paredz?ts
?is kred?ts.  T?p?c,  lai  sa?emtu  kred?tu,  bank?  ir  j?iesniedz
uz??m?jdarb?bas pl?ns, kur? ir par?d?ts, kur nauda tika izlietota un k?
uz??m?js dom? g?t no t? pe??u, lai atdotu par?du bankai.
   Otrk?rt, klienta raksturojums un vi?a sp?ja atmaks?t kred?tu. Bankas
uzdevums ir p?rliecin?ties, ka klients ir uzticams, k? ar? j?zina vi?a
finansi?lais st?voklis. Lai to p?rbaud?tu, banka var piepras?t uz??muma
re?istr?cijas apliec?bu, stat?tus, bilanci un p?rskatu par  uz??muma
finansi?l?s darb?bas rezult?tiem. K? ar? bankai ir ties?bas piepras?t
dokumentu, kas apliecina, ka kred?ta ??m?js ir sp?j?gs aiz?emto naudu
atmaks?t un sa?emt? naudas summa ir pietiekami nodro?in?ta.
   Tre?k?rt, kred?ta nodro?in?jums. Lai kredit??anas rezult?t? neciestu
banka, t? jau savlaic?gi piev?r? tam uzman?bu. Atbilsto?i LR Kred?tiest??u
likuma pras?b?m, kred?tiest?de var izsniegt kred?tu, ja tas ir nodro?in?ts
ar, piem?ram, kustamo un nekustamo ?pa?umu, v?rtspap?riem, galvojumiem.
Svar?gs kred?ta nodro?in?jums ir aizdevuma izsnieg?ana pret ??lu. K?
kred?ta nodro?in?jums kalpo ar? apdro?in??anas sabiedr?bu  izsniegt?s
polises par kred?triska apdro?in??anu. Atsevi??os gad?jumos kred?tiest?de
var izsniegt kred?tu ar? bez augst?k min?t? nodro?in?juma, ta?u ??d? veid?
izsniegto kred?tu kopsumma nedr?kst p?rsniegt 15% no kred?tiest?des pa?u
kapit?la.
   Ceturtk?rt, aizdevuma apjoms. Saska?? ar LR Kred?tiest??u likumu
kred?ta maksim?lais lielums vienam aiz??m?jam vai savstarp?ji saist?tai
klientu grupai nedr?kst p?rsniegt 25% no bankas pa?u kapit?la.

          2. Kred?tu iedal?jums un klasifik?cija
             2.1.  Kred?tu iedal?jums
   Kred?tus, kurus pied?v? Latvijas komercbankas saviem klientiem, var
iedal?t vair?k?s kategorij?s par pamatu ?emot vienas grupas kred?tu kop?g?s
?pa??bas. Kred?tus varam sagrup?t ??d?s attiec?g?s grup?s.
Iedal?jums p?c termi?a:
 - ?stermi?a ( l?dz vienam gadam);
 - vid?j? termi?a ( no viena l?dz pieciem gadiem);
 - ilgtermi?a ( ilg?k par pieciem gadiem).
Iedal?jums p?c nodro?in?juma:
 - tie?ais nodro?in?jums ( tas parasti saist?s ar ties?bu pie??ir?anu
  attiec?b? uz konkr?tiem l?dzek?iem, kas pieder aizdevuma ??m?jam. T?
  veidi ir par?dz?mes, hipot?ka un l?dzek?u ie??l??ana ar vai  bez
  lieto?anas ties?bu saglab??anu);
 - netie?ais nodro?in?jums ( nodro?in?jums bankai, ko garant?  tre??
  l?gumsl?dz?ja persona, un parasti tas ir garantijas vai kompens??anas
  l?guma form?, ar ko tre?? l?gumsl?dz?ja persona uz?emas atbild?bu par
  aizdevuma ??m?ja neatmaks?tajiem par?diem).
Iedal?jums p?c termi?a un procentu noteikumiem:
 - aizdevumi ar fiks?tu procentu likmi (procentu likme saglab?jas viena un
  t? pati no kred?ta sa?em?anas br??a l?dz pat atmaksas beigu termi?am);
 - peldo??s jeb sv?rst?g?s procentu likmes aizdevumi ( t?s ir t?das procentu
  likmes, kas main?s l?dz ar izmai??m tirgus likm?s);
 - aizdevumi uz piepras?jumu ( tie ir aizdevumi bez noteikta samaksas
  termi?a, tos var atmaks?t p?c piepras?juma, un tiem ir sv?rst?gas
  procentu likmes);
 - termi?aizdevumi ( tiek izsniegti uz noteiktu laika periodu un tie ir
  j?atmaks? vair?k?s vienl?dz?g?s da??s vai ar? visa summa j?nomaks?
  termi?a beigu datum?).
Iedal?jums p?c iesaist?tajiem aizdev?jiem:
 - tie?ie aizdevumi ( t? sauc?s aizdevumi, kad banka pati aizdod naudu tie?i
  uz??m?jam);
 - sindik?taizdevums ( tas rodas, ja uz??m?ja piepras?to l?dzek?u summa ir
  p?r?k liela, ko viena banka nevar aizdot, ??d? gad?jum? apvienojas
  vair?kas bankas un katra aizdod k?du da?u no kop?g?s summas).
Iedal?jums p?c aiz??m?jiem un aiz??muma m?r?iem:
 - komerckred?ts ( t?ds kred?ts, ko pie??ir viena juridiska persona,
  piem?ram, pre?u ra?ot?js otrai juridiskai personai, p?rdodot preces ar
  atliktu maks?jumu, tas ir, samaksu veicot p?c pre?u pieg?des noteikt?
  laik?);
 - pat?r?t?ju kred?ts ( to pie??ir tirdzniec?bas uz??mumi un kred?tiest?des
  iedz?vot?jiem da??du pat?ri?a pre?u ieg?dei uz nomaksu. ?o kred?tu var
  pie??irt gan pre?u, gan naudas veid?. ?im kred?tam ir ilgtermi?a
  raksturs);
 - augst?ka riska aizdevumi ( ir aizdevumi ?rzemju vald?b?m, vald?bas
  a?ent?r?m vai centr?laj?m bank?m. Faktori, kuri ietekm? sp?ju atmaks?t
  par?du ietvert sev? valsts ekonomisko st?vokli, tai skait? t?s darba
  sp?ku un dabas resursus utt.);
 - projektu finans??ana ( ir l?dzek?u pie??ir?ana v?l pe??u neneso?u objektu
  celtniec?bas pabeig?anai, piem?ram, ku?u b?vniec?ba);
 - faktorings ( ir klienta iekas?jamo r??inu nopirk?ana par skaidru naudu.
  Faktoringa l?gums atbr?vo uz??mumu  no  konkr?t?s  naudas  pl?smas
  administr??anas, jo ??s r?pes uz?emas faktoringa pied?v?t?js  attiec?g?
  finansu instit?cija);
 - konta p?rt?ri?s jeb overdrafts ( rodas, ja klients no sava teko?? konta
  iz?em vair?k naudas, nek? vi?am tur ir. Kontam var noteikt p?rt?ri?a
  limitu, kas klientam dod ties?bas iz?emt naudu ?? limita ietvaros);
 - kred?tl?nija ( ir kred?ta iesp?ju pie??ir?anas parasts pa??miens. Tas dod
  aiz??m?jam aiz??muma sa?em?anas iesp?ju uz konkr?tiem noteikumiem l?dz
  noteiktas summas robe?ai).

               1. Kred?tu veidi
   Past?v da??das kred?ta pamatformas. Skatoties no makroekonomisk?
viedok?a, tie ir t?di kred?tu veidi, kas dod impulsu ekonomikas att?st?bai.
   Komerci?lais kred?ts. ?? kred?ta attiec?bas veidojas tad, ja preci,
t.sk. pakalpojumus p?rdod ar maks?jumu atlik?anu uz v?l?ku laiku. Kred?ta
objekts ir p?rdot?s preces. P?rdo?anas br?d? prece netiek apmaks?ta, bet
kredit?ta. Komerci?lais kred?ts aptver ar? pre?u p?rdo?anu uz nomaksu.
   Komerci?l? kred?ta l?dzeklis ir vekselis.
   No komerci?l? kred?ta ir atvasin?ts akredit?vs un faktorings. B?t?b?
akredit?vam ar kred?tu nav nek?da sakara. Praktiski  akredit?vs  ir
antikred?ta instruments. Tas ir pirc?ja bankas r?kojums pieg?d?t?ja bankai
apmaks?t pieg?d?t?ja iesniegtos r??inus par nos?t?taj?m  prec?m  vai
sniegtajiem pakalpojumiem saska?? ar noteikumiem, kas atrun?ti pirc?ja
akredit?taj? iesniegum?.
   Lai v?l vair?k pa?trin?tu naudas sa?em?anu,  p?rdev?js  izmanto
?slaic?gu kred?tu faktoringu. T? ir komisijas oper?cija, saska?? ar kuru
uz??mums pieg?d?t?js nodod bankai savas ties?bas  sa?emt  maks?jumu,
piem?ram, par pieg?d?t?ja prec?m, izpild?to darbu utt., un no bankas par to
sa?em liel?ko summas da?u, kuru vi?am pien?ktos sa?emt no sava pirc?ja.
Izsakoties  vienk?r??k, preces ?pa?nieks nolemj  izmantot  faktoringa
pakalpojumu un nosl?dz l?gumu ar banku vai l?zinga sabiedr?bu. P?c l?guma
nosl?g?anas p?rdev?js pazi?o preces pirc?jam par pras?juma ties?bu p?reju
bankai vai l?zinga sabiedr?bai. Kad prece nodota pirc?jam un izsniegts
r??ins, banka nor??in?s ar p?rdev?ju un patur ties?bas piepras?t r??ina
apmaksu pirc?jam.
   Faktorings, l?dz?gi k? l?zings, ir finansu ieguves veids, kas neprasa
papildu garantijas. Bankai pietiek ar debitora saist?bu faktu. ?is dar?jums
ir izdev?gs ne tikai preces vai pakalpojuma pied?v?t?jam, tas ar? rada
viegl?ku nomaksas noteikumus ar? pirc?jam un savu da?u pe??as g?st ar?
dar?juma nodro?in?t?ja banka vai l?zinga sabiedr?ba.
   Faktoringa izmantot?ju skaits Latvij? nav liels, jo tr?kst pieredzes.
Var secin?t, ka n?kotn? faktorings v?rs?sies pla?um?, jo tas ir sevi??i
izdev?gs vairumtirdzniec?b?, pirk?anas un p?rdo?anas oper?cij?s,  kur
komercl?gumi paredz nomaksu pa etapiem ilg?k?  laika  posm?  ?r?j?s
tirdzniec?bas dar?jumiem, kam nor??inu periods ir ilg?ks. T?p?c tas ir
visvienk?r??kais kred?toper?cijas veids, jo var ?tri tikt pie naudas,
neiesald?jot apgroz?mos l?dzek?us, kas kav?tu uz??muma att?st?bu  un
pal?nin?tu l?dzek?u apriti.
   Faktoringu var?tu izmantot krietni vair?k uz??mumu, jo tas tie?i
samazina debitoru par?dus. Tas rada iesp?ju uz??mumiem vair?k l?dzek?u
novirz?t pamatdarb?bai.
   Sekojo?aj? diagramm? var apl?kot faktoringa kop?j? portfe?a sadali
Latvij? uz 2000.gada 1.apr?li.

1.diagramma
   Diagramma r?da, ka visvair?k faktoringu 2000.gad? izmantojusi Parekss
banka, p?r?j?s bankas nesp?l? p?r?k lieli lomu ?aj? kred?t??anas veid?.
   Ban?ieru kred?ts. To izsniedz bankas  un  citas  kred?tiest?des
juridisk?m un fizisk?m person?m naudas aizdevumu form? taj? gad?jum?, ja
klienta nor??inu kont? izdar?to maks?jumu summa noteikt? laika period?
p?rsniedz iemaksu summas ?aj? kont?. Ba??ieru kred?ta objekts, at??ir?b? no
komerci?l? kred?ta, ir nauda. Ba??ieru kred?ts izsaka attiec?bas starp
ba??ieriem, komersantiem un jebkur?m juridisk?m un fizisk?m person?m.
   No uz??m?jdarb?bas un kred?ta atmaksas viedok?a b?tiska noz?me ir
ba??ieru kred?ta termi?iem. ?os termi?us regul? invest?ciju projekti, dod
ies?ju aiz?emtajiem l?dzek?iem veikt liel?ku vai maz?ku apri?u skaitu,
sekm? intens?v?ku vai maz?k intens?vu uz??m?jdarb?bu, lai kred?tu laik?
dz?stu.
   Hipot?ku kred?ts. Tas ir ilgtermi?a kred?ts, kas ir izsniegts pret
??lu. ?os kred?tus izsniedz pamatojoties uz nekustam? ?pa?uma ie??l?jumu.
   Hipot?ku kred?ts ir pla?i izplat?ts ekonomiski att?st?t?s valst?s. Un
tas viss t?p?c, ka noteiktu saimnieciskai darb?bai sniedz ilgtermi?a
kred?tus, kas nodro?in?ti ar nekustamo ?pa?umu ??lu.
   T?s ir v?rtspap?rs, kas p?rst?v nekustam? ?pa?uma ie??l?jumu hipot?ku
bank? un dod t? tur?t?jam ties?bas sa?emt iepriek? fiks?tu ien?kumu,
izteiktu procentos no ??lu z?mes nomin?lv?rt?bas.
   Hipotek?ro kred?tu parasti izsniedz ??diem m?r?iem  zemes augl?bas
uzlabo?anai, nekustam? ?pa?uma pirk?anai, ?ku b?v??anai,  ilggad?giem
st?d?jumiem un taml?dz?gi.
   N?ko?aj? diagramm? var apl?kot Latvijas uz??mumiem un priv?tperson?m
izsniegto hipotek?ro aizdevumu apjomus, laika posm? no 1997.gada l?dz pat
2001.gadam.

 2.diagramma


   Diagramma par?da, ka hipotek?ro aizdevumu apjoms ar katru gadu ir
divk?r?ojies. V?l tikai j?dom?, lai procentu likmes paliktu stabila un
nemain?ga.
   Valsts kred?ts. To raksturo tas, ka  valsts  izlai?  aiz??muma
oblig?cijas. Oblig?cijas ir reiz? gan par?da z?me, gan v?rtspap?rs, kas t?
tur?t?jam nodro?ina fiks?tu procentu likmi. Oblig?cijai ir nomin?lv?rt?ba
un tirgus cena. T?s parasti izplata ar banku starpniec?bu, t?s ir p?rkamas
v?rtspap?ru tirg?. Oblig?cijas cena ir tie?i atkar?ga no to pied?v?juma un
piepras?juma sam?ram. T?s br?vi p?rk un p?rdod iedz?vot?ji. P?c t? var
spriest, ka valsts ir debitors.
   Valsts iek??j? uz??muma oblig?cijas ir probl?ma, kas cie?i saist?ta ar
valsts bud?eta defic?tu. Emit?jot un p?rdodot valsts iek??j? aiz??muma
oblig?cijas, Finansu ministrija papildina valsts bud?etu. Valsts iek??j?
aiz??muma oblig?ciju emisija ir pirm? paz?me, ka valsts bud?et? ir
defic?ts.
   L?zings. Tas ir gan noma ar izpirk?anas ties?b?m, gan p?rdo?ana uz
nomaksu, gan ?patn?js kred?ts. Tas ir viens no paz?stam?kajiem kred?ta
paveidiem Latvij?. Latvij? l?zinga oper?cijas veic, piem?ram, Parekss
banka, Multibanka, Kr?jbanka utt., bet Unibanka un Hansabanka ?im nol?kam
ir nodibin?ju?as banku meitas uz??mumus.
   L?zings ir nomas attiec?bas starp mantas ?pa?nieku ( l?zinga dev?ju
jeb nomas dev?ju) un personu, kura v?las to izmantot sav? biznes? ( l?zinga
sa??m?ju jeb nomnieku). Un ??s attiec?bas veidojas uz min?t? l?zinga l?guma
abu pu?u savstarp?j? izdev?guma (pe??as g??anas ) pamata. V?rdu sakot,
l?zinga dev?js nop?rk attiec?go l?zinga dar?juma objektu sav? ?pa?um? un
atdod to lieto?an? l?zinga ??m?jam. L?zinga ??m?js veic pak?peniskus
maks?jumus, nor??inoties par iesp?ju lietot sev nepiedero?u preci.
   Pats galvenais ir saprast, ka l?zings nav noma ar izpirk?anas
ties?b?m, jo kad uz??mums nom? k?du ra?o?anas l?dzekli ar izpirk?anas
ties?b?m, uz??mums k??st par t? ?pa?nieku uzreiz, kad izdara pirmo iemaksu,
bet ja l?zinga dar?jum? uz??mums k??st par ?pa?nieku tikai tad, kad
ra?o?anas l?dzek?u v?rt?ba ir piln?gi samaks?ta.
L?zinga pakalpojumi pamat? iedal?s divos veidos  finansu l?zings un
operat?vais l?zings.
   Parasti l?zinga s?kuma summa sv?rst?s ap 100 latiem. Nav retums, ka ??
summa ir krietni maz?ka no Ls 5 l?dz Ls 10. L?zinga l?guma termi??  no
viena m?ne?a l?dz vienam gadam.
   No l?zinga ??m?ja neprasa nek?dus speci?lus dokumentus, izzi?as,
iz?emot pasi ar dz?vesvietas pierakstu. Da?as l?zinga firmas, sl?dzot
l?gumu par summu virs 500 latu, k? garantu prasa pasi ar Latvijas
pierakstu.
   Mikrol?men? risks saist?s ar firmas l?zinga ??m?jas maks?tnesp?ju,
?aun?k? gad?jum? bankrotu. Ja l?zinga ??m?ju vainas d?? l?zinga maks?jumi
tiek p?rtraukti, l?zinga objekts atgrie?as pie t? ?pa?nieka, kas nesa?em
iepl?notos ien?kumus un ir spiests mekl?t jaunu l?zinga ??m?ju. Tas var b?t
apgr?tino?i, jo prece jau ir lietota.
   Bet savuk?rt makrol?men?, nopietns l?zinga dev?ja naidnieks  ir
infl?cija, t?pat val?tas kursa izmai?as, banku noguld?jumu procentu likmju
k?pums, izmai?as kred?ta nosac?jumos u.c.
   Tr?s ceturtda?as organiz?ciju, kas sl?dz  l?zinga  l?gumus,  ir
komercbankas vai t?m piedero?ie un pak?autie uz??mumi. Tikai ceturt? da?a
organiz?ciju, kas sniedz l?zinga pakalpojumus vai sl?dz l?zinga dar?jumus,
nav banku uz??mumi. Tas apstiprina to, ka Latvij? l?zings ir cie?i saist?ts
ar banku kred?tu.
   Kopum? l?zings ir atz?ts par vienu  no  visstrauj?k  augo?aj?m
industrij?m Latvij?. To sekm? valsts ekonomikas att?st?ba, l?zinga k?
finans?juma veida popularit?tes pieaugums, k? ar? l?zinga  komp?niju
sadarb?bas partneru skaita palielin??an?s, kas ar vien vair?k pied?v?
l?zinga pakalpojumus.
   Lai veicin?tu l?zinga pakalpojumu sniedz?ju sadarb?bu, sak?rtotu
l?zinga tirgu un noskaidrotu l?zinga kop?jos apjomus, ir j?pl?no piesaist?t
jaunus biedrus.
   Visliel?ko Latvijas L?zinga asoci?cijas l?zinga portfe?a da?u p?c
akt?vu sadal?juma 31% no kopapjoma jeb 55.15 milj.Ls veido automa??nu
l?zings. Tam seko ra?o?anas iek?rtu ieg?des l?zings ar 22% no l?zinga
portfe?a jeb 39.15 milj.Ls, bet nekustam? ?pa?uma l?zings aiz?em 18.3%
(29.12 milj.Ls) no kop?j? statistik? apkopot? l?zinga tirgus, nedaudz
atpaliekot komerctransporta l?zingam ar 17.7% (31.54 milj.Ls).

3.diagramma.
   Diagramma r?da, ka visliel?k? da?a l?zinga pakalpojumi ir izmantoti
lielu objektu b?v??anai vai pirk?anai, piem?ram, ku?iem, lidma??n?m utt.
T?l?k cie?i seko l?zinga izmanto?ana biroja m?be?u ieg?dei.
   N?ko?aj? diagramm? var apl?kot l?zinga portfe?a sadal?jumu  p?c
termi?strukt?ras uz 2002.gada 1.janv?ri.

4.diagramma
   Diagramma r?da, ka l?zinga ??m?ju piepras?t?kais laika termi?? ir 1
3 gadi, k? ar? daudz no t? neatpaliek laika termi?? 3 5 gadi, atpaliekot
tikai par 0,4% no kopapjoma.
   T? k? tiek uzskat?ts, ka Latvijas L?zinga dev?ju asoci?cijas biedri 
4 l?zinga komp?nijas: SIA Hanza L?zings, SIA Unil?zings, SIA Nordea Finance
Latvia un a/s Sampo L?zings ir vado?ie l?zinga tirgus dal?bnieki, ta?u
j??em v?r?, ka pirms vair?k nek? gada l?zinga asoci?cija sadal?j?s, un
Latvijas L?zinga dev?ju asoci?cij? nav p?rst?v?tas bankas ( otra l?zinga
asoci?cija savu darb?bu beidza 2001.gada novembr?), turkl?t l?zingu pied?v?
ar? citi asoci?cij? neietilpsto?i uz??mumi. Liel?kais l?zinga portfelis
banku vid? ir Parekss bankai 62,5 milj.Ls ( uz 01.01.2002.) v?l pag?ju??
gad? oktobra s?kum? bankas l?zinga portfelis bija 20% no statistik? fiks?t?
l?zinga tirgus. P?r?jo l?zinga pakalpojumus sniedzo?o  banku  devums
kred?tportfel? katrai atsevi??i sv?rst?s aptuveni no 1% l?dz 1,6% no
kopapjoma jeb aptuveni 3 l?dz 4.5 miljoni latu ( Latvijas Kr?jbanka,
Baltijas Tranz?tu banka, Pirm? banka).

5.diagramma
   Diagramma r?da, ka l?zinga izsnieg?anas zi?? l?deris ir Hanza L?zings,
sast?dot 61% no kopapjoma, tuv?kais sekot?js ir tikai ar 29% no kopapjoma 
Unil?zings.
   Part?r?t?ju kred?ts. ?is kred?ta formas nosaukums it k? nep?rprotami
raksturo kred?ta darb?bu. Pat?ri?a kred?ta objekti ir t?s preces, ko p?rk
un p?rdod pat?ri?a pre?u tirg?. Debitors ir  atsevi??s  pat?r?t?js,
m?jsaimniec?ba.
   Pirmk?rt, ?? kred?ta objekti ir tie pat?ri?a priek?meti, kas nav
saist?ti ar cit?m kred?ta form?m. Otrk?rt, pat?r?t?ju kred?tu t?r? veid?
pastiprina kred?ta kartes. Par ??m kart?m var uz kred?ta ieg?d?ties visu
pat?ri?a pre?u kl?stu.
   Pat?ri?a kred?ts gan pag?tn?, gan ?odien ir pamatos ?slaic?gs. Bie?i
t? termi?? sniedzas l?dz tuv?kai algas dienai. Uz ilg?ku laiku ?o kred?tu
var izsniegt ilgsto?as lieto?anas pat?ri?a pre?u ieg?dei, piem?ram, m?beles
utt.
   Pat?ri?a kred?ts ir iedarb?gs piepras?juma papla?in??anas r?ks. Jo
kam?r ilgsto??s lieto?anas pat?ri?a priek?metiem ir  akt?vs  noiets,
p?rdev?js nedom? ??s preces p?rdot uz kred?ta. Tikko piepras?jums kr?tas,
preci s?k p?rdot uz kred?ta. ??ds solis var b?t ekonomiski pretrun?gs. Jo
ja kred?ts iesald? naudu prec?s, ko apmaks?s p?c ?s?ka vai ilg?ka laika,
tad tas pal?nina l?dzek?u apriti. Un procenti par pat?ri?a kred?tu ?os
zaud?jumus kompens? neliel? apm?r?. Bet p?rdodot uz kred?ta p?rdev?jam ir
izdev?g?k, nek? bezdarb?b? gaid?t pirc?ju un l?dzek?u apriti v?l vair?k
pal?nin?t.
   Pat?ri?a kred?ta variant? prece ir d?rg?ka, bet maks?t var ilg?ku
laiku maz?m summ?m.

             2. Kred?tu klasifik?cija
  Pamatojoties uz kred?tu nov?rt?jumu, saska?? ar Latvijas Bankas padomes
15.07.1999. l?mumu Nr.58/3 par  Akt?vu  un  ?rpusbilances  saist?bu
nov?rt??anas noteikumiem, kred?ti klasific?jami:
 - standarta kred?ti ir kred?ti, kuri neap?aub?mi tiks samaks?ti un tos
  klasific? v?l div?s s?k?k?s grup?s, kas ir kred?ti aiz??m?jiem, kuriem
  nav gaid?mas probl?mas ar par?da samaksu, jo prognoz?jam? naudas pl?sma
  ir pietiekama, lai samaks?tu par?du, un kuri par?da samaksu veic saska??
  ar l?gum? noteiktajiem termi?iem vai kav? par?da samaksu l?dz 5 dien?m,
  k? ar? no nodro?in?juma atkar?gie kred?ti , ja to nodro?in?juma v?rt?ba
  ir vien?da vai liel?ka par par?da summu, ja ?o nodro?in?jumu var
  savlaic?gi p?rdot, jo past?v likv?ds tirgus, un kred?tiest?dei nav
  juridisku ???r??u ?? nodro?in?juma atsavin??anai.
 - uzraug?mie kred?ti ir kred?ti,  kuriem  nepiecie?ama  pastiprin?ta
  kred?tiest?des vad?bas kontrole, jo tiem piem?t potenci?la nedro??ba,
  kas, ja situ?cija netiek main?ta, n?kotn? var ietekm?t par?da samaksu un
  kred?tiest?dei rad?t zaud?jumus.
 - zemstandarta kred?ti ir kred?ti, kuriem ir skaidri izteikta nedro??bas
  pak?pe, kas liek ap?aub?t pilnu par?da samaksu, un kuri kred?tiest?dei
  rad?s zaud?jumus, ja ?? nedro??ba netiks nov?rst.
 - ?aub?gie kred?ti ir kred?ti, kuru d?? kred?tiest?dei ir liela zaud?jumu
  iesp?ja, nov?rt??anas laik? nav iesp?jams prec?zi noteikt zaud?jumu
  apjomu, bet ir pamatotas cer?bas da??ji atg?t kred?tu.
 - zaud?tie kred?ti ir kred?ti, kuriem nov?rt??anas laik? nav re?las
  v?rt?bas.

        3. Aizdevumi juridisk?m un fizisk?m person?m
   M?sdien?s past?v vair?kas kred?tu formas, kas ir at??ir?gas, ja
kred?ta pras?t?js ir fiziska persona vai ja persona ir juridiska.
   Aizdevumi fizisk?m person?m.
   Overdrafts viens no kred?tl?nijas veidiem, ko klients var izmantot,
veicot izmaksas no sava nor??inu konta, kas p?rsniedz konta atlikumu.
Saska?? ar noteikumiem overdrafts ir atmaks?jams p?c piepras?juma, tom?r
praks? bankas pieprasa overdrafta atmaks??anu tikai atsevi??os gad?jumos.
   Aizdevumi, kas paredz?ti kapit?lieguld?juma finans??anas un v?l?kas
ie??mumu summas sasaist??anai - ?stermi?a aizdevumi, kas paredz?ti, lai
nodro?in?tu klientu ar jaunas m?jas pirk?anai nepiecie?amajiem l?dzek?iem,
pirms tas ir sa??mis naudu no iepriek??j?s m?jas p?rdo?anas. ?is aizdevumu
veids ir saist?ts ar zin?mu risku, jo klientam ir j?maks? procenti par
diviem lieliem aizdevumiem, ko ne katrs var at?auties. Turkl?t past?v
risks, ka paredz?tie ien?kumi netiks sa?emti, t?dej?di atmaksas periods
pagarin?sies un l?dz ar to procentu maks?jumi, kas j?veic par aizdevuma
lieto?anu ?aj? laika period?, kop? veidos liel?ku summu nek? paredz?ts.
   Aizdevumi ar nemain?gu procentu likmi  nelieli aizdevumi (no 1000
l?dz 10 000 latiem) uz laiku no 6 m?ne?iem l?dz 5 gadiem. ??di aizdevumi
parasti tiek izmantoti ma??nas vai citas ilgsto?i lietojamas pat?ri?a
preces ieg?des finans??anai. Aizdevuma atmaks??anas noteikumi parasti
paredz vien?dus ikm?ne?a maks?jumus, kas vienlaikus ietver gan procentus,
gan pamatsummas atmaksu.
   Atjaunojam?s kred?tl?nijas  saska?? ar atjaunojam?s kred?tl?nijas
noteikumiem banka autom?tiski katru m?nesi p?rskaita no klienta nor??inu
konta (vai ar? klients katru m?nesi iemaks?)  klienta  atjaunojam?s
kred?tl?nijas kont? noteiktu summu. P?c tam  ?im klientam ir ties?bas
m?ne?a laik? iz?emt no ?? konta zin?mu summu, kas vien?da ar ikm?ne?a
iemaksas vair?kk?rt?gu reizin?jumu, par k?du banka un klients iepriek?
vienoju?ies. Ja ?aj? kont? ir kred?ta atlikums, tad klients sa?em par to
procentus.
Hipot?kas aizdevumi  - parasti tiek izsniegti t?da nekustam? ?pa?uma
ieg?dei, remontam, celtniec?bai, kas ir re?istr?ts zemesgr?mat? un atrodas
Latvij?, tas ar? ir galvenais hipotek?r?s kredit??anas priek?nosac?jums.
  Banka  aizdevumu  izsniedz  zemes  ieg??anai,  manto?anas  ties?bu
nok?rto?anai, ?ku b?v??anai, melior?cijai un ilggad?giem st?d?jumiem,
agr?ko hipotek?ro par?du nok?rto?anai u.c. vajadz?b?m.
  Kred?tkar?u aizdevumi ?im aizdevumam past?v divi galvenie kred?tkar?u
veidi, no kuriem tikai viens nodro?ina kred?tkartes lietot?ju ar iesp?ju
izmantot kred?tu ilg?ku laika periodu:
 - maks?jumu kred?tkartes, kas bankas pazi?ojum? ikreiz nor?d?t? summa ir
  piln?b? j?nomaks?, t?dej?di iesp?jas izmantot bezprocentu aizdevumu ir
  tikai laika period? no pirkuma izdar??anas dienas l?dz bankas pazi?ojuma
  sa?em?anas dienai. Parasti par maks?jumu kred?tkartes lieto?anu ir
  j?maks? ikgad?j? abonementa maksa.
 - kred?tkartes sniedz saviem lietot?jiem iesp?ju izmantot atjaunojamo
  bezprocentu kred?tl?niju l?dz noteiktam limitam noteikt? period?, par ko
  banka ar klientu iepriek? vienoju?ies. Ikm?ne?a bankas  pazi?ojum?
  nor?d?to summu var apmaks?t piln?b? vai da??ji, atkar?b? no t?, k?ds ir
  noteiktais minimums.
Aizdevumi juridisk?m person?m.
   Overdrafts br?vi izmantojams, noteikts kred?tlimits bez atmaksas
grafika, bet ar izmanto?anas termi?u l?dz 12 m?ne?iem. Vai ar? iepriek?
saska?ota kred?tl?nija jeb aiz??muma ties?bas, kuras klients var izmantot,
veicot maks?jumus vai veicot izmaksas no sava nor??inu konta.
  Juridisko personu overdrafti ir atmaks?jami p?c piepras?juma. Tom?r
praks? bankas reti kad pieprasa atmaks?t overdraftu, ja vien attiec?gais
klients nav devis ?pa?u iemeslu ?aub?m par to, vai ?is overdrafts tiks
atmaks?ts.
  Fiks?ta termi?a kred?tl?nija kred?tl?nija ar termi?u no 3 l?dz 12
m?ne?iem. Kred?tl?nija izmaks?jama da??s no noteiktu minim?lo lielumu un
katra izmaks?jam? da?a var b?t ar 1, 3 vai 6 m?ne?u termi?u, nep?rsniedzot
kred?tl?nijas gala termi?u.
  Termi?aizdevumi - tiek izsniegti uz noteiktu laika periodu, un tie
atmaks?jami vair?k?s vienl?dz?g?s da??s vai ar? visa j?nomaks? termi?a
beigu datum?. Iz??ir tr?s veida termi?aizdevumus:
 - par ?stermi?a aizdevumiem uzskat?mi aizdevumi, kas atmaks?jami viena gada
  laik? vai ?s?k? period?;
 - vid?ja termi?a aizdevumi ir aizdevumi, kas j?atmaks? ne agr?k k? p?c
  viena gada, bet ne v?l?k k? piecu gadu laik?;
 - ilgtermi?a aizdevumi ir aizdevumi, kas j?atmaks? p?c vair?k nek? pieciem
  gadiem.
   Aizdevumi projektu finans??anai - t?di aizdevumi, kas tiek izsniegti
liel?ku  kapit?lieguld?jumu  projektu  finans??anai.  ??du  aizdevumu
atmaks??anas vien?gais vai galvenais avots ir naudas pl?sma, k?du nodro?ina
attiec?gais projekts.
Sindik?taizdevumi aizdevums, ko izsniedz vair?kas bankas kop? un ko
katrai no ??m bank?m atsevi??i neb?tu iesp?jams vai ko t?s nev?l?tos
izsniegt. Projektu vada viena vai vair?kas bankas, kas vienojas par
aizdevuma paketi un izveido banku sindik?tu, apvienojot vair?kas bankas.
   ?rvalstu aizdevumi  - aizdevumi ?rvalstu vald?b?m un to valsts
uz??mumiem. Parasti ?ie aizdevumi ir lieli, t?p?c tos izsniedz uz vid?ju
vai ilgu termi?u.
   Atviegloto aizdevumu kategorijai ir rakstur?gas zem?kas nek? tirg?
   valdo??s procentu likmes un parasti tie ir  ilgtermi?a.  ??dus
   aizdevumus  liel?koties  izsniedz  tikai  vald?bas  sponsor?tas
   instit?cijas, un  ??di  aizdevumi  tiek  paredz?ti  t?m  valsts
   tautsaimniec?bas  nozar?m,  valsts  rajoniem  vai  valst?m,  kam
   nepiecie?ama ekonomiska pal?dz?ba.             Secin?jumi un priek?likumi
   No darba izriet sekojo?i secin?jumi:
 . ka, kred?tam ir vair?ki nepiecie?am?bas veidi;
 . kred?ts regul? kop?jo naudas apriti tautsaimniec?b? un ekonomiskajos
  procesos;
 . kred?ts ir svar?gs naudas ekonomijas faktors;
 . no makroekonomisk? viedok?a, katrs kred?ta veids dod impulsu ekonomikas
  att?st?bai;
 . ka, faktorings ir ?slaic?gs kred?ts, kas pa?trina naudas sa?em?anu bez
  liek?m gr?t?b?m;
 . hipot?ku kred?ts ir pla?i izplat?ts ekonomiski att?st?t?s valst?s;
 . ar? ?ogad hipotek?r?s kredit??anas veids b?s viens no visstrauj?k
  augo?ajiem banku pakalpojumiem;
 . Hansabanka, Parekss banka un Latvijas Hipot?ku un zemes banka  liel?k?s
  bankas priv?tpersonu hipotek?raj? kredit??an?;
 . tr?s ceturtda?as organiz?ciju, kas sl?dz l?zinga l?gumus, ir komercbankas
  vai t?m piedero?ie un pak?autie uz??mumi;
 . kred?ta formas ir at??ir?gas, ja persona ir juridiska vai fiziska;
 . izsniedzot kred?tu, kred?ta dev?js uz?emas kred?ta risku, jo kred?ta
  ??m?js var nepild?t savas saist?bas attiec?b? pret kreditoru;
 . liel?k?s kred?tu sa??m?jas tautsaimniec?bas nozaru aspekt? 2001.gad? bija
  tirdzniec?ba;
 . problem?tiski ir sa?emt aizdevumus mazajiem un vid?jiem uz??mumiem.

  No secin?jumiem izriet ??di priek?likumi:
 . j?izmanto l?zinga sniegt?s priek?roc?bas, jo tam ir labas perspekt?vas un
  ?is kred?ta veids sp?j aptvert jebkuras preces;
 . lai v?l vair?k pa?trin?tu naudas sa?em?anu, p?rdev?jam ir j?izmanto
  ?slaic?gais kred?ts faktorings;
 . lai veicin?tu l?zinga pakalpojumu sniedz?ju sadarb?bu, sak?rtotu l?zinga
  tirgu un noskaidrotu l?zinga kop?jos apjomus, ir j?pl?no piesaist?t
  jaunus biedrus;
 . izstr?d?jot kred?tpolitiku, j??em v?r? konkr?t?s bankas pieejamie finansu
  resursi, person?ls, apr?kojums;
 . viegl?k ir nodro?in?ties ar nepiecie?amo finansu inform?ciju par klientu
  pirms kred?ta izsnieg?anas.         Izmantot?s literat?ras un avotu saraksts
1.Kred?tu un ?rpusbilances saist?bu nov?rt??anas noteikumi, Latvijas
Bankas padomes likums Nr.58/3, pie?emts 15.07.1999., Latvijas Banka.
2.Bankas 2002. R.: Preses nams, 2002.
3.Bikse V. Makroekonomikas pamati. Teorijas. Probl?mas. Politika.  R.:LU,
1998.
4.Briede I. Banku finansu pakalpojumi. R.: Tur?ba, 2000.
5.Ekonomika un banku loma ekonomik?. R.: Preses nams, 1997.
6.Finanses un kred?ts: probl?mas, koncepcijas, vad?ba. R.: LU Ekonomikas
un vad?bas fakult?te, Finansu instit?ts, 2000.
7.L?bermanis G. Tirgus ekonomikas pamati un Latvija ce?? uz Eiropas
Savien?bu. R.:Kamene,2001.
8.Pab?rza A. L?zinga apjoms p?rn audzis divas reizes //Dienas bizness. 
2002. 13.feb.
9.?enfelde M. Makroekonomika. R.: Kamene, 2000.
10.Timma L. Asa konkurence hipotek?ro kred?tu izsnieg?an? //Biznesa laiks.
 2002. 27.marts                           -----------------------[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

"Kredts" Ctrl+D
2005 Copyright, 2devochki.ru
E-mail::