Raonas uzskaite, paizmaksas, kalkulcija un analze
 - 40000
??? ??????: ??????
>>

Raonas uzskaite, paizmaksas, kalkulcija un analze Raonas uzskaite, paizmaksas, kalkulcija un analze
             LLU Ekonomikas fakult?tes

          Ekonomikas specialit?tes nekl?tienes

                kontroldarbs
      ra?o?anas uzskaite, pa?izmaksas kalkul?cija un anal?ze                 Jelgav?,
                  1999.1. K?di ir izmaksu un atdeves uzskaites un pa?izmaksas kalkul?cijas
  uzdevumi gr?matved?b? un perspekt?vaj? pl?no?an??


   Vad?bas gr?matved?b? izmaksu uzskaite un pa?izmaksas apr??ini ir
uz??muma iek??j?s uzskaites svar?g?k?s sast?vda?as un veido  paral?li
finansu gr?matved?bai otru uz??muma kop?j?s gr?matved?bas nozari. Izmaksu
uzskaite vad?bas gr?matved?b? ir visdinamisk?k?  f?ze  vis?  uz??muma
uzskait?.
   T?s galvenais uzdevums pal?dz?t  vad?bai  pl?not  un  kontrol?t
saimniecisko darb?bu. ?pa?os  p?rskatos  apkopota  visa  gr?matved?bas
inform?cija pal?dz vad?t?jiem atrisin?t saimniecisk?s darb?bas probl?mas.

   Izmaksu un atdeves galvenais uzdevums ir pl?no?ana un kontrole:

 . Pl?no?anas uzdevums - darb?bas m?r?u izv?le un l?dzek?u noteik?anu to
  sasnieg?anai. Pl?nojot j?rod pamatota atbilde apr??iniem: ko uz??mums
  grib sasniegt? kas , k? un kad j?dara iecer?t? m?r?a sasnieg?anai?
 . Kontroles uzdevums sekot uz??m?jdarb?bas atbilst?bas pl?nam. Kontroles
  sist?mai j?konstat? novirzes no t?mes jeb bud?eta r?d?t?jiem, kurus par
  katru darb?bas veidu v?l pirms attiec?g? p?rskata perioda sast?da, lai
  sal?dzin?tu faktiskos sasniegumus ar pl?notajiem.

   Izmaksu un atdeves gr?matved?bas darb?ba v?rsta galvenok?rt  uz
n?kotni, ietverot ar? tagadni, bet daudz maz?k  pag?tni.?os gr?matved?bas
p?rskatus sast?da ?s?kam periodam nek? finansu gr?matved?b?.
   Izmaksu un atdeves gr?matved?bai j?dod pamatojums pa?ra?oto kr?jumu 
gatavo un negatavo izstr?d?jumu, pa?ra?oto  materi?lu  un  nepabeigto
pas?t?jumu nov?rt??anai, kas nepiecie?ams ?o kr?jumu atspogu?o?anai finansu
uzskait?, it ?pa?i p?rskata bilanc?, t.i., veic apr??inot izstr?d?juma
pa?izmaksu, jo tas ir galvenais krit?rija kr?jumu nov?rt??an?.

   Tie?ie izmaksu un atdeves apr??inu da?as uzdevumi:

   1) uztvert visas p?rskata period? ar pamatdarb?bu saist?t?s izmaksas
    un ie??mumi, un, t?s sal?dzinot, noteikt pamatdarb?bas sniegumu jeb
    atdevi;
   2) noteikt vien? apr??inu period? ra?ot?s produkcijas pa?izmaksu un
    t?s p?rdo?anas finansu rezult?tu;
   3) noteikt vienas vien?bas produkcijas pa?izmaksu faktisko, pl?noto;
   4) kontrol?t pamatdarb?bas atmaks??anos;
   5) kontrol?t bud?etos noteikt? izmai?u l?me?a iev?ro?anu;
   6) kontrol?t pamatdarb?bas atmaks??anos, k? ar? atsevi??u produkciju
    veidu rentabilit?ti;
   7) dot pamatojumu pl?no?anai un l?mumu pie?em?anai.

   ?o uzdevumu veik?anai visas izmai?as grup?:
1) pa izmaksu veidiem jeb poste?iem;
2) pa izmaksu ra?an?s viet?m;
3) pa izmaksu nes?jiem.

   Izmaksu un atdeves apr??iniem j?dod atbilde uz sekojo?iem jaut?jumiem:
a) K?das izmaksas izveidoju??s?
b) Kur izmaksas ir izveidoju??s?
c) Uz ko attiecas izmaksas?2. Ar ko at??iras integr?t? gr?matved?ba no dal?t?s gr?matved?bas?

   Integr?t? gr?matved?b? visas izmaksas uzskaita vienot? kontu sist?m?,
kas izveidota uz vienota kontu pl?na un vienotas bilances b?zes.
   Integr?l?s sist?mas tr?kumi:
   1) Izmaksu uzskaitei j?atver liels skaits kontu, kas apgr?tina
     gr?matved?bas darbu un pie?auj k??d??anos kontu kodos dokumentu
     apstr?d?.
   2) Izz?d starp?ba starp j?dzieniem izdevumi un ?zmaksas , nav
     tie?i redzama izdevumu strukt?ra pa  izdevumu  jeb  izmaksu
     elementiem. Vajadz?gi papildr??ini.
   3) Pa?izmaksu var kalkul?t tikai viens darbinieks  bilancsp?j?gs
     gr?matvedis. Nav iesp?jama darba dal??ana izmaksu uzskait? un
     pa?izmaksas kalkul?cij?.
   4) Nav atdal?ta uz??muma konfidenci?l? inform?cija no visp?rpieejam?s
     inform?cijas.
   5) Pats sadal?jums kontos neatbilst galvenajiem gada  p?rskata
     dokumentiem  p?rskata bilances un pe??as zaud?juma apr??ina
     sast?d??anas pras?b?m, prasa papildus apr??inus.
   6) Nav iesp?jamas p?rr??in?tas kalkul?t?s cenas materi?lu pat?ri?am
     un pamatl?dzek?u nolietojumam, k? ar? citu kalkul?to izmaksu
     lieto?ana pa?izmaksu apr??in??an?.
   7) Gr?ti apvienot divas galven?s uzskaites pras?bas:
   - inform?cija par uz??muma finansu st?vokli;
   - uz??muma vad?bas nodro?in??ana ar l?mumu pie?em?anai nepiecie?amo
    iek??jo inform?ciju.
   8) Apgr?tin?ta izmaksu kontrole un ?s?ku p?rskata periodu lieto?ana
     izmaksu uzskait?, sal?dzinot ar finansu gr?matved?bu.
   9) Uz??muma darb?bas finansu rezult?ta noskaidro?ana iesp?jama tikai
     p?c kontu sl?g?anas reizi ceturksn? vai gada beig?s.  Cie?
     gr?matved?bas  operativit?te  un  vad?ba  sa?em  nov?lojo?os
     inform?ciju.

   Dal?t? gr?matved?b? piln?gi tiek atdal?ta finansu uzskaite no izmaksu
uzskaites, un abas ??s gr?matved?bas da?as vairs nav saist?tas ar divk?r?o
ierakstu. Finansu rezult?ta apr??in??ana notiek, finansu gr?matved?bu tie?i
sal?dzinot uz??muma ie??mumus ar izdevumiem, bez gatav?s  produkcijas
pa?izmaksas apr??iniem un kalkul?cijas novir?u iegr?mato?anas ??s finansu
gr?matved?bas kontu sist?m?.
   Dal?t? gr?matved?ba:
   1) finansu gr?matved?ba;
   2) izmaksu un atdeves gr?matved?ba jeb vad?bas gr?matved?ba.
   Dal?t?s gr?matved?bas tr?kums visp?rpieejam? inform?cija ir atdal?ta
no iek??j?s, konfidenci?l?s inform?cijas.
   Dal?t? gr?matved?ba nodro?ina racion?lu darba dal??anu un ?auj veidot
uz??mama efekt?v?ku izmaksu kontroles sist?mu.
   Ja izmanto dal?to gr?matved?bu, izmaksu uzskaiti  var  iek?rtot
divej?di:
1) izmaksas uzskait?t kontos, inform?ciju grup?jot pa izmaksu viet?m un pa
  izmaksu nes?jiem.
2) statistik? jeb tabulu form?, kad inform?ciju uzreiz no pirmdokumentiem
  ievieto ?pa??s apr??inu tabul?s.
   Galven? priek?roc?ba finansu rezult?tu var bez gr?t?b?m apr??in?t
katru m?nesi, ar? produkcijas faktisko pa?izmaksu var apr??in?t ikm?nesi,
t? kontrol?jot ra?o?anas efektivit?ti ?sos laika periodos.


3. K? veic kalkul?ciju ar dal??anu:
 - vienpak?pes kalkul?ciju ar dal??anu;
 - vair?kpak?pju kalkul?ciju ar dal??anu (procesa kalkul?ciju)?


   Kalkul?cija ar dal??anu izmanto , ja uz??mums ra?o tikai viena veida
produkciju, piem?ram, HES, viena miner?la ieguves raktuv?s u.c.
   Vienpak?pju kalkul?cija ar dal??anu dalot visu izmaksu kopumu ar
sara?ot?s produkcijas vien?bu daudzumu:

p?rskata perioda izmaksu kopsumma         =   produkcijas  1
vien?bas
p?rskata perioda ra?oto produkciju daudzums     ra?o?anas pa?izmaksa

   J??em v?r?:
1) produkcijas vien?b?m j?b?t nosac?ti vien?d?m, vis? ra?o?anas proces? un
  t?s ra?o masveid?;
2) nedr?kst pie?aut izmai?as gatav?s produkcijas un pusfabrik?tu kr?jumos.
   T?d?l to lieto sam?r? reti. Kalkul?ciju ar dal??anu tom?r var lietot
tad, ja iesp?jams skaidri noteikt katra izstr?d?juma tie??s izmaksas un uz
katru uzstr?d?juma veidu sadal?t visp?r?j?s izmaksas, apr??inot katra
izstr?d?juma veidu kop?j?s izmaksas, ja vienlaikus ar ?o produkciju taj?
pa?? ra?o?anas proces? netiek ieg?ts v?l k?ds cits produkcijas veids.

   Vair?kpak?pju kalkul?cija ar dal??anu  gad?jum?,  kad  gatav?s
produkcijas ra?o?ana notiek vair?k?s f?z?s un vair?k?s izmaksu viet?s,
main?s ar? kr?jumu atlikumi.
   Formula:

1. izmaksu vietas ra?o?anas izmaksas  + 2. izmaksu vietas ra?o?anas
izmaksas  +
izgatavoto 1.pusfabrik?tu daudzums    izgatavoto 2.pusfabrik?tu daudzums

+  n  izmaksu vietas ra?o?anas izmaksas      + vad??anas un noieta
izmaksas =
        izgatavoto  gatav?s  prod.  daudzums      p?rdot?s
prod.daudzums

= viena p?rdota izstr?d?juma vien?bas pa?izmaksa4. K? nosaka pe??as slieksni viena veida produkcijas ra?o?anai?

   Apr??in?mais lielums ir p?rdodam?s produkcijas daudzums p?rdo?anas
cen?s, t.i,pe??as sliek??a r?d?t?js, un to apz?m? ar
x k? nezin?mo lielumu,
Rc vienas produkcijas vien?bas p?rdo?anas cenu
V vienas produkcijas vien?bas variabl?s izmaksas
F uz??muma fiks?to izmaksu kopsummu.

   Formula:

        Rc * x = VX + F + O (pie pe??as = 0)

   T? k? Rc V ir vienas izstr?d?juma vien?bas seguma summa, tad pe??as
sliek??a apr??ina formulu var vienk?r?ot:

               Rc X = F : Rc V
                   jeb
   pe??as slieksnis = fiks?t?s izmaksas : 1 vien?bas seguma summu.

   ?o formulu lieto?ana r?da ar? to, cik liela noz?me ir pareizai kop?j?s
izmaksu summas sadal??anai variablaj?s un fiks?t?j?s izmaks?s. Ja ?? sadale
b?s veikta pavir?i un k??daini, k??daini b?s ar? pe??as sliek??a apr??inu
rezult?ti.
   Pe??as sliek??a anal?ze visp?r ir lietojama tikai ar  noteiktu
nosac?jumu: attiec?bai starp izstr?d?juma vienas vien?bas p?rdo?anas cenu
un t?s variablaj?m izmaks?m j?b?t nemain?gai k? apr??ina b?zes period?, t?
ar? prognoz?jam? perioda beig?s. Citiem v?rdiem: seguma summa vienai
izstr?d?juma vien?bai nedr?kst main?ties vis? apr??inos prognoz?jam? laik?.              Uzdevumu risin??ana.5.1. Autotransporta uz??mums 1

Apr??in?t viena automobi?a ekspluat?cijas izmaksu gada bud?etu:

1) darba izmaksas (Ls):

|Darba alga gad?                  |8 500   |
|Darba samaksa par virstund?m 10% no pamatalgas   |850    |
|Soci?lais nodoklis 28 %              |2618   |
|?                         |11 968  |

2) nosac?ti patst?v?gas izmaksas (Ls):

|Amortiz?cijas atskait?jumi gad? (p?c line?r?s   |3 500   |
|metodes)- 25% gad? (a/ m v?rt?ba Ls 14 000)    |     |
|A/m apdro?in??ana gad?               |50    |
|Darba izmaksas                   |11 968  |
|?                         |15 518  |

3) materi?l?s izmaksas (Ls):

|Degviela un sm?rvielas (1 l uz 10 km; 1l = 0,40 Ls;|1 760   |
|                          |     |
|nobraukums = 44 000 km)              |     |
|Riepu nodilums (norma 1 riepu kompl. 0,02 Ls par |880    |
|1 km)                       |     |
|?                         |2 640   |


4) visu izmaksu kopums uz vienu a/m (Ls):

|Nosac?ti patst?v?gas izmaksas           |15 518  |
|Materi?l?s izmaksas                |2 640   |
|Remonta un tehnisk?s apkopes izmaksas       |450    |
|P?r?j?s tie??s izmaksas              |100    |
|?                         |18 708  |

5) viena km pa?izmaksa (Ls):

 izmaksu kopums = 1 km pa?izmaksa
nobraukums gad?

   18 708       = 0.425 Ls
   44 000

5.3. Ra?o?anas pa?izmaksas kalkul??anai ar ekvivalences skait?iem.
a) apr??in?t ekvivalences skait?us atsevi??iem produkcijas veidiem;
b) apr??in?t katra izstr?d?juma veida vienas vien?bas pa?izmaksu.

|Izstr?d|1    |Sara?ot|Apr??in?|P?rr??. |Vienas |Pa?izmaksa|
|?-jumu |vien?bas|s   |-tie  |    |vien?bas|pa    |
|veidi: |p?rdo?a-|vien?bu|ekvivale|C    |pa?izmak|produkcija|
|    |nas cena|    |n-ces  |vien?b?s|sa   |s veidiem |
|    |    |    |skait?i |    |    |     |
|1   |2    |3   |4    |5    |6    |7     |
|    |    |    |    |(3 x 4) |(C6 x 4)|(6 x 3)  |
|A   |0,80  |3 000 |1.6   |4 800  |0.84  |2 520   |
|B   |0,75  |1 200 |1.5   |1 800  |0.79  |948    |
|C   |0,50  |4 500 |1    |4 500  |0.525  |2 363   |
|D   |1,20  |2 200 |2.4   |5 280  |1.26  |2 772   |
|E   |1,10  |1 400 |2.2   |3 080  |1.155  |1 617   |
|    |    |    |    |? 19 460|    |? 10 220 |

Kop?j?s ra?o?anas izmaksas 10 280 60 = 10 220
              10 220 : 19 460 = 0,525


5.4. Uzz?m?t izstr?d?juma C pe??as sliek??a noteik?anu koordin?tu
sist?m?.

x pe??as slieksnis
Rc vienas produkcijas vien?bas p?rdo?anas cena     = 36 Ls
V vienas produkcijas vien?bas variabl?s izmaksas    = 24 Ls
F uz??muma fiks?to izmaksu kopsumma       = 3 000 Ls

Rc * x = VX + F + O (pe??as 0)
36 x = 24 x + 3 000
36 x - 24 x = 3 000
12 x = 3 000
x = 250  pe??as slieksnis tik daudz vien?bu ra?ojot un p?rdodot,
uz??mumam neb?s ne pe??as, ne zaud?jumu.
"Raonas uzskaite, paizmaksas, kalkulcija un analze" Ctrl+D
2005 Copyright, 2devochki.ru
E-mail::