Uzmuma personls
 - 40000
:
>>

Uzmuma personls Uzmuma personls


              LATVIJAS UNIVERSIT?TE
            Ekonomikas un vad?bas fakult?te
               Finansu instit?ts               Uz??muma person?ls
             Refer?ts m?c?bu priek?met?
            DARBA ORGANIZ??ANA UN VAD??ANA                 R?g? 1999                  SATURS

                                    lpp.

Ievads                               3


Vad?t?ja un darbinieku savstarp?j?s attiec?bas        4


Sabalans?ts person?la sast?vs attiec?b?
uz vecumu, profesion?lo sagatavot?bu utt.           7


Darbinieku main?ba, person?la profesion?la
apm?c?ba                              10


Nobeigums                           12                  IEVADS

   Jap?nas ekonomikas veiksm?g? att?st?ba ilgsto?? laika posm? savulaik
pamudin?ja da??du valstu zin?tniekus un prakti?us uzman?gi p?t?t meh?nismus
un iemeslus, k?d?? ?ai mums tik t?laj? un eksotiskaj? zem? tiek pan?kta tik
augsta ra?o?anas efektivit?te. ?? anal?ze ??va secin?t, ka Jap?n? ra?o?anas
vad??anas koncepcijas centr? atrodas cilv?ks, to uzskatot k?  firmas
augst?ko v?rt?bu (!). ?aj? koncepcij? visas vad??anas sist?mas tur ir
v?rstas str?d?jo?o visu iesp?jamo dot?bu un sp?ju atkl?smei, lai t?s
maksim?li izmantotu ra?o?anas proces?, bet cilv?ks lai pats  tiektos
veicin?t t?s firmas uzplaukumu, kur? vi?? str?d?.
   Izmantojot jap??u pieredzi, ASV un vair?k?s Eiropas valst?s p?d?j?
laik? ar? ir izveidoti da??di vad??anas mode?i, kuru uzman?bas centr?
atrodas cilv?ks. ?ie mode?i parasti satur ??dus blokus  un  atzi?as
(svar?guma sec?b?):
   1) organiz?cijas (uz??muma, firmas) person?la kvalitat?vais sast?vs,
   2) iece?ot darbiniekus firmas svar?g?kajos poste?os tiek r?p?gi
     nov?rt?tas to zin??anas, prasmes un sp?jas;
   3) lieti??o attiec?bu  stila  un  kult?ras  veido?ana  konkr?t?
     organiz?cij?, firm?;
   4) firmas att?st?bas ilgtermi?a m?r?u konkretiz?cija.

   Darbs ar cilv?kiem, ar person?lu vai var b?t kas svar?g?ks?       Vad?t?ja un darbinieku savstarp?j?s attiec?bas

   Optim?lu attiec?bu nodibin??ana starp p?rvaldniekiem un padotajiem -
t? ir viena no svar?g?kaj?m soci?li psiholo?iskaj?m probl?m?m, kas liel?
m?r? veido vad??anas procesu rezult?tus. Ir konstat?ts, ka pretrunas, kuras
rodas darbinieku saskarsmes proces?, rada darba ra??guma samazin??anos
vismaz par 30% (!). Savuk?rt, - person?la motiv?cija optim?lu savstarp?jo
attiec?bu apst?k?os to palielina par apm?ram t?du pat procentu.
   Tai pa?? laik? patreiz ir iez?m?jusies attiec?bu pasliktin??an?s
probl?ma starp str?dniekiem un r?kot?jiem. K? galvenais iemesls tiek min?ta
t?ze, ka liel?kajai da?ai nodarbin?to (piem?ram, ASV 43%) piem?t izteikti
ciniska attieksme pret dz?vi un savu  darbu.  Soci?l?s  psiholo?ijas
speci?listi nosauc ??dus visp?rin?tus ??s attieksmes iemeslus:
    o darbs tiek p?r?k zemu apmaks?ts;
    o p?rvaldniekiem nek?d? gad?jum? nedr?kst uztic?ties;
    o uz??mums nedom? par neko citu, tik k? par savu biznesu;
    o str?d?jo?ie ir p?r?k ierobe?oti sava darba laika r?c?b?.
   Neg?ciju mazin??anai eksperti pied?v? ??du strat??iju:
   1) jau pa?? s?kum?, nosl?dzot darba l?gumu, cilv?kiem ir j?ieg?st
     re?li priek?stati par savu darbu,
   2) darbiniekiem paredz?t un dele??t ties?bas, k? ar? atbild?bu l?mumu
     pie?em?anai un to izpildei ikdienas darba proces?,
   3) ir nepiecie?ams nostiprin?t str?d?jo?o profesion?lo darba ?tiku.
   Laik?, kad firmas ?pa?i pa?aujas uz labas komandas darbu, pieaug
vad?bas loma kolekt?va veido?an?. Vairums cilv?ku augstu v?rt? profesion?lu
un izl?m?gu vad?bu. Tai pat laik? ir svar?gi b?t god?giem, saproto?iem,
labu v?lo?iem. ??du ?pa??bu tr?kums var kav?t labu sadarb?bu, v?l??anos
kop?gi risin?t da??das probl?mas.
   Katram darbiniekam ar? pa?am j?piedal?s firmas liet?s un j?cen?as
sasniegt maksim?li labus r?d?t?jus darb?, t?d?j?di g?stot gandar?jumu par
padar?to.
   Laba reput?cija ir neap?aub?ms firmas kapit?ls. ?is v?rds nav tikai
popularit?te tirg?. Daudz b?tisk?k ir veidot atmosf?ru firm?, darbinieku
viedokli par savu darba vietu, t?s vad?bu, kolekt?vu.
   Lai darbinieki tie??m censtos str?d?t, vi?u attieksmei pret firmu
j?b?t pozit?vai; t?pat j?b?t tic?bai vad?bai, firmas produkcijai. Tie, kuri
ir apmierin?ti un firmai uztic?gi, labpr?t turpin?s str?d?t firm?; uz
vi?iem var?s pa?auties ar? firmai kritisk?s situ?cij?s.
   Firmai nep?rtraukti j?inform? arodbiedr?ba par ra?o?anu, finansi?lo
progresu, kadru politiku. Piln?gas un noder?gas inform?cijas izplat??ana
darbinieku vid? var nov?rst daudzus p?rpratumus un probl?mas.
   Ir ?pa?i svar?gi, lai darbinieki sa?emtu prec?zu inform?ciju par visu
firmas darb?bu, att?st?bu realiz?cijas sf?r?, finansi?lajiem r?d?t?jiem,
pl?niem attiec?b? uz str?d?jo?iem, telp?m, utt.
   Inform??anu un konsult?cijas var da??di organiz?t  noturot sapulces
ar arodbiedr?bu p?rst?vjiem, izplatot inform?ciju rakstveid? u.c. M??iniet
darba gait? noskaidrot vispiem?rot?ko str?d?jo?o inform??anas veidu. Jo
vair?k darbinieki tiks iesaist?ti firmas darb?b?, jo liel?k? b?s vi?u
interese iesaist?ties diskusij?s par firmas att?st?bu un l?dzdarboties.
Lai diskusijas b?tu tie??m noz?m?gas, svar?ga ir savlaic?ga inform?cija.
   Ir vair?ki veidi, k? stimul?t darbiniekus str?d?t cent?gi  alga,
apzi?a, ka esi firmai nepiecie?ams, apmierin?jums ar darbu,  iesp?ja
att?st?t savas prasmes, utt.
   Pat, ja atalgojuma apm?rs nav vien?gais noteico?ais faktors, ir
svar?gi, ka tas noteikts taisn?gi. Tam j?atbilst gan  prasmei,  gan
izpild?jumam. Ab?m pus?m j?vienojas par god?gu darba samaksas sist?mu.
   Darba vide, darba veids un katra str?d?jo?? iesp?ja kontakt?ties ar
vad?bu un att?st?ties ir ?oti b?tiski faktori. T?tad firmai j?dara viss
iesp?jamais, lai nodro?in?tu apst?k?us, kas stimul? un iesaista visus
str?d?jo?os firmas darb?b?. ?ai sakar?b? daudz var dot r?p?gi p?rdom?ta
politika darbam ar person?lu.  Sabalans?ts person?la sast?vs attiec?b? uz vecumu, profesion?lo
               sagatavot?bu utt.

   Pie?emsim, ka vairums atbild?gu darbinieku aiziet pensij? apm?ram
vien? laik? vai aiziet pensij? pirms laika, vai paliek str?d?t  uz
pusslodzi. ??d? situ?cij? firm? rad?sies kadru probl?mas. T?pat notiks
situ?cij?, kad vairums darbinie?u vienlaic?gi atrodas dekr?ta atva?in?jum?.
Firmas sekm?gai darb?bai ir b?tiski sabalans?t darbinieku vecumu  un
dzimumu.
   K? zin?ms, v?rie?iem piem?t liel?ks fizisks sp?ks un iztur?ba, vi?u
organisms maz?k pak?auts nelabv?l?gas vides ietekmei. T?p?c tas j??em v?r?
form?jot cehus (sevi??i  karstos!), iecirk?us, brig?des u.tml. V?rie?i
parasti ir uz??m?g?ki, ?tr?k pie?em l?mumus. Tas nepiecie?ams, str?d?jot
da??du l?me?u vad?t?ju amatos ar liel?ku vai maz?ku padoto skaitu, pie tam
 da??d?s nozar?s.
   Sievietes ir akur?t?kas, uzman?g?kas, r?p?g?kas, kas ir svar?gi
speci?listu (ar? galveno un vado?o) darb?.
   T?d?j?di kop?jas iez?mes sievie?u un v?rie?u izmanto?anai da??dos,
teiksim, apar?ta darbos ir ??das:
    o v?rie?iem viegl?k padodas darbs ar padotajiem (direktori


"Uzmuma personls" Ctrl+D
2005 Copyright, 2devochki.ru
E-mail::