Darbinieku personibas ipasibu saikne ar darba efektivitti organizcij
 - 40000
??? ??????: ??????
>>

Darbinieku personibas ipasibu saikne ar darba efektivitti organizcij Darbinieku personibas ipasibu saikne ar darba efektivitti organizcij
                  SatursIevads                                   3

1. Person?bas ?pa??bu visp?r?gs  raksturojums             5

1. 1.1. Temperamenta tipu b?t?ba un noz?me darb?       6

      1. Sangv?niskais temperaments              6
      2. Melanholiskais temperaments           7
      3. Hol?riskais temperaments            9
      4. Flegm?tiskais temperaments              11

   1. Rakstura akcentu?cijas tipi                 12
      1. Hipert?mais tips                   12
      2. Sensit?vais tips                   13
      3. Trauksmainais tips               14
      4. Demonstrat?vais tips                 15
      5. Dist?mais tips                 15
      6. Rigidais tips                  16
      7. Uzbudin?mais tips                17
      8. Ciklot?mais tips                   18

 1. J?dziena organiz?cija visp?r?gs raksturojums         19
 2. Darbinieku personisko ?patn?bu izp?te x pils?tas dom?      21
   1. P?t?m?s grupas apraksts                21
   2. P?t?jumu metodikas raksturs                 22
   3. Ieg?to aptaujas anketu rezult?tu anal?ze un interpret?cija 24

Secin?jumi                          29
Anot?cija latvie?u valod?                      31
Anot?cija ang?u valod?                    32
Izmantot?    literat?ra                        33

Pielikums                  IEVADS      Kursa darbam tika izv?l?ta t?ma Darbinieka person?bas ?pa??bu
  saikne ar darba efektivit?ti organiz?cij?, jo man, k? topo?ajai biroja
  vad?t?jai, lik?s ?oti b?tiski p?t?t k?das darbinieka temperamenta un
  rakstura akcentu?cijas tipa ?patn?bas sekm? un k?das kav? darba
  efektivit?ti organiz?cij?.
      Ikviens piedzimst ar savu temperamentu un sav?m rakstura
  ?pa??b?m. Dz?ves apst?k?i, taut?ba, apk?rt?j? vide, saimnieciskais
  st?voklis un vec?ku ietekme veido cilv?ka person?bu, ta?u b?t?ba paliek
  t? pati iepriek??j?.. Psiholo?ij? ??s paz?mes tiek d?v?tas  par
  individu?lpsiholo?iskaj?m ?patn?b?m, kur?m ir ?oti liela noz?me gan
  saskarsm? ar cilv?kiem, gan ar? darba efektivit?tes paaugstin??an?
  organiz?cij?. Lai gan j?dziens individu?lpsiholo?isk?s ?patn?bas
  ietver ar? t?das ?patn?bas k? sp?jas, intelekts, pa?v?rt?jums un
  pa?cie?a, tom?r man visb?tisk?kais ??iet indiv?da temperamenta un
  rakstura akcentu?cijas tips, jo dz?ves laik? ir iesp?jams to pamain?t,
  ta?u b?t?ba paliks t? pati iepriek??j?.
      Cilv?ka temperaments un rakstura iez?mes ietekm? ne tikai darba
  izpildi, bet ar? t? rezult?tu, t?d?j?di potenci?lajiem darba dev?jiem
  ?im faktoram b?tu j?piegrie? sevi??i liela v?r?ba, jo flegm?tisk? un
  melanholisk? temperamenta p?rst?vjiem ir gr?ti piel?goties intens?vam
  darba procesam, savuk?rt hol?ri?i un sangvini?i nesp?j ilgsto?i veikt
  vienmu?u un monotonu darbu.
  P?t?juma priek?mets:
   Person?bas ?patn?bas.
  Kursa darba m?r?is:
   P?t?t un analiz?t darbinieka personisko ?pa??bu saikni ar darba
  efektivit?ti organiz?cij?.
  Izvirz?t? hipot?ze:
  Ja darba dev?js ?ems v?r? darbinieka temperamenta  un  rakstura
  ?patn?bas, tad
  - paaugstin?sies darba efektivit?te,
  - paaugstin?sies darbinieku atdeve darb?.
  Kursa darba uzdevumi:
  1. Stud?t un analiz?t literat?ru par person?bas ?pa??bu saikni ar darba
    efektivit?ti un apkopot ieg?to inform?ciju.
  2. Veikt attiec?g?s probl?mas izp?ti praks?.


  Kursa darb? tiks izmantotas ??das p?tniecisk?s metodes;
   1. teor?tisk? literat?ra,
   2. emp?risk? aptauja.

  Galveno j?dzienu skaidrojums:

  Individu?lpsiholo?isk?s ?patn?bas cilv?ku savstarp?j?s psiholo?isk?s
  at??ir?bas.

  Temperaments  t?s cilv?ka individu?lpsiholo?isk?s ?pa??bas, kuras
  nosaka vi?a darb?bas dinamiku un ir atkar?gas no centr?l?s nervu
  sist?mas ?pa??b?m.

  Rakstura akcentu?cija par?d?ba, kad da?as cilv?ka rakstura ?pa??bas
  ir ?oti att?st?tas un izce?as uz citu ?pa??bu fona.

  Kursa darba strukt?ra.
     Kursa darbam ir 3 da?as, kur?s tiek analiz?ta literat?ra par
  p?t?mo probl?mu un anket??anas laik? ieg?tie aptaujas rezult?ti., k?
  ar? secin?jumi un pielikums, kur? ievietots p?t?jumu laik? izmantot?s
  anketas paraugs. Anot?cija latvie?u un ang?u valod?.        1. PERSON?BAS ?PA??BU VISP?R?GS RAKSTUROJUMS


    Pie person?bas individu?lpsiholo?iskaj?m ?patn?b?m pieder

 - temperaments
 - raksturs
 - sp?jas
 - intelekts
 - pa?v?rt?jums
 - pa?cie?a

  Sp?jas ir indiv?da psiholo?isk?s ?patn?bas, kuras nosaka zin??anu un
  iema?u l?meni.
  Svar?gi, lai cilv?ks atrastu izmantojumu sav?m sp?j?m, respekt?vi, ?sto
  nodarbo?an?s veidu, jo t?du cilv?ku, kuriem nav nek?du sp?ju, praktiski
  nav.

  Intelekts cilv?ka lo?isk?s dom??anas sp?ju un zin??anu kopums. ?pa?u
  vietu ie?em rado?? dom??ana. Augsts intelekta l?menis ne vienm?r ir
  saist?ts ar att?st?tu rado?o dom??anu un otr?di.

  Pa?v?rt?jums k? cilv?ks v?rt? savas sp?jas un ?pa??bas attiec?b? pret
  k?du noteiktu normat?vu sist?mu. ?o sist?mu veido apk?rt?jo cilv?ku
  spriedumi. Gandr?z jebkur? pa?v?rt?jums ir subjekt?vs, jo citu cilv?ku
  v?rt?jums no malas ir vair?k vai maz?k at??ir?gs.

  Pa?cie?a cilv?ka attieksme pret sevi kopum?. Katram cilv?kam ir
  v?l??an?s savu pa?cie?u uztur?t pietiekam? l?men?. Tas vi?u mudina
  r?koties t?, lai savu pa?v?rt?jumu vi?? var?tu attaisnot., un lai
  pastiprin?tu p?rliec?bu par sevi.
   Kursa darb? tuv?k tika izv?l?ts apl?kot t?das individu?lpsiholo?isk?s
  ?patn?bas  k?  darbinieka  person?bas  temperamenta  un  rakstura
  akcentu?cijas tipus.         1. TEMPERAMENTA TIPU B?T?BA UN NOZ?ME DARB?

           1.1.1. SANGV?NISKAIS TEMPERAMENTS


     Sangv?ni?is tulkojum? no lat??u valodas sanguis noz?m? asinis.
   ?im temperamenta tipam rakstur?ga ros?ba, sp?ja viegli piem?roties
  jauniem apst?k?iem, ener?ijas p?rpiln?ba. Sangv?ni?i ir apvelt?ti ar
  labu humora izj?tu, komunikabli, dz?vespriec?gi, darb?gi, gatavi visur
  piedal?ties, uz?emties atbild?bu, organiz?t. Vi?iem ir stipra nervu
  sist?ma, augstas darba sp?jas, viegli adapt?jas darb? un soci?laj?
  vid?.
   Sangv?ni?i sevi??i labi sp?j:
 - saprasties ar cilv?kiem,
 - izteikt savas domas un saj?smu,
 - atrasties uzman?bas centr?.
    Ta?u ?im temperamentam ir ar? savi  tr?kumi.  Sangv?ni?i  ir
  egocentriski un bie?i aizvaino citus cilv?kus,  pa?i  to  nemaz
  negrib?dami. Vi?i ?tri iekaist dusm?s, bie?i p?rtrauc citus un atbild
  vi?u viet?, nesp?j iegaum?t cilv?ku v?rdus, k? ar? ir neorganiz?ti un
  b?rni???gi. Vi?i dz?vo tagadn? un tiecas p?c acumirkl?ga gandar?juma,
  bet reti kad p?rdom? piedz?voto. Nepaciet?ba un bezatbild?ba, atst?jot
  ies?kto pusce??, ir ?im tipam rakstur?gas iez?mes, tom?r vi?i ir un
  paliek optimisti.
    K? darbinieki, sangv?ni?i ir apvelt?ti ar rado?u fant?ziju un m?l
  ko?as kr?sas, ikvienu darbu uzs?k ar  saj?smu,  iedvesmo  citus
  l?dzdarboties. Darb? vi?iem piem?t ?rk?rt?gi liels kust?gums. Tik pat
  ?tri, cik interese rodas, tik pat ?tri t? jau ir zudusi, un vi?am atkal
  ir jaunas idejas un priek?likumi.
   Sangv?ni?i ir labi piem?roti da??da veida organizatoriskam darbam,
  darbam ar cilv?kiem, ta?u vi?iem ir ?oti gr?ti veikt t?du darbu, kas
  prasa paciet?bu, ilgsto?u piep?li.
                                  [4., 27.]
   Lasot da??du psihologu izteikumus par ?o temperamenta tipu, tiek
  secin?ts, ka sangv?ni?iem ir ?oti b?tiski atrasties uzman?bas centr?.
  Vi?i nevar mier?gi s?d?t mal? un klus?t, t?d?j?di labpr?t?k run? nek?
  klaus?s.
   Sangv?ni?iem ir iesak?ms kust?gs darbs, kur? vajadz?tu apvienot
  m?renu gar?go un fizisko piep?li.  Piem?ram,  profesijas,  kur?s
  patst?v?gi n?kas saskarties ar cilv?kiem tirzdniec?ba, komercija.
    K? galvenie no vi?a tr?kumiem darb? tiek min?ti fakti, kas saist?ti
  ar savu pien?kumu aizmir?anu, uztic?to uzdevumu neizdar??anu l?dz
  galam, nedisciplin?t?bu, darba laika iznieko?anu ar run??anu, l?mumu
  pie?em?anu emociju iespaid?.
   P?c psiholo?es Florensas Litaueres dom?m, lai darba process b?tu
  efekt?v?ks, sangv?ni?im ir j?iem?c?s :

 - iem?c?ties paklus?t,
 - vald?t p?r savu ego,
 - kaut nedaudz atbr?voties no savas iedom?bas,
 - uzlabot atmi?u,
 - dom?t par citiem.
                                  [4., 95.]
  Ta?u neskatoties uz saviem tr?kumiem, patie??m izman?gs sangv?ni?is ir
  sp?j?gs t? manipul?t ar cilv?kiem, ka tie v?l l?dzas, lai at?auj bez
  atl?dz?bas str?d?t sangv?ni?a lab?.
                                  [4., 28.]
    K? v?l viens no tr?kumiem tiek min?ts ar? tas, ka sangv?ni?i
  attieksm? pret citiem ir neiej?t?gi. Vi?i neciena v?j?k izteiktas
  person?bas, uzskata, ka ir p?r?ki par saviem l?dzcilv?kiem.
   T?tad sangv?nisk? temperamenta p?rst?vji ir run?t?ji, optimisti,
  ekstraverti, kuri ir piem?roti organizatoriskam darbam un darbam ar
  cilv?kiem. Lai gan vi?i ?oti viegli adapt?jas jebkur? vid?, tom?r  ir
  ?oti neiej?t?gi pret citiem cilv?kiem. Vi?iem ir pla?s pazi?u loks,
  kuru v?rdus sangv?ni?is bie?i vien aizmirst.


            2. Melanholiskais temperaments


     Melanholi?is tulkojum? no grie?u valodas melanos chol? noz?m?
  meln? ?ults.
   Melanholi?is ir v?jais tips. Par to liecina pat vi?a ?ermenis, jo
  p?rsvar? tas ir trausls. Da?reiz ??iet, ka ?? tipa p?rst?vis ir no
  citas pasaules, jo ir nosl?gts, skumj? un dr?ms, bie?i vien ir
  egocentrisks un dz?vo pag?tn?, p?rdom?jot  re?l?s  un  iedom?t?s
  p?rest?bas. Melanholi?i ir nekomunikabli, nervozi un emocion?li. Vi?i
  ir pesimisti ar tendenci uz kompleksiem un aiztur?m, ta?u vi?iem piem?t
  tieksme uz ?enialit?ti, filozofiskumu un po?tiskumu.
    Pretstat? sangv?ni?a neiej?t?bai, melanholi?is ir gatavs uzupur?ties
  citu lab?. K? saka Florensa Litauere: Vi?i tie??m sevi nodarbina ar
  dom?m par citiem cilv?kiem un izj?t vi?u vajadz?bas.
                                  [4., 46.]
    K? galvenie tr?kumi tiek min?ti  untumain?ba un  nom?kt?ba,
  t?ksmin??an?s par apvainojumiem, uzman?bas koncentr??ana uz negat?vo,
  zemais pa?v?rt?jums un egocentrisms. Melanholi?im ir pie?emami m?reni
  fiziski vingrin?jumi un mier?gas attiec?bas ar l?dzcilv?kiem. Vi?am
  rakstur?gas nedro?as kust?bas, ar? iema?as izveidojas gr?ti un ir
  nenotur?gas.
   Darba proces? vi?am ir tendence visu sapl?not, iedzi?in?ties katr?
  s?kum?, uzst?d?t sev augstas pras?bas. Savus darba pien?kumus veic
  r?p?gi, neatlaid?gi, pamat?gi, visu izdara l?dz galam.
   K? raksts ?rvaldis Alvils Spulle: Melanholi?iem daba iedevusi
  vismaz?k, ta?u vi?i viegli p?rsl?dzas, sp?j pat veikt  vair?kus
  pien?kumus vienlaic?gi, .. un vi?iem ir lieliskas apk?rt?j?s vides ne
  tikai saj?ta, bet ar? nojauta.
                                 [9., 118.]
   Parasti ?? tipa p?rst?vji izv?las monotonu, vienmu?u darbu, tom?r
  vi?iem ir b?tiski, lai sp?jas tiktu augstu nov?rt?tas, k? ar? g?ta
  atzin?ba. Bie?i vien melanholi?im ir daudz labu un rado?u ideju, bet
  tikl?dz t?s saskaras ar ???r??iem un dz?ves ?sten?bu, t? cie? sak?vi.
  Vi?? neb?s tas, kur? ska?i izteiks savu viedokli un b?s uzman?bas
  centr?.
   Lai gan melanholi?is ?oti r?p?gi veic savus darba pien?kumus, tom?r
  negat?vais ir tas, ka vi?? pl?no p?r?k izstiepti un detaliz?ti, mekl?
  sare???tus darb?bas veidus un vilcin?s uzs?kt jaunus projektus. K?
  raksta Viesturs Ren?e: .. vi?i nav apsvied?gi cilv?ki, kas var visu
  ?tri aptvert un darboties, ?tri iejusties jaun?s situ?cij?s.
                                  [8., 18.]
   Melanholi?i ar? ?oti ?tri apvainojas, t?d?? aizr?d?jumus par darbu
  nevajadz?tu izteikt ?oti kategorisk? bals?, it ?pa?i, ja kaut kas ir
  j?padara ?tri. Vi?i nesp?j ilgsto?i iztur?t ne fizisku, ne gar?gu
  slodzi.
   Toties vi?i sevi??i labi sp?j:
  - uztvert dzi?as domas un iev?rot deta?as,
  - veidot kartot?kas un grafikus,
 - atrisin?t probl?mas, kas citiem ??iet sare???tas.
    T?tad melanholi?iem ir ?oti gr?ti veidot attiec?bas ar apk?rt?jiem
  cilv?kiem, jo vi?i ir nosl?gti, dr?mi un ar zemu pa?v?rt?jumu. Vi?i nav
  rad?ti l?dera un vad?t?ja lomai, bet gan monotonam darbam, kuru veiks
  pamat?gi un r?p?gi, un vienm?r ies?kto noved?s l?dz galam. Sevi??i labi
  padosies darbs ar kartot?k?m un grafikiem.


           1.1.3. Hol?riskais temperaments


     Hol?ri?is tulkojum? no grie?u valodas chol? noz?m? ?ults.
    Hol?ri?i var paz?t p?c strauj?s dabas, savu nodomu kaisl?gas
  aizst?v??anas un izpildes. T? k? vi?? ir nel?dzsvarots, tad ?oti ?tri
  aizsvilstas, bet ??s dusmas tikpat ?tri ar? p?riet.
    Hol?ri?i parasti ir ar sp?c?gu ?ermeni. Vi?i  ir  ener?iski,
  m?r?tiec?gi, uzst?j?gi un pa?p?rliecin?ti. Hol?riskais temperamenta
  tips ir tas, par kuru psihologi saka dzimis l?deris.
   Piem?ram, Florensa Litauere raksta: Katrai organiz?cijai, katram
  finansu dar?jumam ir nepiecie?ams stipras gribas vad?t?js, kas sp?j
  pie?emt l?mumus ??s ?pa??bas hol?ri?im ir dotas.
                                  [4., 56.]
  Ar? psiholo?ijas doktors Viesturs Ren?e uzsver hol?ri?a sp?jas .. ?tri
  mobiliz?t cilv?kus, organiz?t k?du pas?kumu vai citus k?dam darbam.
  Vi?i nav tik efekt?vi darb?, kas prasa sistem?tiskumu.
                                  [8., 24.]
    Noteico??s hol?ri?a uzved?b? var min?t ar? t?das ?pa??bas k?
  dinamiskums un aktivit?te, ap??m?gums, gribassp?ks, nemit?ga dzi?a kaut
  ko main?t, neatkar?ba un past?v?ba.
   K? darbinieki hol?ri?i ir m?r?tiec?gi, probl?m?m mekl? praktiskus
  risin?jumus, ?tri ?eras pie lietas, rosina citus uz darb?gumu, labi
  organizatori. Pirms k?da darba s?k?anas vi?? jau zin k? tam ?erties
  kl?t, un dom?s to sadal?jis vair?k?s da??s. Priek?roku dod darbam
  grup?.
    Ieteicamas profesijas ar iesp?jami norm?lu darba  un  atp?tas
  organiz?ciju. T?m nevajadz?tu b?t s?do??m, jo tas ir ?oti kait?gi
  hol?ri?a vesel?bai.
   Ta?u hol?risk? tipa p?rst?vjiem ir ?oti daudz negat?vu ?pa??bu,
  piem?ram, nepaciet?ba, nesavald?ba, neelast?gums. Vi?i labpr?t citus
  izkomand? un necie? asaras un sentimentalit?ti, t?d?? iej?t?gums
  hol?ri?im ir sve?s j?dziens. Parasti vi?i ir ar? netaktiski, ar
  noslieci izmantot citus sav? lab?. Tas viss m?dz izrais?t konfliktus ar
  apk?rt?jiem. Attiec?bas sevi??i saasin?s, ja j?sadarbojas ar l?dz?ga
  temperamenta p?rst?vi.
   Darb? hol?ri?i m?dz pie?emt p?rsteidz?gus l?mumus, negod?gi izmantot
  savus darbabiedrus, pietiekami r?p?gi nep?rdom?t savas ieceres. Vi?i
  bie?i vien izvirza sev nepaveicamus uzdevumus, neatz?st savas k??das un
  vaino citus, ja iecer?tie nere?lie projekti netiek ?stenoti.
   Par ?o hol?ri?u ?pa??bu Florensa Litauere raksta:  Hol?ri?i ir
  darbaholi?i, izj?t nepiecie?am?bu visu p?rzin?t, neprot saprasties ar
  apk?rt?jiem.
                                 [4., 109.]
   Ar? ?rvaldis Alvils Spulle saka, ka Hol?ri?iem ir sp?c?ga nervu
  sist?ma, vi?i viegli p?rsl?dzas no vienas lietas uz otru, bet vi?u
  r?c?bas un uzved?bas neapr??in?t?ba j?tami samazina .. sadz?vo?anas
  pak?pi ar l?dzcilv?kiem.
                                 [9., 117.]
   Neskatoties uz ?iem tr?kumiem, hol?ri?i sevi??i labi sp?j
 - veikt darbus, kam nepiecie?ama sp?ja ?tri izlemt,
 - aizst?t k?du neparedz?t? situ?cij?,
 - str?d?t nozar?s, kur nepiecie?ama noteikt?ba un autorit?te.
  T?tad hol?ri?i ir dzimu?i l?deri, kas ar savu m?r?tiec?gumu un
  ener?iskumu sp?j aizraut citus. Vi?iem piem?t lieliskas organizatora
  sp?jas, bet tr?kums ir tas, ka emocijas un iej?t?ba vi?am ir sve?s
  j?dziens, un tipiska hol?ri?a iez?me ir skarbums un v?ja aizture.           1.1.4. Flegm?tiskais temperaments


    Flegm?ti?is tulkojum? no grie?u valodas pfl?gma noz?m? g?otas.
   Flegm?ti?i ir omul?gi un nesteidz?gi, par ko liecina ar? vi?u
  mas?vais, apa??gais ?ermenis. Parasti ir mier?gi un labsird?gi cilv?ki.
  M?l ierasto, bet, kad s?k darboties, virz?s uz priek?u nelok?mi.
  Saglab?  aukstasin?bu,  spriestsp?ju  ar?  sare???t?s  situ?cij?s.
  Flegm?ti?i ir labsird?gi un labi saprotas ar citiem, kad ir p?rvar?ju?i
  kautr?bu, ir uztic?gi, god?gi, k?rt?gi un apzin?gi, vienm?r pabeidz
  ies?kto. ?? tipa p?rst?vji ir v?rot?ji, pesimisti. Tipisk?k?s rakstura
  iez?mes ir paciet?ba, nosv?rt?ba, l?dzj?t?ba, labv?l?ba, l?n?gums,
  savald?gums un dom?gums.
   Flegm?ti?im ir daudz draugu, jo ar vi?u var lieliski saprasties. K?
  saka Florensa Litauere: Flegm?ti?is nekad nevienu neaizvaino, vi?am
  nepat?k piev?rst apk?rt?jo cilv?ku uzman?bu, vi?? dara to, ko no vi?a
  gaida, turkl?t attur?gi, nealkdams slavas un atz??anas.
                                  [4., 65.]
   Darb? flegm?ti?i ne tikai prot lieliski saprasties ar kol??iem, bet
  ar? ir kompetenti un nem?dz sv?rst?ties, alla? atrod vienk?r??ko ce?u,
  izj?tot spiedienu, str?d? ?pa?i labi. Vi?i ir satic?gi un labpr?t
  piebalso citiem, t?d?j?di izvairoties no konfliktiem. Flegm?ti?iem
  kust?bas ir izteikti pal?nin?tas, bet ar? tikpat izteikti m?r?tiec?gas,
  t?p?c vi?iem nepiecie?ams sevi??i kust?gs darbs ar zin?mu fizisku
  piep?li. ?oti svar?gi, lai no ??s darb?bas tiktu g?ti dz?vi iespaidi,
  kas sp?tu savi??ot mor?li un fiziski.
   Piem?ram, psihologs ?. A. Spulle flegm?tisk? tipa p?rst?vim iesaka
  t?das profesijas k? fermeris, d?rznieks, kas flegm?ti?im nodro?ina labu
  vesel?bu un garast?vokli.
   Darba proces? vi?i dod priek?roku darbam ar liet?m nevis cilv?kiem,
  jo sp?j iztur?t ilgsto?u fizisko un gar?go slodzi, pat, ja darbs ir
  vienmu??.
  K? saka V. Ren?e: Ja flegm?ti?is ir pie kaut k? ??ries, tad vi??
  izr?da apbr?nojamu neatlaid?bu, reiz?m pat st?rgalv?bu un ietiep?bu
  savu m?r?u sasnieg?an?.
                                  [8., 22.]
   Darba proces? flegm?ti?i sevi??i labi sp?j:
 - b?t par vidut?jiem un pan?kt vieno?anos,
 - mazin?t situ?ciju b?stam?bu un saglab?t mieru,
 - veikt vienveid?gu darbu, kas citiem ??iet garlaic?gs.
  Turpretim F. Litauere k? flegm?ti?a galveno  probl?mu  min  ..
  ac?mredzamo nesp?ju pie?emt l?mumus.
                                 [4., 132.]
   Vi?a uzsver ar? to, ka tipisks flegm?ti?is ir ?oti slinks un cer ar
  novilcin??anos izvair?ties no darba.
                                 [4., 128.]
   T?d?j?di flegm?tisk? tipa p?rst?vju tr?kumi ir m?r?tiec?bas tr?kums,
  k?trums un nev?r?ba, nevar??ana vien ies?kt str?d?t. Vi?iem ar?
  nepat?k, ja k?ds tos steidzina. Bie?i non?k laika tr?kum?, atpaliek no
  citiem, sevi??i tad, ja main?s darba apst?k?i un uzdevumi.
   Flegm?ti?iem ir praktiski nenogurdin?ma nervu sist?ma, bet k? saka
  ?.A. Spulle: .. vi?i ?oti smagi p?rsl?dzas uz citu darbu, citu
  soci?lo vidi, vi?us gr?ti iekustin?t, bet toties izsist no slied?m ir
  gandr?z neiesp?jami.
                                 [9., 118.]
   K? tipisk?k?s negat?v?s iez?mes var min?t nesp?ju ?sti saj?smin?ties,
  izvair??anos no atbild?bas, neizl?m?gums. Flegm?ti?i var b?t ar?
  egoistiski, klusi, bet ar dzelzs gribu. T?tad vi?i sp?j vislab?k veidot
  attiec?bas ar l?dzcilv?kiem. Vi?i ir cilv?ki ar dzelzs gribu, un, lai
  gan ir k?tri un sp?t?gi, tom?r sp?j ilgsto?i iztur?t fizisko un gar?go
  slodzi.            2. Rakstura akcentu?cijas tipi

               1. Hipert?mais tips


     Cilv?kiem ar ?o rakstura tipu ir  rakstur?ga  pastiprin?ta
  aktivit?te, darb?gums,  neatlaid?ba  m?r?u  sasnieg?an?,  k?  ar?
  ener?iskums un dz?vesprieks. Hipert?m? tipa p?rst?vim parasti ir
  pacil?ts garast?voklis neatkar?gi no apst?k?iem. Uz vis?m liet?m skat?s
  optimistiski, k? ar? prot atrast izeju vis?s dz?ves situ?cij?s. Vi?iem
  piem?t rado?as sp?jas un ori?in?la pieeja. ??di cilv?ki bie?i vien g?st
  pan?kumus un ir piem?roti l?dera lomai, ta?u reiz?m var likties
  p?rlieku darb?gi, jo vienm?r atrad?s ko dar?t.
    Attiec?b?s ar cilv?kiem rakstur?ga nestabilit?te, no  sp?c?gas
  pie?er?an?s var p?k??i p?riet uz piln?gu vienaldz?bu. Ar citiem ?? tipa
  p?rst?vis r??in?s visai maz, jo savu m?r?i cen?as sasniegt visiem
  l?dzek?iem, t?d?j?di uz citiem izdarot milz?gu psiholo?isko spiedienu.
  Ar? disciplin?r?s pras?bas tiek uzskat?tas  par  savas  br?v?bas
  ierobe?o?anu. K? raksta V. Ren?e: ??da tipa cilv?kiem ir ?rk?rt?gi
  izteikta tieksme uz neatkar?bu, past?v?bu un bie?i vien rodas konflikti
  tad, ja vi?i uzskata, ka t?s pras?bas vai ierobe?ojumi, kurus vi?iem
  izvirza, ir nevajadz?gas, mu???gas, nepamatotas.
                                  [8., 41.]
   Ar? A. Vorobjovs par ?o probl?mu izsak?s l?dz?gi: Bie?i vien ??di
  cilv?ki ir re??ma un discipl?nas p?rk?pumu iniciatori.
                                 [11., 233.]
   T?tad vi?iem ir ?oti gr?ti iev?rot k?das pras?bas vai instrukcijas,
  b?t disciplin?tiem, darba proces? ?ie darbinieki b?tu tie, kas rosina
  citus darboties, b?t akt?v?kiem. Attiec?bas ar  kol??iem  neb?tu
  stabilas, jo vi?i nesp?j ilgsto?i pie?erties vienam konkr?tam cilv?kam.

               2. SENSIT?VAIS TIPS


     ?? akcentu?cijas tipa p?rst?vjus raksturo emocion?ls j?t?gums un
  m?kstsird?ba. ??di cilv?ki ir viegli aizvainojami, smagi p?rdz?vo
  aizvainojumus un p?ridar?jumus. Vi?i ir ??lsird?g?ki par citiem, vi?us
  ir viegl?k aizkustin?t, t?d?? organiz?cij? sensit?v? tipa p?rst?vim
  b?tu ?oti gr?ti pild?t l?dera lomu, t? k? citi var?tu viegli manipul?t
  ar ??du vad?t?ju, jo vi?a emocijas g?tu virsroku p?r pr?tu.
   ??da tipa cilv?kiem ir izteiktas est?tisk?s intereses, m?lest?ba pret
  dabu, m?kslu, m?ziku. K? raksta A. Vorobjovs : .. izj?t ?pa?u prieku
  saskarsm? ar dabu un m?kslas darbiem.
                                 [11., 234.]

   At??ir?b? no tipiska melanholi?a, vi?i vair?k izr?da savas emocijas,
  ta?u ?ie cilv?ki ir ?rk?rt?gi pa?kritiski, vi?i visu laiku mok?s ar
  vainas apzi?u un mazv?rt?bas kompleksiem, k? ar? stingri iev?ro mor?l?s
  pras?bas. Sensit?vs cilv?ks izvair?s no jaun?m, liel?m komp?nij?m un
  neiesaist?s riskantos pas?kumos.
    Nepilnv?rt?bas  saj?tas  d??,  sevi??i  spilgti  izpau?as
  hiperkompens?cijas reakcija  pastiprin?ta v?lme  p?rvar?t  savus
  kompleksus. Pa?apliecin??anos mekl? taj?s darb?bas sf?r?s,  kur?s
  visvair?k izpau?as vi?u nepilnv?rt?ba. T?d?j?di kautr?gi un nedro?i
  cilv?ki izliekas atrais?ti, pat iedom?gi, un cen?as izr?d?t savu
  ener?iju un gribassp?ku. Bet tikl?dz situ?cija prasa izl?m?bu, taj?
  pa?? mirkl? vi?i atk?pjas. Ja izdodas ieg?t ??du cilv?ku uztic?bu un
  vi?i j?t sarunas biedra simp?tijas un atbalstu, tad aiz nokritu??s
  maskas atkl?jas nosod?jumu un p?rmetumu pilna dz?ve, emocionalit?te un
  nesam?r?gi augst?s pras?bas pret sevi.


              3. TRAUKSMAINAIS TIPS


     ?? tipa rakstura ?pa??bas ir ?oti tuvas sensit?vajam tipam. ??di
  cilv?ki iek??ji ir ?oti nedro?i, sv?rst?gi, viegli ievainojami ar
  tieksmi ?aub?ties. Sev? tie saskata daudz tr?kumu. Vi?iem ir ?rk?rt?gi
  gr?ti pie?emt k?du l?mumu un aizst?v?t savas intereses vai viedokli
  diskusij?s un str?dos. Nosl?gt?ba tiem parasti ir ?r?ja, bet biklums un
  kautr?gums izpau?as kontakt? ar sve?iem cilv?kiem un nepierastos
  apst?k?os.
   K? raksta A. Vorobjovs: Ar nepaz?stamiem gr?t?bas sag?d? pat form?li
  kontakti.
                                 [11., 24.]
   Ta?u reiz?m ?? rakstura tipa p?rst?vju iztur??an?s ir pret?ja t? ir
  izaicino?a, nekaun?ga, bet tas ir tikai m??in?jums nobaid?t otru, un
  parasti p?c mirk?a vi?i jau saplok, jo t? ir bijusi tikai ?r?ja
  brav?ra. Visas pierast?s dz?ves izmai?as vi?i p?rdz?vo ar gr?t?b?m, k?
  aizsargl?dzeklis pret to izveidojas p?rlieka punktualit?te un s?kumaina
  akur?t?ba, ?? iemesla d?? katrs darbs tiek veikts ?pa?i r?p?gi, stingri
  p?c pl?na. ??s ?pa??bas ir noder?gas tajos darb?bas veidos, kuros
  k??das ir ?pa?i b?stamas vai nev?lamas. Piem?roti b?tu t?di amati, kas
  saist?ti ar medic?nas un finansu nozari. Trauksmain? tipa p?rst?vjiem
  vad?t?ja lomu trauc?tu pild?t nesp?ja ?tri pie?emt l?mumus un iejusties
  jaunos apst?k?os. L?deriem ir j?b?t ar? p?rliecin?tiem par sevi, bet
  p?c iepriek?min?t? var secin?t, ka trauksmainajam tipam ?? ?pa??ba
  nepiem?t.              4. DEMONSTRAT?VAIS TIPS


     ?? rakstura tipa iez?mes ir ?oti  pla?i  izplat?tas.  T?s
  raksturojas ar p?augstin?tu izstum?anas sp?ju. ?o personu galven?
  rakstura ?pa??ba ir tieksme ??ist noz?m?g?kiem, atz?tiem. Vi?iem ir
  rakstur?gs kust?gums, savas iedom?t?s lomas sp?le, fant?zija, mel?gums,
  izlik?an?s. T?diem cilv?kiem ir nepiecie?ams, lai par vi?iem run?tu,
  skat?tos, saj?smin?tos. K? raksta V. Ren?e: .. v?l??an?s past?v?gi b?t
  uzman?bas centr?, ir galven? demonstrat?v? rakstura ?patn?ba.
                                  [8., 44.]
   Vi?i neatlaid?gi cen?as pan?kt, lai b?tu uzman?bas centr?, darot to
  ar jebkuriem l?dzek?iem. Uz ??du cilv?ku var pat kliegt, kritiz?t, ar?
  tas vi?u apmierin?s, galvenais, lai tikai netiktu ignor?ts.
   Iespaidu uz citiem cilv?kiem vi?i atst?j, dramatiz?jot da??das
  lietas, ta?u gad?s, ka ??s personas ?sti nevar at??irt, kur beidzas
  vi?u fant?zija un kur s?kas realit?te. Parasti savas fant?zijas vi?i
  st?sta ?oti ticami, t?d?? ar? atrodas uzman?bas centr?, jo vi?u dz?ve
  izr?d?s tik ori?in?la un p?rsteidzo?a.
   ?iem cilv?kiem piem?t ar? ?pa?s artistiskums. Vi?i ?oti labi iej?tas
  da??d?s lom?s, j?t situ?ciju vai otru cilv?ku, un prot nosp?l?t t?du
  lomu, kura ir piem?rota ?ai situ?cijai. Labv?l?gos apst?k?os prasme
  iejusties lom? dod iesp?ju sasniegt labus rezult?tus t?d?s darb?bas
  sf?r?s k? pedagogs, aktieris, psihoterapeits, tirzdniec?bas a?ents.
   Gandr?z vienm?r vi?i cen?as k??t par l?deriem, ta?u parasti ?aj?
  poz?cij? ilgi nenoturas, jo citi ?oti ?tri saprot, ka ori?in?l?s idejas
  bie?i vien ir tikai izdoma un liel?ba.


               5. DIST?MAIS TIPS

   ?is rakstura tips ir pret?js hipert?majam. Tas izpau?as k? past?v?gi
  pazemin?ts noska?ojums, dr?mums, skumjas. Tendence piev?rst uzman?bu
  visam negat?vajam. Ja vi?i run? par citiem, tad vienm?r cen?as uzsv?rt
  otra tr?kumus. Parasti ir lieli pesimisti, ?oti pas?vi un bezdarb?gi.
  Necen?as uzs?kt kaut ko re?lu, jo dz?v? ta?u nekam nav j?gas. Ta?u
  neskatoties uz ?o pesimismu, k? raksta A. Vorobjovs: Aiz ?o cilv?ku
  ?r?j?s atsve?in?t?bas un  dr?muma  sl?pjas  j?t?gums,  dv?seliska
  atsauc?ba, past?v?ga gatav?ba uz pa?uzupur??anos.
                                 [11., 236.]
   Darb? ?ie cilv?ki ir nopietni, cent?gi, krietni, bet negat?vais ir
  nedro??ba, nesp?ja pie?emt svar?gus l?mumus bez ?aub?m. Vi?i ?tri
  nogurst, slikti panes ilgsto?u psihisko slodzi, k? ar? p?rdz?vo savu
  v?jumu un bezsp?c?bu, neveiksmju gad?jumos kr?t izmisum?.
   Ja darb?ba ir pierasta, tad var tikt sasniegti iev?rojami pan?kumi,
  pateicoties krietnai, saisto?ai un atbild?gai pieejai. Attiec?bas ar
  citiem dist?m? tipa p?rst?vjiem veidojas stabilas, jo vi?u pozit?v?s
  ?pa??bas ir krietnums un uzticam?ba. Tom?r l?dera lomu vi?i nesp?tu
  pietiekami labi pild?t, jo tr?kst aktivit?tes un p?rliec?bas par saviem
  sp?kiem, ar? past?v?gais pazemin?tais noska?ojums neiedvestu padotajiem
  v?lmi akt?vi darboties organiz?cij?.

               6. RIGIDAIS TIPS


   ?o tipu reiz?m ar? d?v? par iestr?gu?o tipu. Ikdien? vi?us m?dz
  d?v?t par fan?ti?iem, jo ir ar noslieci veidot idejas, kuras p?r?em
  sav? var? apzi?u un ietekm? visu uzman?bu. Savas idejas cen?as realiz?t
  par katru cenu. K? raksta V. Ren?e: ?ie cilv?ki var uzskat?t sevi par
  izgudrot?jiem, kuru izgudrojumus neatz?st, vi?i neg?st piekri?anu,
  staig? pa da??d?m instanc?m un c?n?s, lai izgudrojums tiktu atz?ts.
                                  [8., 48.]
   Tie ir cilv?ki, kas parasti s?dzas un uzskata, ka vi?iem tiek
  nodar?ts p?ri, t?d?? ar? c?n?s par savu taisn?bu. T?tad t?s var b?t
  person?bas ar ?rk?rt?gi dzi?u iek??ju p?rliec?bu, kas ner??in?s ne ar
  k?diem ???r??iem, lai sasniegtu savu m?r?i. ??da rakstura ?pa?niekiem
  rakstur?gs paaugstin?ts  pa?v?rt?jums,  pa?pa??v?ba,  augstpr?t?ba,
  godk?re. Parasti vi?iem piem?t liels egoisms un p?rlieka iedom?ba. K?
  saka A. Vorobjovs: Par apk?rt?jo ?sten?bu vi?iem ir interese tikai
  tikt?l, cik t? skar vi?u person?bu, bet viss, kas neskar vi?u es, tiem
  ??iet neinteresants un uzman?bu nesaisto?s.
                                 [11., 233.]
   Reiz?m ?ie cilv?ki var k??t ar? diezgan agres?vi, ja k?ds trauc?
  sasniegt iecer?to m?r?i. Parasti sav?s neveiksm?s vi?i vaino citus
  cilv?kus, t?d?? organiz?cij? b?tu sam?r? gr?ti veidot labas attiec?bas
  ar kol??iem. Gr?t?bas saskarsm? rad?tu ar? tas, ka rigid? tipa
  p?rst?vji ir atrieb?gi un iedom?gi. Jebkuru iebildumu vai vienaldz?bu
  vi?i uztver k? personisku apvainojumu.
   Ja ?o personu nodomi sakr?t ar sabiedriskajiem, tad vi?i var
  izr?d?ties par ?oti v?rt?giem un noder?giem darbiniekiem. Pret?j?
  gad?jum? non?k atkl?t? konflikt? ar sabiedr?bu. T?tad ??di darbinieki
  darba efektivit?ti paaugstin?tu tikai tad, ja organiz?cijas nost?dnes
  sakristu ar vi?u nost?dn?m, savuk?rt kol??u vid? vi?i neb?tu sevi??i
  cien?ti un m?l?ti sava egoisma, iedom?bas d??.

              7. UZBUDIN?MAIS TIPS


   Pie ?? tipa pieder tie cilv?ki, kas nesp?j kontrol?t savas emocijas,
  j?tas, galvenok?rt, savas negat?v?s  emocijas.  Parasti  tie  ir
  nesavald?gi cilv?ki, kuriem ir rakstur?ga kontroles pav?jin??an?s p?r
  tieksm?m un ierosm?m, kas izpau?as k? r?c?bas nemotiv?cija, rupj?ba,
  pak?au?an?s  aizrau?an?s  tieksm?m,  dusm?gums,  ?ild?gums,  ?tra
  sakaitin?m?ba un ne??l?ba. ??di cilv?ki bie?i iesaist?s konfliktos
  visniec?g?k? iemesla d??, ta?u, ja ierobe?o vi?u personisk?s intereses,
  notiek ?pa?i sp?c?gas naida izpausmes. K? raksta V. Ren?e:  .. ?ie
  cilv?ki ir ?oti ?gni, ?oti ?auni dom?s un darb?b? pret apk?rt?jiem,
  uzbr?ko?i.
                                  [8., 50.]
   Vi?iem piem?t ar? tendence tiekties p?c l?dera lomas, t?d?j?di darba
  proces? mekl? partnerus, kas pak?aujas bez ierun?m. Savu autorit?ti
  parasti nostiprina ar rupj?bu un ne??l?bu. Vislab?kie darb?bas veidi
  t?diem cilv?kiem ir fiziskais darbs un sports. B?tu gr?ti iedom?ties
  uzbudin?m? tipa cilv?ku veicam pedagoga vai psihologa pien?kumus, jo
  iej?t?ba nav vi?a stipr? puse. To apstiprina ar? V. Ren?es teiktais:
  .. sv?tul?gi, liekul?gi, reiz?m glaim?gi un taj? pa?? laik? gatavi dot
  triecienu vai uzbrukt, vai kaut ko izmantot sav?s interes?s.
                                  [8., 51.]
   ??diem cilv?kiem piem?t ar? tendence lietot m??v?rdi?us, aiz kuriem
  parasti gan ir sl?pta agresivit?te. T? vi?i m??ina apspiest sev?
  dusmas, ko izj?t pret otru cilv?ku. Gandar?jumu vi?iem sag?d? citu
  cie?anas, t?d?? ar? ?is ir ?aundab?g?kais rakstura akcentu?cijas tips.


               8. CIKLOT?MAIS TIPS

   Ciklot?majam tipam rakstur?ga regul?ra noska?ojuma, garast?vok?a
  mai?a, kas nav atkar?ga no ?r?jiem apst?k?iem. K? saka V. Ren?e:  ..
  cilv?k? ir it k? k?ds iek??js meh?nisms, kas vi?u p?rsl?dz no viena
  garast?vok?a cit?.
                                  [8., 47.]
   T?tad cilv?kam ar ??du akcentu?ciju garast?voklis var main?ties bez
  jebk?da iemesla. Ja ir nelabv?l?gi apst?k?i, tad ciklot?majam tipam
  pazemin?s darbasp?jas, k? ar? par visu z?d interese. Ar? neveiksmes un
  str?di tiek ?oti smagi p?rdz?voti. Ja k?ds izsaka nopietnus p?rmetumus,
  var tikt izsauktas domas par pa?a nepilnv?rt?bu.
   Regul?r? garast?vok?a mai?a visliel?k?s gr?t?bas rad?tu saskarsm? ar
  citiem, t?d?j?di  darba proces? ar ??du cilv?ku ir ?oti gr?ti veidot
  labas attiec?bas, jo otrs nevar zin?t, kad kol??im atkal var main?ties
  garast?voklis. ?? pa?a iemesla d?? ciklot?m? tipa p?rst?vim neb?tu
  piem?rots vad?t?ja amats, jo vi?? p?k??i var non?kt nopietn?, nom?kt?
  noska?ojum?, un p?c k?da laika atkal k??t dz?vespriec?gs, akt?vs un
  darb?gs.
   Lai veidotos labv?l?gas darba attiec?bas ar kol??iem, darbiniekam ar
  ??du rakstura akcentu?ciju b?tu j?iem?c?s kontrol?t savas emocijas.
  ?iem cilv?kiem m?dz b?t iedvesmas periodi un periodi, kad vi?iem z?d
  interese par visu, t?d?j?di tas nav savienojams ar stingru darba re??mu
  un vispiem?rot?k?s vi?iem b?tu rado??s profesijas.
   T?tad, ja cilv?kam ir rakstur?gas ??das ?pa??bas, tad ir svar?gi, lai
  vi?? to apzin?s, jo tas tikai pal?dz?s p?rvar?t gr?tos dz?ves br??us.
  Ciklot?mijas gad?jum? iestr?g?ana vien? noteikt? uzved?bas tip?
  neilgst tikai da?as stundas, t? var ilgt pat l?dz vair?kiem gadiem,
  t?d?? ir ?oti b?tiski apzin?ties ?o savu ?patn?bu.       2. J?DZIENA ORGANIZ?CIJA VISP?R?GS RAKSTUROJUMS


     Organiz?cija ir cilv?ku grupa, ka apzin?gi sadarbojas kop?ja m?r?a
  (m?r?u) sasnieg?anai.
   Ta?u jebkuru cilv?ku kopu nevar uzskat?t par organiz?ciju. Lai
  cilv?ku grupu uzskat?tu par organiz?ciju, tai  j?atbilst  ??diem
  krit?rijiem:
 - cilv?ku grupas esam?ba, kuras locek?i str?d? kop? ar nodomu sasniegt
  kop?ju m?r?i,
 - visiem ir viens m?r?is, kuru visi grupas locek?i pie?em par kop?ju.
    Sekm?gu organiz?cijas darb?bu var nodro?in?t, ja taj? darbojas
  pietiekams skaits vad?t?ju  ideju ?eneratoru,  organizatoru  un
  prakti?u, respekt?vi, cilv?ki str?d? spraig?k un padara vair?k nek?
  tad, ja vi?i b?tu str?d?ju?i atsevi??i. Tas noz?m?, ka organiz?cija
  str?d? efekt?vi.
    Ir ??di efekta komponenti:
  1. organiz?cija apvieno daudzu cilv?ku p?les, un ?o p??u vienlaic?gums
    rada ener?ijas pieaugumu,
  2. cilv?ki, iek?aujoties organiz?cij?, izpilda k?du noteiktu darbu,
  3. t? k? organiz?cij? cilv?ku p?les tiek kooper?tas, pieaug visas
    organiz?cijas ener?ija, kop?gie m?r?i tiek sasniegti ?tr?k un
    efekt?v?k.
    Organiz?cij?m ir da??di m?r?i. Jo sare???t?ka ir organiz?cija, jo
  vair?k tai ir savstarp?ji saist?tu m?r?u.
  Sabiedr?b? past?v vair?ki organiz?ciju tipi. Galvenie no tiem ir tr?s
  tipi:
   1. Asoci?cijas organiz?cijas, kur?s cilv?ki apvienojas labpr?t?gi.
   2. Birokr?tisk? tipa organiz?cijas  katram organiz?cijas loceklim
    tiek pie??irta noteikta loma, pien?kumi un atbild?ba atbilsto?i
    vi?a statusam organiz?cij?.
   3. Tot?l?s organiz?cijas  funkcion? k? iest?des, kur?s noteikts
    cilv?ku kontingents uz ilg?ku laiku tiek izol?ts no sabiedr?bas.
    ?tisku apsv?rumu  d??  kursa  darba  autore  nemin?s  p?t?m?s
  organiz?cijas pilnu nosaukumu. P?t?m?s birokr?tisk? tipa organiz?cijas
  - X pils?tas domes -  galvenais darb?bas virziens ir, viet?j?s
  pa?vp?rvaldes realiz??ana dz?v?., un t?s darb?bas funkcijas ir ??das:
 - komun?lo pakalpojumu organiz??ana,
 - administrat?v?s teritorijas labiek?rto?ana,
 - r?pes par iedz?vot?ju izgl?t?bu,
 - vesel?bas apr?pes pieejam?bas nodro?in??ana,
 - civilst?vok?a aktu re?istr??ana,
  -   valsts statistikai nepiecie?amo zi?u sav?k?ana un snieg?ana,
 - sabiedrisk? transporta pakalpojumu organiz??ana,
 - pedago?isko darbinieku t?l?kizgl?t?bas organiz??ana,
 - b?rnu ties?bu aizsardz?bas ?steno?ana attiec?gaj? administrat?vaj?
  teritorij?,
 - uz??m?jdarb?bas sekm??ana.      3. DARBINIEKU PERSON?BAS ?PA??BU IZP?TE X PILS?TAS DOM?

            3.1. P?T?M?S GRUPAS APRAKSTS

  Soci?l? grupa noteikts cilv?ku kopums, kuram rakstur?gas kaut k?das
  kop?gas paz?mes.
  Visp?rpie?emta soci?lo grupu klasifik?cija nepast?v. Krievu sociolo?e
  G. M. Andrejeva sniedz ??du iedal?jumu:
  1. Nosac?t?s grupas grupas ir p?c kaut k?das pz?mes no sabiedr?bas
    izdal?ts cilv?ku kopums.
  2. Re?l?s grupas  sabiedr?b? funkcion?jo?i cilv?ku kopumi, kuru
    locek?us saista objekt?vi past?vo?as attiec?bas.
   2.1. Laboratorijas grupa cilv?ku kopums, kuri tiek  uzaicin?ti
piedal?ties p?t?jum?.
  2.2. Dabisk?s grupas veidojas un past?v sabiedr?b? pa?as par sevi
    k? sabiedr?bas soci?l?s strukt?ras elementi.
  3. Neorganiz?t?s grupas grupas, kuru dal?bnieku vid? ir vismaz?k
  cie?as saites.
  4. Dif?z?s grupas dal?bnieki apvienojas uz savu simp?tiju pamata.
  5. Person?go m?r?u grupas iesaist?s cilv?ki, lai kop? realiz?tu sev
  svar?gus m?r?us.
  6. Darba grupas  cilv?ki iek?aujas, lai kop? darbotos sev un
    sabiedr?bai noz?m?gu m?r?u sasnieg?an?.
     Pirm? b?tisk?k? grupas paz?me ir savstarp?j?s attiec?bas grupas
  dal?bnieku vid?, tie paz?st cits citu, un uztver viens otru k? sav?jos.
     Otr? b?tisk?k? grupas paz?me ir grupas strukt?ra, kura izveidojas
  p?c zin?ma laika, katram grupas dal?bniekam ir savs statuss grup? un
  tam atbilsto?a loma.

    Tika aptauj?ta x pils?tas domes darba grupa, kur katram dal?bniekam
  ir savs atbilsto?s statuss un loma. Anket??an? piedal?j?s x pils?tas
  domes 30 darbinieki. Atpaka? tika sa?emti visi  eksempl?ri,  jo
  respondentiem tika pal?gts anketas aizpild?t uz vietas.           3.2. P?T?JUMU METODIKAS RAKSTURS

    P?t?jums tika veikts ar aptaujas anketu pal?dz?bu. Anketa sast?v no
  9 jaut?jumiem.
 1. Pie?emot darb? jaunu darbinieku visliel?ko uzman?bu J?s piev?rsiet?
 - vecumam
 - dzimumam
 - ?r?jam izskatam
 - izgl?t?bai
 - darba pieredzei
 - rakstura ?pa??b?m

 2. Vai darbinieka temperamentam ir svar?ga noz?me saskarsm? ar citiem
  cilv?kiem?
 - j?
 - n?

3. J?supr?t, darbinieka rakstura ?pa??b?m ir b?tiska noz?me?
 - saskarsm? ar cilv?kiem
 - darba efektivit?tes paaugstin??an?
 - abos iepriek?min?tajos variantos

 4. Pie intens?viem darba procesiem J?s nor?kotu?
 - hol?ri?i
 - melanholi?i
 - sangv?ni?i
 - flegm?ti?i

 5. J?supr?t, vienmu?u, monotonu darbu vislab?k veiktu?
 - hol?ri?is
 - melanholi?is
 - sangv?ni?is
 - flegm?ti?is

 6. Pien?kumus, kuros nepiecie?ama ?tra l?mumu pie?em?ana un  liela
  atbild?bas izj?ta, J?s uztic?tu veikt?
 - hol?ri?im
 - melanholi?im
 - sangv?ni?im
 - flegm?ti?im

 7. Lai darba kolekt?v? kol??u vid? veidotos labas attiec?bas, svar?g?kais
  ir?
 - kop?gas intereses
 - raksturu sader?ba
 - abi iepriek?min?tie varianti

 8. Vai J?s, veidojot jaunu kolekt?vu, piev?rstu uzman?bu darbinieku
  raksturu sader?bai?
 - j?
 - n?

 9. J?su vecums?
 - 18 30 g.
 - 31 40 g.
 - 41 50 g.
 - 50 un vair?k      3.3. IEG?TO APTAUJAS ANKETU ANAL?ZE UN INTERPRET?CIJA

1.  Pie?emot darb? jaunu darbinieku, visliel?ko uzman?bu J?s piev?rstu?
                            1.att?ls
  Tabul? redzams, ka visliel?k? uzman?ba tiek piev?rsta darba pieredzei
  un izgl?t?bai, bet vismaz?k? vecumam, dzimumam, ?r?jam izskatam un
  rakstura ?pa??b?m. 1. Vai darbinieka temperamentam ir svar?ga noz?me saskarsm? ar citiem
  cilv?kiem?
                               2.att?ls

  Tabul? redzams, ka respondenti uzskata, ka temperamentam tipam ir ?oti
  svar?ga noz?me saskarsm? ar citiem cilv?kiem.3.   J?supr?t,  darbinieka  rakstura  ?pa??b?m  ir  b?tiska  noz?me?
3.att?ls


  ?is aptaujas jaut?jums par?da, ka darbinieka rakstura ?pa??b?m ir
  b?tiska noz?me gan saskarsm? ar cilv?kiem, gan ar? darba efektivit?tes
  paaugstin??an?.4.  Pie intens?viem darba procesiem J?s nor?kotu?
                               4.att?ls


     Pie intens?viem darba procesiem  visvair?k  tiktu  nor?koti
  sangv?ni?i un tad sekotu tikai hol?ri?i, turpret?im neviens  no
  respondentiem nenor?kotu flegm?ti?i un melanholi?i.5.  J?supr?t, vienmu?u, monotonu darbu vislab?k veiktu?
                                  5.att?ls

    Vienmu?u, monotonu darbu vislab?k veiktu melanholi?i, p?c tam tikai
  flegm?ti?i, turpretim tikai viens respondents to uztic?tu  veikt
  hol?risk? temperamenta tipa p?rst?vim.


   6. Pien?kumus, kuros nepiecie?ama ?tra l?mumu pie?em?ana un liela
    atbild?bas izj?ta, J?s uztic?tu veikt?

  6.att?ls

    Tabula par?da, ka pien?kumus, kuros nepiecie?ama ?tra  l?mumu
  pie?em?ana un liela atbild?bas izj?ta, vislab?k veiktu hol?ri?i un tad
  tikai sangv?ni?i, bet neviens  no  aptauj?tajiem  to  neuztic?tu
  flegm?ti?iem un melanholi?iem.   7. Lai darba kolekt?v? kol??u vid? veidotos  labas  attiec?ba,
    svar?g?kais ir?
                               7.att?ls

    Apl?kojot tabulu, var secin?t, ka par svar?g?ko tiek uzskat?tas gan
  kop?gas intereses, gan ar? raksturu sader?ba.   8. Vai J?s, veidojot jaunu kolekt?vu, piev?rsiet uzman?bu darbinieku
    raksturu sader?bai?
                                  8.att?ls

    Tabulas dati par?da, ka veidojot jaunu kolekt?vu, liel?k? da?a
  potenci?lo darba dev?ju piev?rstu  uzman?bu  darbinieku  raksturu
  sader?bai.9.  J?su vecums?           9. att?ls

  Liel?k? da?a respondentu ir vecum? no 41 50 gadiem, bet vismaz?k ir
  vecum? p?c 50 gadiem.                 SECIN?JUMI      Izstr?d?jot kursa darbu Darbinieka person?bas ?pa??bu saikne ar
  darba efektivit?ti organiz?cij? tika secin?ts:
  1.  Sangv?nisk?  temperamenta  p?rst?vjiem  vispiem?rot?kais  ir
  organizatoriskais darbs, t?tad darbs ar cilv?kiem, nevis liet?m.

  2. Melanholi?i vislab?k veiks vienmu?u, monotonu darbu, kur? ir maza
  saskarsme ar cilv?kiem.

  3. Hol?ri?i ir dzimu?i l?deri, kas ar savu ener?iskumu un m?r?tiec?bu
  sp?j aizraut ar? citus.

  4.Flegm?tisk? tipa p?rst?vji sp?j vislab?k veidot attiec?bas ar citiem
  un visilg?k iztur?t gan fizisku, gan gar?gu slodzi.

  5. Hipert?m? tipa p?rst?vji ir ?oti akt?vi un darb?gi, tom?r vi?u
  attiec?b?s ar cilv?kiem ir rakstur?ga nestabilit?te.

  6. Sensit?v? tipa p?rst?vji ir bikli, kautr?gi, par sevi nep?rliecin?ti
 cilv?ki.

  7. Trauksmain? tipa p?rst?vjiem rakstur?ga iek??ja nedro??ba  un
  sv?rst?gums, kas parasti tiek kompens?ts ar p?rlieku punktualit?ti un
  s?kumain?bu.

  8. Demonstrat?vajam tipam piem?t tieksme vienm?r atrasties uzman?bas
  centr? un tikt atz?tam.

  9. Dist?m? tipa p?rst?vjiem rakstur?gs pazemin?ts noska?ojums un
  tendence piev?rst uzman?bu visam negat?vajam.

  10. Rigid? tipa p?rst?vji par katru cenu cen?as realiz?t savas idejas,
  un ir p?rlieku iedom?gi un egoistiski.

  11. Uzbudin?majam tipam ir rakstur?ga nesp?ja kontrol?t savas emocijas,
  k? ar? agresivit?te un tieksme b?t autorit?tei.

  12. Ciklot?m? tipa p?rst?vjiem ir rakstur?gas regul?ras noska?ojuma
  mai?as, kuras vi?iem ir j?iem?c?s kontrol?t.

   Analiz?jot literat?ru par person?bas ?pa??bu  saikni  ar  darba
  efektivit?ti organiz?cij?, tika secin?ts, ka darbinieka temperamentam
  un rakstura ?patn?b?m ir ?oti b?tiska noz?me darba efektivit?tes
  paaugstin??an?, jo ikvienam cilv?kam ir savs temperamenta tips un tikai
  sev rakstur?gas ?pa??bas, kas nosaka gan vi?a darbasp?jas, gan ar?
  attieksmi pret citiem.
  Veicot aptauju x pils?tas dom? , galvenie secin?jumi ir ??di:
  1. Pie?emot darb? jaunu darbinieku, visliel?k? uzman?ba tiek piev?rsta
    izgl?t?bai un darba pieredzei, turpretim rakstura ?pa??bas tiek
    vismaz?k ?emtas v?r?.

  2. Darbinieka rakstura ?pa??b?m ir b?tiska noz?me gan saskarsm? ar
  cilv?kiem, gan ar? darba efektivit?tes paaugstin??an?.

  3. Pie intens?viem, atbild?giem darba procesiem  tiktu  nor?koti
  hol?risk? un sangv?nisk? temperamenta p?rst?vji.

  3. Vienmu?u, monotonu darbu vislab?k veiktu melanholi?i un flegm?ti?i.

  4. Veidojot jaunu kolekt?vu, darbinieku raksturu sader?bai tiktu
    piev?rsta uzman?ba.

   T?tad potenci?lie darba dev?ji saprot, cik b?tiski ir piemekl?t katram
  darbiniekam piem?rotu darbu, atbilsto?i vi?a temperamentam un rakstura
  ?pa??b?m, jo no t? ir atkar?ga darba efektivit?te organiz?cij?, k? ar?
  cilv?ka atdeve darba proces?.


                 ANOT?CIJA


      Kursa darba nosaukums Darbinieka personisko ?pa??bu saikne ar
  darba efektivit?ti organiz?cij? .
   Kursa darbam ir 3 noda?as, kur?s tiek raksturota un analiz?ta
  attiec?go temperamenta un rakstura akcentu?cijas tipu saikne ar darba
  efektivit?ti organiz?cij?, raksturota p?t?m? organiz?cija un p?t?mo
  cilv?ku grupa, k? ar? analiz?ti un interpret?ti aptaujas anketu
  rezult?ti.
  Secin?jumos tiek iztirz?ti galvenie secin?jumi, kas ieg?ti rakstot
  kursa darbu.
  Anot?cija latvie?u un ang?u valod?.
  Izmantot?s literat?ras saraksts.
  Pielikum? iek?auts aptaujas anketas paraugs.
  Kursa darbs ir 32 lappuses.                 ANNOTATION


   The title of course work is Workers personality qualities union
  with a efficiency of job. There are 3 chapters. In these chapters were
  described and analysed fellows of corresponding union with  the
  efficiency of job and analysed the results of sample of questionnaire.
   In conclusion were reviewed the main conclusions, which acquired,
  writting the course work.
  Use of bibliography.
  In a supplement was included the sample of questionnaire.
  Annotations in latvian.
  Annotation in english.
  There are 32 pages in the course work.              IZMANTOT? LITERAT?RA  1. DAKO P. Psiholo?ijas br?numain?s uzvaras.//Zvaigzne ABC.  1998. 
   567.lpp.

  2. DIDERIHS H. Uz??muma ekonomika.// Zin?tne. 2000.- 515.lpp

   3. GODVINS M. Kas j?s esat? Pa?identit?tes noteik?anas metodes.//
    Zvaigzne ABC. 1999.- 102.lpp. 23.-25. noda?a.

   4. LITAUERE F. Kas es esmu. ?etri temperamenta tipi.// Jumava. 1998.-
     181.lpp.

   5. OM?ROVA S. Cilv?ks dz?vo grup?.// R?ga. 1996.-171.lpp.

   6. PETROVSKIS A., BRU?LINSKIS A., ZIN?ENKO V. Visp?r?g? psiholo?ija.//
    Apgaism?ba. 1986.- 462.lpp.

   7. PRAUDE V. BE??IKOVS J. Mened?ments.// Vaidelote.- 1996.- 410.lpp.

   8. REN?E V. Psiholo?ija. Person?bas psiholo?ija.// Zvaigzne ABC. 
    2000.- 123.lpp.

   9. SPULLE ?. A. Praktiskais person?lmened?ments.// SIA Biznesa
    augstskola Tur?ba. 1998. 303.lpp.

  10. VOROBJOVS A. Psiholo?ijas pamati.// R?ga. 2000. 212.lpp.

  11. VOROBJOVS A. Visp?r?g? psiholo?ija.// R?ga. 2000.- 321.lpp.

-----------------------
[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]


[pic]"Darbinieku personibas ipasibu saikne ar darba efektivitti organizcij" Ctrl+D
2005 Copyright, 2devochki.ru
E-mail::