Економічна безпека Росії
Даша Оля
Две девочки - 40000 рефератов
Ваш регион: Москва
 
Геополитика>>

Економічна безпека Росії Економічна безпека Росії

             ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА РОСІЇ
                  ПЛАН:

   I. Економічна безпека Росії: погрози і їхнє відображення
   а) елементи економічної безпеки
   б) концептуальні підходи
   в) функції держави
   г) сучасні погрози:
   - руйнування науково-технічного потенціалу
   - небезпека втрати продовольчої незалежності
   - ріст безробіття
   - ослаблення трудової мотивації
   - збільшення зовнішнього боргу
   - криміналізація економіки
   - проблеми митного контролю
   II. Євро та його значення для Росії
   - Карбованець перед вибором: Долар чи Євро?

    Євро - що воно обіцяє росіянам.

   - Євро та економічна безпека Росії
   III. Елементи концепції економічної безпеки:
   а) збереження і підтримка народногосподарського комплексу
   б) підтримка економіки в умовах надзвичайних ситуацій
   в) перетворення відносин власності:
         - відносини власності на додатковий продукт
         - відносини власності на загальнонародне надбання
   IV. Макроаспекти економічної безпеки:
   а) оцінка ризику і керуванням ризиком
   б) компенсаційні ресурси і компенсаційний потенціал
   V. Оцінки, проблеми, заходи забезпечення економічної безпеки:
   а) стан економічної безпеки в Росії
   б) фінансова стабілізація і економічна безпека
   в) валютна безпека країни
   VI. Додатки

   Основні соціально-економічні показники Росії   Найважливішим елементом державної безпеки Росії є економічна безпека.
Відповідно до Указу Президента Російської Федерації від 29.04.96 р. №608
"Про Державну стратегію економічної безпеки Російської Федерації (Основних
положеннях)" економічна безпека Росії цей стан захищеності економічних
інтересів особистості, суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніх
погроз, заснована на незалежності, ефективності і конкурентноздатності
економіки країни [2]. Об'єктами економічної безпеки Російської Федерації,
відповідно до Указу, є особистість, суспільство, держава й основні елементи
економічної системи, включаючи систему інституціональних відносин. На думку
фахівців, стан економічної безпеки може бути досягнуто лише при такому
розвитку економіки, що забезпечило б:
  . захист цивільних прав населення Росії, гідний рівень життя, що
   гарантує соціальний світ і спокій у суспільстві;
  . ефективне рішення внутрішніх політичних, економічних і соціальних
   проблем, виходячи з національних інтересів;
  . ефективний вплив на соціально-економічні процеси, що відбуваються в
   різних регіонах Землі, і національні інтереси, що торкаються, Росії.
Стан економіки, що відповідає вимогам економічної безпеки  Російської
Федерації,  повинен  характеризуватися  визначеними  значеннями  деяких
параметрів, при яких забезпечуються прийнятні для більшості населення умови
життя, стійкість соціально-економічної ситуації тощо. При переході значень
одного чи декількох параметрів (індикаторів) через деякий рубіж (граничне
значення) стан економіки країни стає небезпечним. У доповіді містяться
рекомендації з вибору індикаторів і побудові системи моніторингу. Дано
класифікацію індикаторів.
Відповідно до Закону “Про безпеку” під погрозою безпеки  розуміється
сукупність умов і факторів, що створюють небезпеку життєво  важливим
інтересам особистості, суспільства і держави. Погрози виникають із протиріч
економічних інтересів різних елементів, взаємодіючих як усередині, так і
поза соціально-економічною системою. Вони і визначають зміст і напрямки
діяльності по забезпеченню безпеки. Слід зазначити, що аналіз проблем
економічної безпеки необхідно проводити, з  огляду  на  взаємозв'язок
економічних протиріч, погроз і втрат, до яких може приводити реалізація
погроз. У доповіді представлений комплекс засобів моделювання й аналізу
структурних взаємозв'язків соціально – економічїх систем (СЕС) з метою
виявлення протиріч і погроз її економічної безпеки. Проведено класифікацію
протиріч і погроз по сферах прояву. Реалізована  в  рамках  апарата
моделювання задача прогнозування і стратегічного планування.
Рішення задач забезпечення економічної безпеки здійснюється на  трьох
рівнях: стратегічному, тактовному, оперативному.
  1. Стратегічний рівень забезпечення економічної  безпеки  припускає
   ліквідацію протиріч, або як мінімум їхню локалізацію й ослаблення.
   Фактично на стратегічному рівні повинні прийматися і реалізовуватися
   глобальні (з погляду  національної  економіки),  системоутворюючі
   рішення.
  2. Тактичний рівень припускає рішення задач, зв'язаних з ліквідацією
   самих погроз чи запобіганням їхнього впливу на економічну сферу. На
   тактовному рівні повинні розроблятися комплекси превентивних заходів.
  3. На оперативному рівні економічна безпеку забезпечується  шляхом
   ліквідації наслідків погроз. Результати рішення задач на даному рівні
   являють собою переважливо комплекси оперативних заходів.
Основні задачі забезпечення економічної безпеки повинні зважуватися в такий
спосіб. На першому етапі проводитися аналіз предметної області, метою якого
є формування моделі, що описує стан і розвиток соціально-економічної
системи і зовнішнього середовища. Розглянута модель задає безліч “фазових”
станів, по яких оцінюється зміна стану соціально – економічної системи.
Модель системи винна описувати її моментальні стани, стан зовнішнього
середовища і динаміку зміни стану, а також задавати в кожен момент години
поточні обмеження на критичні з погляду економічної безпеки стани системи.
(Наприклад, у виді безлічі “нормальних” станів для шкірного параметра),
вихід за які неприйнятний.
На іншому етапі повинні бути сформовані безлічі показників економічної
безпеки (індикаторів) як бази для оцінки і прогнозування стану соціально –
економічної системи, розроблені комплекси методів  і  інструментальних
засобів визначення їхніх значень, а також методи визначення граничних
значень показників.
На третьому етапі повинний здійснюватися безупинний моніторинг соціально –
економічної обстановки. Основною метою моніторингу як оперативної системи
спостережень за динамікою зміни значень економічних параметрів є визначення
значень показників економічної безпеки й оцінка їхнього виходу за граничні
значення.
Основою для оцінки і розрахунку значень показників і їхнього відхилень
повинний бути комплекс баз даних, що представляє собою істотно інтегроване
сховище фактографічних і  графічних  даних,  яку  має  інтерфейси  з
інформаційними й експертними системами, системами моделювання тощо, з
використанням програмних засобів яких  повинне  здійснюватися  рішення
функціональних задач забезпечення економічної безпеки на рівні галузі.
На основі даних моніторингу і результатів дослідження моделі системи
повинні  виявлятися  погрози  економічної  безпеки  країни,  а  також
здійснюватися прогнозування й оцінка ваги наслідків.
Для забезпечення економічної безпеки потрібно рішення управлінських задач,
спрямованих на дозвіл виявлених протиріч, протидія погрозам, а також
зниження ваги наслідків. У вітчизняній науці накопичений визначений досвід
розробки методичних підходів до рішення подібних задач. Одним з них є
специфічний різновид сценарного підходу.
Представлення інформації у виді послідовності розгортання подій одержало
назву сценарного підходу до аналізу рішення проблем. Сценарний підхід
базується на модельному представленні системи, а в силу дискретності виміру
оперує зведеннями лише про виділені дискретні її стани. Отже, будь-який
прогноз поводження складної системи фактично є прогнозом “деякого сценарію
поводження системи”, обумовлений тими передумовами, на які спирається
аналіз поводження системи. Під сценаріями в даному випадку маються на увазі
однобічні, внутрішньо несуперечливі варіанти рішення проблеми,  спроби
глянути на неї з різних сторін, сформулювати точки зору різних учасників
федеральної і регіональної політики (у якомусь ступені за них самих),
призначені для взаємної адаптації.
Розглянутий підхід до рішення задач забезпечення економічної безпеки є
ситуаційним і в той же час об’єктно-орієнтованим методом представлення
інформації про обстановку і вироблення необхідних дій у ході вивчення
поводження об'єкта, що наближається до можливостей природної мови. У
доповіді зроблена спроба формалізувати процедури  побудови  сценаріїв.
Вихідною позицією для формалізації служить об'єктно-суб'єктний підхід у
сполученні з методологією структурного аналізу складних  систем.  Для
проведення конкретних розрахунків  його  застосування  вимагає  чіткої
математичної формалізації, при цьому можуть бути побудовані експертні
системи, що дозволяють вивчати різні аспекти розвитку ситуацій у СЕС на
основі генерації формалізованих сценаріїв їхнього поводження. Такий підхід
до вивчення СЕС називають  “сценарним  аналізом  соціально-економічної
системи”, основними елементами якого є формалізовані способи побудови
сценаріїв поводження системи, опис сценарних просторів і застосування
сценарного числення.
Підставою для оцінки протиріч, а також погроз і збитку від їхнього впливу
як прийнятних чи неприйнятних є критерії економічної безпеки, що можуть
бути якісними чи кількісними. Критерії у свою чергу виражаються показниками
економічної безпеки. Таким чином, сутність економічної безпеки реалізується
в системі її критеріїв і показників.
Передбачається, що для кожної позиції можна і потрібно розробити свій
сценарій, що включає:
  . виділення "суб'єкта" (виразника) інтересів, тобто тієї групи, що має
   можливість виступати від імені даної позиції;
  . аналіз критеріїв, якими керується суб'єкт при формулюванні своїх
   інтересів, з підрозділом їх на об'єктивні (заданою самою позицією) і
   суб'єктивні, котрі неминуче присутні в людській діяльності;
  . аналіз порівняльної "сили" даної позиції, тобто реальної можливості її
   суб'єктів відстоювати свої інтереси перед обличчям інших позицій;
  . власне сценарій, тобто спробу змоделювати поводження даного суб'єкта в
   умовах зіткнення інтересів, його дії й аргументи, можливі поступки,
   пункти, по яких поступки небажані чи принципово неможливі в рамках
   зайнятої позиції, реакцію на компромісні чи пропозиції непоступливість
   інших сторін.
Одним з найважливіших додатків розроблювального напрямку є  створення
системного апарата вивчення і керування поводженням складних, у тому числі
соціально-економічних систем (СЕС), що поєднує всі сторони зазначеної
проблематики — від методологічних до практично реалізаційних.
У цілому, сценарій розвитку об'єкта є необхідною проміжною ланкою між
етапами цілезакладення і формуванням конкретних планів робіт.
На основі розроблених сценаріїв, що пропонують концепцію і шлях рішення
проблем економічної безпеки, будуються  конкретні  плани  і  програми
управлінських дій і заходів. На наступному етапі зважуються традиційні
задачі контролю виконання планів і аналізу їхньої ефективності.
   Проблеми забезпечення економічної безпеки Росії як неодмінної умови її
відродження залучають до себе все быльш пильну увагу політичних діячів,
вчених, самих широких шарів населення. Така увага аж ніяк не випадкова.
Масштаби погроз і навіть реальна втрата, нанесена економічній безпеці
країни, висувають названі проблеми на авансцену громадського життя.
   Тут неприпустиме легкодумство і спроби зменшити погрозливі небезпеки.
Дуже велика і відповідальна роль науки в розробці концепції економічної
безпеки. Причому мова йде не просто про словесні вправи і не про пошук
красивих формул, різного  роду  класифікацій  небезпек  –зовнішніх  і
внутрішніх, довгострокових і поточних. Принципово важливо розкрити саму
суть проблеми, виявити реальні погрози, запропонувати надійні й ефективні
методи їхнього відображення.
   Як показує світовий досвід, забезпечення економічної безпеки - це
гарантія  незалежності  країни,  умова  стабільності  й  ефективності
життєдіяльності  суспільства,  досягнення  успіху.  Тому  забезпечення
економічної  безпеки  належить  до  числа  найважливіших  національних
пріоритетів.
   Економічна безпека органічно включена в систему державної безпеки
разом з такими її доданками, як забезпечення надійної обороноздатності
країни, підтримка соціального світу в суспільстві, захист від екологічних
бід. Тут усе взаємозалежно і один напрямок доповнює інший: не може бути
військової безпеки при слабкій і неефективній економіці, як не може бути ні
військової безпеки, ні ефективної економіки у суспільства, що роздирається
соціальними конфліктами.

   Сама економічна безпека має досить складну внутрішню структуру. Можна
виділити три її найважливіших елементи:
   - економічну незалежність,  що  в  умовах  сучасного  світового
господарства аж ніяк не носить абсолютного характеру. Міжнародний поділ
праці робить національні економіки взаємозалежними одну від одної. У цих
умовах економічна незалежність означає можливість контролю  держави  за
національними ресурсами, досягнення такого рівня виробництва, ефективності
і якості продукції, що забезпечує її конкурентноздатність і дозволяє на
рівних брати участь у світовій  торгівлі,  обміні  науково-технічними
досягненнями;
   - стабільність і стійкість національної економіки, що припускають
захист власності у всіх її формах, створення надійних умов і гарантій для
підприємницької діяльності, боротьба з  кримінальними  структурами  в
економіці, недопущення серйозних розривів у розподілі доходів, що грозять
викликати соціальні потрясіння і т.д.;
   - здатність до саморозвитку і прогресу, що особливо важливо в
сучасному світі, який невпинно розвивається. Створення сприятливого клімату
для інвестицій і інновацій, постійна модернізація виробництва,  підвищення
професійного, освітнього і загальнокультурного рівня працівників стають
необхідними й обов'язковими умовами стійкості і самозбереження національної
економіки.
   Таким чином, економічна безпека – це сукупність умов і факторів, що
забезпечують незалежність національної економіки,  її  стабільність  і
стійкість, здатність до постійного відновлення і самовдосконалення.
   Найглибша  криза, що  охопила  російське  суспільство, істотно
ускладнює рішення задач, зв'язаних з відображенням погроз економічної
безпеки. Утрата загальнонаціональних орієнтирів і ідеалів, інтуїтивний
перехід до стратегії самовиживання, що спостерігається на всіх рівнях
народного господарства (регіональні структури,  підприємства,  родини),
турбота про миттєві  інтереси  відсувають  на  другий  план  рішення
загальнодержавних задач, підривають основи майбутнього відродження Росії і
її економіки.
   Відображення  погроз  економічної  безпеки  вимагає  не  тільки
високопрофесійних і ефективних політичних дій, але і зміни соціально-
психологічних установок, що панують у суспільстві.
   Якщо  говорити  про  вищі  довгострокові  національно-державні
інтереси, на які спирається вироблення концепції економічної безпеки, то
тут Росія має свої особливості, які диктуються як  її  федеративним
пристроєм, так і статусом великої держави. Тут мова йде про ідентифікацію
інтересів суб'єктів Федерації і, природно, їхнього населення з інтересами
зміцнення і захисту російської державності. З обліком цього економічна
безпека країни може виступати як вища цінність лише за умови, що вона
гарантує стабільність і стійкий ріст у кожнім з регіонів.
   Коли ж мова йде про статус Росії як великої держави, виникає новий
зріз у розумінні її національно-державних інтересів і відповідно умов
забезпечення економічної безпеки. Ці інтереси, як і будь-якої іншої великої
держави, не можуть замикатися межами її границь. Росія має свої особливі
життєво важливі інтереси в багатьох регіонах земної кулі, з якими вона
зв'язана економічно і від обстановки в яких залежить забезпечення її
стабільності.
   Форми і методи захисту Росією своїх особливих життєво важливих
інтересів повинні відповідати нормам міжнародного права. Однак  варто
підкреслити, що облік цих інтересів - необхідна ланка в розробці концепції
економічної безпеки.
   Крім численних задач, розв'язуваних у рамках цивільного суспільства і
ринкової економіки, існують проблеми, що  відносяться  до  виняткової
прерогативи держави.  Ніхто інший, крім держави, їх просто не може
вирішити. До числа таких проблем відноситься і забезпечення економічної
безпеки країни. Строго говорячи, сама необхідність існування  держави
обумовлена наявністю проблем подібного рівня. Якби їх можна було вирішувати
без його участі, то держава стала б непотрібною.
   Ключова функція держави полягає в тому, щоб забезпечити стабільність
суспільства, його самозбереження і розвиток, відбити можливі  погрози
безпеці країни. При цьому вирішальне значення має попередження ще тільки
зароджуючихся небезпек, а не пасивне слідкування за подіями.
   Забезпечення економічної безпеки - задача по самій своїй  істоті
довгострокова,  стратегічна.  Її рішення припускає розробку і твердження
Державної стратегії (доктрини) економічної безпеки Росії. Це повинна бути
саме державна стратегія,  що  відповідає  вищим  національно-державним
інтересам Росії і така, що має нормативний характер.
   Державна стратегія економічної безпеки повинна бути прив'язана до
реального часу  (15-20  років)  і  стати  орієнтиром  при  прийнятті
найважливіших  політичних  і  господарських  рішень. Довгостроковий
характер державної стратегії економічної безпеки  вимагає  не  тільки
позначення в ній кінцевих цілей, але і виділення етапів їхнього досягнення.
При цьому глибина сучасної кризи і безліч погроз роблять необхідним
концентрацію уваги на першочергових негайних заходах.
   Розробка стратегії економічної безпеки, додання їй  нормативного
характеру в процесі  прийняття  політичних  і господарських  рішень,
включення  в  механізм  керування суспільними процесами індикаторів, що
сигналізують про появу погроз, ефективні заходи по їхньому відображенню -
такі головні напрямки діяльності держави як гаранта економічної безпеки
країни.
   Розробка програми першочергових заходів для забезпечення економічної
безпеки Росії і практичних кроків у цьому напрямку повинні спиратися на
чітке усвідомлення сучасних погроз.
   Руйнування  науково-технічного  потенціалу  і  деіндустріалізація
економіки. Серйозну і дуже реальну погрозу економічній безпеці країни
представляють згортання фундаментальних досліджень,  розпад  науково-
дослідних  колективів  і конструкторських бюро світового класу, різке
скорочення замовлень на цілком конкурентноздатну продукцію, "витік мозків"
з Росії. Не менш серйозною небезпекою є відхід  висококваліфікованих
фахівців і робітників зі сфери своєї професійної діяльності в сектори
економіки, які виявились більш престижними і високооплачуваними.
   Істотно змінюється структура промислового виробництва, у якому усе
більше починають переважати сировинні галузі – паливна промисловість і
металургія  –  при  скороченні  питомої  ваги  фінішних  галузей  –
машинобудування, хімічної, легкої і харчової промисловості.
   При загальному спаді промислового виробництва в січні-вересні 1994р.
на 23,1% у порівнянні з відповідним періодом 1993р. у ще великих масштабах
скоротився  випуск  високоефективних  видів  промислової   продукції:
персональних ЕОМ -  на  26-46%, металорізальних верстатів – на 86%,
вантажних автомобілів, що працюють на стиснутому і зрідженому газі – на
98%.
   Небезпека втрати продовольчої незалежності країни. Загострення цінових
диспропорцій між промисловістю і сільським господарством, відмовлення від
розумного патерналізму стосовно вітчизняних  виробників  і  практично
повне відкриття внутрішнього ринку для імпорту продуктів харчування – усе
це підриває базу для самозабезпечення країни продовольством. Але це не
означає проведення курсу на повну ізоляцію країни від світового ринку.
Світова практика виробила ряд важливих і надійних підходів до рішення даної
проблеми, серед них – гнучкий і ефективний захист вітчизняних виробників,
регулювання співвідношень, що дозволяють весь імпорт продуктів харчування
покривати експортом також продуктів харчування, виробництво яких більш
ефективне.
   Зараз створюється погроза втрати продовольчої незалежності країни, що
стане фактом, що здійснився, якщо небезпека не буде вчасно усвідомлена і не
будуть прийняті радикальні заходи для її відображення.
   Ріст безробіття й ослаблення трудової мотивації. Ріст безробіття,
негативний сам по собі, викликає особливу тривогу тоді, коли безробіття
здобуває масовий і застійний характер.
   Безробіття збільшує навантаження на зайнятих, переносячи на них
витрати по змісту свого роду соціальних утриманців, тобто вона вкрай
нераціональна і неефективна з економічної точки зору. За масове безробіття
приходиться розплачуватися усім у першу чергу зниженням рівня життя, тому
що на підвищення продуктивності праці розраховувати  не  приходиться.
Нарешті, безробіття згодом неминуче веде до втрати кваліфікації і трудових
навичок, що знов-таки завдає серйозної шкоди економіці.
   Істотну погрозу соціальної стабільності  й  економічної  безпеки
представляє і різке посилення диференціації в  доходах  різних  груп
населення. Світовим досвідом доведено, що якщо  децильный  коефіцієнт
перевищує відношення 1:10, то суспільство вступає в зону  соціальної
нестабільності.  Якщо  в  найбільш  розвинутих  європейських  країнах
співвідношення в доходах 10% найбільш  забезпечених  і  10%  найменш
забезпечених груп населення коливається у відношенні 1:6-8, то в нас же це
співвідношення росте, досягнувши до осені 1994р. 1:13.
   Також сьогодні різко порушена структура особистих доходів населення по
джерелах їхнього утворення. Якщо ще в 1993р. 2/3 особистих  доходів
формувалися за рахунок оплати праці, то в першому півріччі 1994р. ця частка
знизилася до 50%, а в 1995р. вона упала до 41%. Подібної структури
особистих доходів населення немає в жодній розвиненій країні і світу.
Частка оплати праці в них не менш 60-65%.
   Така структура особистих доходів підриває основи трудової мотивації
поводження. Працювати  ефективно  і  продуктивно  стає  невигідним  і
малоприваблюючим. А це вже серйозна погроза економічної безпеки країни.
   Істотне збільшення зовнішнього боргу. В умовах наростаючої економічної
кризи і штучного стримування ділової й інвестиційної активності російське
керівництво усе ширше використовує зовнішні запозичення для "латання дір" у
фінансовій системі. Строго говорячи, використання іноземних позик саме по
собі не є чимось негожим і небезпечним. Навпроти, воно може стати потужним
важелем підйому економіки,  її  технічного  переозброєння,  підвищення
конкурентноздатності виробленої продукції.  Усе  питання  в  цільовому
використанні позик і в масштабах державного боргу.
   Про  неефективність  зовнішніх  запозичень  наочно свідчить сам
хід економічного розвитку: триваючий спад виробництва, погіршення його
структури, зниження інвестиційної активності. Особливу тривогу викликає
орієнтація на покриття дефіциту федерального бюджету за рахунок зовнішніх
позик. Розмір зовнішнього боргу складе до кінця  1995р.  130  млрд.
американських доларів. Це в півтора з зайвим разів більше, ніж зовнішній
борг Радянського Союзу до моменту його розпаду. До того ж частка Росії у
валовому внутрішньому продукті колишнього СРСР складала 65%, а в 1995р.
абсолютний обсяг ВВП складе приблизно 32% від обсягу ВВП колишнього СРСР.
   З обліком усіх цих факторів своєрідна "навантаження" зовнішнього боргу
на ВВП виросте в 4,5 рази. Уже цього року на його обслуговування буде
спрямоване понад 10 трлн. карбованців, чи близько 5% бюджетних витрат. В
наступні роки вони будуть стрімко підвищуватися.
   Усе це відбувається на тлі масштабного і слабко контрольованого
відтоку валютних засобів, розташовуваних у західних банках. Таким чином, у
наявності розвиток процесів, що представляють серйозну погрозу незалежності
й економічної безпеки Росії.
   Криміналізація економіки.  В  останні  роки  різко  погіршується
криміногенна ситуація в економічній сфері, що уже сьогодні становить
реальну  небезпеку.  Криміналізація  охопила  практично  всі  області
господарського життя – відносини власності,  фінансову  і  банківську
діяльність,  виробництво,  торгівлю  і  послуги,  зовнішньоекономічні
відносини.
   По офіційним даним Держкомстату РФ, за січень-вересень 1994р. число
економічних і посадових злочинів зросло на 15%, у тому числі  виявлені
факти шахрайства – на 2,9%, фальшивомонетництва – на 3,5%, хабарництва – на
17%.
   Серйозну погрозу для економіки і насамперед для становлення сучасних
ринкових структур представляють рекет у всіх його формах і терор стосовно
працівників банків, керівникам державних і комерційних підприємств.
   Усе це наносить серйозний економічний збиток і не може не робити вкрай
негативного впливу на ділову активність і залучення закордонних партнерів.
   Проблеми митного контролю. 8 років тому були закладені основи сучасної
російської митної служби, що є правонаступником митного органа СРСР і
дореволюційної Росії. Основна задача російської митниці - забезпечення
економічної безпеки країни в області зовнішньоекономічної діяльності.

  Сьогодні існує досить багато факторів, що містять погрозу економічній
безпеці Росії. Найбільш серйозні з них наступні: перевага в експорті
сировинних товарів і втрата традиційних ринків збуту  машинотехнічної
продукції; спроби західних країн встановити контроль над російським ринком
стратегічно важливої сировини, технологій,  транспорту  й  інформації;
залежність Росії від імпорту багатьох видів споживчих товарів, значний
зовнішній борг і залежність від іноземних кредитів; прозорість митного
кордону з боку СНД; наявність злочинного бізнесу.

  Зазначені вище обставини визначили митній системі особливий статус.
Митниця - єдина в країні силова структура, що, виконуючи правоохоронні
функції, одночасно зобов'язана формувати федеральний бюджет:  збирання
податкових платежів і зборів від зовнішньоекономічної діяльності вище, ніж
від "внутрішньої" реалізації товарів і послуг.

   На території Карелії знаходяться  три  митниці:  Петрозаводська,
Сортавальська і Костомукшська, що входять до складу найбільшого в країні
Північно-Західного митного керування Росії. Що бачиться очима місцевих
"митарів"? Які проблеми? Добре знаємо, що в очах обивателя митницю нерідко
представляють  ненаситним  фіскалом,  що  кривдить  і  оббирає  своїх
співгромадян. Мова йде в першу чергу про високі ставки імпортних мит.
Дійсно, у розвитих країнах рівень імпортних мит відносно низький, у менш
розвитих і що розвиваються - досить високий. До категорії яких країн
відноситься Росія - висновок зробити неважко.  Однак  у  найближчому
майбутньому буде преважати тенденція до  їхнього  зниження,  оскільки
формально цього вимагає наша участь у міжнародній торговій системі.

  Не будемо приховувати: не усе ще гладко і у взаєминах митниця -
декларант. Одна з причин - недосконалість митного законодавства. Але і це
минущо: Урядом Росії уже підготовлений проект нового Митного кодексу РФ.
Зараз же проводяться заходи щодо удосконалювання митної структури.Карбованець перед вибором: Долар чи Євро?

Європейці зможуть змусити американців жити по засобах
   Європейський валютний союз (ЄВС) з перших чисел 99-го року, з довго
виношуваної романтичної ідеї перетворився в живу відчутну  дійсність,
настільки відчутну, що народження єдиної валюти 11 країн Євросоюзу - Євро -
не пройшло непоміченим навіть у зануреній у фінансову смуту Росії.
Здавалося б, яка справа російському дерев'яному карбованцю, зав'язаному
борговими зобов'язаннями з твердокам'яним доларом, до поки ще абстрактної
грошової одиниці, що тільки претендує у віддаленій перспективі стати другим
універсальним платіжним інструментом у світовому масштабі. Але, як учать
Камдесю і Вульфенсон, апостоли від МВФ і Всесвітнього банку, жити у
світовій економіці і бути від неї вільною і захищеною - порожня витівка.
   І от уже Банк Росії приступив з 1 січня 1999 року до встановлення
офіційного курсу євро до російського карбованця і проведення розрахунково-
платіжних і фінансових операцій з євро як резервною валютою. І от вже
оголошено, що засоби фізичних і юридичних осіб у національних валютах країн
ЄВС на рахунках у російських банках можуть бути конвертовані в євро на
добровільній основі, а фізичні особи можуть відкривати рахунки в євро. І от
уже Банком Росії погоджений порядок проведення торгів  по  євро  на
уповноважених міжбанківських валютних біржах.
   Нічого дивного у швидкому підключенні Росії до "зони євро" немає: при
новому економічному порядку, утім, як і при старому, слабкі валюти так чи
інакше орієнтуються чи прив'язані до сильних валют. Хоча на сьогоднішній
день у  ролі  безроздільно  пануючого  грошового  мірила  залишається
американський долар. Саме в ньому виміряються обсяги майже  половини
торгових операцій, чинених у світі. У 80 відсотках усіх  фінансових
трансакцій долар виступає однією зі сторін. У різних країнах казначейства
звичайно тримають 60 відсотків своїх валютних запасів у доларах США і 20
відсотків у німецьких марках.
   Але появу євро тому і потрібно розцінювати як початок процесу
часткової дедоларизації світової економіки, хоча поки нікому не відомо,
наскільки масовою буде втеча капіталів у "Євроландію". Але що можна з
упевненістю прогнозувати, так це відносне ослаблення позицій долара. Адже
не є секретом, що долар насолоджується своїм привілейованим положенням
незаслужено - економіка Сполучених Штатів не настільки  сильна,  щоб
"грінбек" залишався єдиним фаворитом фінансових ринків. Загальновідомо:
частка США у світовому виробництві складає 27 відсотків, а у світовій
торгівлі - менше 20 відсотків.
   Однак коли іноземні держави і їхні громадяни тримають свої заощадження
чи ведуть розрахунки в доларах, вони в непрямій формі субсидіюють Сполучені
Штати, забезпечуючи їм високий, а вірніше, завищений рівень життя, що не
відповідає їх реальним доходам. З пришестям євро безтурботному існуванню
долара може наступити кінець, а американцям прийдеться навчитися, як
пророкують фінансисти, "жити за коштами".
   Для Росії важливо буде не упустити момент, коли євро доведе свою
життєздатність. Подальший сценарій легко прораховується. Спершу сильне євро
робить вигідним експорт американських товарів у Європу, але перетворює
європейські товари на американському ринку в дороге задоволення, від якого,
щоправда, США не можуть відмовитися, оскільки традиційно ввозять більше,
ніж вивозять. У підсумку виникає інфляційний тиск, ціни повзуть нагору.
Потім власники великих золотовалютних резервів, такі, як Японія, Тайвань і
Великий Китай, переводять хоча б частину своїх авуарів у євро. У відповідь
США підвищують дисконтну ставку банківського відсотка,  щоб  залучати
іноземні капітали, але долар при цьому падає. Як резюмує експерт газети
"Вашингтон пост", у підсумку "Сполучені Штати змушені будуть жити за
коштами, як всі інші".
   Коли євро затвердиться в новій якості - другої резервної валюти, -
відбудеться новий якісний стрибок у процесі європейської інтеграції і
Європа зможе повною мірою скористатися своїм економічним потенціалом. Уже
сьогодні валовий внутрішній продукт (ВВП) єдиної Європи наблизився до
оцінки в 8 трильйонів доларів, і вона зовсім небагато уступає США, чий ВВП
дорівнює близько 8,5  трильйона  доларів.  При  використанні  методів
централізованого планування, що доручено зараз Європейському центральному
банку зі штаб-квартирою у Франкфурті-на-Майні, Європа зможе утримувати під
контролем процеси економічного розвитку у всій  "зоні  євро"  шляхом
регулювання бюджетного дефіциту (не більше 3 відсотків від ВВП), державної
заборгованості (не більше 60 відсотків від ВВП), темпів інфляції, утримання
на стабільно невисокому рівні дисконтної ставки. І  ніякий  біржовий
спекулянт типу Джорджа Сороса не зможе обвалити євро - у нього просто не
вистачить грошей, щоб зіграти на зниження його курсу.
   З  появою  євро  романтичний  дует  дерев'яного  карбованця  і
твердокам'яного долара починає фальшивити. Так що в найближчі роки процес
доларизації російської економіки, з чим упокорилися навіть такі геракли
вітчизняної фінансової думки, як Віктор Геращенко, хоча і продовжиться, але
не в темпі фокстроту, а повільного танго.  Карбованець  уже  пильно
вдивляється в новачка, примірюючись, а ну як саме він зможе підперти плечем
у важку хвилину, називану з 1985 року "перехідним періодом".Євро - що воно обіцяє росіянам.

  1 липня 2002 року світові фінанси перенесуть важку втрату. Після важкого
і багаторічного процесу, мирно помруть наші старі друзі: французький і
бельгійський франки, німецька марка, ірландський фунт, фінська марка,
іспанська песета і португальське ескудо, італійська ліра й австрійський
шилінг, голландський гульден. Відповідно до плану, Греція, поки не включена
в цей список, зробить чергову спробу внести драхму до списку жертв. Тільки
вперті британці, обережні датчани і консервативні шведи збережуть фунти і
крони у своїх гаманцях. В інших європейців у кишенях задзвенять євроценти,
а в гаманцях шурхнуть Євро, у старі часи відомі як ЕКЮ.
  Усі згадані країни (а також Люксембург,  що  здавна  користується
бельгійськими грошима) погодилися підкоритися винятково твердим правилам
підтримки фінансової  дисципліни  і  передати  право  випуску  грошей
централізованому органу – Європейській Монетарній Адміністрації в Брюсселі.
З метою боротьби з інфляцією вони домовилися жорстко контролювати бюджет і
податкову політику. Щоб уникнути санкцій, слабкі країни повинні зміцнити
свої банківські системи. 
  Уже з наступного січня курси євровалют будуть взаємно зафіксовані, і
розрахунки поступово перейдуть на Євро. Через рік усі цінні папери і
фінансові операції будуть деноміновані в Євро, а ціни в магазинах і
харчевнях повинні будуть вивішуватися паралельно й у місцевій валюті, і в
Євро. З 1 січня 2002 старі валюти будуть прийматися до оплати, але здачу
будуть давати тільки в євро, ну а ще через півроку відбудуться урочистий
похорон...

                - Ти знаєш, у зоопарку народилося слоненя...

                          - І що нам за це буде? 
Засмучуватися чи радуватися?

Виникає резонне питання: що все це значить для Росії? Однозначної відповіді
тут просто не може бути. Але деякі прогнози робляться вже зараз. Їх можна
розділити на дві частини: чим уведення Євро грозить, і що ця радість обіцяє
Росії і її економіці в цілому, а зокрема росіянам, що відправляються на
відпочинок за рубіж.
На глобальному рівні введення євро повинне спростити життя бізнесменам, що
ведуть справи з Європою, тому що введення єдиної валюти зробить непотрібним
закупівлю різних валют і зніме ризик падіння тієї чи іншої валюти стосовно
карбованця. З іншого боку, існує зв'язаний з цим один принциповий ризик для
російської економіки в цілому. 
Так склалося, що ЄС - найбільший торговий партнер Росії, що поглинає до 40%
російських експортно-імпортних оборотів. Тому Євро буде валютою розрахунків
по  приблизно  половині  торгових  операцій  РФ  (адже  більшість
східноєвропейських валют прив'язані не до долара США, а до дойчмарки).
Однак у Росії - і в населення, і в підприємств, і в держави - домінуючою
резервною валютою служить американський долар (тобто саме його прийнято
мати в панчосі на всякий пожежний випадок). В останні два роки це виявилося
вигідно - стурбовані світові інвестори збили курс марки (і відповідно майже
всіх інших євровалют) з 1.30 до 1.75 за долар, і європейські товари сильно
подешевіли. 
Чому? Тут довгий ланцюжок причин і наслідків. Німеччина, що пережила дві
дивовижних гіперінфляції в 1923 і 1945-48 роках (у першому випадку після
стабілізації довелося змінювати гроші в пропорції 1 мільярд старих за одну
нову марку), поставила своєму Центральному банку єдиний обов'язок  -
недопущення інфляції за будь-яку ціну. У результаті цього дойчмарка була і
залишається гордістю німців: післявоєнний рівень інфляції був нижче тільки
в Японії. Тому, до речі, 80% жителів Німеччини проти введення Євро (за
даними опитувань). 
Уведення ж Євро передасть домінуючу роль у європейських фінансів від
Бундесбанка Німеччини під керівництвом записного борця з інфляцією доктора
Титмаєра до нового банку колегіально керованому представниками різних
європейських країн. Будуть серед них і представники Італії й Іспанії,
валюти яких страждали від найжорстокішої інфляції, що була збита тільки
шляхом твердих мір перед уведенням Євро. Будуть фіни  й  австрійці,
центробанки яких зобов'язані не тільки боротися з інфляцією, але ще і
сприяти розвитку економіки, боротьбі з безробіттям і ін. У багатьох виник
сумнів у здатності нової адміністрації підтримати стабільність євро. Тому-
те валюти європейських країн і впали стосовно до долара і до ієни.
А тепер уявимо собі, що новий загальноєвропейський центробанк буде цілком
дієздатний, стабільність Євро не буде піддаватися сумнівам. Курс Євро, що
вже існує в безготівковій формі, підніметься. І тоді європейські товари, а
головне техніка і запчастини різко виростуть у застосовуваних у Росії
доларах. З іншого боку, російська сировина, ціни на яку  традиційно
доларизовані, не подорожчає…
Вміст панчох не зміниться
Можливість перетворення євро в конкурента долара як резервної валюти
малоймовірна. 
  - По-перше, звичка відіграє велику роль і у фінансах. 
  - А по-друге, долар став улюбленою валютою росіян просто тому, що
   доларова готівка мається в достатку. 
Європейці, боячись використання євро  колумбійськими  наркобаронами  і
російськими мафіозі, будуть жорстко стежить за використанням своєї готівки.
І навряд чи внески в євро будуть такі ж популярними, як доларові депозити -
зрештою внески в дойчмарках приймали завжди, але також завжди вони були
екзотикою.
В особистому плані для росіян, що їдуть за рубіж, буде і гарне і погане. 
Гарне При поїздках за кордон можна буде не томитися з обміном валюти в
кожній країні. Економія може бути велика - у середньому на $1000 покупки
валюти в Європі люди витрачають 30 доларів на комісіях обмінних пунктів.
При новій системі єдина валюта (так само, як єдина шенгенська віза) буде
діяти на всьому просторі EC. Так що, проїжджаючи по маршруті Німеччина -
Бельгія - Франція, вам не прийдеться змінювати спершу карбованці на марки,
потім на бельгійські, а наприкінці і на французькі франки.