Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький
Даша Оля
Две девочки - 40000 рефератов
Ваш регион: Москва
 
Геология>>

Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький


           Міністерство освіти і науки України
           Національний гірничий університет


              Гірничий  факультет
          Кафедра   підземної розробки родовищ
                  (повна назва)              ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
               дипломної роботи
                 спеціаліста
           (освітньо – кваліфікаційний рівень)


        специальності  7.090301.02 Підземна розробка
              родовищ корисних копалин


    на тему “Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації
    гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти
    “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький
             залізорудний комбінат” ”

         Виконавець:         Ю.Г.Борисенко
                (підпис)

|Керівники       |Прізвище, ініціали    |Оцінка  |Підпис  |
|проекту        |Кузьменко О.М.      |     |     |
|розділів:       |             |     |     |
|1.Технологічний    |Барташевський      |     |     |
|Вентиляція      |Литвиненко А.А.     |     |     |
|2.Охорона праці    |Литвиненко А.А.     |     |     |
|3.Економічний     |Безпалько В.М.      |     |     |
|           |             |     |     |
|Рецензент       |             |     |     |
|           |             |     |     |
|Нормоконтролер    |             |     |     |


                Дніпропетровськ
                  2004г.


                          ЗАТВЕРДЖЕНО:
                          завідувач кафедри
                         підземної розробки
родовищ
                           (повна назва)
                               В. І.
Бондаренко
                        (підпис)


                 ЗАВДАННЯ
               на дипломну роботу
                     спеціаліста
           (освітньо – кваліфікаційний рівень)

       студенту групи ГІП-98 Борисенко Юрію Григоровичу
    Тема дипломної роботи "Розробити проект технологічної  системи
 інтенсифікації гірничих робіт при відпроцюванні запасів руди на горизонті
 330м шахти "“Експлуатаційна” ЗАТ “ ЗЗРК” ”
 затвержена наказом ректора НГУ від __________  ________

|Розділ      |Зміст завдання          |Термін виконання |
|Технологічний  |Охарактеризувати технологію   |24.04.03-    |
|         |ведення гірничих робіт на шахті |5.05.03     |
|         |“Експлуатаційна”.        |         |
|         |Розробити технологію та     |         |
|         |розрахувати параметри очисної  |         |
|         |виїмки на гор.330м.       |         |
|Вентиляція    |Розрахувати параметри вентиляції |6.05.03-     |
|         |шахти              |16.05.03.    |
|Охорона праці  |Розробити заходи з охорони праці,|17.05.03-    |
|         |які забезпечать безпечну та   |26.05.03.    |
|         |нешкідливу роботу в умовах    |         |
|         |впровадженої технології     |         |
|Економічний   |Розрахувати показники прибутку чи|27.05.03-    |
|         |збитковості прийнятої технології |8.06.03.     |

   Завдання видав                  О.М.Кузьменко
                     (підпис)
   Завдання прийняв до виконання           Ю.Г.Борисенко
                     (підпис)

                    Дата видачі завдання:______________

         Термін подання дипломного проекту до ДЕК ______________
|3                                        |
|Реферат                                     |
|                                         |
|Пояснительная записка: 54., 6 рис., 14табл., 3 приложения, 13 источников.    |
|Объект разработки: система интенсификации горных работ при отработке запасов руды|
|на гор. 330м в условиях шахты «Эксплуатационная» ЗАО «ЗЖРК».           |
|Цель дипломного проекта: поддержание мощности шахты, уменьшение затрат, повышение|
|цены руды.                                    |
|Во вступлении дано нынешнее состояние проблемы, выдвинуты предложения по её   |
|решению.                                     |
|В расчётной части обоснованы параметры и произведены расчёты проектируемой    |
|технологии,.                                   |
|Новизна проекта в применении самоходной техники.                 |
|В технологической части даны характеристики и показатели проекта.        |
|В экономической части приводится расчёт показателей при введении проектных    |
|решений.                                     |
|Практическое значение проекта – опробование в условиях шахты новой технологии  |
|очистных работ.                                 |
|Разработанные технические решения могут применяться для сходных условий на других|
|шахтах.                                     |
|РУДНАЯ ПОТОЛОЧИНА, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЦЕЛИК, ВСКРЫТИЕ ЗАПАСОВ, РУДОПЕРЕПУСК,   |
|КАМЕРА, ПОГРУЗО-ДОСТАВОЧНАЯ МАШИНА, ОРТ.                     |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
| |  |    |   |  |                          |
| |  |    |   |  |ПРМ.ПД.04.02.Р.ПЗ                 |
| |  |    |   |  |                          |
|Зм|Арк|№ докум.|Підпи|Дат|                          |
| |. |    |с  |а |                          |
|Розробн|Борисенк|   |  |              |Літер|Аркуш|Аркушів |
|.   |о    |   |  |              |а  |   |     |
|    |    |   |  |РЕФЕРАТ           |   |   |     |
|Н.   |Кузьменк|   |  |              |           |
|контр. |о    |   |  |              |           |
|Зав.  |Бондарен|   |  |              |           |
|Каф.  |ко   |   |  |              |           |
|4                                        |
|Содержание                                    |
|                                         |
|Введение………………………………………………………………….…3                       |
|Характеристика горного предприятия……………………………...4                |
|1.1 Местонахождение предприятия………………………………….4                  |
|1.2 Горно-геологическая характеристика……………………………4                |
|1.3 Анализ производственной ситуации развития горных работ….10          |
|1.4 Выводы…………………………………………………………….12                       |
|1.5 Исходные данные на проект……………………………………..13                 |
|Применение прогрессивной технологии ведения очистных работ для отработки вскрытых|
|запасов руды……………………………………14                           |
|2.1 Выбор участка для отработки части запасов потолочины……..14          |
|2.2 Обоснование решения о вскрытии и вводе в эксплуатацию части запасов рудной  |
|потолочины…………………………………………………...15                        |
|2.3 Расчёт параметров очистной выемки……………………………17                |
|2.4 Технология ведения горных работ………………………………19                |
|2.5 Технологическая схема транспорта……………………………..27               |
|2.6 Вентиляция шахты………………………………………….…….28                    |
|2.7 Организация работ на добычном участке………………………34              |
|2.8 Охрана труда……………………………………………………....36                    |
|2.9 Охрана окружающей среды……………………………………...43                  |
|Экономическая оценка целесообразности применения погрузочно-доставочных машин для|
|проектных условий для проектных условий…………………………………………………………………………46      |
|3.1 Расчёт общешахтных экономических показателей при введении в эксплуатацию   |
|этажа 301ч303м и применении самоходной техники……..46               |
|3.2 Расчёт себестоимости добычи руды по элементам затрат…….46          |
|3.3 Расчёт стоимости реализации руды……………………………..47               |
|3.4 Расчёт прибыли по шахте………………………………………...48                 |
|Вывод……………………………………………………………………….50                       |
|Перечень ссылок………………………………………………………….51                     |
|Приложения:                                   |
|Приложение А: Аэродинамическая характеристика вентилятора местного проветривания |
|СВМ-6М……………………………………………53                            |
|Приложение Б: Оперативная часть плана ликвидации аварий…………..54         |
|                                         |
|                                         |
| |  |    |   |  |                          |
| |  |    |   |  |ПРМ.ПД.04.02.З.ПЗ                 |
| |  |    |   |  |                          |
|Зм|Арк|№ докум.|Підпи|Дат|                          |
| |. |    |с  |а |                          |
|Розробн|Борисенк|   |  |              |Літер|Аркуш|Аркушів |
|.   |о    |   |  |              |а  |   |     |
|    |    |   |  |ЗМІСТ            |   |   |     |
|Н.   |Кузьменк|   |  |              |           |
|контр. |о    |   |  |              |           |
|Зав.  |Бондарен|   |  |              |           |
|Каф.  |ко   |   |  |              |           |
|5                                        |
|Введение                                     |
|                                         |
|В последнее время на Запорожском железорудном комбинате наметилась тенденция  |
|сокращения объёмов добычи из-за ряда объективных причин, а именно, износа    |
|оборудования, повышения цен на новую технику, общей обстановки в стране.     |
|В этих условиях становится экономически невыгодным вскрывать и подготавливать  |
|запасы на нижележащих горизонтов 740ч940 м и, по сути, ситуация сводится к    |
|резкому спаду производства в ближайшие годы.                   |
|Стабилизировать объёмы добычи руды на комбинате, возможно путём вовлечения в   |
|отработку временно неактивных запасов, а в первую очередь, запасов рудной    |
|потолочины выше гор. 340 м под предохранительным целиком.            |
|В проекте рассматриваются аспекты вскрытия и отработки запасов рудной потолочины.|
|                                         |
|Необходимо разработать технологию наиболее выгодной системы выемки запасов с   |
|минимальными затратами и максимальным экономическим эффектом, который способен  |
|поддержать объём добычи на ЗЖРК и сохранить уровень рентабельности производства. |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
| |  |    |   |  |                          |
| |  |    |   |  |ПРМ.ПД.04.02.В.ПЗ                 |
| |  |    |   |  |                          |
|Зм|Арк|№ докум.|Підпи|Дат|                          |
| |. |    |с  |а |                          |
|Розробн|Борисенк|   |  |              |Літер|Аркуш|Аркушів |
|.   |о    |   |  |              |а  |   |     |
|    |    |   |  |ВСТУП            |   |   |     |
|Н.   |Кузьменк|   |  |              |           |
|контр. |о    |   |  |              |           |
|Зав.  |Бондарен|   |  |              |           |
|Каф.  |ко   |   |  |              |           |
|6                                        |
|Характеристика горного предприятия                        |
|                                         |
|1.1 Местонахождение предприятия.                         |
|                                         |
|Административная подчинённость. Запорожский железорудный комбинат располагается в|
|южной части Василевского и Весёловского районов запорожской области в 25 км от  |
|города Запорожья.                                |
|В Каменско-Днепровском, соседнем, районе расположены тепловая и атомная     |
|электростанции-источники электроэнергии для производства.            |
|Транспортные условия района благополучные, в восточной части его с севера на юг |
|проходит железная дорога Токмак-Новая Каховка. Район покрыт густой сетью     |
|шоссейных и грунтовых автодорог.                         |
|География месторасположения. Рельеф местности представлен холмистой равниной   |
|степной зоны, изрезанную балками и оврагами.                   |
|Климатические условия района умеренные с частыми сухими ветрами, смена времени  |
|года происходит постепенно, зима мягкая и малоснежная, летом часты засухи.    |
|                                         |
|1.2 Горно-геологическая характеристика                      |
|                                         |
|1.2.1 Геологическая характеристика                        |
|                                         |
|Структурное строение горного массива. В геологическом строении кристаллического |
|фундамента района принимают участие метаморфизованные осадочные породы,     |
|эффузивные и интрузивные Конско-Верховцеской серии верхнего архея. Эти породы  |
|подстилаются гнейсами и магнитными объединёнными в Днепровскую группу.      |
|Южно-Белозёрское месторождение состоит из так называемой «Главной» залежи. Эта  |
|залежь имеет субмеридиальное простирание и крутое падение на восток под углом  |
|65ч70°. Лежащий бок месторождения представлен кварцево-серицитовыми сланцами,  |
|висячими-серпентинитами.                             |
|Наибольшая мощность «Главной» залежи 115 м в южном крыле, на севере мощность   |
|уменьшается до 10 м. На юге залежь ограничена «Пограничным» сбросом.       |
|Гидрогеология шахты. Южно-Белозёрское месторождение, расположено в        |
|северо-восточной части Причерноморского артезианского бассейна и имеет сложные  |
|гидрогеологические условия. Вся толщина мезо-кайнозойских осадочных пород и сам |
|рудокристалический район сильно обводнён. Основными водоносными горизонтами,   |
|обводняющими горные выработки, являются Бучакский и рудокристалический.     |
| |  |    |   |  |                          |
| |  |    |   |  |ПРМ.ПД.04.02.01.ПЗ                 |
| |  |    |   |  |                          |
|Зм|Арк|№ докум.|Підпи|Дат|                          |
| |. |    |с  |а |                          |
|Розробн|Борисенк|   |  |              |Літер|Аркуш|Аркушів |
|.   |о    |   |  |ХАРАКТЕРИСТИКА ГІРНИЧОГО  |а  |   |     |
|    |    |   |  |ПІДПРИЄМСТВА        |   |   |     |
|Н.   |Кузьменк|   |  |              |           |
|контр. |о    |   |  |              |           |
|Зав.  |Бондарен|   |  |              |           |
|Каф.  |ко   |   |  |              |           |
|7                                        |
|Бучакский водонососный горизонт слагается из разнозернистых песков мощностью   |
|15ч20 м, величина гидростатического напора перед осушением составила 160/2001,5 |
|до 20,8 м/сут. Осушение Бучанского водоносного горизонта привело к формированию |
|асимметричной депрессионной воронки, вытянутой в виде поломы вдоль рудного тела. |
|Тектоника. Залегание железистых кварцитов и согласных с ними железных руд, как  |
|показывают данные горно-эксилуатационных работ и разведочных скважин,      |
|значительно осложнено складчатостью четвёртого и более высоких порядков.     |
|Разрывных нарушений на залегании пород и руд не наблюдается.           |
|Установлено горно-эксилутационными работами м разведочными скважинами широкое  |
|распространение по всей площади рудного тела трещиноватости           |
|отдельности-вертикальных и пологих с углами железистые кварцмты разбиты на длоки.|
|                                         |
|                                         |
|1.2.2 Горная характеристика                           |
|                                         |
|Граница и размеры шахтного поля. „Главная” залежь распространена до 2,5 км и   |
|имеет пластообразную форму. Мощность рудного тела на севере 45-60 м, на юге-до  |
|120 м. Падение рудного тела составляет в среднем 70°. Вертикальная высота этажа |
|составляет 100 м.                                |
|Технические показатели. Проектная мощность шахты составляет 4 млн. т руды в год, |
|освоена мощность 3,7 млн. в год. За последние годы объём производства снижен с  |
|3,7 млн. т в 2000 году.                             |
|Очистные и подготовительные работы ведутся с отметки 580 м до отметки 840 м.   |
|Руды Южно-Белозёрского месторождения не самовозгораемы, не опасны по выделению  |
|газов, горные работы ведутся на глубинах, где не наблюдаются выбросы и горные  |
|удары. Наиболее высокая температура воздуха при 90%-ной влажности была отмечена |
|на горизонте 940 м и составила 26°С (при проходке и углубке стволов).      |
|Схема вскрытия. Южно-Белозёрское месторождение, на базе которого построен    |
|Запорожский железорудный комбинат, вскрыто вертикальными стволами и этажными   |
|квершлагами горизонтов 340, 400, 480, 560, 640, 740, 840, 940 м.         |
|Тип околоствольного двора скиповой, скипоклетевой, для электровозной откатки.  |
|Грузовой ствол №1, грузовой ствол №2, вспомогательный ствол пройдены в лежачем  |
|боку месторождения на расстоянии 1км от рудной залежи. Глубина этих стволов   |
|(высота подъема): №1 – 960м (940м); №2 – 740м (740м); вспомогательный – 740м   |
|(740м).                                     |
|Дренажный ствол пройден в центре залежи в висячем боку месторождения, глубина – |
|660м, высота подъема 640м, ствол круглого сечения, диаметром в свету 6м.     |
| |  |    |   |  |                       |Арк|
| |  |    |   |  |ПРМ.ПД.04.02.01.ПЗ              |  |
| |  |    |   |  |                       |  |
| |  |    |   |  |                       |2 |
| |  |    |   |  |                       |  |
|Зм|Арк|№ докум.|Підпи|Дат|                       |  |
| |. |    |с  |а |                       |  |
|8                                        |
|                                         |
|Южный и Северный вентиляционные стволы пройдены в лежачем боку месторождения у  |
|флангов залежи, глубина – 400м, высота подъема 400м.               |
|Центральный слепой ствол (ЦСС) служит для вскрытия нижележащих горизонтов, с   |
|гор.480м до гор.740м – высота подъёма.                      |
|Лифтовой (слепой ствол) пройден не далеко от рудной залежи, с гор.480м до    |
|гор.740м – высота подъёма.                            |
|Южный слепой ствол вентиляционный служит для проветривания южного крыла     |
|месторождения (исходящая струя), является также запасным выходом из шахты, для  |
|того же служит и Северный слепой вентиляционный ствол (исходящая струя), для   |
|проветривания северного крыла.                          |
|Вентиляционный горизонт 340м вскрыт уклоном, пройденным до гор.480м под углом  |
|25є.                                       |
|Наклонный съезд для самоходной техники пройден с гор.440м до гор.740м, угол   |
|наклона 15є.                                   |
|Грузовой №1 – предназначен для рудо-породного подъёма; грузовой №2 – для рудного |
|подъёма скипами и материально-людского подъёма клетью; вспомогательный – для   |
|материально-людского подъёма с возможностью выдачи клетями породы. Все стволы  |
|круглого сечения с диаметром в свету 7м. Закреплены стволы в верхней части    |
|(воротник) железобетонной крепью, до гор.480м комбинированной: внутри      |
|металлической тюбинговой крепью с наружной бетонной «рубашкой», а ниже бетонной |
|крепью толщиной 440мм.                              |
|Южный вентиляционный и Северный вентиляционный стволы – круглого сечения     |
|диаметром в свету 6м, закреплены также как и грузовые №1, №2 и вспомогательный. |
|(Также закреплён и дренажный вентиляционный ствол).               |
|Соседнее Переверзевское месторождение, прилегающее с юга к эксплуатируемому   |
|Южно-Белозёрскому, сейчас вскрывается одним северным вентиляционным стволом,   |
|проходимым 400м от рудного тела со стороны лежачего бока месторождения.     |
|Вентиляция. Способ проветривания шахты всасывающий, то есть вентиляторы работают |
|на всас. На ЗЖРК принято фланговое проветривание, которое осуществляется за счёт |
|вентиляционных установок, расположенных на Северном, Южном и Дренажном      |
|вентиляционных стволах. Тип вентиляторов соответственно: ВЦД-3,3; ВЦД-3,3;    |
|ВЦД-3,2м. Фактический режим работы ГВУ следующий: 1) подача, мі/с,        |
|соответственно: 273, 220, 220; 2) депрессия, Па, соответственно: 2180, 2850, 3290|
|                                         |
|Проходческие забои проветриваются вентиляторами местного проветривания СМВ-6М и |
|СВМ-5М и диаметрами трубопроводов 600 и 500 мм.                 |
|Для определения количества и состава воздуха используется следующая аппаратура: |
|анемометры, секундомеры, пылемеры и экспресс-аппаратура для определения     |
|содержания в воздухе углекислого газа, сернистых соединений, окиси углерода и  |
|окислов азота.                                  |
| |  |    |   |  |                       |Арк|
| |  |    |   |  |ПРМ.ПД.04.02.01.ПЗ              |  |
| |  |    |   |  |                       |  |
| |  |    |   |  |                       |3 |
| |  |    |   |  |                       |  |
|Зм|Арк|№ докум.|Підпи|Дат|                       |  |
| |. |    |с  |а |                       |  |
|9                                        |
|Шахтный подъём. Каждый ствол центральной группы стволов оборудован двумя     |
|подъёмными машинами типа БЦК 8,5Ч2,7. На Грузовом стволе №1 навешены два скипа с |
|данной разгрузкой типа 2СН-1, грузоподъёмностью 25 т для подъёма руды и один   |
|породный скип грузоподъёмностью 20 т с противовесом. На Грузовом стволе №2    |
|навешены два скипа 2СН-1 грузоподъёмностью 25 т для руды и двухэтажная клеть для |
|подъёма людей в количестве 60 человек с противовесом типа ПГС.          |
|Транспорт. На поверхности ЗЖРК применяется автомобильный, железнодорожный и   |
|конвейерный транспорт.                              |
|Автомобильный:                                  |
|КАМаЗы транспортируют ВМ, песок и другой стройматериал, запасные части;     |
|БЕЛаЗы транспортируют породу в отвал;                      |
|автобусы «Икарус» транспортируют людей на рабочее место из г.Днепрорудного;   |
|Железнодорожный:                                 |
|для транспортировки людей из г.Днепрорудного до ЗЖРК;              |
|для доставки ВМ на поверхностный склад;                     |
|для отправки руды получателю;                          |
|для доставки мелких компонентов на закладочный цех.               |
|Конвейерный: для доставки руды из дробилки бункера стволов на          |
|дробильно-сортировочную фабрику.                         |
|В подземных условиях применяется кольцевая электровозная откатка по схеме: от  |
|погрузочных пунктов добычных участков Северного и Южного крыла составы с рудой по|
|откаточному штреку лежачего бока направляются к перегрузочным станциям      |
|рудоперепусков, пройденных в условиях рудного тела и оборудованных        |
|опрокидывателями, позволяющие производить разгрузку составов без отцепки     |
|локомотива. После разгрузки порожние составы по откаточному штреку висячего бока |
|едут за новой партией руды к погрузочным пунктам добычных участков; руда     |
|загружается в вагонетки через ВВДР, ВПУ – которые установлены в днищах камер на |
|откаточных ортах.                                |
|Руда и порода попадает в дозаторный комплекс (после прохождения дробления),   |
|дозируется в скипы и выдаётся на поверхность. Затем порода отгружается в грузовые|
|машины и вывозиться в отвал. А руда по конвейеру загружается в вагоны (думпкары) |
|и отвозиться к требуемому месту тепловозами.                   |
|В шахте применяются следующие марки: электровозов – 14КР; 10КР; К-14; К-10 и др.;|
|вагонеток – ВГ-4,0; ВГ-4,5; ВГ-9 и др.; рельсов – Р-33; Р-38 (временные Р-24 и  |
|Р-18).                                      |
|Для транспортирования людей применяют вагонетки типа ВП-18, на уклоне вместо   |
|электровозов используются лебёдки с вагонетками ВЛ-30118.            |
|Также на комбинате применяют самоходную технику – машины “Мультивэн” финской   |
|фирмы “Норман” и МВК-5 производства КЗТМ. Мультивэн для перевозки грузов,    |
|оборудования, людей и взрывчатки. Также для перевозки грузов используются машины |
|ПНЕ-2500 шведского производства.                         |
| |  |    |   |  |                       |Арк|
| |  |    |   |  |ПРМ.ПД.04.02.01.ПЗ              |  |
| |  |    |   |  |                       |  |
| |  |    |   |  |                       |4 |
| |  |    |   |  |                       |  |
|Зм|Арк|№ докум.|Підпи|Дат|                       |  |
| |. |    |с  |а |                       |  |
|10                                        |
|                                         |
|                                         |
|Требования к качеству руды. Руда ЗЖРК, в основной своей массе, крепкая,     |
|кусковатая с коэффициентом крепости 3ч5 по шкале Протодьяконова. По заключению  |
|Института чёрной металлургии АН УССР, руда относится к мартеновским. Остальные  |
|запасы представлены доменными рудами. Руды не требуют обогащения.        |
|Основной вид продукции ЗЖРК – руда железная не агломерированная.         |
|                                         |
|Таблица 1.2.1. – Качественные показатели руды.                  |
|                                         |
|Сорт руды                                    |
|Fe, %                                      |
|Влага, %                                     |
|Кремнезём, %                                   |
|                                         |
|Руда железная:                                  |
|- доменная                                    |
|- кусковая                                    |
|-агломерирован-ная                                |
|                                         |
|54                                        |
|59                                        |
|61                                        |
|                                         |
|3,5                                       |
|до 3,5                                      |
|до 5,5                                      |
|                                         |
|                                         |
|до 12,2                                     |
|до 10,5                                     |
|                                         |
|                                         |
|Руда с содержанием железа не менее 60,02% идёт на экспорт в определённом     |
|количестве в страны ближнего и дальнего зарубежья, а остальная руда реализуется |
|металлургическими заводами Украины - Запорожсталь, ДМЗ, имени Петровского и   |
|другими.                                     |
|Способ подготовки и порядок отработки запасов в шахтном поле. На ЗЖРК принята  |
|этажная подготовка запасов шахтного поля. Подготовительные работы осуществляются |
|с помощью проходки этажных и подэтажных горизонтов. Первые – в основном выполняют|
|функцию концентрационных, вторые – вспомогательных горизонтов, которые      |
|используются, в основном, для обуривания рудного массива. Для отработки запасов |
|проводятся также полевые штреки лежачего и висячего боков на расстоянии до 15м от|
|рудного тела. Эти штреки соедин ортами, которые проводятся через каждые 30м.   |
|Отбойка руды в камерах подэтажная вертикальными слоями в одной плоскости или с  |
|опережением верхних этажей. Отбойка производится на предварительно разделанную  |
|щель, расположенную поперёк камеры.                       |
|Система разработки. На ЗЖРК принята этажно-камерная система разработки с     |
|подэтажной отбойкой руды и с последующим искусственным поддержанием выработанного|
|пространства при помощи твердеющей закладки. Камеры отрабатываются через целик  |
|руды или закладки шириной 30м (ширине камеры). Порядок отработки этажей по    |
|вертикали применяют как восходящий, так и нисходящий. Отрабатываемые камеры в  |
|смежных этажах должны всегда находится за створом зон общего влияния очистного  |
|пространства отрабатываемых камер.                        |
| |  |    |   |  |                       |Арк|
| |  |    |   |  |ПРМ.ПД.04.02.01.ПЗ              |  |
| |  |    |   |  |                       |  |
| |  |    |   |  |                       |5 |
| |  |    |   |  |                       |  |
|Зм|Арк|№ докум.|Підпи|Дат|                       |  |
| |. |    |с  |а |                       |  |
|11                                        |
|Очистные работы. При очистной выемке подсечка камеры траншейная с разбуриванием |
|станками НКР-100 м и СИМБА-1352. Отработка производится слоями при помощи    |
|восходящих или нисходящих веерных комплектов скважин диаметром 105 мм.      |
|Выпуск руды из камеры производится виброустановками ВВДР-5 и ПШВ-6 по торцевой  |
|схеме.                                      |
|Вибровыпуск, в отличие от других видов принудительного выпуска, отличается тем, |
|что вибропитатели обеспечивают не только перемещение руды, но и её вибрирование. |
|Истечение руды происходит по всему сечению выпускного отверстия.         |
|Проведение подготовительных и нарезных выработок. Нарезные выработки (штреки,  |
|орты), также как и подготовительные, проводятся с применением комплексов из   |
|буровых кареток СБКН, погрузочных машин ППН-3, вагонов ВПК-7,5, ВПК-10 и     |
|электровозов К-10 и К-14.                            |
|Проведение отрезных штреков, сбоек, заходов, заездов, буровых ортов,       |
|вентиляционных штреков, сбоек, заходок, заездов, буровых ортов, вентиляционных  |
|штреков, подсечных ортов с помощью буровых кареток СБКН и уборкой горной массы  |
|машинами ПТ-4.                                  |
|Скорость подвигания подготовительного забоя колеблется в пределах от 2,5 до 7  |
|м/сут.                                      |
|Энергоснабжение шахты. Основной вид энергии на ЗЖРК – электрическая. На главную |
|понизительную подстанцию (ГПП) 154/36/6 кВ. электроэнергия подаётся по двум   |
|ЛЭП-154 кВ от системы "Днепроэнерго". На ГПП установлено два трёхобмоточных   |
|трансформатора. Заявленная мощность электропотребителей комбината 4200 кВт.   |
|Годовой расход энергии 209 млн.кВт.ч.                      |
|Другой распространенный вид энергии – пневматическая. На центральной      |
|компрессорной станции установлены три турбокомпрессора К-500-61-6,        |
|производительностью 525 мі/мин и один турбокомпрессор К-250-61-6,        |
|производительностью 250 мі/мин.                         |
|Подземными потребителями воздуха являются перфораторы, погрузочные машины    |
|ППН-3А, ПТ-4, ППН-1С, станки НКР-100М, буровые каретки УБШ-207.         |
|Организация работы на шахте. Число рабочих дней для специальностей: проходчики, |
|бурильщики, слесари составляет 264 дня в году, из расчета 5 рабочих дней в    |
|неделю. Для добычных участков число рабочих дней составляет 5 в неделю, но    |
|добычные бригады работают по скользящему графику, что позволяет работать 357 дней|
|по добыче руды. Число рабочих смен составляет 3 смены в сутки.          |
|Продолжительность рабочей смены на подземных работах 7 часов 12 минут с     |
|переменой 48 минут, на поверхности - 8 часов 15 минут.              |
|                                         |
| |  |    |   |  |                        |Арк|
| |  |    |   |  |ПРМ.ПД.04.02.01.ПЗ               |  |
| |  |    |   |  |                        |  |
| |  |    |   |  |                        |6 |
| |  |    |   |  |                        |  |
|Зм|Арк|№ докум.|Підпи|Дат|                        |  |
| |. |    |с  |а |                        |  |
|12                                        |
|Охрана труда. На ЗЖРК для безопасности ведения горных работ разработаны такие  |
|мероприятия: оптимизация режима вентиляции для обеспечения минимальной      |
|запыленности воздуха, орошение места выпуска и погрузки руды, торкретирование  |
|горных выработок, применение средств индивидуальной защиты, противошумные    |
|глушители на оборудовании, применение малошумящего оборудования (ППН-3А, СБКН-2),|
|применение противовибрационных амортизаторов, расположение рабочих мест вне   |
|негативного действия вибрации.                          |
|Технологические средства противопожарной защиты в подземных выработках и на   |
|поверхности – это огнетушители. Ящики с песком, а также противопожарные     |
|трубопроводы с подачей воды на каждой очистной камере.              |
|Охрана окружающей среды. Для охраны атмосферы на ЗЖРК применяют следующие    |
|устройства: на закладочном комплексе установлены рукавные фильтры типа СМЦ-166, |
|проведена реконструкция системы аспирации закладочного участка, на        |
|дробильно-сортировальной фабрике применяются установки мокрой очистки.      |
|Для охраны окружающей водной среды используются следующие мероприятия: была   |
|произведена очистка водосборников шахтных вод, часть шахтных вод используется для|
|применения закладочной смеси, часть соленых шахтных вод отводится в       |
|пруд-испаритель, осуществляет лабораторный контроль качества шахтных вод.    |
|Для охраны окружающей среды также применяют: отсыпку дорог горными породами,   |
|полученными при проходке подготовительных выработок. Отработанные нефтепродукты |
|(масло) сдаются на регенерацию (8-10 т/год) и используются повторно.       |
|                                         |
|1.3 Анализ производственной ситуации развития горных работ на ЗЖРК        |
|                                         |
|В последние годы из-за ряда объективных причин на комбинате резко сократились  |
|объемы горно-капитальных работ, что не позволяет своевременно вскрыть и     |
|подготовить запасы руды на новых глубоких горизонтах 740 – 840м взамен погашаемых|
|в действующих этажах 480 – 640м и, по сути, предопределяет в ближайшее время   |
|резкий спад производства.                            |
|Осложняющими факторами, влияющими на ведение горно-капитальных работ являются:  |
|большая глубина ведения горных работ;                      |
|большой водоприток в выработки;                         |
|эксплуатация выемочной и проходческой техники отработавшей свой ресурс;     |
|сложная система проветривания шахты;                       |
|большие затраты на приготовление закладочной смеси и сложность ее        |
|транспортирования на глубокие горизонты.                     |
| |  |    |   |  |                       |Арк|
| |  |    |   |  |ПРМ.ПД.04.02.01.ПЗ              |  |
| |  |    |   |  |                       |  |
| |  |    |   |  |                       |7 |
| |  |    |   |  |                       |  |
|Зм|Арк|№ докум.|Підпи|Дат|                       |  |
| |. |    |с  |а |                       |  |
|13                                        |
|1.3.1 Проверочный расчет пропускной способности шахты              |
|при применении электровозной откатки.                      |
|                                         |
|Мощность шахты по электровозному транспорту определяется как сумма        |
|производительности участков, примыкающих к околоствольному двору.        |
|Для каждого звена производительность транспортной цепи определяется по формуле: |
|                                         |
|[pic] ,[pic]  т/сут[pic]   (1.1)                       |
|                                         |
|где Т – продолжительность работы электровозной откатки в течение суток по вывозу |
|руды, мин;                                    |
|[pic]– время занятия перегона (звена) одним электровозом с составом, мин;[pic]  |
|                                         |
|[pic],  мин;  (1.2)                              |
|                                         |
|[pic]L[pic]– длина участка пути транспортного звена, м;             |
|m[pic] – коэффициент, зависящий от количества откаточных путей в выработке, для |
|двухпутевых выработок  m =1;                          |
|G – грузоподъемность электровозного состава, т;                 |
|V – средняя техническая скорость откатки грузов; м/мин;             |
|К[pic] – коэффициент, учитывающий эксплуатационные условия работы электровозной |
|откатки,  К[pic] = 0,9.                             |
|Для первого звена: от погрузочного пункта добычного участка северного крыла по  |
|откаточному штреку к опрокидывателю:                       |
|                                         |
|[pic] мин;                                    |
|                                         |
|[pic]т/сут;                                   |
|                                         |
|Для второго звена: от погрузочного пункта добычного участка южного крыла по   |
|откаточному штреку к опрокидывателю:                       |
|                                         |
|[pic] мин;                                    |
|                                         |
| |  |    |   |  |                       |Арк|
| |  |    |   |  |ПРМ.ПД.04.02.01.ПЗ              |  |
| |  |    |   |  |                       |  |
| |  |    |   |  |                       |8 |
| |  |    |   |  |                       |  |
|Зм|Арк|№ докум.|Підпи|Дат|                       |  |
| |. |    |с  |а |                       |  |
|14                                        |
|[pic]т/сут;                                   |
|                                         |
|[pic]т/сут;                                   |
|                                         |
|В результате суммирования результатов производительности откатки составляет   |
|11660 т/сут. При существующей нагрузке 9100 т пропускная способность       |
|электровозной откатки электровозами К-14 удовлетворяет данному условию.     |
|                                         |
|1.4 Выводы                                    |
|                                         |
|Для ритмичной работы шахты и достижения его проектной мощности необходимо:    |
|произвести вовлечение в отработку временно неактивных запасов на действующих   |
|этажах (днища камер 400, 480, 640м ) и в первую очередь части запасов рудной   |
|потолочины выше гор.340 м под предохранительным целиком;             |
|произвести замену устаревшего оборудования на новое, более совершенное;     |
|внедрять в производство новейшие достижения науки и техники;           |
|перед проведением подготовительных выработок производить разгрузку горного    |
|массива путём бурения скважин и последующего дренажа воды.            |
|В данном проекте повышение эффективности горных работ рассматривается на примере |
|вовлечения в отработку запасов рудной потолочины месторождения и применения для |
|данных условий прогрессивной системы разработки                 |
|                                         |
|1.5 Исходные данные на проект                          |
|                                         |
|Глубина ведения горных работ – горизонт 330 м;                  |
|Система разработки – камерная с последующей закладкой отработанного пространства|
|твердеющей смесью                                |
|Доставка руды – самоходными погрузочно-доставочными машинами с электроприводом и |
|перепуск руды по восстающему с гор.330 м на концентрационный гор. 640м;     |
|Подготовка камер – двумя горизонтами: горизонт выпуска (330м) и бурозакладочный |
|(301м);                                     |
| |  |    |   |  |                       |Арк|
| |  |    |   |  |ПРМ.ПД.04.02.01.ПЗ              |  |
| |  |    |   |  |                       |  |
| |  |    |   |  |                       |9 |
| |  |    |   |  |                       |  |
|Зм|Арк|№ докум.|Підпи|Дат|                       |  |
| |. |    |с  |а |                       |  |
|15                                        |
|                                         |
|Выемка руды – по камерно-целиковой схеме;                    |
|Параметры очистной камеры:                            |
|длина……………………...по всей мощности залежи                     |
|ширина……………………до 15м                               |
|высота……………………до 39м (29м средняя)                        |
|наклон днища……………5°                               |
|форма кровли……………шатровая под углом 15ч20°                    |
|схема отработки…………от висячего к лежачему боку                  |
|срок отработки………….0,5 года (6 месяцев)                     |
|производительность……26 тыс.т/год                         |
|запасы…………………...160 тыс.т                            |
|способ отбойки руды…..слоевая выемка при помощи наклонных вееров скважин     |
|                                         |
|(d=76мм)                                     |
|                                         |
| |  |    |   |  |                       |Арк|
| |  |    |   |  |ПРМ.ПД.04.02.01.ПЗ              |  |
| |  |    |   |  |                       |  |
| |  |    |   |  |                       |10 |
| |  |    |   |  |                       |  |
|Зм|Арк|№ докум.|Підпи|Дат|                       |  |
| |. |    |с  |а |                       |  |
|16                                        |
|2 Применение прогрессивной технологии очистных работ               |
|для отработки вскрытых запасов руды                       |
|                                         |
|2.1 Выбор участка для отработки части запасов потолочины             |
|                                         |
|В отработку планируется вовлечь часть запасов рудной потолочины выше гор.340 м  |
|под предохранительным целиком в осях 11сч26ю в объеме порядка 8 млн.т. Здесь   |
|сосредоточены рудные залежи мощностью до 120 м и содержанием железа 60%. Мощность|
|рудной потолочины колеблется от 50 м на юге до 70 м на севере рудного тела.   |
|Отметка бурозакладочного горизонта 301 м определена исходя из условий безопасного|
|вскрытия закладочной скважины 4"з", от которой штрек висячего бока проводится на|
|юг с небольшим уклоном для улучшения условий транспортировки закладки по     |
|трубопроводу.                                  |
|Исходя из взаимного расположения выработок гор. 301 м и горизонта доставки высота|
|отрабатываемых камер составит: в оси 1сч8с до 39 м, южнее оси 8с до 26 м.    |
|При этом предохранительный целик, защищающий место ведения работ от прорыва воды,|
|составит от 19 до 30 м, что значительно больше, чем рекомендует НИГРИ в [10].  |
|При использовании самоходного гидрофицированного оборудования и дизельных машин |
|для доставки людей и материалов наиболее рациональным является вскрытие горизонта|
|301 м путем проведения уклонов-рамп от оси О. В этом случае первые участки рамп |
|и орт О между штреками висячего и лежачего боков гор. 340 м будут пройдены с   |
|непосредственным складированием горной массы и закладки, полученных от      |
|проходческих работ , в очистное пространство недозаложенной ранее камеры 2/0  |
|этажа 340ч400 м.                                 |
|Вовлечение в эксплуатацию части запасов потолочины предусматривается путем    |
|последовательного ввода в эксплуатацию и подготовки технологических участков в  |
|направлении с севера на юг.                           |
|Первым пусковым будет участок в осях 11сч0, вскрываемый рамкой №1 с перепуском  |
|горной массы и руды по рудоспускам и породоспуску, проведенных до откаточного  |
|горизонта 640 м (с использованием ранее проведенных рудоперепусков этажей    |
|400ч480, 480ч580 и 580ч640 м). Проведение выработок по этому участку       |
|предусматривается только по руде и кварцитам без выхода в породы лежачего бока. |
|Перепуск руды и кварцитов может быть как раздельны в зависимости от необходимости|
|усреднения содержания руды.                           |
|Высокое качество руды в массиве, превышающее по содержанию железа 60% и     |
|кварцитов с содержанием железа 37,5 % при совместном выпуске           |
| |  |    |   |  |                          |
| |  |    |   |  |ПРМ.ПД.04.02.02.ПЗ                 |
| |  |    |   |  |                          |
|Зм|Арк|№ докум.|Підпи|Дат|                          |
| |. |    |с  |а |                          |
|Розробн|Борисенк|   |  |Применение прогрессив-ной  |Літер|Аркуш|Аркушів |
|.   |о    |   |  |технологии очистных работ  |а  |   |     |
|Н.   |Кузьменк|   |  |              |           |
|контр. |о    |   |  |              |           |
|Зав.  |Бондарен|   |  |              |           |
|Каф.  |ко   |   |  |              |           |
|17                                        |
|обеспечивают получение товарной продукции (руды) с содержанием железа 48,5 %.  |
|Способ перепуска в каждом конкретном случае, в зависимости от качественной    |
|потребности в отгружаемой руде, устанавливается технологической службой     |
|комбината.                                    |
|Вторым пусковым участком предлагается часть рудного тела в осях 0ч9ю, который  |
|разделяется вкрест простирания на два технологических участка. Здесь требуется  |
|проведение промежуточного штрека параллельно штреку лежачего бока по породам,  |
|разделяющим два рудных тела.                           |
|Дальнейшая схема отработки и перепуска та же, что и описанная ранее.       |
|Южнее оси 9ю в весьма мощной сплошной залежи располагаются несколько однотипных |
|технологических участков.                            |
|Подробности о местонахождении технологических участков, их запасах, количестве, |
|очистных камерах и очередности отработки приведены на листе 3 графической части |
|на чертеже и таблице.                              |
|                                         |
|2.2 Обоснование решения о вскрытии и вводе в эксплуатацию            |
|части запасов рудной потолочины                         |
|                                         |
|Месторождение характеризуется сложными гидрогеологическими условиями. Для    |
|исключения прорывов воды в очистные выработки из Бучакского водоносного горизонта|
|была оставлена рудная потолочина толщиной 50ч70 м. Научно-исследовательскими   |
|работами, обобщившими опыт ведения горных работ на ЗЖРК, была обоснована     |
|возможность уменьшения толщины потолочины. В частности, НИГРИ на основе     |
|геомеханических расчетов, рекомендовано величину предохранительного целика под  |
|Бучакским водоносным горизонтом принимать равной 15,0. Днепропетровским горным  |
|институтом величина предохранительного целика также была определена исходя из  |
|расчетов допустимых водопритоков в очистные камеры.               |
|В проекте НИГРИ расчет предохранительного целика (потолочины) выполнен по    |
|следующей зависимости:                              |
|                                         |
|[pic],[pic]м;      (2.1)                          |
|                                         |
|где L[pic]= 15,0 м – принятая ширина очистной камеры;              |
|[pic]= 1 – коэффициент устойчивости горного массива;               |
|[pic]= 1 – коэффициент устойчивости подработанных пород в зависимости от степени |
|подработки. По рекомендации НИГРИ, степень подработки налегающих пород не должна |
|превышать 0,3;                                  |
|[pic]= 1 – коэффициент, учитывающий степень снижения устойчивости горного массива|
|в зависимости от обводненности.                         |
| |  |    |   |  |                       |Арк|
| |  |    |   |  |ПРМ.ПД.04.02.02.ПЗ              |  |
| |  |    |   |  |                       |  |
| |  |    |   |  |                       |2 |
| |  |    |   |  |                       |  |
|Зм|Арк|№ докум.|Підпи|Дат|                       |  |
| |. |    |с  |а |                       |  |
|18                                        |
|По данным гидрогеологической службы ЗЖРК предохранительный целик осушен.     |
|H = [pic] м;                                   |
|В соответствии с расчетами и рекомендациями НИГРИ, толщина предохранительного  |
|целика принимается равной 15 м.                         |
|Днепропетровским горным институтом расчет предохранительного целика выполнен по |
|следующей методике:                               |
|                                         |
|[pic], м;    (2.2)                              |
|                                         |
|где g=9,81 м/сІ - ускорение свободного падения (силы тяжести);          |
|P=0,92·10[pic] Па – гидростатическое давление в водном объекте;         |
|[pic]Па – временное сопротивление породы на растяжение;             |
|[pic]м – мощность водонасыщенной несвязанной породы в водном объекте;      |
|?[pic]=2,7·10і кг/мі - объёмная масса породы в защитном целике;         |
|[pic]кг/ мі - объёмная масса породы в защитном целике;              |
|[pic] - эквивалентный пролёт выработки, рассчитываемый по формуле:        |
|                                         |
|[pic], м;    (2.3)                             |
|                                         |
|где а = 150 м – протяжённость незакреплённого участка горной выработки ;     |
|[pic]= 15 м – ширина очистной камеры (выработки);                |
|                                         |
|[pic] м;                                     |
|                                         |
|? = 1,33 – коэффициент, зависящий от контура подошвы водного объекта;      |
|? = 2,0 м – погрешность при определении контура подошвы водного объекта;     |
|? = 0,3 – коэффициент структурного ослабления массива горных пород;       |
|                                         |
|[pic]=                                      |
|=16,3 м.                                     |
| |  |    |   |  |                       |Арк|
| |  |    |   |  |ПРМ.ПД.04.02.02.ПЗ              |  |
| |  |    |   |  |                       |  |
| |  |    |   |  |                       |3 |
| |  |    |   |  |                       |  |
|Зм|Арк|№ докум.|Підпи|Дат|                       |  |
| |. |    |с  |а |                       |  |
|19                                        |
|Следуя выше приведённым расчётам, мощность предохранительного целика принимается |
|равной 15 м.                                   |
|Следовательно, ведение очистных работ под предохранительным целиком рассчитанной |
|мощности исключает возможность крупных и катастрофических прорывов воды, но   |
|сохраняется опасность интенсификации водопроявлений.               |
|Из выше сказанного видно, что подход к определению безопасной глубины разработки |
|руд под водным объектом, является основанием для вовлечения в отработку части  |
|запасов руды выше гор.340 м.                           |
|                                         |
|2.3 Расчёт параметров очистной выемки                      |
|                                         |
|Исходными параметрами для определения являются:                 |
|h = 39 м – высота камер, принятая из расчёта применения самоходных        |
|погрузочно-доставочных машин (ПДМ) с дистанционным управлением, позволяющих   |
|отрабатывать камеры с наклонным плоским днищем;                 |
|[pic] и [pic] по шкале проф. Протодьяконова – коэффициенты крепости руды и    |
|кварцитов соответственно;                            |
|[pic] МПа и [pic]МПа – временное сопротивление руды и кварцитов на одноосное   |
|сжатие соответственно;                              |
|H = 322 м – средняя глубина отработки камерами;                 |
|? = 2,6 т/мі - средняя плотность налегающих пород;                |
|? = 65ч75° - угол падения пород;                         |
|i = 15ч20° - угол наклона шатровой формы кровли камеры.             |
|                                         |
|Допустимый эквивалентный размер кровли камеры                  |
|(горизонтальное или наклонное по простиранию залежи):              |
|                                         |
|[pic] м;       (2.4)                           |
|                                         |
|где [pic]- коэффициент относительной  устойчивости;               |
|[pic]- коэффициент подработки висячего бока;                   |
|[pic] =0,3 (по рекомендации НИГРИ).                       |
|                                         |
|Допустимый эквивалентный размер обнажения пород висячего             |
|бока (наклонное или вертикальное по простиранию залежи):             |
|                                         |
|[pic]м;    (2.5)                               |
| |  |    |   |  |                       |Арк|
| |  |    |   |  |ПРМ.ПД.04.02.02.ПЗ              |  |
| |  |    |   |  |                       |  |
| |  |    |   |  |                       |4 |
| |  |    |   |  |                       |  |
|Зм|Арк|№ докум.|Підпи|Дат|                       |  |
| |. |    |с  |а |                       |  |
|20                                        |
|Допустимый эквивалентный размер обнажения пород                 |
|по вертикали (вкрест простирания залежи):                    |
|                                         |
|[pic]м;   (2.6)                                |
|                                         |
|Связь допустимых эквивалентных размеров                     |
|с размерами очистной камеры:                           |
|                                         |
|[pic],   м;       (2.7)                         |
|                                         |
|[pic],   м;       (2.8)                         |
|                                         |
|[pic],   м;       (2.9)                         |
|                                         |
|где а – ширина камеры, м;                            |
|в – длина камеры, м;                               |
|h – высота камеры, м;                              |
|                                         |
|Исходя из этих зависимостей, находим линейные размеры камер, расположенных вкрест|
|простирания:                                   |
|ширина камеры  [pic] м ;      (2.10)                   |
|                                         |
|длина камеры  [pic] ;      (2.11)                     |
|                                         |
|В связи с этим длина камеры не ограничивается.                  |
|В соответствии с рекомендациями НИГРИ по отработке камер под предохранительным  |
|целиком и принятой технологии размеры очистных камер принимаются: ширина -15 м, |
|высота до 39 м и длина – на всю мощность залежи.                 |
|В условиях, где устойчивость обнажений очистного пространства не поддаётся    |
|расчётам из-за физико-механических свойств руды или вмещающих пород, руда    |
|оставляется в целиках.                              |
|                                         |
| |  |    |   |  |                       |Арк|
| |  |    |   |  |ПРМ.ПД.04.02.02.ПЗ              |  |
| |  |    |   |  |                       |  |
| |  |    |   |  |                       |5 |
| |  |    |   |  |                       |  |
|Зм|Арк|№ докум.|Підпи|Дат|                       |  |
| |. |    |с  |а |                       |  |
|21                                        |
|2.4 Технология ведения горных работ                       |
|                                         |
|2.4.1 Выпуск руды из камер и доставка её к местам                |
|перепуска на нижележащий горизонт 640м                      |
|Выпуск отбитой руды из камер осуществляется непосредственно на подошву      |
|погрузочного орта из его торца, примыкающего полным сечением к очистному     |
|пространству камеры. Истечение руды из камеры происходит за счёт собственного  |
|веса под углом 45ч50°.                              |
|Высота выпускного отверстия при высоте орта 3,4 м будет составлять около  1м.  |
|Из этого следует, что, в основном, выход негабаритов ожидается размером до 1 м, |
|что соответствует применяемому технологическому оборудованию, в частности, -   |
|подземной дробилке.                               |
|Проектом предусматривается перепуск руды по восстающим сечениям 2,4Ч2,4 м (или  |
|диаметром 2,4 м), поэтому требуются специальные ограждения для предотвращения  |
|падения людей не менее 1,2 м.                          |
|По условиям проветривания допускается дробление негабаритов взрывным способом  |
|непосредственно в забоях, при этом максимальный вес заряда 4,0 кг. Для      |
|складирования негабаритов предусматривается устройство специальных ниш через 5 м |
|по длине орта с последующим дроблением негабаритов в междусменный перерыв.    |
|Указанные выработки погашаются совместно с погрузочно-доставочным ортом для   |
|увеличения площади выпуска.                           |
|Для выпуска руды из камер и дост предусматривается применение погрузочных машин |
|шведского производства ТОРО-400Е или других однотипных машин с соответствующими |
|размерами и производительностью. Техническая характеристика ТОРО-400Е приводится|
|в таблице 2.4.1 и на листе графической части 4.                 |
|                                         |
|Таблица 2.4.1 - Техническая характеристика ТОРО-400Е               |
|Наименование параметра                              |
|Единица измерения                                |
|Значение                                     |
|                                         |
|Длина                                      |
|мм                                        |
|9600                                       |
|                                         |
|Ширина                                      |
|мм                                        |
|2500                                       |
|                                         |
|Высота в транспортном положении                         |
|мм                                        |
|2300                                       |
|                                         |
|Радиус поворота:                                 |
|- внутренний                                   |
|- наружный                                    |
|                                         |
|мм                                        |
|мм                                        |
|                                         |
|3550                                       |
|6635                                       |
|                                         |
|Длина питающего электрокабеля                          |
|мм                                        |
|120000                                      |
|                                         |
|Угол преодолеваемого уклона                           |
|градус                                      |
|? 10                                       |
|                                         |
|Грузоподъемность                                 |
|кг                                        |
|9600                                       |
|                                         |
|Ёмкость ковша                                  |
|мі                                        |
|4                                        |
|                                         |
|Производительность                                |
|т/ч                                       |
|692                                       |
|                                         |
|Общий вес                                    |
|кг                                        |
|20500                                      |
|                                         |
|Питающее напряжение                               |
|В                                        |
|380ч1000                                     |
|                                         |
|Мощность электродвигателя                            |
|кВт                                       |
|110                                       |
|                                         |
|Скорость перемещения                               |
|км/ч                                       |
|3ч5                                       |
|                                         |
|Высота погрузки                                 |
|мм                                        |
|2840                                       |
|                                         |
| |  |    |   |  |                       |Арк|
| |  |    |   |  |ПРМ.ПД.04.02.02.ПЗ              |  |
| |  |    |   |  |                       |  |
| |  |    |   |  |                       |6 |
| |  |    |   |  |                       |  |
|Зм|Арк|№ докум.|Підпи|Дат|                       |  |
| |. |    |с  |а |                       |  |
|22                                        |
|Выпуск руды производится до того момента, пока не откроется выпускное отверстие, |
|что свидетельствует об отсутствии руды в камере.                 |
|При оборудовании погрузочно-доставочных машин дистанционным управлением уборка  |
|оставшейся от выпуска руды осуществляется непосредственно в очистном пространстве|
|камеры с выносом ковша за выпускное отверстие и при обязательном нахождении   |
|машиниста в безопасном месте.                          |
|Максимальная длина доставки руды (расстояние от выпускного отверстия до     |
|рудоперепуска) определяется длиной электрического кабеля на           |
|погрузочно-доставочной машине.                          |
|Ориентировочно производительность погрузочно-доставочной машины принимается   |
|равной 387 тыс.т/год (692т/см).                         |
|Для обеспечения заданной производительности необходимо иметь три машины в работе |
|и одну в резерве.                                |
|                                         |
|2.4.3 Горнопроходческие работы                          |
|                                         |
|Подготовка гор.330 м заключается в проходке штрека лежачего бока в осях 4сч23ю и |
|промежуточного штрек в осях 3юч9ю доставочных ортов: для камер первой очереди – |
|на границах камер, для второй очереди – по центру камер.             |
|Для вскрытия горизонта 301 м необходимо пройти ходовой уклон лежачего бока с   |
|горизонта 340 м в осях 7с + 15ч11с и транспортно-ходовые уклоны (рампы) №1 и №2, |
|которые проходятся с орта о висячего бока гор. 340 м до осей 11с и 11ю горизонта |
|301 м.                                      |
|Транспортно-ходовые уклоны №1 и №2 предназначаются для доставки самоходного   |
|оборудования на горизонт 301 м, доставки людей транспортными машинами F-66,   |
|канализации, электроэнергии, воды и целей вентиляции.              |
|Подготовка горизонта 301 м заключается в проходке штреков лежачего и висячего  |
|боков, буровых ортов по центру камер, проектируемых к отработке, промежуточных  |
|штреков по пустым породам, восстающих различного назначения.           |
|Проходка горизонтальных и наклонных выработок с углами наклона не более 10°   |
|осуществляется самоходными гидрофицированными машинами: буровыми каретками типа |
|МОНОМАТИК ГС105Л (техническая характеристика приведена в таблице 2.4.2), также  |
|погрузочно-доставочными машинами ТОРО 151Е или ТОРО 400Е.            |
| |  |    |   |  |                       |Арк|
| |  |    |   |  |ПРМ.ПД.04.02.02.ПЗ              |  |
| |  |    |   |  |                       |  |
| |  |    |   |  |                       |7 |
| |  |    |   |  |                       |  |
|Зм|Арк|№ докум.|Підпи|Дат|                       |  |
| |. |    |с  |а |                       |  |
|23                                        |
|Таблица 2.4.2 - Техническая характеристика проходческой буровой каретки ГС 105 Л |
|                                         |
|Наименование параметра                              |
|Единица измерения                                |
|Значение                                     |
|                                         |
|Угол преодолеваемого уклона                           |
|градус                                      |
|16                                        |
|                                         |
|Общий вес                                    |
|кг                                        |
|10500                                      |
|                                         |
|Скорость перемещения                               |
|км/ч                                       |
|12                                        |
|                                         |
|Длина питающего кабеля                              |
|мм                                        |
|70000                                      |
|                                         |
|Питающее напряжение                               |
|В                                        |
|380ч660                                     |
|                                         |
|Мощность электродвигателя                            |
|кВт                                       |
|57                                        |
|                                         |
|Мощность дизеля                                 |
|кВт                                       |
|42                                        |
|                                         |
|Диаметр бурового инструмента                           |
|мм                                        |
|35ч45                                      |
|                                         |
|Длина устанавливаемых анкеров                          |
|мм                                        |
|1500                                       |
|                                         |
|Радиус поворота податчика                            |
|градус                                      |
|360                                       |
|                                         |
|Оптимальная глубина скважины                           |
|мм                                        |
|0ч8000                                      |
|                                         |
|                                         |
|Проходка круто-наклонных (свыше 30° ) и вертикальных выработок осуществляется  |
|методами, общепринятыми на ЗЖРК, при помощи проходческих комплексов КПВ-1,    |
|комбайнами ГКВ, «Роббинс» или «Рино», секционным взрыванием. Все горизонтальные и|
|слабонаклонные выработки должны иметь сводообразную форму ([pic]).        |
|2.4.4. Крепление выработок.                           |
|                                         |
|Крепление горных выработок осуществляется по паспортам, составляемым в      |
|соответствии с «ЕПБ при разработке месторождений подземным способом». Проектом  |
|принимаются следующие виды крепи в зависимости от крепости горных пород.     |
|                                         |
|2.4.4.1. Крепление технологических выработок.                  |
|                                         |
|При крепостях f=1ч3 по шкале проф. Протодьяконова штанги-анкера по сетке 0,7Ч0,7|
|м и набрызгбетон толщиной 50 мм, длина анкеров 1,5; при крепости f=3ч5 – анкера |
|по сетке 1,0Ч1,0 м, длина 1,5, м, набрызгбетон толщиной 30ч50 мм; при крепости  |
|f>5 – выработки не крепятся.                           |
|                                         |
|2.4.4.2. Крепление буровых выработок и выработок доставки.            |
|                                         |
|При крепости f=1ч3 – штанговое крепление с металлической сеткой с установкой   |
|штанг 0,7Ч0,7 м и набрызгбетон 30ч50 мм, длина штанг 1,5 м; при f=4ч5 – штанги  |
|1,0Ч1,0 м, набрызгбетон толщиной 30ч50 мм, длина штанг 1,5 м; при f=4ч6 –    |
|набрызгбетон 30ч50 мм; при f>6 – выработки не крепятся.             |
|Требуемый вид постоянного или временного крепления выработок,          |
| |  |    |   |  |                       |Арк|
| |  |    |   |  |ПРМ.ПД.04.02.02.ПЗ              |  |
| |  |    |   |  |                       |  |
| |  |    |   |  |                       |8 |
| |  |    |   |  |                       |  |
|Зм|Арк|№ докум.|Підпи|Дат|                       |  |
| |. |    |с  |а |                       |  |
|24                                        |
|величина отставания крепи от забоя устанавливаются в зависимости от конкретных  |
|горно-геологических условий.                           |
|Все сопряжения вертикальных выработок с горизонтальными должны быть закреплены  |
|независимо от устойчивости пород.                        |
|                                         |
|2.4.5. Буровзрывные работы.                           |
|                                         |
|Проектом предусматривается отбойка руды в камере двухслойной по высоте, камеры с |
|опережающей отбойкой верхнего слоя наклонными верхними скважинами. Обуривание  |
|рудного массива камеры в пределах очистного пространства производится нисходящими|
|(с гор.301 м) и восходящими (с гор. 330 м) комплексами скважин диаметром 76 мм. |
|Концы скважин вееров, направленных в сторону закладочного массива, не      |
|добуриваются на 1 м в целях оставления рудной корки, предотвращающей показании  |
|закладки в руду.                                 |
|                                         |
|Расчёт параметров БВР:                              |
|                                         |
|Для разбуривания рудного массива предусматривается применение самоходных     |
|гидрофицированных буровых установок СОЛО-Г1006РА с электрическим приводом , а  |
|также возможно применение станков НКР-100М.                   |
|Характеристика буровой установки приводится в таблице 2.4.3.           |
|                                         |
|Таблице 2.4.3 - Техническая характеристика буровой установки           |
|СОЛО Г 1006 РА                                  |
|                                         |
|Наименование параметра                              |
|Единица измерения                                |
|Значение                                     |
|                                         |
|Длина                                      |
|мм                                        |
|4850                                       |
|                                         |
|Ширина                                      |
|мм                                        |
|2300                                       |
|                                         |
|Высота в транспортном положении                         |
|мм                                        |
|2700                                       |
|                                         |
|Радиус поворота:                                 |
|- внутренний                                   |
|- наружный                                    |
|                                         |
|мм                                        |
|мм                                        |
|                                         |
|                                         |
|3400                                       |
|                                         |
|Общий вес                                    |
|кг                                        |
|12000                                      |
|                                         |
|Питающее напряжение                               |
|В                                        |
|380ч660                                     |
|                                         |
|Мощность электродвигателя                            |
|кВт                                       |
|102                                       |
|                                         |
|Угол преодолеваемого уклона                           |
|градус                                      |
|16                                        |
|                                         |
|Скорость перемещения                               |
|км/ч                                       |
|1,5                                       |
|                                         |
|Диаметр скважин                                 |
|мм                                        |
|59ч102                                      |
|                                         |
|Радиус поворота податчика                            |
|градус                                      |
|360                                       |
|                                         |
|Длина податчика                                 |
|мм                                        |
|3440                                       |
|                                         |
|Диаметр штанг                                  |
|мм                                        |
|32ч87                                      |
|                                         |
|Оптимальная глубина скважин                           |
|мм                                        |
|0ч40000                                     |
|                                         |
| |  |    |   |  |                       |Арк|
| |  |    |   |  |ПРМ.ПД.04.02.02.ПЗ              |  |
| |  |    |   |  |                       |  |
| |  |    |   |  |                       |9 |
| |  |    |   |  |                       |  |
|Зм|Арк|№ докум.|Підпи|Дат|                       |  |
| |. |    |с  |а |                       |  |
|25                                        |
|Отбойка руды в камерах предусматривается наклонными слоями на подошву очистного |
|пространства с оставлением предохранительного надортового целика толщиной 5ч8 м, |
|который отбивается восходящими веерами скважин диаметром 76 мм по мере отработки |
|камеры. При отбойке наклонными слоями запасы камеры выше подортового целика   |
|отбиваются с опережением до 15 м по отношению к выпускному отверстию.      |
|Способ взрывания вееров скважин – электрический, схема взрывания – двойная    |
|последовательная или последовательно-параллельная с одной магистралью.      |
|Удельный расход ВВ принимается 0,45 кг/т.                    |
|Выход руды с одного метра скважины – 6,5ч7,0 т/м.                |
|Величина недозарядов в веере принимается равной 0,3 общей длины скважины.    |
|Коммутация взрывных сетей должна осуществляться так, чтобы в одной ступени    |
|замедления масса заряда не превышала 1200 кг.                  |
|                                         |
|1) опережение отбойки руды верхней части камеры по отношению к выпускному    |
|отверстию:                                    |
|                                         |
|Вертикальное:              [pic],   м;       (2.12)    |
|                                         |
|где [pic]м/с - первоначальная скорость отрыва отбиваемого вертикального слоя   |
|руды;                                      |
|h = 15м – высота отбиваемого слоя;                        |
|g = 9,8 м/с2 - ускорение силы тяжести.                     |
|                                         |
|[pic]м.                                     |
|                                         |
|Горизонтальное:       [pic],  [pic] м;      (2.13)        |
|где [pic]- угол наклона к горизонту отбиваемого слоя;              |
|                                         |
|[pic] м.                                     |
| |  |    |   |  |                       |Арк|
| |  |    |   |  |ПРМ.ПД.04.02.02.ПЗ              |  |
| |  |    |   |  |                       |  |
| |  |    |   |  |                       |10 |
| |  |    |   |  |                       |  |
|Зм|Арк|№ докум.|Підпи|Дат|                       |  |
| |. |    |с  |а |                       |  |
|26                                        |
|[pic] Исходя из выше изложенного, параметры БВР при отбойке руды принимаются:  |
|расстояние между веерами скважин……………………………..1,8 м                |
|расстояние между концами скважин……………………………..1,8 м                |
|диаметр скважин…………………………………………………..76 мм                    |
|удельный расход ВВ……………………………………………..0,45 кг/т                  |
|опережение отбойки верхней части камеры по отношению к выпускному        |
|отверстию…………………………………………………………до 15 м                      |
|масса ВВ в одном метре скважины при плотности заряжания 1,1…4,5 кг        |
|масса ВВ в одной ступени замедления при короткозамедленном            |
|взрывании………………………………………………………….1200 кг                     |
|выход руды с одного метра скважины ………………………….6,5 т/м.              |
|                                         |
|2) Высота надортового целика:                          |
|[pic],  м;     (2.14)                           |
|                                         |
|где k = 5 – запас прочности;                          |
|d = 0,076 м – диаметр применяемых скважин;                    |
|b - величина свода естественного равновесия, определяется по формуле:      |
|                                         |
|[pic],  м;     (2.15)                           |
|                                         |
|где a = 1,85 м – полупролет ширины выработки;                  |
|?.= 75° - угол внутреннего трения пород;                     |
|                                         |
|[pic] м;                                     |
|                                         |
|Рассчитанная высота целика проверяется на сдвиг от веса отбитой руды, находящейся|
|на целике.                                    |
|Временное сопротивление скалыванию Ps составит 6ч8% прочности на сжатие     |
|(P[pic]).                                    |
|При коэффициенте крепости f = 4 прочность на сжатие: [pic]P[pic]= 40000 H/м[pic] |
|                                         |
|                                         |
|[pic] Н/мІ;    (2.16)                            |
|                                         |
|Несущая способность целика ( N ) высотой 6,5 м составит:             |
|                                         |
|N = 2P·l·h = 2 ·24·1500·650 = 46000т;      (2.17)              |
|                                         |
|                                         |
| |  |    |   |  |                       |Арк|
| |  |    |   |  |ПРМ.ПД.04.02.02.ПЗ              |  |
| |  |    |   |  |                       |  |
| |  |    |   |  |                       |11 |
| |  |    |   |  |                       |  |
|Зм|Арк|№ докум.|Підпи|Дат|                       |  |
| |. |    |с  |а |                       |  |
|27                                        |
|где l = 15 м длина, в контурах которой находится отбитая руда.         |
|Давление столба отбитой руды (P) на площадь целика составит:           |
|                                         |
|[pic]т;     (2.18)                              |
|                                         |
|где [pic]т/мі и [pic] т/мі – плотность руды в массиве и в разрыхленном состоянии|
|соответственно.                                 |
|Коэффициент запаса прочности в целике составит:                 |
|                                         |
|[pic] , что соответствует условиям.                       |
|                                         |
|2.4.6. Очистные работы.                             |
|                                         |
|Все месторождения в осях 11сч26ю разбивается на технологические участки, в    |
|зависимости от мощности рудного тела.                      |
|Первоначальное вовлечение в очистную выемку рудных запасов производится в осях  |
|11сч0 (камеры 2/10с, 1/3с, 2/9с, 1/8с, 1/7с, 1/2с, 2/2с, 1/1с, 2/1с). Целик между|
|одновременно отрабатываемыми камерами должен быть не менее 30 м.         |
|В технологическом участие 0ч9ю месторождение разбивается на две панели – лежачего|
|и висячего боков, т.к. здесь рудные тела разобщены пустыми породами.       |
|Первоначальная отработка камеры производится с висячего бока, затем с лежачего. |
|В соответствии с проектом ЗЖРК, разработанным УкрНИИ Проект, общие        |
|эксплуатационные потери принимаются 10% и засорение 1%.             |
|                                         |
|2.4.7. Закладочные работы.                            |
|Закладка камер должна производится сразу же после её отработки в максимально   |
|короткие сроки.                                 |
|Максимальная крепость шлако-доломитной закладки проектом принимается не ниже 3МПа|
|в трёхмесячном возрасте.                             |
|Минимальная прочность при плотности налегающих пород 2,5 т/мі, на глубине отметки|
|301 м принята 10% максимальной, или 3МПа (в соответствии с рекомендациями [13] ).|
|                                         |
|При отработке запасов должен быть постоянно в рабочем состоянии пульпопроводы от |
|закладочного цеха до отрабатываемых камер, которые монтируются до начала     |
|отработки.                                    |
|Перед началом закладки камеры необходимо принять меры по изоляции камеры от   |
|действующих выработок.                              |
| |  |    |   |  |                       |Арк|
| |  |    |   |  |ПРМ.ПД.04.02.02.ПЗ              |  |
| |  |    |   |  |                       |  |
| |  |    |   |  |                       |12 |
| |  |    |   |  |                       |  |
|Зм|Арк|№ докум.|Підпи|Дат|                       |  |
| |. |    |с  |а |                       |  |
|28                                        |
|Одним из способов изоляции очистного пространства является создание завальных  |
|перемычек с помощью ПДМ, которые укладываются со стороны камеры фильтрационным  |
|материалом для предотвращения притока воды из закладочной смеси.         |
|Закладку необходимо производить с остановками: до достижения уровней закладочной |
|смеси гребня перемычки и выше не более 2 м.                   |
|                                         |
|                                         |
|2.5. Технологическая схема транспорта                      |
|                                         |
|На горизонте 330 м руда транспортируется погрузочно-доставочными машинами по   |
|системе буровых и откаточных выработок от места выпуска до рудоперепускных    |
|восстающих, проведённых, на гор. 640 м, где поступающая руда вливается в общий  |
|грузопоток шахты.                                |
|Количество рудоперепусков определяется, исходя из горных условий и длины     |
|транспортировки руды машинами, зависящей от длины питающего кабеля (120 м).   |
|Основным откаточным горизонтом является горизонт 640 м, где поступающая из    |
|рудоперепусков руда погружается при помощи виброустановок ВВДР-5 или ПШВ-6    |
|(рисунок 2.8.1) в вагонетки и по кольцевой схеме откатки транспортируется    |
|электровозами К-14 к грузовым стволам, где грузится при помощи опрокидывателей в |
|скипы грузоподъемностью 25 т и выдаётся на поверхность.             |
|Технические данные электровозов и вагонеток приведены в таблицах 2.5.1 и 2.5.2  |
|                                         |
|Таблица 2.5.1 - Технические характеристики вагонеток ВГ-4,5 и ВГ-9        |
|                                         |
|Наименование параметра                              |
|Единица измерения                                |
|Значение                                     |
|                                         |
|                                         |
|Ёмкость                                     |
|                                         |
|мі                                        |
|ВГ-4,5                                      |
|ВГ-9                                       |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|4,5                                       |
|9                                        |
|                                         |
|Ширина колен                                   |
|мм                                        |
|900                                       |
|900                                       |
|                                         |
|Грузоподъемность                                 |
|кг                                        |
|12500                                      |
|27000                                      |
|                                         |
|Длина по буферам                                 |
|мм                                        |
|3950                                       |
|7200                                       |
|                                         |
|Ширина                                      |
|мм                                        |
|1350                                       |
|1350                                       |
|                                         |
|Высота                                      |
|мм                                        |
|1550                                       |
|1550                                       |
|                                         |
|Жёсткая база                                   |
|мм                                        |
|1250                                       |
|4000                                       |
|                                         |
|Масса тары                                    |
|кг                                        |
|1340                                       |
|1921                                       |
|                                         |
|Высота оси сценки                                |
|мм                                        |
|335                                       |
|335                                       |
|                                         |
|                                         |
| |  |    |   |  |                       |Арк|
| |  |    |   |  |ПРМ.ПД.04.02.02.ПЗ              |  |
| |  |    |   |  |                       |  |
| |  |    |   |  |                       |13 |
| |  |    |   |  |                       |  |
|Зм|Арк|№ докум.|Підпи|Дат|                       |  |
| |. |    |с  |а |                       |  |
|29                                        |
|Таблица 2.5.2 - Технические характеристики электровозов К-10 и К-14       |
|                                         |
|Наименование параметра                              |
|Единица измерения                                |
|Значение                                     |
|                                         |
|                                         |
|Сцепная масса                                  |
|                                         |
|т                                        |
|К-10                                       |
|К-14                                       |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|10                                        |
|14                                        |
|                                         |
|Ширина колеи                                   |
|мм                                        |
|900                                       |
|900                                       |
|                                         |
|Мощность                                     |
|кВт                                       |
|50                                        |
|110                                       |
|                                         |
|Сила тяги                                    |
|кН                                        |
|11,0                                       |
|23,5                                       |
|                                         |
|Скорость движения                                |
|км/ч                                       |
|12,8                                       |
|12,8                                       |
|                                         |
|Длина по буферам                                 |
|мм                                        |
|4800                                       |
|5200                                       |
|                                         |
|Ширина                                      |
|мм                                        |
|1350                                       |
|1350                                       |
|                                         |
|Высота                                      |
|мм                                        |
|1540                                       |
|1650                                       |
|                                         |
|                                         |
|Расчёт электровозной откатки                           |
|                                         |
|[pic]                                      |
|                                         |
|Рисунок 2.5.1 – Схема откатки руды на гор.640м                  |
|                                         |
|1. Определение средних уклонов маршрутов и средневзвешенного уклона:       |
|                                         |
|[pic]‰         (2.19)                          |
|[pic]‰                                      |
|[pic]‰                                      |
|[pic]‰            (2.20)                       |
| |  |    |   |  |                        |Арк|
| |  |    |   |  |ПРМ.ПД.04.02.02.ПЗ               |  |
| |  |    |   |  |                        |  |
| |  |    |   |  |                        |14 |
| |  |    |   |  |                        |  |
|Зм|Арк|№ докум.|Підпи|Дат|                        |  |
| |. |    |с  |а |                        |  |
|30                                        |
|где i1 – 2, i2 – 3, i3 – 4, i4 – 5, i5 – 6 – уклоны на соответствующих участках |
|маршрутов;                                    |
|L1 – 2, L2 – 3, L3 – 4, L4 – 5, L5 – 6 – длины соответствующих участков     |
|маршрутов;                                    |
|A1, A2, A3 – производительность погрузочных пунктов, т/смену;          |
|А – общая производительность погрузочных пунктов, т/смену.            |
|Определение длин маршрутов                            |
|[pic]                                      |
|[pic]                                      |
|[pic]                                      |
|Определение средневзвешенной длины откатки                    |
|[pic]           (2.21)                        |
|2. Выбор состава                                 |
|а) вес состава по сцепному весу                         |
|[pic]  (2.22)                                 |
|где   Р – вес электровоза, кг;                         |
|Z – число вагонеток в составе;                          |
|G – вес груза в вагонетке, кг;                          |
|G0 – собственный вес вагонетки, кг;                       |
|[pic] - коэффициент сопротивления при трогании гружёного состава;        |
|?=0,25 – коэффициент сцепления;                         |
|i – уклон пути;                                 |
|j0 – минимальное пусковое ускорение, м/секІ.                   |
|б) вес состава по нагреву тяговых двигателей                   |
|[pic], т                                     |
|(2.23)                                      |
|Здесь [pic]                                   |
|(2.24)                                      |
|[pic]                             (2.25)      |
|                                         |
|[pic]                                      |
|Где  Fдл – длительная сила тяги электровоза, кг;                |
|а – коэффициент, учитывающий работу двигателя во время манёвров; при L=1-2км,  |
|а=1,25;                                     |
|? – характеристика тягового режима;                       |
|?ґ - коэффициент сопротивления движению состава вагонеток.            |
|в) вес состава по допустимому тормозному пути                  |
|[pic], т                                     |
|(2.26)                                      |
| |  |    |   |  |                        |Арк|
| |  |    |   |  |ПРМ.ПД.04.02.02.ПЗ               |  |
| |  |    |   |  |                        |  |
| |  |    |   |  |                        |15 |
| |  |    |   |  |                        |  |
|Зм|Арк|№ докум.|Підпи|Дат|                        |  |
| |. |    |с  |а |                        |  |
|31                                        |
|где  jт – тормозное ускорение, м/секІ;                     |
|[pic]                                      |
|(2.27)                                      |
|[pic]                                      |
|г) число вагонеток в составе                           |
|[pic]                                      |
|(2.28)                                      |
|3. Определение тормозного пути при экстренном торможении гружёного состава под  |
|уклон                                      |
|[pic]                                      |
|(2.29)                                      |
|[pic]                        (2.30)           |
|а) [pic],                                    |
|где [pic] - коэффициент трения между бандажом и тормозными колодками;      |
|k – коэффициент нажатия;                             |
|м – коэффициент тормозных масс.                         |
|[pic]                                      |
|4. Определение продолжительности рейса                      |
|[pic]                                      |
|(2.31)                                      |
|[pic]                                      |
|(2.32)                                      |
|а) [pic]                                     |
|(2.33)                                      |
|б) [pic]                                     |
|(2.34)                                      |
|[pic]                                      |
|где  Тр – продолжительность рейса, мин;                    |
|Тдв – продолжительность движения;                        |
|tм – продолжительность манёвров;                         |
|tп – продолжительность стоянок.                         |
|5. Определение числа возможных рейсов и производительности одного электровоза  |
|а) [pic]                                     |
|(2.35)                                      |
|где   Т – продолжительность работы электровоза в смену, часов;         |
|б) возможная производительность электровоза                   |
|                                         |
| |  |    |   |  |                        |Арк|
| |  |    |   |  |ПРМ.ПД.04.02.02.ПЗ               |  |
| |  |    |   |  |                        |  |
| |  |    |   |  |                        |16 |
| |  |    |   |  |                        |  |
|Зм|Арк|№ докум.|Підпи|Дат|                        |  |
| |. |    |с  |а |                        |  |
|32                                        |
|                                         |
|[pic]                                 (2.36)   |
|[pic]                                (2.37)   |
|7. Определение числа электровозов в работе и действительной производительности  |
|електровоза.                                   |
|а) число электровозов в работе                          |
|[pic]                                   (2.38) |
|где    k=1,25 – коэффициент неравномерности поступления груза        |
|б) действительная производительность электровоза                 |
|[pic]                                      |
|(2.39)                                      |
|[pic]                                 (2.40)  |
|                                         |
|2.6 Вентиляция рудника                              |
|                                         |
|Проветривание горных работ, производимых под предохранительным целиком,     |
|осуществляется по постоянной схеме и является составной частью единой общешахтной|
|фланговой системы вентиляции.                          |
|                                         |
|2.6.1 Определение количества воздуха необходимого                |
|для проветривания очистных выработок                       |
|                                         |
|Количества воздуха для проветривания очистных выработок определяем по следующим |
|факторам: по разжижению газов от взрывных работ при вторичном дроблении, по   |
|выносу пыли при минимальной скорости воздушной струи и по количеству людей.   |
|Количество воздуха для очистного забоя по разжижению               |
|газов от взрывных работ при вторичном дроблении                 |
|[pic][pic],  мі/с;      (2.41)                      |
|где n = 1 – количество выработок, где происходит выпуск руды:          |
|[pic]мі/с;    (2.42)                             |
|                                         |
|[pic]мі/с;    (2.43)                             |
|                                         |
|где [pic][pic]кг – величина условного заряда ВВ,                 |
| |  |    |   |  |                        |Арк|
| |  |    |   |  |ПРМ.ПД.04.02.02.ПЗ               |  |
| |  |    |   |  |                        |  |
| |  |    |   |  |                        |17 |
| |  |    |   |  |                        |  |
|Зм|Арк|№ докум.|Підпи|Дат|                        |  |
| |. |    |с  |а |                        |  |
|33                                        |
|газовыделение которого равно сумме газовыделений из отбитой руды и от взрываемого|
|заряда ВВ при вто[pic]кг; (2.44)                         |
|                                         |
|где [pic] - коэффициент, учитывающий более интенсивное выделение газа из     |
|выпускаемой руды в начальный период после взрыва;                |
|[pic]т – количество руды, выпущенной за сутки в данной выработке;   [pic]мі - |
|объём дозы выпуска;                               |
|[pic]с – максимальное допустимое время проветривания при вторичном дроблении;  |
|[pic]т/мі - объёмный вес руды в разрыхлённом состоянии;             |
|[pic] 21Ч3600 с – время выпуски руды в сутки;                  |
|[pic] - объём выработки выпуска, м;                       |
|                                         |
|[pic]мі;       (2.45)                           |
|                                         |
|где S = 11,4 мІ - сечение в свету                        |
|l = 70 м – длина выработки выпуска;                       |
|[pic]- фактический заряд ВВ при вторичном дроблении;               |
|c = 0,008 г/мі - предельно допустимая концентрация СО;              |
|b = 40 л/кг – количество газов, выделяющихся при взрыве 1 кг ВВ;         |
|                                         |
|[pic]мі/с.                                    |
|                                         |
|Количество воздуха для очистного забоя по выносу пыли при минимальной скорости  |
|воздушной струи                                 |
|                                         |
|[pic]м/іс;      (2.46)                           |
|                                         |
|где V = 0,5 м/с – минимальная скорость воздуха в очистной выработки по «ЕПБ при |
|взрывных работах» [9].                              |
|                                         |
|Количество воздуха для очистного забоя по числу людей:              |
|                                         |
|[pic]м/іс.     (2.47)                            |
| |  |    |   |  |                       |Арк|
| |  |    |   |  |ПРМ.ПД.04.02.02.ПЗ              |  |
| |  |    |   |  |                       |  |
| |  |    |   |  |                       |18 |
| |  |    |   |  |                       |  |
|Зм|Арк|№ докум.|Підпи|Дат|                       |  |
| |. |    |с  |а |                       |  |
|34                                        |
|Так, как скорость, рекомендованная ЕПБ, для воздушной струи в очистной тупиковой |
|выработке, не является оптимальной, для расчётов принимается количество воздуха, |
|взятое по выделению газов при взрывных работах вторичного дробления, как по   |
|основополагающему фактору.                            |
|Принимаем [pic] м/іс.                              |
|2.6.2 Выбор вентилятора местного проветривания                  |
|                                         |
|Проветривание погрузочно-доставочных и буровых выработок осуществляется за счёт |
|общешахтной депрессии или с помощью вентиляторов местного проветривания.     |
|Вентилятор местного проветривания устанавливаем в вентиляционной сбойке между  |
|погрузочным и буровым ортами камеры у вентиляционного восстающего. Также     |
|принимаем: способ проветривания – отсасывающий, отставание вентиляционного    |
|трубопровода от места выпуска руды - 2 м (при развитии очистных работ      |
|вентиляционных трубопровод укорачивается, снижая тем самым депрессию и повышая  |
|подачу вентилятора), применяемый трубопровод – металлический, диаметром 0,5 м.  |
|                                         |
|Необходимая производительность вентилятора:                   |
|                                         |
|[pic]мі/с;    (2.48)                             |
|                                         |
|где [pic] - коэффициент доставки воздуха по вентиляционному проходу;       |
|n = 1 – коэффициент, учитывающий натяжение вентиляционного трубопровода.     |
|                                         |
|Максимальная депрессия трубопровода:                       |
|                                         |
|[pic]Па   (2.49)                                |
|                                         |
|где ? = 0,00035 - коэффициент аэродинамического сопротивления трубопровода;   |
|p = 1,12 – коэффициент потерь по длине трубопровода;               |
|l = 100 м – максимальная длина трубопровода;                   |
|? = 0,5 м – диаметр трубопровода;                        |
|                                         |
|Наиболее близким по необходимой подаче и депрессии принимается вентилятор СВМ-6 |
|м, который согласно его аэродинамической характеристике (приводится в приложение |
|Б) при депрессии 1886 Па развивает подачу 5,7 мі/с.               |
| |  |    |   |  |                       |Арк|
| |  |    |   |  |ПРМ.ПД.04.02.02.ПЗ              |  |
| |  |    |   |  |                       |  |
| |  |    |   |  |                       |19 |
| |  |    |   |  |                       |  |
|Зм|Арк|№ докум.|Підпи|Дат|                       |  |
| |. |    |с  |а |                       |  |
|35                                        |
|При подаче этого количества воздуха в забой сечением 11,4 мІ, скорость воздуха  |
|составит:                                    |
|[pic] мі/с,                                   |
|                                         |
|что удовлетворяет поставленным требованием..                   |
|                                         |
|2.6.3 Определение количества воздуха необходимого                |
|для проветривания подготовительного забоя                    |
|                                         |
|Количество воздуха для проветривания подготовительного забоя определяем по    |
|следующим факторам: по разжижению газов до норм ПБ после взрывных работ, по   |
|выносу пыли из забоя и по числу людей.                      |
|                                         |
|Расчёт количества воздуха для подготовительного забоя по             |
|разжижению газов до норм ПБ после взрывных работ:                |
|                                         |
|[pic] мі/с;    (2.50)                             |
|                                         |
|где S = 11,4 мІ - сечение выработки;                      |
|t = 1800 с – заданное время проветривания;                    |
|[pic] = [pic] кг/мІ - количество одновременно взрываемых ВВ;           |
|А = 30 кг – заряд ВВ на 1 мІ выработки.                     |
|                                         |
|Расчёт количества воздуха для подготовительного забоя              |
|по выносу пыли из забоя:                             |
|                                         |
|[pic] мі/с;    (2.51)                            |
|                                         |
|где [pic]м/с – минимальная допустимая скорость воздуха в подготовительных    |
|выработках.                                   |
|                                         |
|Количество воздуха для подготовительного                     |
|забоя по числу людей:                              |
|                                         |
|[pic]м/іс         (2.52)                         |
|                                         |
|Принимаем [pic]мі/с как большее значение.                    |
| |  |    |   |  |                       |Арк|
| |  |    |   |  |ПРМ.ПД.04.02.02.ПЗ              |  |
| |  |    |   |  |                       |  |
| |  |    |   |  |                       |20 |
| |  |    |   |  |                       |  |
|Зм|Арк|№ докум.|Підпи|Дат|                       |  |
| |. |    |с  |а |                       |  |
|36                                        |
|                                         |
|                                         |
|2.6.4 Расчёт количества воздуха при применении дизельных машин          |
|                                         |
|В одновременной работе на одном горизонте предполагается иметь две самоходные  |
|машины с дизельным проводом: транспортную F-66 с двигателем мощностью 44 кВт и  |
|буровую МОНОМАТИК ГС105Л с ходовым двигателем мощностью 42 кВт, которая при   |
|работающем дизеле транспортируется из забоя в забой.               |
|Указанные машины будут постоянно находиться в выработках со сквозной       |
|вентиляционной струёй, создаваемой общешахтной депрессией.            |
|                                         |
|Количество воздуха для транспортной машины:                   |
|                                         |
|[pic] мі/с;    (2.53)                             |
|                                         |
|где N = 60 л.с. (44 кВт) – мощность двигателя;                  |
|g = 5 мі/мин = 0,08 мі/с – норматив подачи воздуха на 1 л.с.           |
|                                         |
|Количество воздуха для буровой каретки:                     |
|                                         |
|[pic] мі/с;     (2.54)                            |
|                                         |
|где N = 57,5 л.с. (42 кВт) – мощность двигателя.                 |
|                                         |
|2.6.5 Расчёт общего количества воздуха для проветривания             |
|этажа 301ч330 м                                 |
|                                         |
|При заданной производительности по добыче руды с проектируемого этажа в 1 млн. т |
|в год в одновременной работе необходимо иметь четыре очистных забоя; три забоя в |
|проходке; два орта для бурения глубоких скважин; две машины с дизельным приводом,|
|передвигающихся по своей струе (транспортная машина и буровая каретка); пять   |
|электромашинных и других хозяйственных камер, проветриваемых за счёт общешахтной |
|депрессии из расчёт 4-х кратного обмена воздуха в газ.              |
|Итоговые результаты расчётов расхода воздуха для проветривания этажа 301ч330 м  |
|сводятся в таблицу 2.6.1.                            |
|                                         |
| |  |    |   |  |                       |Арк|
| |  |    |   |  |ПРМ.ПД.04.02.02.ПЗ              |  |
| |  |    |   |  |                       |  |
| |  |    |   |  |                       |21 |
| |  |    |   |  |                       |  |
|Зм|Арк|№ докум.|Підпи|Дат|                       |  |
| |. |    |с  |а |                       |  |
|37                                        |
|Таблица 2.6.1 – Результаты расхода воздуха                    |
|                                         |
|Потребители                                   |
|Количество                                    |
|объектов                                     |
|Расход воздуха, мі/с                               |
|                                         |
|Очистные забои                                  |
|Подготовительные забои                              |
|Буровые орты                                   |
|Хозяйственные камеры                               |
|Транспортные машины                               |
|Буровые каретки                                 |
|4                                        |
|3                                        |
|2                                        |
|5                                        |
|1                                        |
|1                                        |
|19,24                                      |
|8,55                                       |
|3,9                                       |
|1,5                                       |
|5                                        |
|4,5                                       |
|                                         |
|Итого по шахте с учётом коэффициент резерва (К=1,1)               |
|                                         |
|16                                        |
|                                         |
|47                                        |
|                                         |
|                                         |
|2.6.7 Расчёт депрессии горизонта                         |
|                                         |
|Рассчитывается максимальная депрессия для горизонта погрузки руды, принимая во  |
|внимание расчётную депрессию шахты (вентиляторной установки Дренажного      |
|вентиляционного ствола) принятую по данным ЗЖРК и равную [pic]Па.        |
|Депрессия горизонта определяется как сумма депрессии выработок направления    |
|максимальной депрессии. За направление максимальной депрессии принимается то,  |
|суммарная длина выработок которого имеет наибольшую величину.          |
|Депрессия i-ой выработки рассчитывается по формуле:               |
|                                         |
|[pic] Па;     (2.55)                             |
|                                         |
|где [pic] - коэффициент аэродинамического сопротивления выработки, Н · сІ/м[pic];|
|                                         |
|[pic] - периметр, м;                               |
|[pic] - длина, м;                                |
|[pic] - сечение, м;                               |
|[pic] - расход воздуха, мі/с;                          |
|Коэффициент ? берётся из таблицы справочников [2] и [10].            |
|                                         |
|[pic]Па;                                     |
| |  |    |   |  |                       |Арк|
| |  |    |   |  |ПРМ.ПД.04.02.02.ПЗ              |  |
| |  |    |   |  |                       |  |
| |  |    |   |  |                       |22 |
| |  |    |   |  |                       |  |
|Зм|Арк|№ докум.|Підпи|Дат|                       |  |
| |. |    |с  |а |                       |  |
|38                                        |
|Аналогично рассчитываем для остальных участков маршрута. Результаты расчёта   |
|депрессии приводятся в таблице 2.6.2.                      |
|                                         |
|Таблица 2.6.2 - Расчёт депрессии горизонта 330 м                 |
|                                         |
|№                                        |
|точек                                      |
|марш-                                      |
|рута                                       |
|Наименование                                   |
|выработки                                    |
|Тип                                       |
|крепи                                      |
|?·10[pic]                                    |
|Н·сІ/м[pic]                                   |
|Пери-                                      |
|метр                                       |
|P                                        |
|м                                        |
|Длина                                      |
|L                                        |
|м                                        |
|Сече-                                      |
|ние                                       |
|S                                        |
|мІ                                        |
|                                         |
|Sі                                        |
|Расход                                      |
|воздуха                                     |
|Q                                        |
|мі/с                                       |
|                                         |
|QІ                                        |
|                                         |
|Депрессия                                    |
|h                                        |
|Па                                        |
|                                         |
|Ско-                                       |
|рость                                      |
|воз-духа                                     |
|V,м/с                                      |
|                                         |
|1                                        |
|2                                        |
|3                                        |
|4                                        |
|5                                        |
|6                                        |
|7                                        |
|8                                        |
|9                                        |
|10                                        |
|11                                        |
|12                                        |
|                                         |
|1-2                                       |
|вспомагатель-                                  |
|ный ствол                                    |
|тю-                                       |
|бинг                                       |
|380                                       |
|22                                        |
|480                                       |
|38                                        |
|54872                                      |
|192                                       |
|36864                                      |
|268,8                                      |
|6,3                                       |
|                                         |
|2-3                                       |
|заезд на вспо-могательный                            |
|ствол г. 480м                                  |
|бетон                                      |
|20                                        |
|14,2                                       |
|100                                       |
|11,3                                       |
|1443                                       |
|96                                        |
|9216                                       |
|18,1                                       |
|7,3                                       |
|                                         |
|3-4                                       |
|порожняковый                                   |
|квершлаг г. 480м                                 |
|бетон                                      |
|60                                        |
|14,2                                       |
|800                                       |
|11,3                                       |
|1443                                       |
|84,4                                       |
|7123                                       |
|336,4                                      |
|7,7                                       |
|                                         |
|4-5                                       |
|штрек лежачего                                 |
|бока г. 480м                                   |
|тор-                                       |
|крет                                       |
|92                                        |
|13,6                                       |
|50                                        |
|11,3                                       |
|1443                                       |
|17                                        |
|289                                       |
|1,2                                       |
|1,8                                       |
|                                         |
|5-6                                       |
|орт 2 с                                     |
|горизонт 480м                                  |
|тор-                                       |
|крет                                       |
|112                                       |
|12,8                                       |
|30                                        |
|11,3                                       |
|1443                                       |
|8                                        |
|64                                        |
|0,2                                       |
|0,8                                       |
|                                         |
|6-7                                       |
|вент. заходка к                                 |
|люд. укл. г. 480м                                |
|бетон                                      |
|30                                        |
|14,2                                       |
|30                                        |
|12,8                                       |
|2097                                       |
|84,4                                       |
|7123                                       |
|4,3                                       |
|6,4                                       |
|                                         |
|7-8                                       |
|людской                                     |
|уклон                                      |
|бетон                                      |
|60                                        |
|14,2                                       |
|140                                       |
|12,8                                       |
|2097                                       |
|96                                        |
|9216                                       |
|52,4                                       |
|5,2                                       |
|                                         |
|8-9                                       |
|вентиляцион-                                   |
|ный                                       |
|восстающий                                    |
|нет                                       |
|143                                       |
|6,3                                       |
|10                                        |
|2,3                                       |
|15,6                                       |
|8                                        |
|64                                        |
|14                                        |
|8,7                                       |
|                                         |
|9-10                                       |
|заезд к лудскому                                 |
|уклону г. 340м                                  |
|тор-                                       |
|крет                                       |
|120                                       |
|14,2                                       |
|50                                        |
|11,3                                       |
|1443                                       |
|17                                        |
|289                                       |
|1,7                                       |
|6,3                                       |
|                                         |
|10-11                                      |
|штрек лежачего                                 |
|бока г. 340                                   |
|тор-                                       |
|крет                                       |
|86                                        |
|13,6                                       |
|260                                       |
|11,3                                       |
|1443                                       |
|17                                        |
|289                                       |
|6                                        |
|2,1                                       |
|                                         |
|11-12                                      |
|штрек лежачего                                 |
|бока г. 330м                                   |
|тор-                                       |
|крет -                                      |
|86                                        |
|13,6                                       |
|760                                       |
|11,3                                       |
|1443                                       |
|17                                        |
|289                                       |
|17,7                                       |
|1,6                                       |
|                                         |
|12-13                                      |
|орт 24-ю                                     |
|горизонт 330м                                  |
|тор-                                       |
|крет                                       |
|148                                       |
|12,7                                       |
|80                                        |
|11,3                                       |
|1443                                       |
|8                                        |
|64                                        |
|0,6                                       |
|0,6                                       |
|                                         |
|13-14                                      |
|вент.-закл.                                   |
|штрек г. 325м                                  |
|тор-                                       |
|крет                                       |
|94                                        |
|12,8                                       |
|510                                       |
|10                                        |
|1000                                       |
|16                                        |
|256                                       |
|15,6                                       |
|2,0                                       |
|                                         |
| |  |    |   |  |                       |Арк|
| |  |    |   |  |ПРМ.ПД.04.02.02.ПЗ              |  |
| |  |    |   |  |                       |  |
| |  |    |   |  |                       |23 |
| |  |    |   |  |                       |  |
|Зм|Арк|№ докум.|Підпи|Дат|                       |  |
| |. |    |с  |а |                       |  |
|39                                        |
|                                         |
|                                         |
|Продолжение таблицы 2.6.2                            |
|                                         |
|                                         |
|1                                        |
|2                                        |
|3                                        |
|4                                        |
|5                                        |
|6                                        |
|7                                        |
|8                                        |
|9                                        |
|10                                        |
|11                                        |
|12                                        |
|                                         |
|14-15                                      |
|вентиляционный                                  |
|восст. к ДВС                                   |
|нет                                       |
|116                                       |
|8,0                                       |
|15                                        |
|3,8                                       |
|54,9                                       |
|8                                        |
|64                                        |
|1,6                                       |
|8,2                                       |
|                                         |
|15-16                                      |
|вент. квершлаг                                  |
|к ВДС г. 340м                                  |
|нет                                       |
|128                                       |
|12,8                                       |
|60                                        |
|10                                        |
|1000                                       |
|24                                        |
|578                                       |
|5,6                                       |
|8,1                                       |
|                                         |
|16-17                                      |
|дренажный                                    |
|вент. ствол                                   |
|бетон                                      |
|74                                        |
|18,8                                       |
|340                                       |
|28                                        |
|21952                                      |
|220                                       |
|48400                                      |
|104,2                                      |
|8,2                                       |
|                                         |
|Итого                                      |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|848                                       |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|848


Для добавления страницы "Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький" в избранное нажмине Ctrl+D
 
 
2005 © Copyright, 2devochki.ru
E-mail:
Реклама на сайте
  


Посетите наши другие проекты:
Электронные книги
Электронные словари
Коды к играм и прохождение игр