Правоохоронні органи
Даша Оля
Две девочки - 40000 рефератов
Ваш регион: Москва
 
Юриспруденция>>

Правоохоронні органи Правоохоронні органи


                 З м і с т .                                    Вступ
           2        Розділ I
   Поняття та види правоохоронних
   органів                            України
       6

        Розділ I I
   Державний захист працівників суду
   та            правоохоронних            органів
  28

                                  Висновки
           32

         Література                  Вступ.

   Поява на карті світу нової держави - України - підсумок
багатовікової  боротьби її народу , який з покоління в поколі-
ння  мужньо  і  жертовно  добивався  величної  мети  –  свободи  ,
самостійності , незалежності . Він же народ України ,  1 грудня
1991 року вперше за свою історію виступив самостійним суб’-
єктом  створення  власної  суверенної  держави , бо  саме  народ  ,
безпосередньо  сам , а  не  через  представників  прямо  і  вільно
висловив свою волю з питання про  волю  України  шляхом  проведення
Всеукраїнського референдуму . Перше всенародне голосування на Україні ,
 поза всяким сумнівом , втілює  характеристики , сукупність  яких  дає
вагомі підстави оцінити його , як історичний еталон реального прояву і
вирішення верховенства народу над  рештою суб’єктів ,  як державних ,
так
і не державних , у розв язанні  доленосної  проблеми  -  відродження
української  державності.
   Зазначене разом з тим категорично виключає думку про
те ,  що  інші  суб’єкти  не  є  учасниками  процесу  створення
незалежної держави. Навпаки , - і це слід підкреслити  -  воля народу
України  співпала  з  передуючими  її  волевиявленнями  рішеннями
Верховної Ради , її президії , інших державних і недержавних  структур
.  Величезне значення  мало   прийняття  Верховною   Радою  таких
історичних  актів ,  як  Декларація   про  державний  суверенітет
України ( 16 липня 1990 року )  і постанова  Верховної Ради  “  Про
проголошення незалежної України ” ( 24 червня 1990 року ) , ухвала  Акта
 проголошення незалежності України ( 24 серпня 1991 року ).  У жовтні
1991 року  Верховна  Рада  прийняла  спеціальну постанову  “  Про
проведення  Всеукраїнського  референдуму  з  питання про проголошення
незалежності України ”  якою затвердила текст бюлетня  для  таємного
 голосування .  Принципово  істотним
стало положення про включення  до бюлетня  тексту  Акта  проголошення
 незалежності  України.         “ Повна самостійність  та незалежність
          є  послідовним, логічним завершенням
          запитів національного розвитку та само-
            визначення будь- якої  народності , що
          займає певну територію  і має достатні
            задатки та  енергію розвитку. ”
                         М.С. Грушевський.
     1 грудня 1991 року народ України на  референдумі  одно-стайно
висловив свою суверенну волю побудувати незалежну державу .  Цифрові
результати референдуму загальновідомі . У  голосуванні  взяли  участь
31891742 громадянина , або 84,18 % від  загальної  кількості  включених
до списків . З них неза-лежності Україні  сказали  “ так ”  28804071
або 90,32 % . Таким
чином  волевиявлення  народу ,  що  проводилося  ,  як  засвідчили
спостерігачі багатьох країн світу , вільно і гласно , демо-кратично  і
 без усяких  порушень , підтвердило  Акт  прого-лошення  незалежності
України .
     Загальні риси нової  української  державності  було окреслено
ще  в  Декларації  про  державний  суверенітет  України,  прийнятий
Верховною Радою Української  РСР  16  липня  1990 року .  Державний
суверенітет – важлива  ознака , окреслена  ще  в  Декларації  про
державний суверенітет держави , верховентства державної влади  всередині
 країни та її незалежність у зовнішньополітичній сфері .
     Можна без перебільшення сказати , що народ  відіграв  головну
і визначальну роль  у  розв’язанні  фундаментальної  проблеми , якою
займалося багато  державних  і  недержавних  структур , -  проблеми
створення нової України . Поза всена-родним виявленням зусилля  інших
 суб’єктів  на  шляхах  побу-дови  справді  суверенної  держави  ,
безперечно були б  усклад-ненні .  Вкажемо , зокрема , що  загалом
іноземні держави офі-ційно визнали незалежність України  тільки  після
референдуму .
     Викладене підводить до висновку , що має не  лише теоретичне
значення , а й одночасно орієнтований  на  форму-лювання  і  розвиток
відповідної практики державно - правового будівництва . Він  полягає  у
визначенні  необхідності  подаль-шого  забезбечення  примату  народу
України  у  вирішенні  всіх  центральних  питань  державного  і
громадського життя  як на сучасному етапі , так і на перспективу .
   Гарантувати  і  забезпечувати  на  практиці істинність народного
суверенітету  тепер  уже  у  принципово  інших  умовах  -  умовах
відродженної  народом  державності - одне  з  глобальних  завдань ,
розв’язання якого  обов’язкове  для  демократичного  розвитку  молодої
держави  і  суспільства , досягнення  нової  якості  життя  людей .
Народний суверенітет – повновладдя народу , тобто наявність  засобів  і
механізмів , що забезпечують реальну  участь  населення  в  управлінні
справами держави і  суспільства ; визнання  народу  єдиним  джерелом
влади .
   Національний  суверенітет – повновладдя  нації , її  політична
свобода , право  і  реальна  можливість  визначати  характер  свого
національного життя , аж до  відокремлення  та  утворення  самостійної
держави .
   Всі три види суверенітету , без наявності яких  не  може  бути
справжньої  демократичної  держави , дістали  своє  закріплення  в
Декларації про державний суверенітет України .
   Вінцем багатовікових державотворчих пошуків  українського  народу
стало прийняття Верховною Радою Української РСР 24 серпня 1991 року
 Акта проголошення незалежності України .
   У  цьому  історичному  документі  закріплювалися  неза-лежність
України і створення самостійної  української  держави , яка  дістала
офіційну  назву  “ Україна  ”.  Проголошувалися  неподільність  та
недоторканість території України , а також те , що  віднині  на  цій
території мають чинність виключно Конституція і закони України .
   Згідно  з  чинним  на  той  час  законодавством  питання  про
реалізацію права народу України на самовизначення виходило  за  межі
компетенції  Верховної  Ради  УРСР  і  мало  вирішуватися  включно
всеукраїнським референдумом . Тому того самого дня , 24  серпня  1991
року крім Акта  проголошення  незалежності  України , було  прийнято
постанову  Верховної  Ради  УРСР  “ Про  проголошення  незалежності
України ”.
   Після проголошення результатів референдуму , коли  “ так ” Акту
проголошення незалежності України сказали 90,32 % громадян , почалася
 хвиля дипломатичного визнання України як незалежної держави .
   Заснована в  1991  році  нова  українська  держава  мала  свою
конституцію , роль  якоі  виконувала  колишня  Конституція  УРСР  1978
року  радикально  доповнена  і  змінена  у  світлі  нових  реалій
державного будівництва .
   Проте така  Конституція  України , створена  на  зовсім  іншій
політико - правовій основі , навіть  після  всіх  численних  змін  і
доповнень могла бути  лише  тимчасовим  Основним  Законом  держави .
Тому в Україні активно йшов  процес  підготовки  нової  Конституції
України .
   28 червня 1996 року о  9  годині  30  хвилин  було  прийнято
Основний Закон України . Від тоді  28  червня  оголошено  державним
святом - Днем Конституції України .
   Після прийняття Конституції України її текст  ще  кілька  днів
проходив  мовно – термінологічну  експертизу , і  після  чого  був
офіційно оприлюднений . Але набула чинності  Конституція  України  вже
з 28 червня 1996 року .
   З  прийняттям  нової  Конституції  України  процес  юридичного
оформлення  української  державності  можна  вважати  в  основному
завершеним , хоча ряд важливих питань ще потребують свого вирішення .                 Розділ I

      Поняття та види правоохоронних органів України .

   Механізм держави – це система органів і установ , посередництвом
яких здійснюється виконання внутрішніх і зовнішніх функцій держави .
Як правило це - представницькі  установи  або  законодавча  влада ,
виконавчо - розпорядчі органи, неурядові інстанції та судові  інстанції
, органи громадського порядку та державної безпеки , збройні сили .
   У механізмі  нашої  держави  особливе  місце  посідають  органи
держави спеціального призначення ( контрольні та правоохоронні  органи
, місця позбавлення волі , збройні сили тощо ). Їх  можна  розглядати
як  окрему  ланку  механізму  держави , вже  звичного  поділу  на
законодавчу , виконавчу , судову влади . Прихильниками чітких  юридичних
 конструкцій  здебільшого  вважають ці  органи  належними  до  сфери
виконавчої або в осному до виконавчої і частково до судової  влади
.
   Серед органів спеціального призначення юридична  наука  приділяє
особливу  увагу  так  званим  правоохороним  органам .  Звичайно  у
дослівному  розумінні  “ правоохоронну  діяльність ”  (  забезпечення
законності  та  охорона  правопорядку  в  суспільстві , боротьба  з
правопорушниками , охорона  законних  прав  та  інтересів  громадян ,
юридичних осіб , суспільства  і  держави  в  цілому )  мають  вести
буквально всі - громадяни , юридичні  особи , органи  законодавчої ,
виконавчої і судової влади  тощо .  Але  для  переважної  більшості
суб’єктів суспільних відносин подібна діяльність не є основною .
   Отже правоохоронними органами слід  вважати  державні  органи ,
основною ( спеціальною ) функцією яких є забез-печення законності  та
 охорона правопорядку , боротьба з правопорушеннями , охорона  законних
прав та інтересів громадян , юридичних осіб , суспільства  і  держави
в цілому .
   Характерними рисами правоохоронних органів є :
а) здійснення  ними  зазначених  вище  функцій , які  в  сукупності
називають правоохоронною функцією ;
б) наявність у  них  для  виконання  зазначених  функцій  відповідних
державно - владних повноважень , зокрема  можли-вості  видавати  правові
акти ( в  основному  індивідуального  характеру ) , обов’язкові  для
виконання тими , кому вони адресовані ;
в) можливість  безпосередньо  застосовувати  різні  заходи  примусу  (
затримання особи , арешт , позбавлення волі тощо ) ;
г) перебування їх діяльності  під  особливим  державним  контролем  і
наглядом , здійснення лише на основі закону й у  встановленому  ними
порядку .
   Традиційно до  числа  правоохоронних  органів  відносять  суд ,
прокуратуру , органи юстиції , внутрішніх  справ , державної  безпеки
тощо .  Досить  часто  суди  як  органи  правосуддя  згадуються  в
нормативних документах окремо ( у слово-сполученнях типу “ судові  і
правоохоронні органи ” ) .
   До  системи  правоохоронних  органів  прилягають  деякі  інші
державні  установи  і  громадські організації , які  відповідно  до
законодавства   поділенні   значними   повноваженнями   у   сфері
правоохоронної діяльності , хоча в цілому їхні функції  не  зводяться
до останньої , а  також  не  забезпечуюються  можливістю  застосування
державного  примусу .  Серед  таких  установ  і  організацій  слід
звернути особливу увагу на органи юстиції та адвокатуру .

   Прокуратура України .

   Назва  “ прокуратура ”  походить  від  латинського  procuro  -
піклуюсь , забезпечую , запобігаю , що вже дає повне уявлення  про  її
завдання .
   Прокуратура  України  становить  єдину  систему  ,  на  яку
покладаються :
   - підтримання державного обвинувачення в суді ;
   - представництво інтересів громадянина або держави  в  суді  у
    випадках , визначених законом ;
   - нагляд за додержанням законів органами , які  проводять  опе-
    ративно - розшукову діяльність , дізнання , досудове слідство ;
   - нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень .
   Вищий нагляд за додержанням і правильним засто-суванням законів
 Кабінету Міністрів України , міністерствами , державними  комітетами ,
відомствами , іншими органами даржавного  і  господарського  управління
та контролю , Урядом Автономної  Республіки  Крим , місцевими  радами
народних депутатів , їх виконавчими і розпорядчими органами , військо-
вими частинами , політичними партіями , громадськими  органі-заціями ,
масовими  рухами , підприємствами , установами  і  організаціями  ,
незалежно від  форм власності , підпорядкова-нності та приналежності ,
посадовими особами та громадянами здійснюється Генеральним  прокурором
 України і підпорядко-вуваними йому прокурорами .
   Діяльність  органів  прокуратури  спрямована   на   всемірне
утвердження верховенства закону , зміцнення правопорядку і  має  своїм
завданням захист від неправомірних посягань :
1)  закріплених  Конституцією  України  незалежності   республіки,
  суспільного  та  державного  ладу , політичної  та  економічної
               системи ,  прав  національних  груп  і
  територіальних утворень
2) гарантованих Конституцією , іншими законами України та міжнародними
  правовими актами соціально - економічних , політичних , особистих
  прав і свобод людини та громадянина ;
3) основ демократичного устрою державної  влади , правового  статусу
  місцевих  Рад  народних  депутатів  ,  органів  терито-ріального
  громадського самоврядування .

   Основними функціями прокуратури є :
1) нагляд за додержанням законів усіма  органами , під-приєствами ,
  установами , організаціями , посадовими особами та громадянами ;
2) нагляд за додержанням законів органами , які  ведуть  боротьбу  із
  злочинністю та іншими правопорушеннями і  розслідують  діяння  що
  містять ознаки злочину ;
3) розслідування діянь , що містять ознаки злочину ;
4) підтримання державного обвинувачення , участь у роз-гляді в  судах
  кримінальних , цивільних  справ  та  справ  про  адміністративні
  правопорушення і господарських спорів у арбітражних судах ;
5) нагляд за виконанням законів у місцях  тримання , затри-маних ,
  попереднього ув’язнення , при виконанні  покарань  та  застосування
  інших заходів примусового характеру , які призначаються судом ;
6) нагляд за додержанням законів органами військового  управ-ління ,
  військовими об’єднаннями , з’єднаннями , частинами , підрозділами ,
  установами і  військовими  навчальними  закла-дами  та  посадовими
  особами Збройних Сил , Прикордонних військ , Національної гвардії ,
  Управління державної охорони, Служби  безпеки  України  та  інших
  військових формувань , дислокованих на території України .

    Прокуратура бере участь  у  розробленні  органами  дер-жавної
влади заходів запобігання злочинам  та іншим  право-порушенням  ,  у
роботі  по  вдосконавленню  та  розясненню  за-конодавства  .  На
прокуратуру  не  можуть  покладатися  функції  ,  не  передбаченні
законами України .
   Систему   органів    прокуратури   становлять:   Генеральна
прокуратура  України ,  прокуратури  Автономної  Республіки  Крим  ,
областей  , міст Києва і Севастополя , міські , районні ,  а  також
військові прокуратури .
   Генеральну прокуратуру  України  очолює  Генеральний  прокурор
України , який спрямовує роботу всіх органів прокуратури  і  здійснює
контроль за їхньою діяльністю .

   Органи внутрішніх справ .

   Систему органів внутрішніх справ України складають  Міністерство
 внутрішніх справ України , та його головні управління ,  управління
і відділи в Автономній  Республіці  Крим  ,  областях  , районах ,
містах , а також підрозділи міліції ,  пожежної охорони ,  внутрішні
 війська , виправно - трудові установи , навчальні заклади  та  інші
підвідомчі їм підрозділи .
   Органи внутрішніх  справ  забезпечують  громадський  порядок ,
попереджують , розкривають і розслідують  право-порушення , злочини ,
виправляють і перевиховують засудже-них , забезпечують пожежну  безпеку
 та безпеку дорожнього руху .
   Важливою  структурною  одиницею  органів  внутрішніх  справ  є
міліція .  Її правовий статус визначає  Закон України  “Про  міліцію
” від 20 грудня 1990 року .
   Відповідно до закону міліція -  це  державний  озброєний орган
виконавчої влади , який захищає життя , здоров’я ,  права  і  свободи
громадян , власність , природне середовище , інтере-си  суспільства  і
держави від протиправних посягань .
   Основним завданням міліції є :  забезпечення  особистої безпеки
громадян ,  захист  їх  прав  і  свобод ,  законних  інте-ресів  ,
запобігання  і  припинення  правопорушень  , виявлення  і  розкриття
злочинів , розшук  осіб , які  їх  вчинили , забезпечення  безпеки
дорожнього  руху ,  захист  власності  від  злочинних  посягань  ,
виконання кримінальних покарань і адміністративних стягнень .
   Міліції для виконання покладених  на неї  обов’язків  надаються
права:
1)  вимагати  від  громадян  і  службових  осіб ,  які  порушують
  громадський  порядок ,  припинення  правопорушень  та  дій ,  що
  перешкоджають здійсненню  повноважень міліції , виносити на  місці
  усне  попередження  особам  ,   які   допустили   малозначні
  адміністративні порушення ,  а  в  разі  невиконання  зазначених
  вимог застосувати передбаченні цим законом  заходи примусу ;
2) перевіряти у громадян  при  підозрі  у  вчиненні  правопорушень
  документи , що посвідчують їх особу ,  а також інші документи ,
  необхідні для з’ясування питання щодо додержання правил , нагляд
  і контроль  за  виконання яких  покладено на міліцію ;
3) викликати громадян і службових осіб у справах про злочини та у
  зв язку з матеріалами , що знаходяться  в  її  провадженні , в
  разі ухилення  без  поважних  причин  від  явки  за  викликом ,
  піддавати їх приводу у встановленому законом порядку ;
4) виявляти і вести облік  осіб , які  підлягають  профілактич-ному
  впливу на підставі та в порядку , встановлених  законодавством ,
  виносити їм офіційне застереження про неприпустимість протиправної
  поведінки ;
5) затримувати  і  тримати  у  спеціально  відведених  для  цього
  приміщеннях : осіб , підозрюваних у вчиненні злочину , обвинувачених
  , які переховуються від дізнання , слідства чи суду , засуджених ,
  які ухиляються  від  виконання  криміналь-ного  покарання , - на
  строки і в порядку , передбачених законом ;
6) складати протоколи про адміністративні  правопорушення , проводити
  особистий огляд , огляд речей , вилучення  речей  і  документів ,
  застосовувати  інші  передбачені  законом  заходи  забезпечення
  провадження у справах про адміністративні правопорушення ;
7) у будь - який час доби безперешкодно входити  на  територію  і
  в приміщення підприємств ,  установ  та орга-нізацій , в  житло
  громадян з метою припинення злочину , при переслідуванні злочинця
  , а також при стихійному лихові ( пожежа , руйнування тощо ) ;
8) при  виконанні  своїх  обов’язків  по  охороні  правопорядку
  застосовувати фізичну силу ,  спеціальні засоби  та  вогне-пальну
  зброю , якщо виникає  безпосередня  загроза  життю  або  здоров’ю
  громадян чи працівників міліції особисто ;
9) користуватися  безплатно  всіма  видами  громадського  тран-спорту
  міського , приміського , місцевого сполучення  ( крім  таксі )  а
  також попутним транспортом ;
10) використовувати безперешкодно  транспортні  засоби ,  що  належать
  підприємствам ,  установам , організаціям  і  громадянам  ( крім
  транспортних  засобів  дипломатичних ,  консульських   та  інших
  представників  іноземних  держав  ,  міжнародних  організацій  ,
  транспортних засобів спеціального призначення ) , для  проїзду  до
  місця події , стихійного лиха,  доставки  в  лікувальні  заклади
  осіб , які  потребують  невідкладнї  медичної  допомоги  ,  для
  переслідування право-порушників та їх доставки в міліцію .
   На  службу  до  міліції  приймаються  на  контрактній  основі
громадяни , які здатні за своїми особистими і  діловими , моральними
якостями , освітнім рівнем , фізичною підготовкою і  станом  здоров'я
 виконувати  покладені  на  міліцію  завдання .  Працівник  міліції
приносить присягу . Він  перебуває  під  захистом  закону .  Законом
гарантується  захист життя , здоро- в’я , честі , гідності ,  майна
працівника міліції , членів його  сім’ї  від  злочинних  протиправних
дій . Держава гарантує працівникам міліції соціальний захист .
   Міліція  складається  з  підрозділів :  кримінальної  міліції ,
міліції  громадської  безпеки ,  транспортної  міліції  ,  державної
автомобільної інспекції , міліції охорони , спеціальної міліції .
   Основним завданням Міністерства  внутрішніх справ України є :
1) організація і координація діяльності органів внутрішніх справ  по
  захисту прав і свобод громадян , інтересів суспільства  і держави
  від  протиправних  посягань ,  охороні  громадського  порядку  і
  забезпеченню громадської безпеки ;
2) участь у розробці та реалізації державної політики щодо боротьби
  із загальною кримінальною  та організованою злочинністю ;
3) забезпечення і запобігання злочинам , їх припинення , розкриття і
  розслідування , розшуку  осіб , які  вчинили  злочини ,  вжиття
  заходів до усунення причин  і  умов ,  що  сприяють   вчиненню
  правопорушень ;
4) визначення  основних  напрямків  удосконалення  роботи  органів
  внутрішніх  справ , надання  їм  організаційно - методичної  та
  практичної допомоги ;
5) забезпечення  виконання  кримінальних  покарань  ,  участь  у
  ресоціалізації засуджених ;
6) організація роботи , пов’язаної із забезпеченням безпеки дорожнього
  руху та пожежної безпеки ;
7)  забезпечення  законності   в   діяльності   працівників   і
  військовослужбовців .

   Служба безпеки України .

   Правовий статус  Служби  безпеки  України  визначається  Законом
України “Про Службу безпеки України” від 25  березня  1992  року ,
який  складається  з таких  розділів: “Загальні положення”,  “Система
організація діяльності Служби безпеки України” , “Повноваження  Служби
безпеки України ” , “Соціальний і правовий захист  військовослужбовців
 і працівників  Служби безпеки України ” , “Контроль  і  нагляд  за
діяльністю  Служби  безпеки  України”  ,   “Відповідальність   за
правопорушення у сфері діяльності Служби безпеки України” .
   Закон закріплює , що Служба  безпеки  України - це  держав-ний
правовий  охоронний орган спеціального призначення , який  забезпечує
державну безпеку України .
   На службу  безпеки  України  покладається  у  межах  визначеної
законодавством компетенції :
1) захист державного суверенітету , захист незалежності України ;
2) захист  конституційного  ладу  ,  територіальної  цілісності  ,
  економічного , науково - технічного і оборонного потенціалу  України
  ;
3) захист законних інтересів держави та прав і свобод громадян від
  розвідувально - підривної діяльності іноземних спеціальних служб ,
  з боку певних  злочинних  організацій , груп  людей  чи  навіть
  окремих осіб ;
4) попередження , виявлення , припинення та  розкриття  злочинів  проти
  миру і безпеки людства , тероризму ;
5) боротьба  з  організованою  злочинністю  у  сфері  управління  і
  економіки , мафією і корупцією , які створюють  загрозу  життєво -
  важливим інтересам України .
    Служба безпеки України відповідно до своїх  основних  завдань
зобов’язана :
1) здіснювати розвідувальну та  інформаційно - аналітичну  роботу  в
  інтересах  ефективного  проведення  органами  державної  влади  та
  управління внутрішньої і зовнішньої діяльності , вирішення  проблем
  охорони , інших питань , пов’язаних з національною безпекою України
  ;
2) виявляти , припиняти та  розкривати  злочини , розслідування  яких
  віднесено до компетенції згідно закону ;
3) здійснювати контррозвідувальні  заходи  з  метою  попе-редження  ,
  виявлення , припинення і розкриття будь - яких форм розвідувально -
  підривної діяльності проти України ;
4) брати участь  у  розробці  і  здійсненні  заходів  щодо  захисту
  державних таємниць України ;
5) забезпечувати захист особистої безпеки громадян ;
6) сприяти прикордонним військам в охороні державного кордону ;
7) забезпечувати засекреченим і  шифровим  зв’язком  державні  органи
  України  і  посадових  осіб  відповідно  до  переліку  ,  який
  встановлюється урядом України .
   Діяльність  Служби  безпеки  України  здійснюється  на  основі
дотримання прав і свобод людини .  Органи  і  співробітники  Служби
безпеки  України  повинні  поважати  гідність людини і  виявляти  до
неї гуманне ставлення , не допускати  розголошення  відомостей  про
особисте життя людини . У виняткових випадках  з  метою  припинення
 та розкриття  державних злочинів  окремі права  та  свободи  особи
можуть бути тимчасово  обмеженні  у  порядку  і  межах , визначених
Конституцією та законами України .
   Неправомірне  обмеження  законних  прав  та  свобод   людини
неприпустиме  і  тягне  за  собою  відповідальність  згідно  з
законодавством . Органи Служби безпеки України в разі  порушення  його
співробітниками  при виконанні службових обов’язків  прав  чи  свобод
людини  повинні вжити заходів до поновлення цих  прав  та свобод ,
відшкодування заподіяної моральної і матеріальної шкоди , притягнення
винних до відповідальності .
   Служба безпеки України на вимогу громадян України  у  місячний
строк зобов’язана дати їм письмове  пояснення  з  приводу  обмеження
їх прав чи свобод . Такі  особи  мають  право  оскаржити  до  суду
неправомірні дії посадових  осіб та органів Служби  безпеки  України
.
   Службі  безпеки  України , її  органам  і  співробітникам  для
використання покладених на них обов’язків надається право :
- вимагати від громадян та посадових осіб  припинення  правопорушень
і дій ,  що  перешкоджають  здійсненню  повно-важень  Служби  безпеки
України , перевіряти у зв’язку з  цим документи ,  які  посвідчують
їх особу , а також проводити огляд осіб , їх речей  і  транспортних
засобів , якщо є  загроза  втечі  підозрюваного  або  знищення  чи
приховування речових доказів злочинної діяльністі ;
- подавати органам  державного  управління  обов’язкові  для  розгляду
пропозиції з питань національної безпеки  України ,  в  тому  числі
про припинення роботи ,  пов’язаної з  державними  таємницями ,  яка
виконується з порушенням встановлених правил ;
- одержувати на письмовий запит керівника відповідного органу  Служби
 безпеки  України  від  міністерств  і  устанонов ,  організацій  ,
військових частин , громадян та  їх  об’єднань  дані  і  відомості ,
необхідні  для  забезпечення  державної  безпеки  України , а  також
користуватись з цією метою службовою документацією і звітністю ;
- входити у порядку , погодженому  з  адміністрацією  підпри-ємств ,
установ та організацій і командуванням  військових  частин , на  їх
територію і в службові приміщення ;
   - - мати слідчі ізолятори  для  утримання  осіб , взятих  під
    варту та затриманих органами Служби безпеки України ;
- морально і матеріально  заохочувати  співробітників  Служби  безпеки
України та інших осіб за заслуги по забезпеченню державної  безпеки
; представляти їх у встановленому  порядку  до  державних  нагород ;

- безплатного проїзду всіма видами міського  пасажирського  транспорту
загального користування ( крім  таксі ) , залізничного  та  водного
транспорту приміського сполучення та автобусами  приміських  маршрутів
, а також попутним транспортом .
   Служба  безпеки  України  у  своїй  діяльності  підпоряд-кована
Президенту  і підконтрольна Верховній Раді України .
   Постійний  контроль  за  діяльністю  Служби  безпеки  України ,
дотримання  нею  законодавства  здійснюється  постійною   комісією
Верховної Ради України з питань  оборони і державної безпеки .
   Контроль за діяльністю  Служби  безпеки  здійснюється  з  боку
Президента  України . Вищий  нагляд  за  додержанням  і  правильним
засуванням  законів  Службою  безпеки  України  здійснює  Генеральний
прокурор України та підпорядковані йому прокурори .
   Кадри Служби безпеки України складають :
 а) співробітники – військовослужбовці ;
 б) працівники , які  уклали  трудовий  договір  із Службою  безпеки
   України .
 в) військовослужбовці строкової служби.

   До органів Служби безпеки України приймаються  на конкурсній ,
добровільній , договірній  основі  громадяни  України,  здатні  за
діловими та моральними якостями , освітнім рівнем і  станом  здоров’я
ефективно виконувати службові обов’язки .
   Держава   забезпечує   соціальний   ,   правовий   захист
військовослужбовців  і  працівників  Служби  безпеки  України .  Вони
перебувають під захистом закону . Недоторканість , честь  і гідність ,
життя  і  здоров’я  співробітників  Служби  безпеки  України  від
злочинних посягань охороняється законодавством .

   Митні органи .

   Важливим напрямом державної  діяльності  є  митна  справа,  яка
включає в себе встановлення  порядку  та  організацією  пе-реміщення
через митний кордон України товарів і предметів ,  обкладання  митом
, оформлення , здійснення контролю та інших  доходів  щодо  реалізації
митної політики в Україні .
   Митні органи України  складають  єдину  систему , яка  включає
державну  митну  службу  України , регіональні  митниці,  митниці  ,
спеціалізовані митні управління та організації .
   Законодавством встановлюється  компетенція  митних  органів  щодо
виконання таких функцій : захисту  економічних  інтересів  України ;
забезпечення виконання  зобов’язань , які  випливають  з  міжнародних
договорів України стосовно митної справи , митного оформлення  товарів
 та інших предметів , що переміщуються через митний кордон України ;
 боротьби з контрабандою та іншими порушеннями митних правил .
   Митні органи України при проведенні  в  життя  митної  політики
розв’язують такі основні завдання :
1) захист економічних інтересів України ;
2) контроль  за  додержанням  законодавства  України  про    митну
  справу ;
3) забезпечення виконання зобов’язань , які випливають з між-
  народних договорів стосовно митної справи ;
4) використання засобів митно - тарифного та позатарифного регулювання
  при переміщенні через митний кордон України  товарів  та  інших
  предметів ;
5) вдосконалення митного контролю і оформлення товарів і
   інших  предметів , що  переміщуються  через  митний  кордон
  України ;
6) комплексний контроль разом  з  національним  банком  України  за
  валютними операціями ;
7) здійснення заходів щодо захисту інтересів споживачів і додержання
  учасниками зовнішньоекономічних зв’язків дер-жавних  інтересів  на
  зовнішньому ринку ;
8) створення  сприятливих  умов  для  прискорення  товарообігу  та
  пасажиропотоку через митний кордон України ;
9) боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил ;
10) співробітництво з митними органами зарубіжних країн ,  а  також
  міжнародними організаціями з питань митної справи ;
11) ведення митної статистики .
   Органи митної служби України виконують такі основні  функції :
фіскальну , інформаційну та правоохоронну .
   Завдання  фіскальної  полягає  в  зборі  мита  за експортно -
імпортні  операції , а  також  оформлення  документів  юридичних  та
фізичних осіб , яке обкладається митним збором .
   Завдання інформаційної функції  полягає  у  зборі  інфор- мації
обробці та поширення статистики серед відповідних державних  структур
.  Це  дає  можливість  чіткіше  прогнозувати  і  контрулювати  стан
економічних зв’язків  , активно впливати на ці процеси .
   Завдання  правоохоронної  функції  полягає  у  боротьбі  із
злочинністю передусім  з таким явищем , як  контробанда  ( тоб-  то
незаконне перевезення зброї , наркотиків , культурних цінностей) .  З
1991 року діє державний митний комітет України . У своїй  діяльності
митна  служба  України  керується  Митним  кодексом   та  законами
України .
   Митні органи  України  становлять систему  органів  управ-ління
митною справою , яка включає : Державний митний комітет ( створюється
Президентом України ) ; територіальні митні управління  ( створюються
Кабінетом Міністрів України ) ; інші митні установи ( митні пости ).
    Митна справа  в  Україні  регулюється :  а) Митним  кодек-сом
України ; б) Законом України “Про Митну справу в Україні 1991 рік ” ;
 в) Закон  України “Про єдиний митний тариф ” ; г) Декретами  Уряду
України ;  д) іншими актами чинного законодавства України .

   Органи охорони державного кордону .

   Головним завданням Прикордонних військ  України  є  забезпечення
недоторканості державного кордону України на суші , морі ,  річках ,
озерах , та інших водоймах України ,  а  також  охорона  економічної
зони України .
   При виконанні покладених на  них  завдань  Прикордонні  війська
України зобов’язані :
- припиняти  будь - які  спроби  незаконного  проходження  державного
кордону України  на місцевості ;
-  відбивати вторгнення на територію України  озброєних  формувань ,
припиняти збройні та інші провокації на державному кордоні України ,
захищати  від злочинних  посягань  населення  і  власність  всіх  її
формах ;
- відвертати і  недопускати  перетинання  державного  кордону  України
особами і транспортними засобами поза пунктами пропуску  або  іншими
 незаконними  способами  ,  виявляти  і  затримувати  порушників
державного кордону України ;
- здійснювати  у встановлених пунктах  і встановленому  порядку  при
наявності  належно оформлених   документів  пропуск  через  державний
кордон України  осіб , транспортних засобів  ,  вантажів  та  іншого
майна ;
- здійснювати спільні заходи із Службою національної безпеки  України
в межах наданої їм компетенції з питань охорони державного  кордону
 України , а також  контрулювати  самостійно  чи  разом  з  органами
внутрішніх справ підтримання внутрішнього режиму ;
- контролювати разом  з  органами  внутрішніх  справ ,  керів-ництвом
аеропортів ,  відкритих  для  міжнародних  польотів  ,  прикордонних
залізничних станцій , морських і річкових пор-тів , служб  міжнродних
автомобільних перевезень  додержання встановленого режиму  в  пунктах
пропуску через державний кордон України ;
- здійснювати контроль за додержанням усіма невійськовими  суднами  і
військовими кораблями встановленого порядку  плавання  та  перебування
в територіальному морі України , внутрішніх водах України , а  також
частині вод прикордонних річок , озер та інших водойм , що  належать
 Україні.
   Прикордоні війська України мають право :
1) розташовувати  прикордонні  наряди , пересуватися  при  ви-конанні
  службових обов’язків по будь-яких ділянках місцевості ;
2) вести  дізнання  у  справах  про  порушення  державного  кордону
  України , здійснювати оперативно - розшукову діяльність відповідно до
  чинного законодавста ;
3) здійснювати адміністративне затримання осіб , які  порушили  режим
  державного  кордону  України , прикордонний  режим  або  режим  у
  пунктах пропуску через державний кордон  на строк до трьох годин
   для  складання  протоколу , а  в  необхідних  випадках  для
  встановлення особи і  з’ясовування обставин порушення – до  трьох
  діб з пові-домленням про це письмово прокурора протягом  двадцяти
  чотирьох годин з моменту  затримання  або  на  строк  до десяти
  діб з санкції прокурора , якщо порушники не мають  документів  ,
  які  посвідчують  їх  особу ,  піддавати  затри-маних  особистому
  оглядові , а також  оглядати і при необхідності вилучати  наявні
  при них речі ;
4) тримати осіб  підданих  адміністративному  затриманню  в  ізоляторах
  тимчасового тримання або інших  приміщеннях ,  спеціальнообладнених
  для цих цілей . Про кожний випадок адміністративного затримання  ,
  особистого огляду затри-маного , огляду і вилучення речей , що є
  при ньому , складається протокол і повідомляється прокурору ;
5) перевіряти у осіб ,які прямують через державний кордон України ,
  документи на право в’їзду в  Україну  або  виїзду  з України ,
  робити в них відповідні відмітки  і при необхідності їх вилучати
   ,  не  пропускати  через  кордон  осіб, які  немають  дійсних
  документів на право в’їзду  в Україну  або виїзду з України , до
   належного  оформлення  ними  документів   на  право  перетинання
  державного кордону України  або  до  уточнення  обставин  втрати
  документів  громадянами України в період перебування  за  кордоном
  і встановлення їх особи ;
6) здійснювати у  встановленому  порядку  самостійно  або  спільно  з
  митними установами огляд вантажів та іншого  майна  осіб  ,  які
  прямують через державний кордон України
7) проводити у встановленому порядку огляд транспортних засобів ,  що
  прямують  через державний кордон  України і  вантажів ,  що  на
  них  перевозяться  ,  супроводжувати   транспортні  засоби  ,
  прикордонними нарядами ;
8) Здійснювати інші дії щодо охорони  державного  кордону  України ,
  економічної  зони  відповідно  до  законодавства  України ,  її
  міжнародних  договорів  .  У  необхідних  випадках  зв’язаних  з
  розшуком і  затримання  порушників  державного  кордону  України ,
  Прикордонні  війська  України  можуть  здійснювати  на  території
  України надані їм права  і за межами зазначених  у  цій  статті
  територій , прикордонної смуги і пунктів пропуску  через  державний
  кордон  України .
   4  лютого  1991  року  був  прийнятий   Закон  України  “Про
прикордонні війська України”.
   Центральним органом управління  Прикордонних  військ  України  є
Державний  комітет  у справах оборони  державного кордону  України .
Організаційна  структура  Прикордонних військ  визначається  в порядку
встановленому Кабінетом Міністрів України .

   Органи  юстиції України .

   Систему органів юстиції складають : Міністерство юстиції України
,  Міністерство  юстиції  Автономної  Республіки  Крим  ,  обласних
управлінь юстиції , Київської та Севастопольської міських  ,  районних
, районних у містах Київі та Севастополі  державних  адміністрацій ,
як  правило ,  включають  також  нотаріальні  контори ( державні  і
приватні ) , органи реєстрації  актів  громадського  стану  ( РАГСу )
інші служби міністерства юстиції .
   Міністерство юстиції України  є  центральним  органом  державної
виконавчої влади , входить ло складу  Кабінету Міністрів  України .
Дане міністерство очолює  Міністр , який призначається  відповідно  до
 Конституції України  .  Міністр  юстиції  України  несе  персональну
відповідальність за виконання покладених  на  Міністерство  завдань  і
здійснення ним своїх функцій .
   Міністерство юстиції є юридичною особою, має самостійний баланс
, рахунок в установах банків ,  печатку  із  зображенням  державного
герба  України і своїм найме-нуванням.
   Органи юстиції виконують такі основні завдання :
1) зміцнення законності , захист прав і законних інтересів громадян ,
  юридичних осіб;
2) вдосконавлювати разом з іншими правоохорониими органами діяльність
   по боротьбі із злочинністю , усувати  причини  і  умови , які
  сприяють здійсненню злочинної діяльності та інших правопорушень ;
3) правове забезпечення організації та діяльності судів  та  органів
  юстиції , керівництвом нотаріатом  та органами  РАГСу, судово -
  експертними установами , контроль за діяльністю адвокатури ;
4) сестиматизація і підготовка пропозиції про кодифікацію  законів  і
  сприяння її удосконавленню ;
5) надання методичної допомоги підприємствам , установам , організаціям
  , місцевим органам  державної виконавчої влади  у  приведенні  їх
  нормативних актів у відповідності з чинним законодавством .
   Нотаріат в Україні - це система органів і посадових осіб , на
які покладено обов’язки посвідчувати права , а також факти, що мають
 юридичне  значення  та  вчиняти  інші  нотаріальні  дії, з  метою
надання їм юридичної вірогідності .
   Виконання  нотаріальних  дій  в  Україні  та  за  її  межами
покладаються :
- на нотаріусів , які працюють в державних  нотаріальних конторах  ,
 державних нотаріальних архівах або займаються приватною  нотаріальною
 діяльністю ( приватні  нотаріуси ). Нотаріальні  дії , які  вчинені
приватними і державними нотаріусами , мають однакову юридичну силу .
Держава  залишає  за  собою  контроль  за  законністю  здійснення
нотаріусами обох видів їх  обов’язків  для  державних  і  приватних
нотаріусів ;
- на  уповноважених  на  це  посадових  осіб  виконавчих  комитетів
сільських , селищних , міських  Рад  народних  депутатів ( тобто  в
населених пунктах , де немає нотаріусів ) ;
- на консульські установи України за кордоном ,  а  у випад-ках  ,
 передбачених чинним законодавством , на  дипломатичні  представництва
України .
   Згідно Закону  України  “Про нотаріат” можна  виділити  чотири
групи нотаріальних дій :
- нотаріальні дії , направленні на посвідчення безспірного права
-  нотаріальні  дії ,  направленні  на  посвідчення  і  засвідчення
безспірних юридичних фактів ;
-  нотаріальні  дії ,  направленні  на  надання  виконавчої  сили
платіжним і борговим документам;
- нотаріальні дії , по охороні спадкового майна і документів .
    Нотаріусом може бути  громадянин  України  , котрий  має вищу
юридичну освіту ,  протягом  шести  місяців стажування  у  державній
нотаріальній  конторі   або  у  приватного  нотаріуса  ,  склавши
кваліфікаційний іспит та одержав  свідоцтво  про  право  на  заняття
нотаріальною діяльністю .
   Порівняно з державним  нотаріусом  приватний  нотаріус  не може
оформляти  спадщину , не може вживати заходів до  охорони  спадкового
майна , не може видавати свідоцтва про право власності  на  частку
 в спільному майні подружжя ( в разі смерті одного з них  ) ,  не
може накладати і скасовувати заборону  відчуження  житлового  будинку
 , квартири , дачі , садового будинку , гаража , земельної ділянки  ,
 іншого нерухо-мого майна , не може  посвідчувати  договори  довічного
утрима-ння , не може  засвідчувати справжність підпису  на  докумен-
тах , призначених  для  дій  за  кордоном , а  також  посвідчувати
доручення для цієї мети .
   Основним завданням  нотаріату є :
- охорона всіх форм власності , прав і  законних  інтересів  громадян
, юридичних осіб ;
- зміцнення законності і правопорядку ;
-  запобігання  правопорушення  шляхом  правильного  і  своє-часного
посвідчення договорів  та угод ;
- оформлення спадкового права ;
-  учинення  виконавчих  написів  та  інших  нотаріальних  дій  .

   Державні нотаріуси  в Україні посвідчують  угоди ( дого-  вори
, заповіти , довіреності ) , вживають заходи  до  охорони  спадкового
майна , видають  свідоцтва  про  право  на  спадщину ,  про  право
власності на частку в  спільному майні  подружжя  ,  про  придбання
жилих будинків з  прилюдних  торгів  , засвід-чують  вірність  копій
документів і виписок з них , справжність  підпису  на  документах ,
приймають  в  депозит  грошові  суми  і  цінні  папери  ,  вчиняють
виконавчі написи , протести векселів .

   Акти  громадського  стану – це  засвідчення  державного  факту
народження , смерті , одруження , розірвання  шлюбу ,  встановлення
батьківства , переміни  прізвища , імені , по-батько- ві . Вони  є
юридичними фактами , з якими закон пов’язує  виникнення , зміну  або
припинення відповідних прав та обов’язків і  підлягають  обов’язковій
реєстрації в органах реєстрації  актів громадського стану ( РАГСу )
.
    Завданням органів РАГСу є :
 - забезпечення повної , своєчасної  і  правильної  реєстрації  актів
 громадського стану ;
 -  внесення до актових  записів  необхідних  змін , доповнень  та
 виправлень ;
 - поновнення втрачених та  анулювання  повторно  складених  актових
 записів ;
 - видача громадських свідоцтв про реєстрацію ;
 - збереження архівного фонду .
   Реєстрація юридичних фактів проводиться органами РАГСу в книгах
 спеціального зразка , які є єдиними  доказами  засвідчених  у  них
 фактів , а громадянам  України  про  кожний  факт  реєстрації  акта
 громадського стану органами РАГСу видаються відповідні свідоцтва  (
 свідоцтво про народження , свідоцтво про одруження ).
   Реєстрацію актів громадського стану проводять :
 - відділи РАГСу Міністерства юстиції Автономної Республіки  Крим ,
 управління юстиції обласних , Київської та Севастопольської міських ,
 районних , районних  у  містах  Києві  та  Севастополі  державних
 адміністрацій ;
 - відділи РАГСу виконавчих комітетів міських районних Рад  народних
 депутатів , а в сідьській місцевості – виконавчі комітети сільських і
 селищних Рад народних депутатів ;
 - посадові особи виконавчих комітетів  сільських  та  селищних  Рад
 народних депутатів , яких визначає голова Ради ;
 - консульські установи  та  депломатичні  представники  представництва
 України ( для громадян України , які проживають за кордоном ).

   Адвокатура .

   Відповідно до Закону України “Про адвокатуру ” від  19  грудня
1992 року  адвокатура України  є  добровільне  професійне  громадське
обєднання , покликане  сприяти захисту прав , свобод  і  представляти
законні і нереси громадян , осіб без громадянства , юридичних осіб ,
 надавати їм іншу юридичну допомогу .
   Адвокати дають консультації з юридичних питань ,  до-відки  щодо
законодавства  ;  складають  заяви ,  скарги  та  інші   документи
правового характеру ; здійснюють представництво  в  суді ,  в  інших
державних органах ; перед громадянами  та іншими  юридичними  особами
; надають юридичну допомогу підприємствам , установам ,  організаціям
;   здійснюють   правове   забезпечення   підприємницької   та
зовнішньоекономічної діяльності громадян і юридичних осіб , виконують
свої обов’язки відповідно до кримінально - процесуарного  законодавства
 у процесі дізнання та попереднього слідства . Лише  адвокати  мають
право здійснювати захист підозрюваних  чи  обвинувачених  у  вчиненні
злочину .
   Адвокат  має  право   здійснювати   адвокатську   діяльність
індивідуально або об’єднуватися з іншими  адвокатами  у  колегії  та
інші адвокатські об’єднання .
   Стати  адвокатом  можуть  лише  громадяни  з  вищою  юридичною
освітою та стажем роботи за юридичною спеціальністю  не  менше  два
роки , які склали відповідний кваліфікаційний іспит .


   Судова влада .

   Третя за  традиційною  послідовністю  гілка  державної  влади -
судова посідає  далеко  не  останнє  місце  в  механізмі  держави .
Органи судової влади  мають свою чітко  визначену  Конституцїєю  та
законодавством України компетенцію  і дають  відносно  незалежно  від
органів  законодавчої  і  виконавчої  влади ,  відіграючи  винятково
важливу роль  у  загальній  системі  стримувань  і  противаг ,  яка
передбачається  принципом поділу влади .
   Здійснюється судова влада виключно  спеціально  створе-ними  для
цієї мети органами  -  судами  і  у  лише  їй  одній  при-таманній
формі  - шляхом  відправлення  правосуддя . Правиль-не  відправлення
правосуддя і  є  основним завданням  судової влади . Згідно  статті
124  Конституції  України  делегування  функцій  судів ,  а  також
привласнення  цих функцій  іншими  органами  чи  посадовими  особами
не допускається .
   Правосуддя латинською мовою означає “юстиція” якому так  багато
уваги  приділяється  в  юридичній  теорії  і  практиці  і  навіть
присв’ячено  спеціальний розділ Конституції України .
   Традиційно правосуддя визначається ,  як  розгляд  і  вирі-шення
судами кримінальних , цивільних та інших справ , що  здійснюється  в
особливій  процесуальній формі , залежно від  характеру  тих  життєвих
ситуацій , які  вимагають  вирішень ,  розрізняють  види  здійснення
правосуддя – конституційне ,  адміністративне , цивільне , кримінальне
судочинство .
   Якщо ж дещо деталізувати завдання правосуддя , то до їх  числа
слід включити :
- захист прав і свобод людини  ,  законних  інтересів фізичних  та
юридичних осіб , держави в  цілому  шляхом  визнання  за  ними  в
результаті судового певних справ ( права  на  спадщину,  на  житлову
площу , на спірне майно , право на поновлення на роботі ) ;
-  визначення  суб’єктів  правовідносин  ,  винних   у  вчиненні
правопорушення , і  призначення  покарання  або  інших  заходів , що
мають  бути застосовані щодо порушників ;
-  вирішення  правових  суперечностей   ,   насамперед   визнання
відповідності  або не  відповідності конкретних  оспорюваних  правових
 актів конституції держави .
   Окремо у статті 129 Конституції України   закріплені  ос-новні
засади судочинства , порядку судового розгляду  справ :
- законність - справи розглядаються і вирішуються судом відповідно  до
 закону , всі учасники судочинства діють у суворій  відповідності  до
їх прав і обов’язків , встановлених законом ;
   - рівність усіх учасників судового  процесу  перед  законом  і
    судом ( до всіх застосовується одне і та саме законодавство
    , ніхто не має при цьому ніяких переваг  і  не  піддається
    ніяким обмеженням у правах ) ;
   - забезпечення доведенності вини ( у разі , якщо  винну  особи
    не доведено , вона вважається невинуватою ; особа не  зобов’я-
    зана доводити свою невиновність , її  вину  мають  доводити
    органи , які висунули обвинувачення ) ;
   - змагальність сторін і свобода в  наданні  ними  суду  своїх
    доказів і у доведенні перед судом їх переконливості ;
   - гласність  судового  процесу  та  його  повне  фіксування
    технічними  засобами  ( розгляд  справ  в  усіх  судах  є
    відкритим за винятком , чітко визначеним законом ) ;
   - запезпечення апеляційного та касаційного  оскарження  ріше-ння
    суду , крім випадків , встановлених  законом  ( закріплюється
    можливість учасників судового  процесу  подати  скаргу  судам
    вищого рівня , які перевіряють законність  і  обгрунтованність
    винесених вироків і рішень ) .
   Статус суддів визначається Конституцією  України  і  спеціальним
Законом України “ Про статус суддів ” від 15  грудня  1992  року .
Судею може стати громадянин України віком від 25 років , який  має
вищу юридичну освіту , стаж  роботи  у  галузі  права  не  менше  3
років , проживає  в  Україні  не  менше  як  10  років  і  володіє
державною мовою .
   Особа , яка  вперше  стає  суддею  призначається  на  посаду
Президентом строком на 5 років . У разі успішного  виконання  своїх
обов’язків протягом цілого строку суддя  обирається  Верховною  Радою
України безстроково  і  перебуває  на  посаді  до  досягнення  65 -
річного віку .
   Судді незалежні від будь - якої влади і мають підкорятися лише
 Конституції і законам України . Судді недоторканні . Це , зокрема ,
означає , що суддя  не  може  бути  заарештований  чи  затриманий  до
винесення обвинувального вироку судом  без  згоди  на  це  Верховної
Ради України .
   Систему судової влади в Україні становить :
1) Конституційний Суд України .
2) Загальні  суди  ( суди  загальної  юрисдикції ) : Верховний  Суд
  України ; Верховний Суд Автономної Республіки Крим ; Обласні суди ;
  Київський та  Севастопольський  міський  суди;  Міжобласний  суд ;
  Міжрайонні ( окружні ) суди ; Районні ( мі-ські )  суди ; Військові
  суди гарнізонів , регіонів і Військово – Морських Сил .
3) Арбітражні ( господарські ) суди : Вищий арбитражний суд  України ;
  Арбітражний суд Автономної Республіки Крим Обласні арбітражні  суди
  ; Арбітражні суди м. Києва та  м. Се-вастополя . Верховною  Радою
  України  за  поданням  Голови  Вищого  арбітражного  суду  можуть
  утворюватись і інші  ланки арбітражних судів ( міські , міжрайонні
  , районні арбітражні суди ) .
   Конституцією України  передбачено  створення  нового  для  нашої
держави органу – Вищої ради юстиції . Основне  завдання  цього  органу
полягає  в  остаточному  завершенні  процесу  відбору  кандидата  на
посаду судді . Він же  вносить  подання  про  звільнення  суддів  з
посад  у  передбачених  законом  випадках ,  здійснює  дисциплінарне
провадження щодо суддів  Верховного  Суду  України  і  суддів  вищих
спеціалізованих суддів .                 Розділ I I

          Державний захист працівників суду
            і правоохоронних органів .

  23 грудня 1993 року було прийнято Закон України “Про  державний
 захист працівників  суду  і  правоохоронних  органів”.  Цей  Закон
встановлює систему особливих  заходів державного захисту  працівників
 суду  і  правоохоронних  органів  від  перешкоджання   виконання
поставлених на них  законом обов’язків  і здійсненню  наданих  прав,
 а так само від посягань  на  життя ,  здоров’я , житло  і  майно
зазначених осіб та їх близьких  родичів  у  зв’язку  із  службовою
діяльністю цих працівників .
  Відповідно до цього Закону захисту підлягають  працівники суду і
 правоохоронних  органів ,  а  також  працівники   Антимонопольного
комітету України , які беруть безпосередню участь відповідно  у :
  а) розгляд судових справ у всіх інстанціях ;
  б) провадженні і розслідуванні кримінальних справ та  справ  про
адміністративні правопорушення ;
  в)  оперативно - розшуковій діяльності ;
  г) охороні громадського порядку і громадської безпеки ;
  д) виконанні вироків , рішень , ухвал і постанов судів , поста-нов
органів дізнання  і попереднього слідства та прокурорів ;
  е) контролі  за  переміщенням  людей  ,  транспортних  засобів ,
товарів та інших предметів  чи речовин через  державний  і  митний
кордон України ;
  є) нагляді і контролі за виконанням законів .
  Близькі родичі ,  які  відповідно  до  цього  Закону  підлягають
захисту, - це батьки , дружина (чоловік) , діти , рідні брати і  сестри
, дід , баба , онуки , посягання на життя , здоров’я , житло і  майно
яких перешкоджає виконанню працівниками суду і првоохоронних  органів
 покладених на них обов’язків і здійсненню наданих прав .
   Відповідно  до  законодавства  України  працівники  суду  ,
правоохоронних органів та їх близькі родичі мають право :
  а) застосовувати заходи фізичного впливу , спеціальні засоби  та
зброю з метою забезпечення  правомірних наказів і усних вимог , що
добровільно не виконуються , для захисту особистої безпеки , безпеки
близьких родичів , а також свого житла і майна ;
   б) вимагати і одержувати  допомогу у  виконанні  покладених  на
них обов’язків , а в разі необхідності - для особистого за-хисту , а
також  свого житла і майна з боку  відповідних  правоохоронних  та
інших державних органів ;
  в) здійснювати спеціальні заходи забезпечення безпеки ;
  г) отримувати материальну компенсацію в разі загибелі працівника ,
або іншого ушкодження здров’я , знищення чи пошкодженння його  житла
 і майна у зв’язку з виконанням  службових обов’язків .
   Життя  і  здоров’я  працівників  суду і правоохоронних  органів
підлягають обов’язковому державному  страхуванню  за  рахунок  коштів
відповідних  бюджетів . Для забезпечення безпеки  працівників  суду  і
правоохоронних органів та їх близьких родичів , недоторканності  житла
, а також збереження їх  майна  з  урахуванням  конкретних  обставин
можуть застосовуватися віповідно до законодавства такі заходи :
  а) особиста охорона , охорона житла і майна ;
   б) видача зброї , засобів індивідуального  захисту  і  спові-щення
    про небезпеку ;
  в) встановлення телефону за місцем проживання ;
  г) використання  технічних  засобів  контролю  і  прослу-ховування
    телефонних та інших переговорів , візуальне спостереження ;
  д) тимчасово розміщення у місцях , що забезпечують безпеку ;
  е) забезпечення конфіденційності даних про об’єкти захисту
  є) переведення на іншу роботу , направлення на навчання , заміна
    документів , зміна  зовнішності , переселення  в  інше  місце
    проживання .
   Приводом для вжиття  спеціальних  заходів  забезпечення  безпеки
працівника суду або правоохороного органу та його  близьких  родичів
може бути :
  а) заява працівника або його близького родича ;
  б) звернення керівника відповідного державного органу ;
  в)  отримання  оперативної  та  іншої  інформації  про  наявність
    загрози здоров’ю , житлу і майну осіб , які підлягають  захисту
    .
   Рішення про  вжиття  спеціальних  заходів  забезпечення  безпеки
приймають :
  а) керівники органів внутрішніх справ – щодо захисту  пра-цівників
відповідного органу внутрішніх справ , державної  лісової  охорони ,
рибоохорони , митних органів та їх близьких родичів ;
  б) керівники органів служби безпеки – щодо  захисту  пра-цівників
служби безпеки та органів системи Управління державної охорони , їх
близьких родичів ;
  в) керівники прокуратури – щодо захисту працівників про-куратури та
 їх близьких родичів ;
  г) голова суду – щодо захисту  працівників  віповідного  суду  та
інших органів та їх близьких родичів ;
  д) керівник органів охорони державного  кордону  України -  щодо
захисту працівників цих органів та їх близьких родичів .
   Здійснення спеціальних заходів забезпечення  безпеки  працівників
суду і правоохоронних органів та їх близьких родичів покладається :
  а) щодо працівників служби безпеки і органів  системи  Управління
державної охорони – на органи служби безпеки ;
  б) щодо працівників  органів  охорони  державного  кордону -  на
органи охорони державного кордону України ;
  в) щодо інших працівників – на органи внутрішніх справ .
  З  цією  метою  у  структурі  зазначених  органів  створюються
спеціальні підрозділи .
   Для  захисту  військовослужбовців  командири  військових  частин
вживають таких заходів :
  а) відрядження до іншої частини або військової установи ;
  б) переведення на нове місце служби .
  Органи , які  приймають  рішення  про  забезпечення  безпеки  ,
одержавши заяву ( повідомлення ) про  загрозу  безпеці  вище-перелічених
осіб зобов язані перевірити цю заяву ( повідомлення ) і в  строк  не
більше трьох діб , а у невід-кладних  випадках – негайно , прийняти
рішення про засто-сування або про  відмову  у  застосуванні  заходів
безпеки . Про  прийняте  рішення  виноситься  мотивована  постанова  з
зазначенням конкретних заходів щодо забезпечення  безпеки  і  строків
їх здійснення , про що письмово повідомляється заявник . Якщо  заходи
 безпеки застосовуються не на  прохання  особи , яка  береться  під
захист , то на це має бути одержана її згода . У  разі , коли  є
достатньо даних , що  вказують  на  ознаки  злочину , в  порядку ,
передбаченому кримінально – процесуальним  законодавством , приймається
рішення про порушення чи відмову  у  порушенні  кримінальної  справи
або передачу заяви ( повідомлення ) про злочин  за  підслідністю  чи
підсудністю .
  Рішення органів про вжиття спеціальних заходів щодо  працівників
суду , правоохоронних  органів  та  їх  близьких  ро-дичів  є  обов
язковими  для  виконання  відповідними  органами ,  підприємствами  ,
установами , організаціями та їх посадовими особами .
  Контроль  за  забезпеченням  захисту  працівників  суду  ,  пра-
воохоронних  органів та їх  близьких  родичів  здійснюють  відповідно
Міністр внутрішніх справ України , Голова  служби  безпеки  України ,
Генеральний прокурор України , Голова Верховного Суду України , Голова
 Державного комітету у справах охорони державного кордону України .
  Нагляд  за  дотриманням  законності  при  забезпеченні  захисту
працівників суду , правоохоронних  органів  та  їх  близь-ких  родичів
здійснюється Генеральним прокурором України та  підпорядкованими  йому
прокурорами .                 Висновок .

   Провідне  місце  в  державному  механізмі  України  займають
правоохоронні органи  -  державні  органи ,  основною  функцією  є
забезпечення  законності  та  охорони  правопорядку,  боротьби  з
правопорушеннями , охорони законних  прав  та інтересів  громадян  і
держави в цілому .
   Розглянувши систему правоохоронних  органів  України  до  числа
якої входять : суд , прокуратура , органи юстиції ,  внутрішніх  справ
, державної безпеки  та інші органи , можна  сказати що  кожен  з
цих органів  виконують  різні  функції  але  вони  всі  стоять  на
захисті прав і свобод громадян України  і  контроль за  дотриманням
законів України .
   Держава створює  такі  органи  ,  діяльність  яких  називається
правоохоронною .  Ця  правоохоронна  діяльність  є  владою  ,  яка
здійснюється   за  допомогою  правового   впливу   ,   наділена
правомочностями  застосовувати  заходи  державного   примусу  ,  які
відбуваються  тільки  на  основі  закону  і  у встановленому  ним
порядку .
   До системи правоохоронних  органів  як  ми  знаємо відносяться
інші  державні установи  і громадські організації  , які  відповідно
до  законодавства   наділені  значними  повноваженнями  у  сфері
правоохоронної  діяльності ,  хоча  в  цілому  їхні  функції  не
зводяться до  останьої  ,  а  також  не  забезпечуються  можливістю
застосування державного примусу. Серед  таких  установ  і  організацій
слід звернути увагу на органи юстиції  та  адвокатуру ,  які  теж
відіграють важливу роль в механізмі держави .                Література .

 1. “Основи держави і права”, Ф.Ф. Брецко , Ужгород – 1995 р.

   2. “Коментар  до Конституції України” , Київ - 1996 р.

   3. “Основи конституційного права України” , Юрінком - 1997 р

   4. “Хрестоматія з  правознавства”,  І.П. Козінцев , Л.Я.  Бойко
    –“Юрінком” , Київ - 1996 р.

   5. Закон України “Про прокуратуру” – від 5.11. 91 р.

   6. Закон України  “Про міліцію” – від 20.12.90 р.

   7. Закон України “Про Службу безпеки України” - від 25.03.92 р.

   8. Журнал “Віче” – березень 1992 р.
Для добавления страницы "Правоохоронні органи" в избранное нажмине Ctrl+D
 
 
2005 © Copyright, 2devochki.ru
E-mail:
Реклама на сайте
  


Посетите наши другие проекты:
Электронные книги
Электронные словари
Коды к играм и прохождение игр